ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 433

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
22 декември 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2173 на Комисията от 16 октомври 2020 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета с цел актуализиране на параметрите за наблюдение и изясняване на някои аспекти, свързани с промяната в регламентираната процедура за изпитване ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2174 на Комисията от 19 октомври 2020 година за изменение на приложения IВ, III, IIIА, IV, V, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци ( 1 )

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2175 на Комисията от 20 октомври 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/256 за установяване на многогодишно непрекъснато планиране

20

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2176 на Комисията от 12 ноември 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на приспадането на софтуерни активи от елементите на базовия собствен капитал от първи ред ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2177 на Комисията от 15 декември 2020 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Haricot de Castelnaudary (ЗГУ)

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2178 на Комисията от 15 декември 2020 година за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1433 за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Pouligny-Saint-Pierre (ЗНП)

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2179 на Комисията от 16 декември 2020 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

33

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2020/2180 на Комисията от 18 декември 2020 година за удължаване на референтния период, предвиден в Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19 ( 1 )

37

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2181 на Комисията от 17 декември 2020 година за определяне на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2021 година (нотифицирано под номер C(2020) 8996)

39

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2182 на Комисията от 18 декември 2020 година за определяне на окончателния отговор относно вноса, който се дава от името на Съюза във връзка с бъдещия внос на някои химикали в съответствие с Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета, и за изменение на Решение за изпълнение на Комисията от 15 май 2014 г. за приемане на решения за внос в ЕС на някои химикали в съответствие с посочения регламент (нотифицирано под номер С(2020) 8977)

55

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/2183 на Комисията от 21 декември 2020 година относно някои защитни мерки във връзка с докладването на инфекция със SARS-CoV-2 при норки и други животни от семейство Mustelidae и при енотовидни кучета (нотифицирано под номер С(2020) 9531)  ( 1 )

76

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2020/2153 на Комисията от 7 октомври 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета по отношение на категориите лични данни с оперативно значение и категориите субекти на данни, чиито лични данни с оперативно значение могат да се обработват от Европейската прокуратура в индекса на делата ( OB L 431, 21.12.2020 г. )

80

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

22.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 433/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2173 НА КОМИСИЯТА

от 16 октомври 2020 година

за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета с цел актуализиране на параметрите за наблюдение и изясняване на някои аспекти, свързани с промяната в регламентираната процедура за изпитване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 (1), и по-специално член 7, параграф 8 и член 15, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се изчислят целите за специфичните емисии на даден производител за периода 2021—2024 г. в съответствие с приложение I към Регламент (ЕС) 2019/631, се изискват данни за емисиите на CO2 за превозни средства, регистрирани през календарната 2020 г. По отношение на производителите, които за първи път пускат превозни средства на пазара на Съюза в периода 2021—2024 г., е необходимо да се изясни как следва да се определят техните цели за специфични емисии, както и целите по дерогация за този период, като се има предвид, че данните за емисиите на CO2 за тези производители няма да са налични или ще са налични само частично през календарната 2020 г.

(2)

Аналогично, необходимо е пояснение за производителите, които пускат на пазара на Съюза само превозни средства с нулеви емисии на CO2 през календарната 2020 г. по отношение на това как следва да се определят техните цели за специфични емисии за периода 2021—2024 г.

(3)

Считано от 1 януари 2021 г. стандартите за емисиите на CO2 следва да се основават на данните за емисиите на CO2 по хармонизирания в глобален мащаб изпитвателен цикъл за лекотоварни превозни средства (WLTP), както е посочено в Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията (2). Поради това е необходимо приложение I към Регламент (ЕС) 2019/631 да се измени така, че да се адаптират параметрите, подлежащи на наблюдение и докладване, и да се заличат позоваванията на данните по новия европейски цикъл на движение (NEDC). Същевременно, за докладването на данните за календарната 2020 г. е целесъобразно да се осигури възможност новите и съществуващите разпоредби да се припокриват до 28 февруари 2021 г.

(4)

Следва да се използва също така възможността за хармонизиране, доколкото е възможно, на наблюдаваните параметри за леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства и за съгласуване на всички разпоредби, свързани с начина, по който държавите членки регистрират и докладват наблюдаваните параметри, съгласно с Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията (3) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията (4), заедно с форматите за докладване, посочени в приложения II и III към Регламент (ЕС) 2019/631.

(5)

Следва да се наблюдават и докладват някои нови параметри с оглед на изготвянето на процедура за наблюдението в реални условия на емисиите на CO2 и на разхода на гориво или енергия, предвидено в член 12 от Регламент (ЕС) 2019/631, както и за проверката на емисиите на CO2 от превозни средства в експлоатация, предвидена в член 13 от посочения регламент. Това включва по-специално стойностите за разхода на гориво и, по искане на Комисията, параметрите, използвани за изчисляване на стойностите на емисиите на CO2, вписани в сертификатите за съответствие на превозните средства, т.е. коефициентите на съпротивление при движение, челната площ и класовете на съпротивление при търкаляне на гумите.

(6)

Регламент (ЕС) 2019/631 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II и III към Регламент (ЕС) № 2019/631 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 октомври 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 13.

(2)  Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 15).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията от 3 април 2012 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 98, 4.4.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Регламент (ЕС) 2019/631 се изменя, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

част А се изменя, както следва:

i)

В точка 3 се вмъкват следните подточки 3a, 3б и 3в:

„3а.

За производител, чиито емисии на CO2 по WLTP или по NEDC се равняват на нула, еталонната цел за специфичните емисии за 2021 г. трябва да бъде NEDC2020target, съгласно определението в точка 3.

„3б.

За производител, който за първи път пуска леки пътнически автомобили на пазара на Съюза през някоя от календарните 2021—2024 г., еталонната цел за специфичните емисии за 2021 г. е средната стойност от еталонните цели за специфичните емисии, определени за всички производители в съответствие с точка 3, претеглени според броя на новите леки пътнически автомобили, които тези производители са регистрирали в Съюза през 2020 г.

„3в.

Независимо от разпоредбите на точка 3б, когато през която и да е от календарните 2021—2024 г. производителят пуска за първи път леки пътнически автомобили на пазара на Съюза, но този производител е образуван чрез сливане на двама или повече производители, от които поне един е регистрирал нови леки пътнически автомобили в Съюза през 2020 г., еталонната цел за специфичните емисии за 2021 г. за новия производител е една от следните:

а)

когато двама или повече от производителите, които се сливат, са регистрирали нови леки пътнически автомобили в Съюза през 2020 г., еталонната цел за специфичните емисии за 2021 г. е средната стойност от еталонните цели за специфични емисии, определени за тези производители в съответствие с точка 3, претеглени според броя на новите леки пътнически автомобили, които тези производители са регистрирали в Съюза през 2020 г.;

б)

когато само един от производителите, които се сливат, е регистрирал нови леки пътнически автомобили в Съюза през 2020 г., еталонната цел за специфичните емисии през 2021 г. за този производител се определя в съответствие с точка 3.“

ii)

точка 5 се заменя със следното:

„5.

Цели по дерогация в съответствие с член 10, параграфи 3 или 4

а)

За производител, на когото е предоставена дерогация в съответствие с член 10, параграф 3 от неговата цел за специфичните емисии по NEDC през календарната 2021 г. или дерогация в съответствие с член 10, параграф 4 от неговите цели за специфичните емисии през която и да е от календарните 2021—2024 г., заложената за тези години цел в дерогацията по WLTP се изчислява, както следва:

Image 1

Където:

WLTPCO2

е WLTPCO2 съгласно определеното в точка 3;

NEDCCO2

е NEDCCO2 съгласно определеното в точка 3;

NEDCderogationtarget

е целта по дерогацията, предоставена от Комисията съгласно член 10, параграфи 3 или 4, според случая.

б)

Независимо от разпоредбите на буква а), когато в съответствие с член 10, параграф 4 на даден производител е предоставена дерогация от целите за специфични емисии за всяка от календарните 2021—2024 г., но той не е регистрирал нови леки пътнически автомобили в Съюза преди 2021 г., целта във влъзка с дерогацията за която и да е от тези календарни години се изчислява по формулата в буква а), като се прилагат следните определения:

WLTPCO2

е средната стойност на WLTPCO2, съгласно определението в точка 3, за всички производители, претеглена спрямо броя на новите леки пътнически автомобили, регистрирани през 2020 г.;

NEDCCO2

е средната стойност на NEDCCO2, съгласно определението в точка 3, за всички производители, претеглена спрямо броя на новите леки пътнически автомобили, регистрирани през 2020 г.;

NEDCderogationtarget

е целта по дерогацията, изчислена в съответствие с член 10, параграф 4, във връзка с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 63/2011.“

б)

в част Б от приложение I се вмъкват следните подточки 3a, 3б и 3в:

„3а.

За производител, чиито емисии на CO2 по WLTP или по NEDC се равняват на нула, еталонната цел за специфичните емисии за 2021 г. трябва да бъде целта за 2020 г. по NEDC, както е определено в точка 3.

„3б.

За производител, който за първи път пуска леки търговски превозни средства на пазара на Съюза през някоя от календарните 2021—2024 г., еталонната цел за специфичните емисии за 2021 г. е средната стойност на еталонните цели за специфичните емисии, определени за всички производители в съответствие с точка 3, претеглени според броя на новите леки търговски превозни средства, които тези производители са регистрирали в Съюза през 2020 г.

„3в.

Независимо от разпоредбите на точка 3б, когато през която и да е от календарните 2021—2024 г. производителят пуска за първи път леки търговски превозни средства на пазара на Съюза, но този производител е образуван чрез сливане на двама или повече производители, от които поне един е регистрирал нови леки търговски превозни средства в Съюза през 2020 г., еталонната цел за специфичните емисии за 2021 г. за новия производител е една от следните:

а)

когато двама или повече от производителите, които се сливат, са регистрирали нови леки търговски превозни средства в Съюза през 2020 г., еталонната цел за специфичните емисии за 2021 г. е средната стойност от еталонните цели за специфичните емисии, определени за тези производители в съответствие с точка 3, претеглени според броя на новите леки търговски превозни средства, които тези производители са регистрирали в Съюза през 2020 г.;

б)

когато само един от производителите, които се сливат, е регистрирал нови леки търговски превозни средства в Съюза през 2020 г., еталонната цел за специфичните емисии през 2021 г. за този производител се определя в съответствие с точка 3.“

2)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

част А се изменя, както следва:

i)

точка 1 се заличава, считано от 1 март 2021 г.;

ii)

вмъква се следната точка 1а:

„1а.

Държавите членки записват за всяка календарна година следните подробни данни за всеки нов лек пътнически автомобил, регистриран като превозно средство от категория M1 на тяхна територия, с изключение на данните, посочени в точки 22, 23 и 24, които се предоставят при поискване от Комисията:

1)

Производител;

2)

Номер на одобрението на типа и неговите разширения;

3)

Тип, вариант и версия;

4)

Марка и търговско наименование;

5)

Идентификатор на интерполационната фамилия на превозното средство;

6)

идентификационен номер на превозното средство;

7)

Категория на одобрения тип превозно средство;

8)

Категория на регистрираното превозно средство;

9)

Дата на първата регистрация;

10)

Специфични емисии на CO2;

11)

Разход на гориво;

12)

Маса в готовност за движение;

13)

Изпитвателна маса;

14)

Вид гориво и горивен режим;

15)

Консумация на електрическа енергия;

16)

Пробег в електрически режим на задвижване;

17)

Код(ове) за екологични иновации;

18)

Намаление на емисиите на CO2 вследствие екологични иновации;

19)

„Отпечатък“: междуосово разстояние, колея на управляемата ос и колея на останалите оси;

20)

Работен обем на двигателя;

21)

Максимална полезна мощност;

22)

Коефициенти на съпротивление при движение: f0, f1 и f2;

23)

Челна площ;

24)

Клас на съпротивление при търкаляне на гумите.

В съответствие с член 7 държавите членки предоставят на Комисията всички данни, изброени в тази точка, във формàта, посочен от раздел 2 на част Б. Данните, посочени в точки 9 и 11, се регистрират от календарната 2022 г. и се предоставят на Комисията за първи път на 28 февруари 2023 г.“

iii)

точка 2 се заменя със следното:

„2.

Подробните данни, посочени в точка 1, се вземат от сертификата за съответствие на лекия пътнически автомобил.“

iv)

след точка 2 се вмъква следната точка 2а:

„2а.

При двугоривните превозни средства, движещи се с бензин и втечнен нефтен газ (ВНГ) или с бензин и сгъстен природен газ (СПГ), чиито сертификати за съответствие включват специфични емисии на CO2 за двата вида горива, държавите членки докладват стойността за ВНГ или СПГ, в зависимост от случая.

