European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2023/2761

7.12.2023

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/2761 НА СЪВЕТА

от 4 декември 2023 година

за подписване от името на Европейския съюз на Временното споразумение за търговия между Европейския съюз и Република Чили

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1, член 100, параграф 2 и член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 13 ноември 2017 г. Съветът оправомощи Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност да започнат преговори с Чили за осъвременено споразумение с Чили, което да замени Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна (1) (наричано по-нататък „Споразумението за асоцииране“).

(2)

На 9 декември 2022 г. преговорите между Съюза и Чили приключиха успешно.

(3)

За осъвременяване на Споразумението за асоцииране са предвидени два паралелни правни инструмента. Първият инструмент е Усъвършенстваното рамково споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна (наричано по-нататък „Усъвършенстваното рамково споразумение“), което включва: стълб „Политика и сътрудничество“ и стълб „Търговия и инвестиции“, което съдържа разпоредби за защита на инвестициите. Вторият инструмент е Временното споразумение за търговия между Европейския съюз и Република Чили (наричано по-нататък „Споразумението“), което обхваща либерализацията на търговията и инвестициите. Споразумението ще престане да има действие и ще бъде заменено от Усъвършенстваното рамково споразумение при влизането му в сила.

(4)

Споразумението следва да се подпише от името на Съюза, при условие че бъде сключено на по-късна дата, а Съвместното изявление относно разпоредбите за търговията и устойчивото развитие, съдържащо се във Временното споразумение за търговия между Европейския съюз и Република Чили (наричано по-нататък „Съвместното изявление“), приложено към Споразумението, следва да бъде одобрено от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването от името на Съюза на Временно споразумение за търговия между Европейския съюз и Република Чили (2) се разрешава, при условие че бъде сключено посоченото споразумение.

Член 2

Съвместното изявление, приложено към Споразумението, се одобрява от името на Съюза.

Член 3

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) Споразумението от името на Съюза.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2023 година.

За Съвета

Председател

F. BOLAÑOS GARCÍA


(1)   ОВ L 352, 30.12.2002 г., стр. 3.

(2)  Текстът на Споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2761/oj

ISSN 1977-0618 (electronic edition)