European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2023/2450

30.10.2023

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2450 НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2023 година

за допълване на Директива (ЕС) 2022/2557 на Европейския парламент и на Съвета за устойчивостта на критичните субекти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2022/2557 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. за устойчивостта на критичните субекти и за отмяна на Директива 2008/114/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 5, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива (ЕС) 2022/2557 относно устойчивостта на критичните субекти има за цел да осигури непрекъснатото предоставяне в рамките на вътрешния пазар на услуги, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции или икономически дейности, и да повиши устойчивостта на критичните субекти, предоставящи такива услуги.

(2)

За тази цел и съгласно член 5, параграф 1 от Директива (ЕС) 2022/2557 на Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт за изготвяне на неизчерпателен списък на основните услуги в секторите и подсекторите, посочени в приложението на директивата. Списъкът ще се използва от компетентните органи за извършване на оценки на риска, а впоследствие оценката на риска ще се използва за установяване на критичните субекти.

(3)

Списъкът на основните услуги следва да бъде съставен чрез по-общ подход, за да се отчетат особеностите на държавите членки като големина, гъстота на населението или географско местоположение. Той следва обаче да обхваща само основните услуги от категориите субекти, посочени в приложението към Директива (ЕС) 2022/2557. За тази цел само услугите, предоставяни от субекти, попадащи в тези категории, следва да се считат за основни услуги съгласно определението в член 2, точка 5) от Директива (ЕС) 2022/2557.

(4)

В по-общ план списъкът на основните услуги следва да се използва в светлината на всички съответни разпоредби на Директива (ЕС) 2022/2557. Това включва определението за основни услуги като услуги, които са от критично значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, икономически дейности, общественото здраве и обществената безопасност или околната среда, както и определението за орган на публичната администрация и разпоредбите относно обхвата на директивата. Съгласно член 1, параграф 6 от Директива (ЕС) 2022/2557 се изключват органи на публичната администрация, които извършват дейности в областта на националната сигурност, обществената сигурност, отбраната или правоприлагането, включително разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления.

(5)

Следователно икономическите дейности, посочени в неизчерпателния списък в настоящия делегиран регламент, следва да се считат за основни услуги за целите на настоящия делегиран регламент и Директива (ЕС) 2022/2557 само когато се определят като основни услуги съгласно определението в директивата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ,

Член 1

Предмет

С настоящия регламент съгласно член 5, параграф 1 от Директива (ЕС) 2022/2557 се изготвя неизчерпателен списък на основните услуги, както са определени в член 2, точка 5) от директивата, в секторите и подсекторите, посочени в приложението на директивата.

Член 2

Неизчерпателен списък на основните услуги

Неизчерпателният списък на основните услуги, посочен в член 1, е следният:

1)

сектор „енергетика“:

а)

подсектор „електроенергия“:

i)

доставка на електроенергия (електроенергийни предприятия);

ii)

експлоатация, поддръжка и развитие на електроразпределителни системи (оператори на разпределителни системи);

iii)

експлоатация, поддръжка и развитие на преносни системи (оператори на преносни системи);

iv)

производство на електроенергия (производители);

v)

услуги на номинираните оператори на пазара на електроенергия (номинирани оператори на пазара на електроенергия);

vi)

оптимизация на потреблението (участници на пазара на електроенергия);

vii)

агрегиране на енергия (участници на пазара на електроенергия);

viii)

съхраняване на енергия (участници на пазара на електроенергия);

б)

подсектор „районно отопление и охлаждане“: осигуряване на районни отоплителни системи и районни охладителни системи (оператори на районни отоплителни системи или районни охладителни системи);

в)

подсектор „нефт“:

i)

пренос на нефт (oператори на нефтопроводи);

ii)

добив на нефт (оператори на съоръжения за добив на нефт);

iii)

рафиниране и преработка на нефт (оператори на съоръжения за рафиниране и преработка на нефт);

iv)

съхранение на нефт (оператори на съоръжения за съхранение на нефт);

v)

управление на нефтени запаси, включително запаси за извънредни ситуации и целеви запаси (централни структури за управление на запасите);

г)

подсектор „природен газ“:

i)

доставка на газ (предприятия за доставка);

ii)

газоразпределение (оператори на газоразпределителни системи);

iii)

пренос на газ (оператори на газопреносни системи);

iv)

съхранение на газ (оператори на системи за съхранение);

v)

управление на системи на втечнен природен газ (ВПГ) (оператори на системи за ВПГ);

vi)

производство на природен газ (предприятия за природен газ);

vii)

закупуване на природен газ (предприятия за природен газ);

viii)

рафиниране и преработка на природен газ (оператори на съоръжения за рафиниране и преработка на природен газ);

д)

подсектор „водород“:

i)

производство на водород (оператори в областта на производството на водород);

ii)

съхранение на водород (оператори в областта на съхранението на водород);

iii)

пренос на водород (оператори в областта на преноса на водород);

2)

сектор „транспорт“:

а)

подсектор „въздушен транспорт“:

i)

услуги за въздушен транспорт, използвани за търговски цели (пътници и товари) (въздушни превозвачи);

ii)

експлоатация, управление и поддръжка на летища и на инфраструктурата на летищните мрежи (управляващи летищата органи);

iii)

обслужване по контрол на въздушното движение (оператори по контрола на управлението на движението);

б)

подсектор „железопътен транспорт“:

i)

железопътни транспортни услуги (пътнически и товарни) (железопътни предприятия);

ii)

експлоатация, управление и поддръжка на железопътна инфраструктура, включително пътнически гари, товарни терминали, разпределителни гари и центрове за контрол на движението (управители на инфраструктура);

iii)