При превозни средства, предназначени да работят със смес от горива, работещи с бензин и етанол (E85), държавите членки докладват стойността на специфичните емисии на CO2 при работа с бензин.“

б)

Част Б се изменя, както следва:

i)

раздел 2 се заличава, считано от 1 март 2021 г.;

ii)

Вмъква се следният раздел 2a:

„Раздел 2а

Подробни данни от мониторинга – запис за едно превозно средство

Точка 1 и точка 1а от част A

Подробни данни за всяко регистрирано превозно средство

Източници на данни

Сертификат за съответствие (приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/683 на Комисията (*1)), освен ако не е посочено друго

1)

Наименование на производителя — стандартно наименование в ЕС(1)

Наименование, зададено от Комисията

Наименование на производителя(2)

0.5 или в случай на повече от едно наименование на производител, наименованието, вписано в позиция 0.5.1

2)

Номер на одобрението на типа и неговите разширения

0.11

3)

Вид

0.2

Вариант

Версия

4)

Марка и търговско наименование

0.1 и 0.2.1

5)

Идентификатор на интерполационната фамилия на превозното средство

0.2.3.1

6)

Идентификационен номер на превозното средство

0.10

7)

Категория на одобрения тип превозно средство

0.4

8)

Категория на регистрираното превозно средство

Свидетелство за регистрация

9)

Дата на първата регистрация

Свидетелство за регистрация

10)

Специфични емисии на CO2 (g/km)

49.4 в комбиниран режим или, където е приложимо, среднопретеглена стойност, комбиниран цикъл

11)

Разход на гориво (l/100 km) или m3/100 km, или kg/100 km

49.4 в комбиниран режим или, където е приложимо, среднопретеглена стойност, комбиниран цикъл

12)

Маса в готовност за движение (kg)

13

13)

Маса на изпитване (kg)

47.1.1

14)

Вид гориво

26

Горивен режим

26.1

15)

консумация на електрическа енергия (Wh/km)

Изцяло електрическо превозно средство (PEV): 49.5.1

хибридно електрическо превозно средство с външно зареждане (OVC-HEV): 49.5.2

16)

Пробег в електрически режим на задвижване (km)

Изцяло електрическо превозно средство (PEV): 49.5.1

хибридно електрическо превозно средство с външно зареждане (OVC-HEV): 49.5.2

17)

Код(ове) за екологични иновации

49.3.1

18)

Намаление на емисии вследствие екологични иновации (g CO2/km)

49.3.2.2

19)

Междуосово разстояние (mm)

 

Широчина на колеята на управляемата ос (ос 1) (mm)(3)

30

Широчина на колеята на друга ос (ос 2) (mm)(3)

30

20)

Работен обем на двигателя (cm 3 )

25

21)

Максимална ефективна мощност (kW)

27.1 и 27.3

22)

Коефициенти на съпротивление при движение(4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

23)

Челна площ (m2)(4)

47.1.2

24)

Клас на съпротивление при търкаляне на гумите(4)

35

Забележки:

1)

Списък, публикуван от Комисията в CIRCABC.

2)

В случай на национално одобрение на типа за малки серии (NSS) или индивидуално одобрение (IVA) наименованието на производителя се посочва в колоната „Наименование на производителя“, докато в колоната „Наименование на производителя – стандартно наименование в ЕС“ се посочва: „AA-NSS“ или „AA-IVA“ – според случая.

3)

Когато превозното средство е с колеи с различни широчини, се отчита колеята с максимална широчина.

4)

При поискване от Комисията.

3)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

част А се изменя, както следва:

i)

точка 1.1 се заличава, считано от 1 март 2021 г.;

ii)

вмъква се точка 1.1a:

„1.1a.

Комплектувани превозни средства, регистрирани като превозни средства от категория N1

Държавите членки записват за всяка календарна година следните подробни данни за всяко ново леко търговско превозно средство, регистрирано като превозно средство от категория N1 на тяхна територия, с изключение на данните, посочени в точки 23, 24 и 25, които се предоставят при поискване от Комисията:

(1)

Производител;

(2)

Номер на одобрението на типа и неговите разширения;

(3)

Тип, вариант и версия;

(4)

Марка и търговско наименование, ако има такова;

(5)

Идентификатор на интерполационната фамилия на превозното средство;

(6)

идентификационен номер на превозното средство;

(7)

Категория на одобрения тип превозно средство;

(8)

Категория на регистрираното превозно средство;

(9)

Дата на първата регистрация;

(10)

Специфични емисии на CO2;

(11)

Разход на гориво;

(12)

Маса в готовност за движение;

(13)

Изпитвателна маса;

(14)

Вид гориво и горивен режим;

(15)

Консумация на електрическа енергия;

(16)

Пробег в електрически режим на задвижване;

(17)

Код(ове) за екологични иновации;

(18)

Намаление на емисиите на CO2 вследствие екологични иновации;

(19)

„Отпечатък“; междуосово разстояние, колея на управляемата ос и колея на останалите оси;

(20)

Работен обем на двигателя;

(21)

Максимална полезна мощност;

(22)

Технически допустима максимална маса с товар;

(23)

Коефициенти на съпротивление при движение: f0, f1 и f2;

(24)

Челна площ;

(25)

Клас на съпротивление при търкаляне на гумите.

В съответствие с член 7 държавите членки предоставят на Комисията всички данни, изброени в настоящата точка във формата, посочен в раздел 2 от част В. Данните, посочени в точки 9 и 11, се регистрират от календарната 2022 г. и се предоставят на Комисията за първи път на 28 февруари 2023 г.“

iii)

в точка 1.2.1.2 се добавя следната буква р);

iv)

считано от 1 март 2021 г. точки 1.2.1.1 и 1.2.1.2 се заличават;

v)

добавя се следната точка 1.2.1.2a.:

„1.2.1.2a.

Напълно комплектувани превозни средства от категория N1 от одобрен тип съгласно приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151

За всяко ново напълно комплектувано превозно средство, регистрирано през 2021 г. и последващите календарни години, държавите членки докладват най-малко данните, посочени в точки 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18 и 22 от точка 1.1a., а за всяко ново превозно средство, регистрирано през 2022 г. и последващите календарни години — данните, посочени в точки 9, 23, 24 и 25 от точка 1.1а.“

vi)

в точка 1.2.2. уводното изречение се заменя със следното:

За всяко ново напълно комплектувано превозно средство от категория N1 от одобрен тип съгласно приложение ХХI към Регламент (ЕС) 2017/1151, регистрирано през 2020 г. и последващите календарни години, от 2021 г. производителят на въпросното базово превозно средство докладва на Комисията следните данни във връзка с базовото превозно средство:“

vii)

точка 2 се заменя със следното:

„2.

Подробните данни, посочени в точка 1, се вземат от сертификата за съответствие на лекото търговско превозно средство. Данните, които не фигурират в сертификата за съответствие, се вземат от документацията за одобрение на типа или от информацията, докладвана от производителя на базовото превозно средство съгласно точка 1.2.3.“

viii)

след точка 2 се вмъква следната точка 2а:

„2а.

При двугоривните превозни средства, движещи се с бензин и втечнен нефтен газ (ВНГ) или с бензин и сгъстен природен газ (СПГ), чиито сертификати за съответствие включват специфични емисии на CO2 за двата вида горива, държавите членки докладват стойността за ВНГ или СПГ, в зависимост от случая.

При превозни средства, предназначени да работят със смес от горива, работещи с бензин и етанол (E85), държавите членки докладват стойността на специфичните емисии на CO2 при работа на бензин.“

б)

Част В се изменя, както следва:

i)

раздел 2 се заличава, считано от 1 март 2021 г.;

ii)

Вмъква се следният раздел 2a:

„Раздел 2а.

Подробни данни от мониторинга – запис за едно превозно средство

Позоваване на точка 1.1 и 1.1а от част A

Подробни данни за всяко регистрирано превозно средство

Източници на данни

Сертификат за съответствие (приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/683 на Комисията), освен ако не е посочено друго

1)

Наименование на производителя — стандартно наименование в ЕС(1)

Наименование, зададено от Комисията

Наименование на производителя(2)

0.5 или в случай на повече от едно наименование на производител, наименованието, вписано в позиция 0.5.1

2)

Номер на одобрение на типа и неговите изменения

0.11

3)

Вид

0.2

Вариант

Версия

4)

Марка и търговско наименование

0.1 и 0.2.1

5)

Идентификатор на интерполационната фамилия на превозното средство

0.2.3.1

6)

Идентификационен номер на превозното средство

0.10

7)

Категория на одобрения тип превозно средство

0.4

8)

Категория на регистрираното превозно средство

Свидетелство за регистрация

9)

Дата на първата регистрация

Свидетелство за регистрация

10)

Специфични емисии на CO2 (g/km)

49.4 в комбиниран режим или, където е приложимо, среднопретеглена стойност, комбиниран цикъл

11)

Разход на гориво (l/100 km) или m3/100 km, или kg/100 km

49.4 в комбиниран режим или, където е приложимо, среднопретеглена стойност, комбиниран цикъл

12)

Маса в готовност за движение (комплектувани и напълно комплектувани превозни средства) (kg)

13

13)

Маса на изпитване (комплектувани и напълно комплектувани превозни средства) (kg)

47.1.1

14)

Вид гориво

26

Горивен режим

26.1

15)

консумация на електрическа енергия (Wh/km)

PEV: 49.5.1

хибридно електрическо превозно средство с външно зареждане (OVC-HEV): 49.5.2

16)

Пробег в електрически режим на задвижване (km)

PEV: 49.5.1

хибридно електрическо превозно средство с външно зареждане (OVC-HEV): 49.5.2

17)

Код(ове) за екологични иновации

49.3.1

18)

Намаление на емисии вследствие екологични иновации (g CO2/km)

49.3.2.2

19)

Междуосово разстояние (mm)

4

Широчина на колеята на управляемата ос (ос 1)(3)

30

Широчина на колеята на друга ос (ос 2)(3)

30

20)

Работен обем на двигателя (cm 3 )

25

21)

Максимална ефективна мощност (kW)

27.1 и 27.3

22)

Технически допустима максимална маса с товар (комплектувани и напълно комплектувани превозни средства) (kg)

16.1

23)

Коефициенти на съпротивление при движение(4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

24)

Челна площ (m2)(4)

47.1.2

25)

Клас на съпротивление при търкаляне на гумите(4)

35

Забележки:

1)

Списък, публикуван от Комисията в CIRCABC.

2)

В случай на национално одобрение на типа за малки серии (NSS) или индивидуално одобрение (IVA) наименованието на производителя се посочва в колоната „Наименование на производителя в регистъра на държавата членка“, докато в колоната „Наименование на производителя – стандартно наименование в ЕС“ се посочва: „AA-NSS“ или „AA-IVA“ — според случая.

3)

Когато превозното средство е с колеи с различни широчини, се отчита колеята с максимална широчина.

4)

При поискване от Комисията.“


(*1)  * Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/683 на Комисията от 15 април 2020 година относно изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВ L 163, 26.5.2020 г.).“


22.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 433/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2174 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2020 година

за изменение на приложения IВ, III, IIIА, IV, V, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (1), и по-специално член 58, параграф 1, букви а) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

На четиринадесетото си заседание през май 2019 г. Конференцията на страните по Базелската конвенция прие Решение BC-14/12 за включване на нова позиция за опасни пластмасови отпадъци (позиция A3210) в приложение VIII и две нови позиции за неопасни пластмасови отпадъци в приложение II (позиция Y48) и приложение IX (позиция B3011) към Базелската конвенция. Тези промени ще влязат в сила на 1 януари 2021 г.

(2)

Целесъобразно е Съюзът, който е страна по Базелската конвенция, да измени съответните приложения към Регламент (ЕО) № 1013/2006, за да се вземат предвид промените, свързани с позициите за пластмасови отпадъци в приложенията към Базелската конвенция.

(3)

На 7 септември 2020 г. комитетът по политиката за околната среда към ОИСР прие изменения в допълнение 4 към Решението на ОИСР (2), свързани с опасните пластмасови отпадъци, и пояснения в допълнения 3 и 4 към Решението на ОИСР. Тези промени ще влязат в сила на 1 януари 2021 г. Целесъобразно е Съюзът да измени съответните приложения към Регламент (ЕО) № 1013/2006, за да се вземат предвид тези промени.

(4)

В настоящият регламент е взет предвид фактът, че в рамките на ОИСР не е постигнато споразумение за включване на промените в приложенията към Базелската конвенция по отношение на неопасните пластмасови отпадъци (позиции B3011 и Y48) в допълненията към решението на ОИСР.

(5)

По отношение на износа на пластмасови отпадъци от Съюза за трети държави и вноса на пластмасови отпадъци в Съюза от трети държави, приложения III, IV и V към Регламент (ЕО) № 1013/2006 следва да бъдат изменени, за да се отчетат промените в приложения II, VIII и IX към Базелската конвенция, както и промените в допълнение 4 към решението на ОИСР. В резултат на това от 1 януари 2021 г. износът от Съюза и вносът в Съюза на пластмасови отпадъци по позиции AC300 и Y48 за и от трети държави, за които се прилага решението на ОИСР (3), ще бъде обект на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие. В съответствие с член 36, параграф 1, букви а) и б) и приложение V към Регламент (ЕО) № 1013/2006 износът на пластмасови отпадъци по позиции A3210 и Y48 ще бъде забранен за трети държави, за които не се прилага решението на ОИСР.

(6)

С оглед на факта, че Съюзът е представил пред секретариата на Базелската конвенция съгласно член 11 от конвенцията нотификация, която обхваща превоза на отпадъци в рамките на Съюза, няма изискване Съюзът да въведе в правото на Съюза промените в приложенията към Базелската конвенция, свързани с неопасни пластмасови отпадъци (позиции В3011 и Y48), за превозите между държавите членки. Въпреки това, за да се осигури правна яснота, в приложения III, IIIA и IV към Регламент (ЕО) № 1013/2006 следва да бъдат включени нови позиции за превозите на неопасни пластмасови отпадъци в рамките на Съюза, в които се взема предвид терминологията, използвана в новите позиции В3011 и Y48 в Базелската конвенция, и чрез които текущият контрол върху такива превози в рамките на Съюза до голяма степен се запазва.

(7)

На последните заседания на Конференцията на страните по Базелската конвенция бяха приети редица технически документи с насоки и указания относно екологосъобразното управление на различните потоци отпадъци. Тези документи с насоки и указания предоставят полезни указания и поради това следва да бъдат добавени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 1013/2006 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Тъй като промените в приложенията към Базелската конвенция и допълненията към решението на ОИСР ще влязат в сила на 1 януари 2021 г., измененията на Регламент (ЕО) № 1013/2006, свързани с тези промени, следва да влязат в сила също на 1 януари 2021 г.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1013/2006 се изменя, както следва:

1)

Приложения IB, III, IIIA, IV, V и VII се изменят в съответствие с приложение I към настоящия регламент;

2)

Приложение VIII се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграф 1 се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(2)  Решение C(2001) 107/Final на Съвета на ОИСР относно преразглеждането на Решение C(92)39/Final относно контрола на трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване.

(3)  Решение C(2001) 107/Final на Съвета на ОИСР относно преразглеждането на Решение C(92)39/Final относно контрола на трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложения IВ, III, IIIА, IV, V и VII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 се изменят, както следва:

(1)

в приложение IВ, точка 25, буква д) втората алинея се заменя със следното:

„Тези кодове могат да бъдат включени в приложения IIIA, IIIБ, IV (EU48) или IVA към настоящия регламент. В този случай номерът на приложението следва да бъде посочен пред кодовете. По отношение на приложение IIIA, съответният(те) код(ове), както е/са указан(и) в приложение IIIА, следва да се използва(т), където е уместно в последователност един след друг. Някои позиции съгласно Базелската конвенция, като B1100 и B3020, са ограничени само до специфични потоци от отпадъци, както е указано в приложение IIIA.“.

(2)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛЕН 18 („ЗЕЛЕН“ СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИТЕ)“;

б)

в част I буква а) се заменя със следното:

„а)

всяко позоваване в приложение IX на Базелската конвенция на списък А се счита за позоваване на приложение IV към настоящия регламент;“;

в)

в част I буква ж) се заменя със следното:

„ж)

за отпадъците, превозвани в рамките на Съюза, позиция B3011 от Базелската конвенция не се прилага, като вместо нея се прилага следната позиция:

EU3011

Пластмасови отпадъци (да се отбележат съответната позиция AC300 в част II от приложение IV и съответната позиция EU48 в част I от приложение IV)

Пластмасовите отпадъци, изброени по-долу, при условие че са почти свободни от замърсявания и други видове отпадъци (*):

Пластмасови отпадъци, почти изцяло (**) състоящи се от един нехалогениран полимер, включително, но не само, следните полимери:

Полиетилен (PE)

Полипропилен (PP)

Полистирен (PS)

Акрилонитрилен бутадиенов стирен (ABS)

Полиетилен терефталат (PET)

Поликарбонати (PC)

Полиетери

Пластмасови отпадъци, почти изцяло (**) състоящи се от една втвърдена смола или продукт на кондензация, включително, но не само, следните смоли:

Смоли на карбамиден формалдехид

Смоли на фенолов формалдехид

Смоли на меламинов формалдехид

Епоксидни смоли

Алкидни смоли

Пластмасови отпадъци, почти изцяло (**) състоящи се от един от следните флуорирани полимери (***):

Перфлуороетилен/пропилен (FEP)

Перфлуороалкокси алкани:

Тетрафлуороетилен/перфлуороалкил винилов етер (PFA)

Тетрафлуороетилен/перфлуорометил винилов етер (MFA)

Поливинилфлуорид (PVF)

Поливинилиденфлуорид (PVDF)

Политетрафлуороетилен (PTFE)

Поливинилхлорид (PVC).

(*)  За изясняване на израза „почти свободни от замърсяване и други видове отпадъци“ може да се използват международни и национални спецификации."

(**)  За изясняване на израза „почти изцяло“ може да се използват международни и националните спецификации."

(**)  За изясняване на израза „почти изцяло“ може да се използват международни и националните спецификации."

(**)  За изясняване на израза „почти изцяло“ може да се използват международни и националните спецификации."

(***)  Не са включени пост-потребителски отпадъци“;"

г)

в част II се заличава следният текст:

Твърди отпадъци от пластмаса

GH013

391530 ех 390410—40

Полимери на винилхлорида“.

(3)

Приложение IIIА се изменя, както следва:

а)

в точка 3 се заличават букви г), д) и е);

б)

добавя се следната точка 4:

„4.

Следните смеси от отпадъци, класифицирани в отделни тирета или подтирета на една позиция, са включени в настоящото приложение само за целите на превози в рамките на Съюза:

а)

смеси от отпадъци, класифицирани в позиция EU3011 и включени в тирето, свързано с нехалогенираните полимери;

б)

смеси от отпадъци, класифицирани в позиция EU3011 и включени в тирето, свързано с втвърдените смоли или продуктите на кондензация;

в)

смеси от отпадъци, класифицирани в позиция EU3011 и включени в „Перфлуороалкокси алкани.“.

(4)

Приложение IV се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПИСМЕНА НОТИФИКАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ („ЖЪЛТ“ СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИТЕ)

б)

Част I се изменя, както следва:

i)

първата и втората алинея се заменят със следното:

Следните отпадъци ще бъдат предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие:

Отпадъци, изброени в приложения II и VIII към Базелската конвенция (*)

(*)  Приложение VIII към Базелската конвенция е включено в настоящия регламент в приложение V, част 1, списък A. Приложение II към Базелската конвенция е включено в настоящия регламент в приложение V, част 3, списък A.“;"

ii)

буква а) се заменя със следното:

„а)

всяко позоваване в приложение VIII на Базелската конвенция на списък Б се счита за позоваване на приложение III към настоящия регламент;“;

iii)

добавят се следните букви д) и е):

„д)

позиция A3210 от Базелската конвенция не се прилага, като вместо нея се прилага позиция AC300 от част II.

е)

за отпадъците, превозвани в рамките на Съюза, позиция Y48 от Базелската конвенция не се прилага, като вместо нея се прилага следната позиция:

EU48:

Пластмасови отпадъци, които не са обхванати от позиция AC300 в част II или от позиция EU3011 в част I от приложение III, както и смеси от пластмасови отпадъци, които не са обхванати от точка 4 от приложение IIIA.“;

в)

в част II след позиция AC270 се добавя следната позиция:

„AC300

Пластмасови отпадъци, включително смеси от такива отпадъци, съдържащи или замърсени със съставки от приложение I до такава степен, че проявяват характеристика по приложение III (да се отбележат свързаната позиция EU3011 в част I от приложение III и свързаната позиция EU48 в част I)“;

(5)

Приложение V се изменя, както следва:

а)

част 1 се изменя, както следва:

i)

в списък А, раздел A3 се добавя следната позиция:

„A3210

Пластмасови отпадъци, включително смеси от такива отпадъци, съдържащи или замърсени със съставки от приложение I, до такава степен, че проявяват характеристика по приложение III (да се отбележат свързаните позиции — позиция B3011 в списък Б от същата част и позиция Y48 в списък А от част 3);

ii)

в списък Б, раздел B3 се изменя, както следва:

позиция B3010 се заличава;

преди позиция B3020 се добавя следната позиция:

„B3011

Пластмасови отпадъци (да се отбележат свързаните позиции — позиция A3210 в списък А от същата част и позиция Y48 в списък А от част 3)

Изброените по-долу пластмасови отпадъци, при условие че са предназначени за рециклиране (*) по екологосъобразен начин и почти са свободни от замърсяване и други видове отпадъци (**):

Пластмасови отпадъци почти изцяло (***) състоящи се от един нехалогениран полимер, включително, но не само, следните полимери:

Полиетилен (PE)

Полипропилен (PP)

Полистирен (PS)

Акрилонитрилен бутадиенов стирен (ABS)

Полиетилен терефталат (PET)

Поликарбонати (PC)

Полиетери

Пластмасови отпадъци почти изцяло (***) състоящи се от една втвърдена смола или продукт на кондензация, включително, но не само, следните смоли:

Смоли на карбамиден формалдехид

Смоли на фенолов формалдехид

Смоли на меламинов формалдехид

Епоксидни смоли

Алкидни смоли

Пластмасови отпадъци почти изцяло (***) състоящи се от един от следните флуорирани полимери (****):

Перфлуороетилен/пропилен (FEP)

Перфлуороалкокси алкани:

Тетрафлуороетилен/перфлуороалкил винилов етер (PFA)

Тетрафлуороетилен/перфлуорометил винилов етер (MFA)

Поливинилфлуорид (PVF)

Поливинилиденфлуорид (PVDF)

Смеси от пластмасови отпадъци, състоящи се от полиетилен (PE), полипропилен (PP) и/или полиетилен терефталат (PET), при условие че са предназначени за разделно рециклиране (*****) за всеки материал и по екологосъобразен начин, и почти са свободни от замърсяване и други видове отпадъци (**).

б)

в част 3 списък А се заменя със следното:

Списък A (приложение II към Базелската конвенция)

Y46

Отпадъци, събрани от домакинствата (*)

Y47

Остатъчни продукти от изгарянето на битови отпадъци

Y48

Пластмасови отпадъци, включително смеси от такива отпадъци, с изключение на следното:

Пластмасови отпадъци, които са опасни отпадъци (вж. позиция A3210 в част 1 на списък А от приложение V)

Изброените по-долу пластмасови отпадъци, при условие че са предназначени за рециклиране (**) по екологосъобразен начин и почти са свободни от замърсяване и други видове отпадъци (***):

Пластмасови отпадъци, почти изцяло (****) състоящи се от един нехалогениран полимер, включително, но не само, следните полимери:

Полиетилен (PE)

Полипропилен (PP)

Полистирен (PS)

Акрилонитрилен бутадиенов стирен (ABS)

Полиетилен терефталат (PET)

Поликарбонати (PC)

Полиетери

Пластмасови отпадъци, почти изцяло (****) състоящи се от една втвърдена смола или продукт на кондензация, включително, но не само, следните смоли:

Смоли на карбамиден формалдехид

Смоли на фенолов формалдехид

Смоли на меламинов формалдехид

Епоксидни смоли

Алкидни смоли

Пластмасови отпадъци, почти изцяло (****) състоящи се от един от следните флуорирани полимери (*****):

Перфлуороетилен/пропилен (FEP)

Перфлуороалкокси алкани:

Тетрафлуороетилен/перфлуороалкил винилов етер (PFA)

Тетрафлуороетилен/перфлуорометил винилов етер (MFA)

Поливинилфлуорид (PVF)

Поливинилиденфлуорид (PVDF)

Смеси от пластмасови отпадъци, състоящи се от полиетилен (PE), полипропилен (PP) и/или полиетилен терефталат (PET), при условие че са предназначени за разделно рециклиране (******) за всеки материал и по екологосъобразен начин, и почти са свободни от замърсяване и други видове отпадъци (***).

(*)  Освен ако са класифицирани по подходящ начин в една позиция в приложение III."

(**)  Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (R3 в приложение IV, раздел Б) или, ако е необходимо, временно складиране, ограничено до един случай, при условие че е последвано от операция R3 и е удостоверено с договорна или съответната официална документация."

(***)  По отношение на израза „почти са свободни от замърсяване и други видове отпадъци“ международните и националните спецификации могат да съдържат референтни данни."

(****)  По отношение на израза „почти изцяло“ международните и националните спецификации могат да съдържат референтни данни."

(****)  По отношение на израза „почти изцяло“ международните и националните спецификации могат да съдържат референтни данни."

(****)  По отношение на израза „почти изцяло“ международните и националните спецификации могат да съдържат референтни данни."

(*****)  Пост-потребителските отпадъци са изключени."

(******)  Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (R3 в приложение IV, раздел Б) с предхождащо сортиране и ако е необходимо, временно складиране, ограничено до един случай, при условие че е последвано от операция R3 и е удостоверено с договорна или съответната официална документация.“"

(***)  По отношение на израза „почти са свободни от замърсяване и други видове отпадъци“ международните и националните спецификации могат да съдържат референтни данни."

в)

в част 3, заглавието на списък Б се заменя със следното:

Списък Б (Отпадъци от допълнение 4, част II на решението на ОИСР)  (*)

(*)  Отпадъците с кодове AB130, AC250, AC260 и AC270 са заличени, тъй като в съответствие с процедурата, предвидена в член 18 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците (ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9, отменена от Директива 2008/98/ЕО), са счетени за неопасни и следователно не подлежат на забраната за износ съгласно член 36 от настоящия регламент. Отпадъкът с код AC300 е заличен, тъй като въпросният отпадък е включен в позиция А3210 в списък А от част 1.“."

(6)

Приложение VII се изменя, както следва:

В поле 10 се добавя следното:

„vii)

друго (моля, уточнете):“


(*)  За изясняване на израза „почти свободни от замърсяване и други видове отпадъци“ може да се използват международни и национални спецификации.

(**)  За изясняване на израза „почти изцяло“ може да се използват международни и националните спецификации.

(***)  Не са включени пост-потребителски отпадъци“;

(*)  Приложение VIII към Базелската конвенция е включено в настоящия регламент в приложение V, част 1, списък A. Приложение II към Базелската конвенция е включено в настоящия регламент в приложение V, част 3, списък A.“;

(*)  Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (R3 в приложение IV, раздел Б) или, ако е необходимо, временно складиране, ограничено до един случай, при условие че е последвано от операция R3 и е удостоверено с договорна или съответната официална документация.

(**)  По отношение на израза „почти са свободни от замърсяване и други видове отпадъци“ международните и националните спецификации могат да съдържат референтни данни.

(***)  По отношение на израза „почти изцяло“ международните и националните спецификации могат съдържат референтни данни.

(****)  Пост-потребителските отпадъци са изключени.

(*****)  Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (R3 в приложение IV, раздел Б) с предхождащо сортиране и ако е необходимо, временно складиране, ограничено до един случай, при условие че е последвано от операция R3 и е удостоверено с договорна или съответната официална документация.

(*)  Освен ако са класифицирани по подходящ начин в една позиция в приложение III.

(**)  Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (R3 в приложение IV, раздел Б) или, ако е необходимо, временно складиране, ограничено до един случай, при условие че е последвано от операция R3 и е удостоверено с договорна или съответната официална документация.

(***)  По отношение на израза „почти са свободни от замърсяване и други видове отпадъци“ международните и националните спецификации могат да съдържат референтни данни.

(****)  По отношение на израза „почти изцяло“ международните и националните спецификации могат да съдържат референтни данни.

(*****)  Пост-потребителските отпадъци са изключени.