експлоатация, управление и поддръжка на железопътни обслужващи съоръжения (оператори на обслужващи съоръжения);

iv)

експлоатация, управление и поддръжка на управлението на железопътното движение, контрол на управлението и сигнализацията, както и телекомуникационни инсталации и системи, използвани за контрола на управлението и сигнализацията (управители на инфраструктура);

в)

подсектор „воден транспорт“:

i)

услуги за вътрешен, морски и крайбрежен воден транспорт (пътнически и товарен транспорт) (компании за вътрешен, морски и крайбрежен пътнически и товарен воден транспорт);

ii)

експлоатация, управление и поддръжка на пристанища и пристанищни съоръжения, управление на строителни работи и оборудване на територията на пристанищата, включително бункероване, обработка на товари, акостиране, пътнически услуги, събиране на отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари, пилотаж и теглене (управителни органи на пристанища и субекти, извършващи строителни работи и експлоатиращи оборудване на територията на пристанищата);

iii)

служби по морския трафик (оператори на служби по морския трафик);

г)

подсектор „автомобилен транспорт“:

i)

контрол на управлението на движението, включително аспекти, свързани с планирането, контрола или управлението на пътищата, с изключение на управлението на движението или експлоатацията на интелигентни транспортни системи, когато това е несъществена част от общата дейност на публичните органи (пътни органи);

ii)

Услуги, свързани с интелигентни транспортни системи (оператори на интелигентни транспортни системи);

д)

подсектор „обществен транспорт“: обществени услуги за пътнически превоз чрез железопътен и други видове релсов транспорт и чрез автомобилен транспорт (оператори на обществени услуги);

3)

сектор „банково дело“:

i)

привличане на влогове (кредитни институции);

ii)

предоставяне на кредити (кредитни институции);

4)

сектор „инфраструктура на финансовите пазари“:

i)

управление на място на търговия (оператори на места за търговия);

ii)

управление на системи за клиринг (централни контрагенти);

5)

сектор „здравеопазване“:

i)

предоставяне на здравни услуги (доставчици на здравно обслужване);

ii)

анализ, извършен от референтна лаборатория на Европейския съюз (референтни лаборатории на ЕС);

iii)

научноизследователска и развойна дейност в областта на лекарствените продукти (субекти, извършващи научноизследователска и развойна дейност в областта на лекарствените продукти);

iv)

производство на основни фармацевтични продукти и препарати (субекти, произвеждащи основни фармацевтични продукти и препарати);

v)

производство на медицински изделия, считани за критично важни при извънредни ситуации в областта на общественото здраве (субекти, произвеждащи медицински изделия);

vi)

дистрибуция на лекарствени продукти (субекти, притежаващи разрешение за дистрибуция);

6)

сектор „питейната вода“: снабдяване и дистрибуция на питейна вода, с изключение на дистрибуцията на вода, предназначена за консумация от човека, когато тази услуга е несъществена част от общата дейност на дистрибуторите по дистрибуция на други стоки и продукти (доставчици и дистрибутори на вода, предназначена за консумация от човека);

7)

сектор „отпадъчни води“: събиране, пречистване и обезвреждане на отпадъчни води, с изключение на събиране, обезвреждане или пречистване на градски отпадъчни води, битови отпадъчни води или промишлени отпадъчни води, когато това е несъществена част от общата дейност на предприятията (предприятия, които събират, обезвреждат или пречистват градски отпадъчни води, битови отпадъчни води или промишлени отпадъчни води);

8)

сектор „цифрова инфраструктура“:

i)

предоставяне и експлоатация на услуги, свързани с точки за обмен в интернет (доставчици на точки за обмен в интернет);

ii)

предоставяне на услуги, свързани със системи за имена на домейни (DNS), с изключение на услуги, свързани с базови сървъри за имена (доставчици на DNS услуги);

iii)

функциониране и администриране на регистри на имена на домейни от първо ниво (регистри на имена на домейни от първо ниво);

iv)

предоставяне на компютърни услуги „в облак“ (доставчици на компютърни услуги „в облак“ );

v)

предоставяне на услуги на центрове за данни (доставчици на услуги на центрове за данни);

vi)

предоставяне на мрежи за доставяне на съдържание (доставчици на мрежи за доставяне на съдържание);

vii)

предоставяне на удостоверителни услуги (доставчици на удостоверителни услуги);

viii)

предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги (доставчици на електронни съобщителни услуги);

ix)

предоставяне на обществени електронни съобщителни мрежи (доставчици на обществени електронни съобщителни мрежи);

9)

сектор „публична администрация“: услуги, предоставяни от органи на публичната администрация по смисъла на член 2, точка 10) от Директива (ЕС) 2022/2557 на централни правителства съгласно определението на държавите членки в съответствие с националното право (органи на публичната администрация на централни правителства);

10)

сектор „космическо пространство“: управление на наземна инфраструктура, притежавана, управлявана и експлоатирана от държавите членки или от частни лица, които подпомагат предоставянето на космически услуги, с изключение на доставчиците на обществени електронни съобщителни мрежи (оператори на наземна инфраструктура);

11)

сектор „производство, преработка и дистрибуция на храни“ (предприятия за производство на храни, които се занимават изключително с логистика и дистрибуция на едро и широкомащабно промишлено производство и преработка):

i)

широкомащабно промишлено производство и преработка на храни;

ii)

услуги, свързани с веригите за доставки на храни, включително съхранение и логистика;

iii)

дистрибуция на едро на храни.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 333, 27.12.2022 г., стр. 164.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj

ISSN 1977-0618 (electronic edition)