(******)  Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (R3 в приложение IV, раздел Б) с предхождащо сортиране и ако е необходимо, временно складиране, ограничено до един случай, при условие че е последвано от операция R3 и е удостоверено с договорна или съответната официална документация.“

(*)  Отпадъците с кодове AB130, AC250, AC260 и AC270 са заличени, тъй като в съответствие с процедурата, предвидена в член 18 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците (ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9, отменена от Директива 2008/98/ЕО), са счетени за неопасни и следователно не подлежат на забраната за износ съгласно член 36 от настоящия регламент. Отпадъкът с код AC300 е заличен, тъй като въпросният отпадък е включен в позиция А3210 в списък А от част 1.“.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

НАСОКИ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ (ЧЛЕН 49)

I.   Документи с насоки и указания, приети по Базелската конвенция:

1.

Технически насоки за екологосъобразното управление на биомедицински отпадъци и отпадъци от здравеопазването (Y1; Y3) (1)

2.

Технически насоки за екологосъобразното управление на отпадъци от оловно-киселинни акумулатори1

3.

Технически насоки за екологосъобразното управление на пълното и частичното демонтиране на кораби1

4.

Технически насоки за екологосъобразното рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения (R4) (2)

5.

Общи технически насоки за екологосъобразното управление на отпадъци, състоящи се, съдържащи или замърсени с устойчиви органични замърсители (3)

6.

Технически насоки за екологосъобразното управление на отпадъци, състоящи се, съдържащи или замърсени с 1,1,1 трихлоро 2,2 бис (4-хлорофенил) етан (ДДТ) (4)

7.

Технически насоки за екологосъобразното управление на отпадъци, състоящи се, съдържащи или замърсени с хексабромоциклододекан (HBCD) (5)

8.

Технически насоки за екологосъобразното управление на отпадъци, състоящи се, съдържащи или замърсени с перфлуорооктансулфонова киселина (PFOS), нейните соли и перфлуорооктансулфонилфлуорид (PFOSF)5

9.

Технически насоки за екологосъобразното управление на отпадъци, състоящи се, съдържащи или замърсени с пентахлорофенол и неговите соли и естери (PCP) (6)

10.

Технически насоки за екологосъобразното управление на отпадъци, състоящи се, съдържащи или замърсени с пестицидите алдрин, алфа-хексахлорциклохексан, бета-хексахлорциклохексан, хлордан, хлордекон, диелдрин, ендрин, хептахлор, хексахлоробензен, хексахлорбутадиен, линдан, мирекс, пентахлоробензен, пентахлорофенол и неговите соли, перфлуорооктансулфонова киселина, технически ендосулфан и свързаните изомери или токсафен, или с хексахлоробензен като промишлен химикал (УОЗ пестициди)6

11.

Технически насоки за екологосъобразното управление на отпадъци, състоящи се, съдържащи или замърсени с полихлорирани бифенили, полихлорирани терфенили, полихлорирани нафталени или полибромирани бифенили, включително хексабромобифенил (PCB, PCT, PCN или PBB, включително HBB)6

12.

Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се, съдържащи или замърсени с хексабромодифенилов етер и хептабромодифенилов етер или тетрабромодифенилов етер и пентабромодифенилов етер, или декабромодифенилов етер (POP-BDE)3

13.

Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се или замърсени с неволно произведени полихлорирани дибензо-р-диоксини, полихлорирани дибензофурани, хексахлоробензен, полихлорирани бифенили, пентахлоробензен, полихлорирани нафталени или хексахлоробутадиен3

14.

Технически насоки за екологосъобразното управление на отпадъци, състоящи се, съдържащи или замърсени с хексахлоробутадиен3

15.

Технически насоки за екологосъобразното управление на отпадъци, състоящи се, съдържащи или замърсени с хлорирани парафини с къса верига3

16.

Технически насоки за екологосъобразното управление на употребявани гуми и отпадъци от пневматични гуми (7)

17.

Технически насоки за екологосъобразното управление на отпадъците, състоящи се от елементарен живак, и отпадъци, съдържащи или замърсени с живак или живачни съединения5

18.

Технически насоки за екологосъобразна съвместна преработка на опасни отпадъци в циментови пещи7

19.

Документ с указания за екологосъобразно управление на използвано и излязло от употреба компютърно оборудване6

20.

Документ с указания за екологосъобразно управление на използвани и излезли от употреба мобилни телефони7

21.

Рамка за екологосъобразно управление на опасни отпадъци и други отпадъци (8)

22.

Практически ръководства за насърчаване на екологосъобразното управление на отпадъците (9)

II.   Насоки, приети от ОИСР:

Технически указания за екологосъобразно управление на отделните потоци отпадъци:

Употребявани и излезли от употреба персонални компютри (10)

III.   Насоки, приети от Международната морска организация (ММО):

Насоки за рециклирането на кораби (11)

IV.   Насоки, приети от Международната организация на труда (МОТ):

Безопасност и здраве при демонтиране на кораби: насоки за азиатските държави и Турция (12)


(1)  Приети на шестото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, декември 2002 г.

(2)  Приети на седмото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, октомври 2004 г.

(3)  Приети на четиринадесетото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, май 2019 г.

(4)  Приети на осемнадесетото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, декември 2006 г.

(5)  Приети на дванадесетото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, май 2015 г.

(6)  Приети на тринадесетото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, май 2017 г.

(7)  Приети на десетото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, октомври 2013 г.

(8)  Приети на единадесетото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, октомври 2013 г.

(9)  Приети на тринадесетото и четиринадесетото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, май 2017 г. и май 2019 г.

(10)  Прието от Комитета на ОИСР за политиката по околната среда през февруари 2003 г. (документ ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(11)  Резолюция A.962, приета от Асамблеята на ММО на нейната 23-та редовна сесия, 24 ноември—5 декември 2003 г.

(12)  Одобрено за публикуване от Управителния орган на МОТ на неговата 289-а сесия, 11—26 март 2004 г.


22.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 433/20


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2175 НА КОМИСИЯТА

от 20 октомври 2020 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/256 за установяване на многогодишно непрекъснато планиране

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета от 10 октомври 2019 г. за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, за изменение на регламенти (ЕО) № 808/2004, (ЕО) № 452/2008 и (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/256 на Комисията (2) бе установено многогодишно непрекъснато планиране на събирането на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/1700 за периода от 2021 г. до 2028 г.

(2)

За да се гарантира ефективността на многогодишното непрекъснато планиране и неговата съгласуваност с потребностите на ползвателите, е необходимо то да бъде адаптирано, като се определи специалната тема, която да бъде обхваната от специалния модул за 2023 г. в рамките на европейското изследване за доходите и условията на живот, тъй като тя не бе известна към момента на приемането на Делегиран регламент (ЕС) 2020/256.

(3)

Адаптирането на многогодишното непрекъснато планиране трябва да влезе в сила не по-късно от 24 месеца преди началото на всеки период на събиране на данни, както е посочено в планирането по отношение на събирането на данни с годишна периодичност или с периодичност в рамките на една година.

(4)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2020/256 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към делегиран регламент (ЕС) 2020/256 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 31 декември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 октомври 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 261I, 14.10.2019 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/256 на Комисията от 16 декември 2019 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на многогодишно непрекъснато планиране (ОВ L 54, 26.2.2020 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   

Приложение I към Регламент (ЕС) 2020/256 се изменя, както следва:

Част Б се заменя със следното:

„Част Б: Периоди на събиране на данни за областите с няколко вида периодичност

Области

Групи (съкращения)

Години на събиране на данните

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

Работна сила

Тримесечно (LFQ)

Всяко тримесечие

Всяко тримесечие

Всяко тримесечие

Всяко тримесечие

Всяко тримесечие

Всяко тримесечие

Всяко тримесечие

Всяко тримесечие

Годишно (LFY)

X

X

X

X

X

X

X

X

„Причини за миграцията“ и „организация на работното време“ (LF2YA)

X

 

X

 

X

 

X

 

„Участие във формално и неформално образование и обучение (12 месеца)“, „увреждания и други елементи от Минималния европейски здравен модул“ и „елементи от Минималния европейски здравен модул“ (LF2YB)

 

X

 

X

 

X

 

X

Положението на мигрантите и техните преки потомци на пазара на труда (LF8YA)

X

 

 

 

 

 

 

 

Пенсии и участие на пазара на труда (LF8YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

„Младите хора на пазара на труда“ и „завършена образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование“ (LF8YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Съвместяване на професионалния и семейния живот (LF8YD)

 

 

 

 

X

 

 

 

Организация на работата и на работното време (LF8YE)

 

 

 

 

 

 

X

 

Трудови злополуки и други свързани с работата здравословни проблеми (LF8YF)

 

 

 

 

 

 

 

X

Специална тема относно професионалните умения

 

X

 

 

 

 

 

 

Специална тема (ще бъде определена на по-късен етап)

 

 

 

 

 

X

 

 

Доходи и условия на живот

Годишно (ILCY)

X

X

X

X

X

X

X

X

Деца (ILC3YA)

X

 

 

X

 

 

X

 

Здраве (ILC3YB)

 

X

 

 

X

 

 

X

Пазар на труда и жилищен фонд (ILC3YC)

 

 

X

 

 

X

 

 

Качество на живот (ILC6YA)

 

X

 

 

 

 

 

X

Пренасяне между поколенията

на неравностойното положение и жилищните

затруднения (ILC6YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

Достъп до услуги (ILC6YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Свръхзадлъжнялост,

потребление и богатство (ILC6YD)

 

 

 

 

 

X

 

 

Специална тема относно жилищните условия и условията на живот за децата в рамките на разделени семейства или семейства с доведени членове

X

 

 

 

 

 

 

 

Специална тема относно енергийната ефективност на домакинствата

 

 

X

 

 

 

 

 

Специална тема (ще бъде определена на по-късен етап)

 

 

 

 

X

 

 

 

Специална тема (ще бъде определена на по-късен етап)

 

 

 

 

 

 

X“

 

2.   

Приложение II към Регламент (ЕС) 2020/256 се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Групиране на подробните теми за събирането на данни с няколко вида периодичност

Области

Подробни теми

Групи (съкращения)

Работна сила

Информация за събирането на данни

Тримесечно (LFQ)

Идентифициране

Тримесечно (LFQ)

Тегла

Годишно (LFY) и тримесечно (LFQ)

Характеристики на интервютата

Тримесечно (LFQ)

Местонахождение

Тримесечно (LFQ)

Демография

Тримесечно (LFQ)

Гражданство и мигрантски произход

Тримесечно (LFQ)

Състав на домакинството

Годишно (LFY)

Състав на домакинството – допълнителна конкретна информация

Годишно (LFY)

Престой в държавата

Тримесечно (LFQ)

Причина за миграцията

На всеки 2 години (LF2YA)

Елементи от Минималния европейски здравен модул

На всеки 2 години (LF2YB)

Увреждания и други елементи от Минималния европейски здравен модул

На всеки 2 години (LF2YB)

Трудови злополуки и други свързани с работата здравословни проблеми

На всеки 8 години (LF8YF)

Статут на основната дейност (определен от лицето)

Тримесечно (LFQ)

Основни характеристики на работата

Тримесечно (LFQ)

Трудов статус

Тримесечно (LFQ)

Продължителност на договора

Тримесечно (LFQ)

Подробна информация за договора

Годишно (LFY)

Работа на пълно или непълно работно време – причина

Тримесечно (LFQ)

Зависима самостоятелна заетост

Годишно (LFY)

Надзорни отговорности

Годишно (LFY)

Размер на предприятието

Годишно (LFY)

Работно място

Тримесечно (LFQ)

Работа от дома

Годишно (LFY)

Търсене на работа

Тримесечно (LFQ)

Желание за работа

Тримесечно (LFQ)

Готовност за започване на работа

Тримесечно (LFQ)

Наличие на втора или повече работи

Тримесечно (LFQ)

Търсене на друга работа

Годишно (LFY)

Непълна заетост

Тримесечно (LFQ)

Съвместяване на професионалния и семейния живот

На всеки 8 години (LF8YD)

Младите хора на пазара на труда

На всеки 8 години (LF8YC)

Положението на мигрантите и техните преки потомци на пазара на труда

На всеки 8 години (LF8YA)

Пенсия и участие на пазара на труда

На всеки 8 години (LF8YB)

Нужда от грижи

Годишно (LFY)

Започване на работа

Тримесечно (LFQ)

Начин, по който е намерена работата

Годишно (LFY)

Непрекъснатост/прекъсвания на професионалния живот

Тримесечно (LFQ)

Основни характеристики на последната работа

Годишно (LFY)

Работни часове

Тримесечно (LFQ)

Организация на работното време

На всеки 2 години (LF2YA)

Организация на работата и на работното време

На всеки 8 години (LF8YE)

Доход от труд

Годишно (LFY)

Доход от обезщетения за безработица

Тримесечно (LFQ)

Завършена образователна степен

Тримесечно (LFQ)

Завършена образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование

Годишно (LFY) и на всеки 8 години (LF8YC)

Участие във формално и неформално образование и обучение (4 седмици)

Тримесечно (LFQ)

Участие във формално и неформално образование и обучение (12 месеца)

На всеки 2 години (LF2YB)

Доходи и условия на живот

Информация за събирането на данни

Годишно (ILCY)

Идентифициране

Годишно (ILCY)

Тегла

Годишно (ILCY)

Характеристики на интервютата

Годишно (ILCY)

Местонахождение

Годишно (ILCY)

Демография

Годишно (ILCY)

Гражданство и мигрантски произход

Годишно (ILCY)

Състав на домакинството

Годишно (ILCY)

Състав на домакинството – допълнителна конкретна информация

Годишно (ILCY)

Продължителност на престоя в държавата

Годишно (ILCY)

Увреждания и Минимален европейски здравен модул

Годишно (ILCY)

Подробна информация за здравословното състояние и уврежданията

На всеки 3 години (ILC3YB)

Здраве на децата

На всеки 3 години (ILC3YA)

Достъп до здравни грижи

Годишно (ILCY)

Здравни грижи

На всеки 3 години (ILC3YB)

Достъп до здравни грижи (деца)

На всеки 3 години (ILC3YA)

Определящи здравето фактори

На всеки 3 години (ILC3YB)

Статут на основната дейност (определен от лицето)

Годишно (ILCY)

Основни характеристики на работата

Годишно (ILCY)

Характеристики на работното място

На всеки 3 години (ILC3YC)

Продължителност на договора

Годишно (ILCY)

Трудов статус

На всеки 3 години (ILC3YC)

Подробна информация за ситуацията на пазара на труда

Годишно (ILCY)

Надзорни отговорности

Годишно (ILCY)

Предишен професионален опит

Годишно (ILCY)

Календар на дейностите

Годишно (ILCY)

Работни часове

Годишно (ILCY)

Завършена образователна степен

Годишно (ILCY)

Завършена образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование

На всеки 3 години (ILC3YC)

Участие във формално образование (в момента)

Годишно (ILCY)

Качество на живот

Годишно (ILCY)

Участие в социалния и културния живот

На всеки 6 години (ILC6YA)

Благополучие

На всеки 6 години (ILC6YA)

Материални лишения

Годишно (ILCY)

Специфични за децата лишения

На всеки 3 години (ILC3YA)

Основни характеристики на жилищния фонд

Годишно (ILCY)

Подробна информация за състоянието на жилищния фонд, включително лоши жилищни условия и приспаднат наем

На всеки 3 години (ILC3YC)

Цени на жилищата, включително намалени комунални разходи

Годишно (ILCY)

Жизнена среда

На всеки 3 години (ILC3YC)

Жилищни затруднения (включително затруднения при наемането на жилище) и причини

На всеки 6 години (ILC6YB)

Използване на услуги, включително услуги за полагане на грижи и услуги за независим живот

На всеки 6 години (ILC6YC)

Достъпност на услугите

На всеки 6 години (ILC6YC)

Непосрещнати нужди и причини

На всеки 6 години (ILC6YC)

Грижи за деца

Годишно (ILCY)

Доход от труд

Годишно (ILCY)

Доход от социални трансфери

Годишно (ILCY)

Доход от пенсии

Годишно (ILCY)

Други доходи, включително доход от собственост и капитал и от трансфери между домакинствата

Годишно (ILCY)

Действително платени данъци и вноски след намаленията

Годишно (ILCY)

Общ годишен доход на ниво лица и домакинства

Годишно (ILCY)

Свръхзадлъжнялост, включително причини

На всеки 6 години (ILC6YD)

Просрочия

Годишно (ILCY)

Елементи на богатство, включително жилищна собственост

На всеки 6 години (ILC6YD)

Елементи на потреблението

На всеки 6 години (ILC6YD)

Пренасяне между поколенията на благосъстоянието и неравностойното положение

На всеки 6 години (ILC6YB)

Оценка на собствените потребности

На всеки 6 години (ILC6YD)


22.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 433/27


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2176 НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2020 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 по отношение на приспадането на софтуерни активи от елементите на базовия собствен капитал от първи ред

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 36, параграф 4, трета алинея от него;

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета (2) бяха изменени разпоредбите относно третирането на консервативно оценените софтуерни активи, чиято стойност не се влияе отрицателно от преструктурирането, изпадането в несъстоятелност или ликвидацията на институцията, за да се подкрепи допълнително преходът към по-цифровизиран банков сектор. С Регламент (ЕС) 2019/876 също така се въведе член 36, параграф 4 в Регламент (ЕС) № 575/2013, съгласно който от Европейският банков орган („ЕБО“) се изисква да разработи проекти на регулаторни технически стандарти, с които се уточнява прилагането на приспаданията, свързани със софтуерни активи от елементите на базовия собствен капитал от първи ред. За да се осигури съгласуваност на разпоредбите, свързани със собствените средства, и да се улесни тяхното прилагане, е целесъобразно тези регулаторни технически стандарти да бъдат включени в Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 на Комисията (3), в който са групирани всички технически стандарти относно собствените средства.

(2)

Компетентните органи не са възпрепятствани да проверяват софтуерните активи, които институцията включва в капитала, за всеки отделен случай и да упражняват своите надзорни правомощия в съответствие с член 64 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4), по-специално когато инвестициите в софтуер може да доведат до нежелана полза от пруденциално естество или когато има подозрения, че степента на преценка, произтичаща от приложимата счетоводна рамка, се използва от дадена институция за заобикаляне на настоящия Регламент.

(3)

Поради разнообразието в софтуера, който се използва от институциите, е трудно да се оцени по общ начин кои софтуерни активи може да имат възстановима стойност в случай на преструктуриране, изпадане в несъстоятелност или ликвидация, и, ако случаят е такъв — до каква степен, или да се установи конкретна категория софтуер, чиято стойност би се запазила дори при такъв сценарий.

(4)

Освен това в изготвена от ЕБО оценка за конкретни предходни сделки се посочва, че при липса на разграничение по отделни категории всички софтуерни активи е еднакво вероятно да бъдат отписани. Дори в случаите, когато стойността на софтуерните активи е поне частично запазена, като цяло полезният живот на този софтуер се преразглежда, за да се вземе предвид, че той ще се използва от приобретателя на дадена институция само до края на даден процес на миграция. Събраните доказателства сочат, че продължителността на такъв процес на миграция обикновено е между една и три години. Тази закономерност следва да бъде отразена при пруденциалното третиране на софтуерните активи.

(5)

Предвид факта, че в случай на преструктуриране, изпадане в несъстоятелност или ликвидация на дадена институция софтуерните активи изглежда имат ограничена стойност, от съществено значение е при пруденциалното третиране на такива активи да се постигне подходящ баланс между опасенията от пруденциално естество, от една страна, и стойността на тези активи от търговска и икономическа гледна точка, от друга страна. Следователно при пруденциалното третиране на софтуерните активи следва да се подхожда с известна консервативност по отношение на облекчаването на капиталовите изисквания към базовия собствен капитал от първи ред.

(6)

Освен това с цел да се избегне въвеждането на допълнителни оперативни тежести за институциите и да се улесни надзорът от страна компетентните органи, пруденциалното третиране на софтуерните активи следва да бъде лесно за изпълнение и да бъде приложимо за всички институции по стандартизиран начин. Стандартизираното пруденциално третиране не следва да възпрепятства дадена институция да продължи да приспада изцяло своите софтуерни активи от елементите на базовия собствен капитал от първи ред.

(7)

Предвид бързите промени в областта на технологиите институциите често инвестират в поддръжка, подобрения или модернизация на своя софтуер. С цел намаляване на риска от регулаторен арбитраж тези инвестиции следва да се амортизират отделно от поддържания, подобрявания или модернизирания софтуер, при условие че тези инвестиции са признати за нематериален актив в баланса на институцията съгласно приложимата счетоводна рамка.

(8)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 241/2014 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕБО.

(10)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(11)

Предвид ускореното внедряване на цифрови услуги вследствие на пандемията от COVID-19, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014

Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 се изменя, както следва:

(1)

В член 1 буква е) се заменя със следното:

„е)

в съответствие с член 36, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 — прилагането на приспаданията от елементите на базовия собствен капитал от първи ред и другите приспадания от базовия собствен капитал от първи ред, допълнителния капитал от първи ред и капитала от втори ред;“;

(2)

Вмъква се следният член 13а:

„Член 13а

Приспадане на софтуерни активи, които са класифицирани като нематериални активи за счетоводни цели за целите на член 36, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013

1.   Софтуерните активи, които са нематериални активи съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 115) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се приспадат от елементите на базовия собствен капитал от първи ред в съответствие с параграфи 5—8 от настоящия член. Размерът, който трябва да се приспадне, се определя въз основа на пруденциалната натрупана амортизация, изчислена в съответствие с параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   Институциите изчисляват размера на пруденциалната натрупана амортизация на софтуерните активи, посочени в параграф 1, като умножават размера, получен от изчислението, посочено в буква а), по броя на дните, посочени в буква б):

а)

първоначално признатата стойност на софтуерния актив в баланса на институцията съгласно приложимата счетоводна рамка, разделена на по-малкото от:

i)

броя на дните полезен живот на софтуерния актив, изчислен за счетоводни цели;

ii)

три години, изразени в дни, считано от датата, посочена в параграф 3;

б)

броя на дните, изминали от датата, посочена в параграф 3, при условие че не надвишават периода, посочен в буква а) от настоящия параграф.

3.   Пруденциалната натрупана амортизация, посочена в параграф 1, се изчислява, считано от датата, на която софтуерният актив става достъпен за ползване и започва да се амортизира за счетоводни цели.

4.   Чрез дерогация от параграф 3, когато даден софтуерен актив е придобит от което и да е предприятие, включително предприятие извън рамките на финансовия сектор, което е част от същата група като институцията, пруденциалната натрупана амортизация, посочена в параграф 1, се изчислява от датата, на която този софтуерен актив е започнал да се амортизира съгласно приложимата счетоводна рамка в баланса на това предприятие.

5.   Институциите приспадат от елементите на базовия собствен капитал от първи ред размера, произтичащ от разликата, ако е положителна, между размера по буква а) и размера по буква б):

а)

пруденциалната натрупана амортизация на даден софтуерен актив, изчислена в съответствие с параграфи 2, 3 и 4;

б)

сбора от натрупаната амортизация и всички натрупани загуби от обезценка на този софтуерен актив, признати в баланса на тази институция съгласно приложимата счетоводна рамка.

6.   Чрез дерогация от параграф 5, до датата, на която софтуерният актив става достъпен за ползване и започва да се амортизира за счетоводни цели, институциите приспадат от елементите на базовия собствен капитал от първи ред пълната стойност, по която софтуерният актив е признат в баланса на институцията съгласно приложимата счетоводна рамка.

7.   Пруденциалните амортизационни отчисления и приспаданията, посочени в настоящия член, се извършват поотделно за всеки софтуерен актив.

8.   Инвестициите на институциите в поддръжка, подобряване или модернизация на съществуващи софтуерни активи се третират като активи, различни от свързаните софтуерни активи, при условие че тези инвестиции са признати за нематериален актив в баланса на тази институция съгласно приложимата счетоводна рамка.

Без да се засяга параграф 6, пруденциалната натрупана амортизация на тези инвестиции в поддръжка, подобряване или модернизация на съществуващите софтуерни активи се изчислява от датата, на която започват да се амортизират съгласно приложимата счетоводна рамка.

Пруденциалната натрупана амортизация на свързани съществуващи софтуерни активи продължава да се изчислява от датата на собствената им първоначална амортизация за счетоводни цели до края на периода на пруденциална амортизация, определен в съответствие с параграф 2, буква а).“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 8).

(4)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(5)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


22.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 433/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2177 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2020 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Haricot de Castelnaudary“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Haricot de Castelnaudary“, подадено от Франция, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Haricot de Castelnaudary“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Haricot de Castelnaudary“ (ЗГУ).

Наименованието, посочено в първата алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2020 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 281, 26.8.2020 г., стр. 2.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


22.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 433/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2178 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2020 година

за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1433 за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Pouligny-Saint-Pierre“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 5 октомври 2020 г. Комисията прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1433 (2)за одобрение на изменение в спецификацията на наименованието „Pouligny-Saint-Pierre“ (ЗНП) в съответствие с член 52, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. По погрешка в посочения Регламент (ЕС) 2020/1433 е пропуснато посочването на преходен период съгласно член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, предоставен от Франция на някои оператори.

(2)

С писмо от 20 декември 2018 г. френските органи уведомиха Комисията, че на основание член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 са предоставили преходен период, приключващ на 30 юни 2025 г., на 8 оператори, установени на тяхна територия и отговарящи на условията на посочения член, съгласно публикуваното на 8 декември 2018 г. в Официален вестник на Френската република постановление от 22 ноември 2018 г. за изменение на спецификацията на защитеното наименование за произход „Pouligny-Saint-Pierre“.

(3)

В хода на националната процедура по предявяване на възражение бяха получени 8 възражения, като всички те бяха свързани с условията за производство на мляко, и по-специално с невъзможността да се спази определеният в спецификацията процент на храна с произход от географския район, като в нея се посочва, че „произвежданата в географския район храна (фуражи + допълващи фуражи) съставлява най-малко 75 % от общата годишна хранителна дажба на стадото“. Тъй като посочените оператори законно са предлагали на пазара „Pouligny-Saint-Pierre“ непрекъснато в продължение най-малко на петте години, предхождащи подаването на заявлението, те отговарят на условията по член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Поради това в тази рамка им бяха предоставени преходни периоди, приключващи на 30 юни 2025 г., които предстои да бъдат одобрени от Комисията.

(4)

Въпросните оператори са: Earl de Vesche (№ SIRET 50317689300017); Ferme des Ages (№ SIRET19360598700026); Gaec de Villiers (№ SIRET 41293309500017); Jean Barrois (№ SIRET 33452601900016); Earl des Grands vents (№ SIRET 52325005800014); Earl du Start Chiebe (№ SIRET 50979878100019); Gaec de la Custière (№ SIRET 31928251300013); Gaec des Chinets (№ SIRET 35328804600017).

(5)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1433 следва да бъде съответно поправен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1433 се добавя следният член:

„Член 1а

Защитата, предоставена по силата на член 1, е обвързана с преходния период, предоставен от Франция на основание член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на отговарящите на условията в посочения член оператори съгласно публикуваното на 8 декември 2018 г. в Официален вестник на Френската република постановление от 22 ноември 2018 г. за изменение на спецификацията на защитеното наименование за произход „Pouligny-Saint-Pierre“.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2020 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1433 на Комисията от 5 октомври 2020 г. за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Pouligny-Saint-Pierre“ (ЗНП) (ОВ L 331, 12.10.2020 г., стр. 19).


22.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 433/33


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2179 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2020 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2020 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Gerassimos THOMAS

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Правоъгълна чантичка, направена от формован силиконов еластомер. Размерите ѝ са приблизително 16,5 cm на дължина, 10 cm на височина и 2,5 cm на ширина. Към чантичката има прикрепена каишка от същия материал и система за затваряне (цип).

Изделието е произведено на един етап, с вградени части (каишка и цип), и няма вътрешни принадлежности.

То е предназначено за носене и предпазване на различни малки предмети.

Вж. изображенията  (*1).

3926 90 97

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текста към кодове по КН 3926 , 3926 90 и 3926 90 97 .

Класиране в позиция 4202 се изключва, защото тази позиция обхваща само изделията, които изрично са посочени в нея, и подобните изделия (вж. също Обяснителните бележки към Хармонизираната система – ОБХС, в частта им за позиция 4202 , първия параграф).

Като се имат предвид обективните му характеристики (в частност, изчистената вътрешност и малкият размер), изделието не се смята за куфарче, тоалетно куфарче, куфарче за документи, папка, ученическа чанта или подобно изделие от първата част на позиция 4202 . Изделието не се смята за изделие, подобно на тези от първата част на позиция 4202 , тъй като не е специално оформено или с пригодена вътрешност за пренасяне на определени инструменти или уреди с или без техните принадлежности (вж. също ОБХС в частта им за позиция 4202 , третия параграф и деветия параграф, буква е). Следователно изделието не попада в обхвата на текста към първата част на позиция 4202 .

Изделията, обхванати от втората част на позиция 4202 , трябва да бъдат само от посочените там материали или да бъдат покрити изцяло или в по-голямата си част с тези материали или с хартия (вж. също ОБХС в частта им за позиция 4202 , четвъртия параграф).

Като се има предвид, че изделието е направено от формован силиконов еластомер, то не може да бъде смятано за ръчна чанта с външна повърхност от листове от пластмаси. Следователно изделието не попада в обхвата на текста към втората част на позиция 4202 .

Изделието не е от тези, които обичайно се носят в джоба или в ръчната чанта, като калъфи за очила, калъфи за документи, портфейли, портмонета, кесии за ключове, калъфи за цигари, пури или лула, кесии за тютюн (вж. също обяснителната бележка към Хармонизираната система към подпозиции 4202.31, 4202.32 и 4202.39). Следователно изделието не може да бъде класирано в подпозиции 4202.31, 4202.32 и 4202.39.

Ето защо изделието трябва да бъде класирано в код по КН 3926 90 97 като друго изделие от пластмаси.

Image 2

Image 3

Image 4


(*1)  Изображенията са само за информация.


22.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 433/37


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2180 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2020 година

за удължаване на референтния период, предвиден в Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19 (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Пандемията от COVID-19 доведе до рязък спад в железопътния трафик поради значително намаляване на търсенето и преките мерки на държавите членки за овладяване на пандемията.

(2)

Тези обстоятелства са извън контрола на железопътните предприятия, които непрекъснато са изправени пред значителни проблеми с ликвидността, големи загуби и в някои случаи рискуват да изпаднат в несъстоятелност.

(3)

За да се противодейства на отрицателните икономически последици от пандемията от COVID-19 и да се подкрепят железопътните предприятия, Регламент (ЕС) 2020/1429 предоставя възможност на държавите членки да разрешат на управителите на инфраструктура да намаляват, освобождават от плащане или да отлагат плащането на такси за достъп до железопътната инфраструктура. Тази възможност се предоставя за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. („референтен период“).

(4)

Наложените ограничения на мобилността през периода на пандемията оказаха значително въздействие върху използването на услуги за железопътен превоз на пътници. Пандемията доведе и до забавянето на много производства или дори до тяхното спиране, с което се намали обемът на стоките, превозвани с товарен железопътен транспорт. Въз основа на данните, предоставени от управителите на железопътна инфраструктура в ЕС-27, пандемията е засегнала по-силно сегмента на услугите за превоз на пътници, и по-специално сегмента на търговските услуги за превоз на пътници, със значително намаляване на тяхното предлагане във всички държави членки. В периода март — септември 2020 г. услугите за превоз на пътници, изразени във влак/km, са намалели с 16,9 % в сравнение със същия период през предходната година, а услугите за превоз на товари с 11,1 %. В периода март — септември 2020 г. при услугите за превоз на пътници, обхвани от задължение за извършване на обществена услуга, изразени във влак/km, е отбелязан спад с 12,2 % спрямо същия период през предходната година, а при търговските услуги за превоз на пътници — с 37,3 %. Пътническият трафик, изразен във влак/km, е спаднал със 71,2 % през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г., а товарният трафик, изразен в тонкилометри, e намалял с 15,9 %. Тази тенденция може да окаже огромно въздействие върху конкуренцията на пазарите на услуги за железопътен превоз на пътници, постигането на действително единно европейско железопътно пространство и, в крайна сметка, върху напредъка към по-устойчив транспортен сектор, с повече хора и стоки, превозвани с железопътен транспорт.

(5)

Данните на Международната здравна организация сочат, че броят на регистрираните случаи в Европа за един ден отново се е увеличил, като през октомври 2020 г. има значителен брой дни, в които са регистрирани над 300 000 нови случая.

(6)

През ноември 2020 г. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) посочи, че „в целия Европейски съюз/Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП) и в Обединеното кралство има значително допълнително увеличаване на заразените с COVID-19 и настоящата ситуация представлява огромна заплаха за общественото здраве“, както и че „настоящата епидемиологична обстановка в повечето държави поражда сериозна загриженост, тъй като създава нарастващ риск от предаване, което изисква незабавни целенасочени действия в областта на общественото здраве“.

(7)

Във връзка с това развитие от октомври все повече държави членки наложиха по-строги ограничения на мобилността. Следователно няма перспектива за бързо възстановяване на железопътния трафик в краткосрочен план.

(8)

Поради това изглежда, че спадът на железопътния трафик в сравнение с нивото от съответния период на предходните години — спрямо референтните стойности от 2019 г., определени съгласно член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2020/1429 — продължава и че тази ситуация е резултат от въздействието от избухването на COVID-19.

(9)

Прогнозите показват много плавно възстановяване на икономиката през следващите две години, тъй като доверието на потребителите и показателя за икономическо доверие са достигнали отрицателни стойности. Освен това в светлината на наличните данни за по-ранни периоди, всяко подобрение по отношение на общественото здраве, дължащо се например на наличие на ваксина, приемайки, че такова подобрение е настъпило през първата половина на 2021 г., има вероятност да доведе до осезаем положителен ефект за железопътния трафик, но със значително закъснение. Подобен положителен ефект вероятно ще се прояви не по-рано от втората половина на 2021 г.

(10)

Следователно изглежда, че спадът на железопътния трафик в сравнение с нивото от съответния период на предходните години е вероятно да продължи дотогава и че тази ситуация е резултат от въздействието от избухването на COVID-19.

(11)

Поради това е необходимо референтният период, определен в член 1 от регламента, да се удължи до края на юни 2021 г.

(12)

Настоящият делегиран регламент се предвижда да влезе в сила след края на референтния период, предвиден понастоящем в член 1 от Регламент (ЕС) 2020/1429. За да се избегне правна несигурност, настоящият регламент следва да бъде приет съгласно процедурата по спешност, посочена в член 7 от регламента, и да влезе в сила по спешност в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1 от Регламент (ЕС) 2020/1429 се заменя със следното:

„Член 1

С настоящия регламент се установяват временни правила за налагането на такси за ползване на железопътната инфраструктура, както е посочено в глава IV от Директива 2012/34/ЕС. Той се прилага по отношение на железопътната инфраструктура за вътрешни и международни превози, обхваната от посочената директива, за периода от 1 март 2020 г. до 30 юни 2021 г. („референтен период“).“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OВ L 333, 12.10.2020 г., стр. 1.


РЕШЕНИЯ

22.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 433/39


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2181 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2020 година

за определяне на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2021 година

(нотифицирано под номер C(2020) 8996)

(само текстовете на английски, български, гръцки, испански, италиански, латвийски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, унгарски, френски, хърватски и чешки език са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 10, параграф 2 и член 16, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Допускането за свободно обращение в Европейския съюз на вносни контролирани вещества подлежи на количествени ограничения.

(2)

Комисията е длъжна да определи тези ограничения и да разпредели квоти между предприятията.

(3)

Освен това Комисията е длъжна да определи количествата на контролираните вещества, различни от флуорохлоровъглеродите, които могат да бъдат използвани за основни лабораторни и аналитични употреби, както и предприятията, имащи право да ги използват.

(4)

Определянето на разпределяните квоти за основни лабораторни и аналитични употреби трябва да гарантира, че се спазват количествените ограничения, посочени в член 10, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, като се прилага Регламент (ЕС) № 537/2011 на Комисията (2). Тъй като в посочените количествени ограничения са включени количествата на флуорохлоровъглеродите, лицензирани за лабораторни и аналитични употреби, следва производството и вносът на флорохлоровъглероди за такива употреби също да бъдат обхванати от това разпределение.

(5)

Комисията е публикувала известие до предприятията, възнамеряващи през 2021 г. да внасят или изнасят във или от Европейския съюз контролирани вещества, които нарушават озоновия слой, и до предприятията, възнамеряващи през 2021 г. да произвеждат или внасят такива вещества за основни лабораторни и аналитични цели (3), в отговор на което е получила декларации за предвидените количества за внос през 2021 г.

(6)

Количествените ограничения и квоти следва да се определят за периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. в съответствие с годишния отчетен цикъл съгласно Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Количествени ограничения за допускане за свободно обращение

Количествата контролирани вещества, обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, които могат да бъдат допуснати за свободно обращение в Съюза през 2021 г. от източници извън Съюза, са следните:

Контролирани вещества

Количество (изразено като озоноразрушаващ потенциал (ОРП) в килограми)

Група I (флуорохлоровъглероди 11, 12, 113, 114 и 115) и група II (други напълно халогенирани флуорохлоровъглероди)

500 550,00

Група III (халони)

25 762 300,00

Група IV (тетрахлорометан)

24 530 561,00

Група V (1,1,1-трихлороетан)

2 500 000,00

Група VI (метилбромид)

630 835,20

Група VII (бромофлуоровъглеводороди)

4 569,16

Група VIII (флорохлоровъглероди)

4 916 159,75

Група IX (бромохлорометан)

264 024,00

Член 2

Разпределение на квоти за допускане за свободно обращение

1.   Разпределението на квотите за флуорохлоровъглероди 11, 12, 113, 114 и 115 и други напълно халогенирани флуорохлоровъглероди през периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение I.

2.   Разпределението на квотите за халони през периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение II.

3.   Разпределението на квотите за тетрахлорометан през периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение III.

4.   Разпределението на квотите за 1,1,1-трихлороетан през периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение IV.

5.   Разпределението на квотите за метилбромид през периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение V.

6.   Разпределението на квотите за бромофлуоровъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение VI.

7.   Разпределението на квотите за флорохлоровъглероди през периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение VII.

8.   Разпределението на квотите за бромохлорометан през периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение VIII.

9.   Индивидуалните квоти за отделните предприятия са определени в приложение IX.

Член 3

Квоти за лабораторни и аналитични употреби

Квотите за внос и производство на контролирани вещества за лабораторни и аналитични употреби за 2021 г. се разпределят на предприятията от списъка в приложение Х.

Максималните количества, които могат да бъдат произведени или внесени през 2021 г. за лабораторни и аналитични употреби, разпределени за тези предприятия, са определени в приложение XI.

Член 4

Срок на действие

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящото решение са следните предприятия:

1

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Германия

2

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG

Hewlett-Packard-Str. 8

D-76337 Waldbronn

Германия

3

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Белгия

4

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES CEDEX

Франция

5

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH

Bei den Kämpen 22

21220 Seevetal

Германия

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

Франция

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Франция

8

Bayer AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Германия

9

Biovit d.o.o.

Varazdinska ulica - Odvojak II 15

HR-42000 Varazdin

Хърватия

10

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Германия

11

BTC B.V.

Albert Thijsstraat 17

6471WX Eijgelshoven

Нидерландия

12

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Латвия

13

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Нидерландия

14

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Германия

15

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Германия

16

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Чешка република

17

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 Munich

Германия

18

ФОТ ООД

бул. Овча купел № 13

София 1618

България

19

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

H-1103 Budapest

Унгария

20

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Германия

21

GIELLE INDUSTRIES di Luigi Galantucci

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Италия

22

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674–506 Loures

Португалия

23

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via degli Olmetti 39/E

00060 Formello

Италия

24

Hugen Maintenance for Aircraft B.V.

Marketing 43

6921 Duiven

Нидерландия

25

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv

Marketing 43

6921 RE Duiven

Нидерландия

26

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Нидерландия

27

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Гърция

28

L'HOTELLIER SAS

Rue Henri Poincaré 4

92160 ANTONY

Франция

29

Labmix24 GmbH

Industriestr. 18A

46499 Hamminkeln

Германия

30

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Испания

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Германия

32

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 Munich

Германия

33

Martec SpA

Via dell'industria 1

I-20060 Vignate

Италия

34

MEBROM NV

INDUSTRIELAAN 9

9990 MALDEGEM

Белгия

35

Mebrom Technology NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Белгия

36

Neochema GmbH

Am Kümmerling 37A

55294 Bodenheim

Германия

37

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

Mialki Szlak 52

80–717 Gdansk

Полша

38

Philipps-Universität Marburg

Biegenstrasse 10

35032 Marburg

Германия

39

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Италия

40

Restek GmbH

Schaberweg 23

Bad Homburg

Германия

41

Safety Hi-Tech srl

Via Bellini 22

00198 Roma

Италия

42

SANOFI CHIMIE

LE BOURG

63480 VERTOLAYE

Франция

43

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k.

Psary Wolnosci 20

51–180 Wroclaw

Полша

44

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Франция

45

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Германия

46

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Германия

47

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Франция

48

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Италия

49

Sterling Chemical Malta Limited

Hal Far Industrial Estate HF 51

1504 FLORIANA

Малта

50

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo – Corciano (PG)

Италия

51

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Испания

52

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Италия

53

TECHLAB SARL

La tannerie 4C

57072 METZ CEDEX 3

Франция

54

TEGA — Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Германия

55

ULTRA Scientific Italia srl

Via emilia 51/D

40011 Anzola emilia

Италия

56

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH

Alt-Herrenwyk 12

23569 Lübeck

Германия

57

VALLISCOR EUROPA LIMITED

13—18 City Quay

D02 ED70 Dublin

Ирландия

58

VATRO-SERVIS d.o.o.

Dravska 61

42202 Trnovec Bartolovecki

Хърватия

Съставено в Брюксел на 17 декември 2020 година.

За Комисията

Frans TIMMERMANS

Изпълнителен заместник-председател


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 537/2011 на Комисията от 1 юни 2011 г. относно механизма за разпределяне на количествата контролирани вещества, чието използване за лабораторни и аналитични нужди е разрешено по силата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, ОВ L 147, 2.6.2011, стр. 4.

(3)  ОВ C 115, 7.4.2020 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Групи I и II

Квоти за внос на флорохлоровъглероди 11, 12, 113, 114 и 115 и на други напълно халогенирани флорохлоровъглероди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009, с цел използване като изходна суровина и като производствени агенти през периода от 1 януари до 31 декември 2021 г.

Дружество

Abcr GmbH (Германия)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (Италия)

Tazzetti SAU (Испания)

Tazzetti SpA (Италия)

TEGA – Technische Gase und Gasetechnik GmbH (Германия)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Група III

Квоти за внос на халони, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 за използване като изходна суровина и използване за употреби от критично значение, за периода от 1 януари до 31 декември 2021 г.

Дружество

Abcr GmbH (Германия)

Arkema France (Франция)

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH (Германия)

Ateliers Bigata SASU (Франция)

BASF Agri-Production S.A.S. (Франция)

BTC B.V. (Нидерландия)

EAF protect s.r.o. (Чешка република)

Gielle Industries di Luigi Galantucci (Италия)

Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (Нидерландия)

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (Нидерландия)

Intergeo LTD (Гърция)

L'Hotellier SAS (Франция)

Martec SpA (Италия)

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (Полша)

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (Полша)

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (Германия)

Vatro-Servis d.o.o. (Хърватия)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Група IV

Квоти за внос на тетрахлорометан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина и като производствен агент през периода от 1 януари до 31 декември 2021 г.

Дружество

Abcr GmbH (Германия)

Arkema France (Франция)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (Германия)

Ceram Optec SIA (Латвия)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Група V

Квоти за внос на 1,1,1-трихлороетан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2021 г.

Дружество

Arkema France (Франция)


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Група VI

Квоти за внос на метилбромид, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2021 г.

Дружество

Abcr GmbH (Германия)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (Германия)

ICL Europe Cooperatief U.A. (Нидерландия)

Mebrom NV (Белгия)

Mebrom Technology NV (Белгия)

Sanofi Chimie (Франция)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Германия)


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Група VII

Квоти за внос на бромофлуоровъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2021 г.

Дружество

Abcr GmbH (Германия)

Hovione FarmaCiencia SA (Португалия)

R.P. CHEM s.r.l. (Италия)

Sanofi Chimie (Франция)

Sterling Chemical Malta Limited (Малта)

Sterling SpA (Италия)

Valliscor Europa Limited (Ирландия)


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Група VIII

Квоти за внос на флорохлоровъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2021 г.

Дружество

Abcr GmbH (Германия)

Arkema France (Франция)

Bayer AG (Германия)

Chemours Netherlands B.V. (Нидерландия)

Dyneon GmbH (Германия)

Solvay Fluor GmbH (Германия)

Solvay Specialty Polymers France SAS (Франция)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (Италия)

Tazzetti SAU (Испания)

Tazzetti SpA (Италия)


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Група IX

Квоти за внос на бромохлорометан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина през периода от 1 януари до 31 декември 2021 г.

Дружество

Albemarle Europe SPRL (Белгия)

ICL Europe Cooperatief U.A. (Нидерландия)

Laboratorios Miret S.A. (Испания)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Германия)

Valliscor Europa Limited (Ирландия)


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

(търговска информация с чувствителен характер — поверителна — да не се публикува)


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Предприятия, които имат право на производство или внос за лабораторни и аналитични употреби през 2021 г.

Квотите от контролирани вещества, които могат да бъдат използвани за лабораторни и аналитични употреби, се разпределят на:

Дружество

Abcr GmbH (Германия)

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG (Германия)

Arkema France (Франция)

Biovit d.o.o. (Хърватия)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (Германия)

F-Select GmbH (Германия)

ФОТ ООД (България)

Gedeon Richter Plc. (Унгария)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (Италия)

Labmix24 GmbH (Германия)

LGC Standards GmbH (Германия)

Ludwig-Maximilians-University (Германия)

Mebrom NV (Белгия)

Neochema GmbH (Германия)

Philipps-Universität Marburg (Германия)

Restek GmbH (Германия)

Safety Hi-Tech srl (Италия)

Sigma Aldrich Chimie sarl (Франция)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Германия)

Solvay Fluor GmbH (Германия)

Solvay Specialty Polymers France SAS (Франция)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (Италия)

Techlab SARL (Франция)

Ultra Scientific Italia srl (Италия)

Valliscor Europa Limited (Ирландия)


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

(търговска информация с чувствителен характер — поверителна — да не се публикува)


22.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 433/55


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2182 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2020 година

за определяне на окончателния отговор относно вноса, който се дава от името на Съюза във връзка с бъдещия внос на някои химикали в съответствие с Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета, и за изменение на Решение за изпълнение на Комисията от 15 май 2014 г. за приемане на решения за внос в ЕС на някои химикали в съответствие с посочения регламент

(нотифицирано под номер С(2020) 8977)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (1), и по-специално член 13, параграф 1, втора и трета алинея от него,

след консултация с Комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (2),

като има предвид, че:

(1)

Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди („Конвенцията“) се прилага посредством Регламент (ЕС) № 649/2012. Съгласно посочения регламент Комисията е длъжна, от името на Съюза, да предоставя на Секретариата на Конвенцията окончателни или временни отговори относно вноса във връзка с бъдещия внос за всеки химикал, който подлежи на процедура за предварително обосновано съгласие („PIC процедура“).

(2)

На своята девета среща, проведена в Женева от 29 април до 10 май 2019 г., Конференцията на страните по Конвенцията постигна съгласие за включването на някои химикали в приложение III към Конвенцията, вследствие на което те подлежат на PIC процедура. За всеки химикал на 16 септември 2019 г. на Комисията беше изпратен документ за подпомагане на вземането на решение, с искане за решение относно бъдещия внос на съответния химикал.

(3)

Форатът беше добавен в приложение III към Конвенцията в качеството си на пестицид. Пускането на пазара и употребата на форат като съставна част на продукти за растителна защита са забранени по силата на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3). Освен това пускането на пазара и употребата на форат като съставна част на биоциди са забранени по силата на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4). Поради това по силата на Конвенцията следва да не се дава съгласие за бъдещия внос на форат в Съюза.

(4)

Хексабромоциклододеканът беше добавен в приложение III към Конвенцията в качеството си на промишлен химикал. Производството, пускането на пазара и употребата на хексабромоциклододекан са забранени по силата на Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета (5). Поради това по силата на Конвенцията следва да не се дава съгласие за бъдещия внос на хексабромоциклододекан в Съюза.

(5)

На шестата среща на Конференцията на страните по Конвенцията търговският пентабромодифенилов етер (включително тетра- и пентабромодифенилов етер), търговският октабромодифенилов етер (включително хекса- и хептабромодифенилов етер) и перфлуорооктансулфоновата киселина, перфлуорооктансулфонатите, перфлуорооктансулфонамидите и перфлуорооктансулфонилите бяха добавени като промишлени химикали, подлежащи на PIC процедура. С Решение за изпълнение на Комисията от 15 май 2014 г. за приемане на решения за внос в ЕС на някои химикали в съответствие с Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6) бяха приети отговори относно вноса на тези химикали.

(6)

Производството, пускането на пазара и употребата на търговски пентабромодифенилов етер (включително тетра- и пентабромодифенилов етер) и търговски октабромодифенилов етер (включително хекса- и хептабромодифенилов етер) са забранени, с някои изключения, съгласно Регламент (ЕС) 2019/1021. Поради това съгласно Конвенцията следва да се дава съгласие относно бъдещия внос на пентабромодифенилов етер и търговски октабромодифенилов етер в Съюза само ако са изпълнени определени условия.

(7)

Производството, пускането на пазара и употребата на перфлуорооктансулфонова киселина, перфлуорооктансулфонати, перфлуорооктансулфонамиди и перфлуорооктансулфонили (PFOS) са забранени, с някои изключения, съгласно Регламент (ЕС) 2019/1021. Поради това по силата на Конвенцията следва да се дава съгласие относно бъдещия внос на PFOS в Съюза само ако са изпълнени определени условия.

(8)

Тъй като въведените с Регламент (ЕС) 2019/1021 регулаторни промени в Съюза са настъпили след приемането на Решението за изпълнение от 15 май 2014 г., посоченото решение следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Отговорите относно вноса на форат и хексабромоциклододекан се съдържат в приложение I.

Член 2

Приложение II към Решение за изпълнение от 15 май 2014 г. за приемане на решения за внос в ЕС на някои химикали в съответствие с Регламент (ЕС) № 649/2012 се заменя с приложение II към настоящото решение.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2020 година.

За Комисията

Virginijus SINKEVIČIUS

Член на Комисията


(1)  OB L 201, 27.7.2012 г., стр. 60.

(2)  OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно устойчивите органични замърсители (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 45).

(6)  (OB C 152, 20.5.2014 г., стр. 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отговор относно вноса на форат

Image 5

ФОРМУЛЯР ЗА ОТГОВОР ОТНОСНО ВНОС

Държава:

Европейски съюз

Държави членки: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

Обединено кралство — считано от 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз. По време на преходния период, който, освен ако не бъде удължен, изтича на 31 декември 2020 г., правото на Съюза, с няколко ограничени изключения, продължава да се отнася към Обединеното кралство и да се прилага в него, а всяко позоваване на държавите членки в правото на Съюза се разбира като включващо и Обединеното кралство.

РАЗДЕЛ 1   ИДЕНТИЧНОСТ НА ХИМИКАЛА

1.1

Общоприето наименование

Форат

1.2

CAS номер

298-02-2

1.3

Категория

Пестицид

Промишлен

Особено опасна формулировка на пестицид

РАЗДЕЛ 2   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДИШЕН ОТГОВОР, АКО ИМА ТАКЪВ

2.1

Настоящият отговор е първият отговор относно вноса на този химикал в държавата.

2.2

Настоящият отговор е промяна на предишен отговор.

Изходяща дата на предишния отговор: …

РАЗДЕЛ 3   ОТГОВОР ОТНОСНО БЪДЕЩ ВНОС

Окончателно решение (попълва се раздел 4 по-долу)

ИЛИ

Временен отговор (попълва се раздел 5 по-долу)

РАЗДЕЛ 4   ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПО СИЛАТА НА НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

4.1

Несъгласие за внос

 

 

Забранен ли е вносът на химикала едновременно от всички източници?

Да

Не

 

 

Забранено ли е едновременно местното производство на химикала за вътрешни нужди?

Да

Не

4.2

Съгласие за внос

4.3

Съгласие за внос само при определени условия

 

 

Определените условия са:

 

 

 

 

 

Прилагат ли се едни и същи условия за внос на химикала по отношение на всички източници на внос?

Да

Не

 

 

Прилагат ли се същите условия по отношение на местното производство на химикала за вътрешни нужди, както по отношение на всякакъв внос?

Да

Не

4.4

 

Национална законодателна или административна мярка, на която се основава окончателното решение

 

 

Описание на националната законодателна или административна мярка:

 

 

В Съюза е забранено да се пускат на пазара или да се използват продукти за растителна защита, съдържащи форат, тъй като това активно вещество не е одобрено съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Освен това е забранено да се предоставят на пазара или да се използват биоциди, съдържащи форат, тъй като това активно вещество не е одобрено съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

РАЗДЕЛ 5   ВРЕМЕНЕН ОТГОВОР

5.1

Несъгласие за внос

 

Забранен ли е вносът на химикала едновременно от всички източници?

Да

Не

 

Забранено ли е едновременно местното производство на химикала за вътрешни нужди?

Да

Не

5.2

Съгласие за внос

5.3

Съгласие за внос само при определени условия

 

 

Определените условия са:

 

 

 

 

Прилагат ли се едни и същи условия за внос на химикала по отношение на всички източници на внос?

Да

Не

 

Прилагат ли се същите условия по отношение на местното производство на химикала за вътрешни нужди, както по отношение на всякакъв внос?

Да

Не

5.4

 

Информация относно процеса на разглеждане за постигане на окончателно решение

 

В процес на разглеждане ли е окончателното решение?

Да

Не

5.5

 

Искания за информация или съдействие за достигане до окончателно решение

 

Необходима е следната допълнителна информация от Секретариата:

 

 

 

Необходима е следната допълнителна информация от държавата, нотифицирала окончателното регулаторно действие:

 

 

 

Необходимо е следното съдействие от Секретариата за оценка на химикала:

 

 

РАЗДЕЛ 6   СЪОТВЕТНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА:

Регистриран ли е понастоящем химикалът в държавата?

Да

Не

Произвежда ли се химикалът в държавата?

Да

Не

Ако отговорът на някой от предходните въпроси е „да“:

 

 

Дали предназначението е за вътрешни нужди?

Да

Не

Дали предназначението е за износ?

Да

Не

Други забележки

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1), с който в Съюза се прилага разработената в рамките на ООН Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикалите, форатът се класифицира като:

Acute Tox. 2* — H300 — смъртоносен при поглъщане.

Acute Tox. 1 — H310 — смъртоносен при контакт с кожата.

Aquatic Acute 1 — H400 — силно токсичен за водните организми.

Aquatic Chronic 1 — H410 — силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

(*= Тази класификация се счита за минимална класификация)

РАЗДЕЛ 7   ОПРЕДЕЛЕН НАЦИОНАЛЕН ОРГАН

Институция

Европейска комисия, ГД „Околна среда“

Адрес

Rue de la Loi 200, В-1049 Brussels, Belgium

Име на отговорното лице

Dr. Juergen Helbig

Длъжност на отговорното лице

Координатор на международната политика в областта на химикалите

Телефон

32 2 298 85 21

Факс

32 2 296 76 16

Адрес на електронна поща:

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Дата, подпис от името на определения национален орган и официален печат:

МОЛЯ, ВЪРНЕТЕ ПОПЪЛНЕНИЯ ФОРМУЛЯР НА:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I - 00100 Rome, Italy

Тел.: (+39 06) 5705 3441

Факс: (+39 06) 5705 6347

Адрес на електронна поща: pic@pic.int

ИЛИ

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Тел.: (+41 22) 917 8177

Факс: (+41 22) 917 8082

Адрес на електронна поща: pic@pic.int

Отговор относно вноса на хексабромоциклододекан

Image 6

ФОРМУЛЯР ЗА ОТГОВОР ОТНОСНО ВНОС

Държава:

Европейски съюз

Държави членки: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

Обединено кралство — считано от 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз. По време на преходния период, който, освен ако не бъде удължен, изтича на 31 декември 2020 г., правото на Съюза, с няколко ограничени изключения, продължава да се отнася към Обединеното кралство и да се прилага в него, а всяко позоваване на държавите членки в правото на Съюза се разбира като включващо и Обединеното кралство.

РАЗДЕЛ 1   ИДЕНТИЧНОСТ НА ХИМИКАЛА

1.1

Общоприето наименование

Хексабромоциклододекан

1.2

CAS номер

134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6

1.3

Категория

Пестицид

Промишлен

Особено опасна формулировка на пестицид

РАЗДЕЛ 2   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДИШЕН ОТГОВОР, АКО ИМА ТАКЪВ

2.1

Настоящият отговор е първият отговор относно вноса на този химикал в държавата.

2.2

Настоящият отговор е промяна на предишен отговор.

Изходяща дата на предишния отговор: …

РАЗДЕЛ 3   ОТГОВОР ОТНОСНО БЪДЕЩ ВНОС

Окончателно решение (попълва се раздел 4 по-долу)

ИЛИ

Временен отговор (попълва се раздел 5 по-долу)

РАЗДЕЛ 4   ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПО СИЛАТА НА НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

4.1

Несъгласие за внос

 

Забранен ли е вносът на химикала едновременно от всички източници?

Да

Не

 

Забранено ли е едновременно местното производство на химикала за вътрешни нужди?

Да

Не

4.2

Съгласие за внос

4.3

Съгласие за внос само при определени условия

 

Определените условия са:

 

 

 

Прилагат ли се едни и същи условия за внос на химикала по отношение на всички източници на внос?

Да

Не

 

Прилагат ли се същите условия по отношение на местното производство на химикала за вътрешни нужди, както по отношение на всякакъв внос?

Да

Не

4.4

Национална законодателна или административна мярка, на която се основава окончателното решение

 

Описание на националната законодателна или административна мярка:

 

Производството, пускането на пазара и употребата на хексабромоциклододекан са забранени в Съюза по силата на Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (OВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 45).

РАЗДЕЛ 5   ВРЕМЕНЕН ОТГОВОР

5.1

Несъгласие за внос

 

Забранен ли е вносът на химикала едновременно от всички източници?

Да

Не

 

Забранено ли е едновременно местното производство на химикала за вътрешни нужди?

Да

Не

5.2

Съгласие за внос

5.3

Съгласие за внос само при определени условия

 

Определените условия са:

 

 

 

Прилагат ли се едни и същи условия за внос на химикала по отношение на всички източници на внос?

Да

Не

 

Прилагат ли се същите условия по отношение на местното производство на химикала за вътрешни нужди, както по отношение на всякакъв внос?

Да

Не

5.4

Информация относно процеса на разглеждане за постигане на окончателно решение

 

В процес на разглеждане ли е окончателното решение?

Да

Не

5.5

Искания за информация или съдействие за достигане до окончателно решение

 

Необходима е следната допълнителна информация от Секретариата:

 

 

 

Необходима е следната допълнителна информация от държавата, нотифицирала окончателното регулаторно действие:

 

 

 

Необходимо е следното съдействие от Секретариата за оценка на химикала:

 

 

РАЗДЕЛ 6   СЪОТВЕТНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА:

Регистриран ли е понастоящем химикалът в държавата?

Да

Не

Произвежда ли се химикалът в държавата?

Да

Не

Ако отговорът на някой от предходните въпроси е „да“:

 

 

Дали предназначението е за вътрешни нужди?

Да

Не

Дали предназначението е за износ?

Да

Не

Други забележки

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1), с който в Съюза се прилага разработената в рамките на ООН Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикалите, хексабромоциклододеканът се класифицира като:

Repro. 2 – H361 — предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.

Lact. — H362 — може да бъде вреден за кърмачета.

РАЗДЕЛ 7   ОПРЕДЕЛЕН НАЦИОНАЛЕН ОРГАН

Институция

Европейска комисия, ГД „Околна среда“

Адрес

Rue de la Loi 200, В-1049 Brussels, Belgium

Име на отговорното лице

Dr. Juergen Helbig

Длъжност на отговорното лице

Координатор на международната политика в областта на химикалите

Телефон

32 2 298 85 21

Факс

32 2 296 76 16

Адрес на електронна поща:

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Дата, подпис от името на определения национален орган и официален печат: ___________________________________

МОЛЯ, ВЪРНЕТЕ ПОПЪЛНЕНИЯ ФОРМУЛЯР НА:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I - 00100 Rome, Italy

Тел.: (+39 06) 5705 3441

Факс: (+39 06) 5705 6347

Адрес на електронна поща: pic@pic.int

ИЛИ

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Тел.: (+41 22) 917 8177

Факс: (+41 22) 917 8082

Адрес на електронна поща: pic@pic.int


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отговор относно вноса на търговски пентабромодифенилов етер

Image 7

ФОРМУЛЯР ЗА ОТГОВОР ОТНОСНО ВНОС

Държава:

Европейски съюз

Държави членки: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

Обединено кралство — считано от 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз. По време на преходния период, който, освен ако не бъде удължен, изтича на 31 декември 2020 г., правото на Съюза, с няколко ограничени изключения, продължава да се отнася към Обединеното кралство и да се прилага в него, а всяко позоваване на държавите членки в правото на Съюза се разбира като включващо и Обединеното кралство.

РАЗДЕЛ 1   ИДЕНТИЧНОСТ НА ХИМИКАЛА

1.1

Общоприето наименование

Търговски пентабромодифенилов етер, включително:

Тетрабромодифенилов етер

- Пентабромoдифенилов етер

1.2

CAS номер

40088-47-9 — Тетрабромодифенилов етер

32534-81-9 — Пентабромодифенилов етер

1.3

Категория

Пестицид

Промишлен

Особено опасна формулировка на пестицид

РАЗДЕЛ 2   ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДИШЕН ОТГОВОР, АКО ИМА ТАКЪВ

2.1

Настоящият отговор е първият отговор относно вноса на този химикал в държавата.

2.2

Настоящият отговор е промяна на предишен отговор.

Изходяща дата на предишния отговор: ... 18 юни 2014 г. …

РАЗДЕЛ 3   ОТГОВОР ОТНОСНО БЪДЕЩ ВНОС

Окончателно решение (попълва се раздел 4 по-долу)

ИЛИ

Временен отговор (попълва се раздел 5 по-долу)

РАЗДЕЛ 4   ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПО СИЛАТА НА НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

4.1

Несъгласие за внос

 

Забранен ли е вносът на химикала едновременно от всички източници?

Да

Не

 

Забранено ли е едновременно местното производство на химикала за вътрешни нужди?

Да

Не

4.2

Съгласие за внос

4.3

Съгласие за внос само при определени условия

 

Определените условия са:

 

Съгласно Регламент (ЕС) 2019/1021 пускането на пазара и употребата на търговски пентабромодифенилов етер са разрешени само в съответствие с Директива 2011/65/ЕС, когато се прилагат следните разпоредби:

Вносът на търговски пентабромодифенилов етер е разрешен само за пускане на пазара и използване в кабели или резервни части за ремонта, повторната употреба, осъвременяването на функционалните характеристики или повишаването на капацитета на:

а)

електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), което е пуснато на пазара преди 1 юли 2006 г.;

б)

медицински изделия, които са пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г.;

в)

диагностични медицински изделия ин витро, които са пуснати на пазара преди 22 юли 2016 г.;

г)

прибори за контрол и управление, които са пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г.;

д)

промишлени прибори за контрол и управление, които са пуснати на пазара преди 22 юли 2017 г.;

е)

всяко друго ЕЕО, което е било извън обхвата на Директива 2002/95/ЕО и което се пуска на пазара преди 22 юли 2019 г.;

ж)

ЕЕО, за което е ползвано правото на освобождаване и което е било пуснато на пазара преди изтичането на срока на освобождаването, доколкото това се отнася до съответното освобождаване.

Резервните части се определят като отделна част от ЕЕО, която може да замени част от ЕЕО. Електрическото и електронното оборудване не може да функционира по предназначение без тази част на ЕЕО. Функционалността на ЕЕО се възстановява или се подобрява, когато частта се замени с резервна част.

 

Прилагат ли се едни и същи условия за внос на химикала по отношение на всички източници на внос?

Да

Не

 

Прилагат ли се същите условия по отношение на местното производство на химикала за вътрешни нужди, както по отношение на всякакъв внос?

Да

Не

4.4

Национална законодателна или административна мярка, на която се основава окончателното решение

 

Описание на националната законодателна или административна мярка:

 

Производството, пускането на пазара и употребата на тетрабромодифенилов етер и пентабромодифенилов етер са забранени в Съюза, с някои изключения, съгласно Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно устойчивите органични замърсители (OВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 45).

РАЗДЕЛ 5   ВРЕМЕНЕН ОТГОВОР

5.1

Несъгласие за внос

 

Забранен ли е вносът на химикала едновременно от всички източници?

Да

Не

 

Забранено ли е едновременно местното производство на химикала за вътрешни нужди?

Да

Не

5.2

Съгласие за внос

5.3

Съгласие за внос само при определени условия

 

Определените условия са:

 

 

 

Прилагат ли се едни и същи условия за внос на химикала по отношение на всички източници на внос?

Да

Не

 

Прилагат ли се същите условия по отношение на местното производство на химикала за вътрешни нужди, както по отношение на всякакъв внос?

Да

Не

5.4

Информация относно процеса на разглеждане за постигане на окончателно решение

 

В процес на разглеждане ли е окончателното решение?

Да

Не

5.5

Искания за информация или съдействие за достигане до окончателно решение

 

Необходима е следната допълнителна информация от Секретариата:

 

 

 

Необходима е следната допълнителна информация от държавата, нотифицирала окончателното регулаторно действие:

 

 

 

Необходимо е следното съдействие от Секретариата за оценка на химикала:

 

 

РАЗДЕЛ 6   СЪОТВЕТНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА:

Регистриран ли е понастоящем химикалът в държавата?

Да

Не

Произвежда ли се химикалът в държавата?

Да

Не

Ако отговорът на някой от предходните въпроси е „да“:

 

 

Дали предназначението е за вътрешни нужди?

Да

Не

Дали предназначението е за износ?

Да

Не

Други забележки

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1), с който в Съюза се прилага разработената в рамките на ООН Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикалите, пентабромодифениловият етер се класифицира като:

Lact. — H362 — може да бъде вреден за кърмачета.

STOT RE 2 * — H 373 — може да причини увреждане на органи при продължителнa или повтаряща се експозиция.

Aquatic Acute 1 — H400 — силно токсичен за водните организми.

Aquatic Chronic 1 — H410 — силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

(*= Тази класификация се счита за минимална класификация)

РАЗДЕЛ 7   ОПРЕДЕЛЕН НАЦИОНАЛЕН ОРГАН

Институция

Европейска комисия, ГД „Околна среда“

Адрес

Rue de la Loi 200, В-1049 Brussels, Belgium

Име на отговорното лице

Dr. Juergen Helbig

Длъжност на отговорното лице

Координатор на международната политика в областта на химикалите

Телефон

32 2 298 85 21

Факс

32 2 296 76 16

Адрес на електронна поща:

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Дата, подпис от името на определения национален орган и официален печат: ___________________________________

МОЛЯ, ВЪРНЕТЕ ПОПЪЛНЕНИЯ ФОРМУЛЯР НА:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I - 00100 Rome, Italy

Тел.: (+39 06) 5705 3441

Факс: (+39 06) 5705 6347

Адрес на електронна поща: pic@pic.int

ИЛИ

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH – 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Тел.: (+41 22) 917 8177

Факс: (+41 22) 917 8082

Адрес на електронна поща: pic@pic.int

Отговор относно вноса на търговски октабромодифенилов етер

Image 8

ФОРМУЛЯР ЗА ОТГОВОР ОТНОСНО ВНОС

Държава:

Европейски съюз

Държави членки: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция.

Обединено кралство — считано от 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз. По време на преходния период, който, освен ако не бъде удължен, изтича на 31 декември 2020 г., правото на Съюза, с няколко ограничени изключения, продължава да се отнася към Обединеното кралство и да се прилага в него, а всяко позоваване на държавите членки в правото на Съюза се разбира като включващо и Обединеното кралство.

РАЗДЕЛ 1   ИДЕНТИЧНОСТ НА ХИМИКАЛА

1.1

Общоприето наименование

Търговски октабромодифенилов етер, включително:

Хексабромодифенилов етер

Хептабромдифенилов етер

1.2

CAS номер

36483-60-0 — Хексабромодифенилов етер

68928-80-3 — Хептабромодифенилов етер

1.3

Категория

Пестицид