ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 13

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
18 януари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/72 на Комисията от 4 октомври 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти, във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на изискванията, които трябва да се спазват от платежните картови схеми и обработващите субекти, за да се осигури прилагането на изискванията за независимост по отношение на счетоводството, организацията и процеса на вземане на решения ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/73 на Комисията от 16 януари 2018 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от живачни съединения във или върху определени продукти ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕС) 2018/74 на Комисията от 17 януари 2018 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове ( 1 )

21

 

*

Регламент (ЕС) 2018/75 на Комисията от 17 януари 2018 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на микрокристална целулоза (E 460(i)) ( 1 )

24

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2017/30 на коригиращ бюджет № 5 на Европейския съюз за финансовата 2017 година ( ОВ L 9, 12.1.2018 г. )

27

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 на Комисията от 25 септември 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за кърмачета и преходните храни и по отношение на изискванията за информация, свързана с храненето на кърмачета и малки деца ( ОВ L 25, 2.2.2016 г. )

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/72 НА КОМИСИЯТА

от 4 октомври 2017 година

за допълване на Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти, във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на изискванията, които трябва да се спазват от платежните картови схеми и обработващите субекти, за да се осигури прилагането на изискванията за независимост по отношение на счетоводството, организацията и процеса на вземане на решения

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (1), и по-специално член 7, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се уточнят изискванията за гарантиране на отделянето на платежните картови схеми и обработващите субекти, е целесъобразно да се определят някои условия по отношение на счетоводството, организацията и процеса на вземане на решения на платежните картови схеми и на обработващите субекти, независимо от правната форма, приета от тези субекти.

(2)

Платежните картови схеми и обработващите субекти следва да въведат счетоводни процеси, които им дават възможност да представят финансова информация за отделните отчети за приходите и разходите, както и обяснителни бележки за тази финансова информация. Тези изисквания не следва да заместват или изменят счетоводните принципи и стандарти или изискванията относно годишните финансови отчети, които вече се прилагат за платежните картови схеми и обработващите субекти.

(3)

За тази цел е целесъобразно да се уточни начинът, по който следва да се разпределят разходите и приходите в рамките на такива счетоводни процеси. Тези счетоводни процеси следва да бъдат надлежно документирани, по-специално по отношение на прехвърлянето на финансови средства между платежните картови схеми и обработващите субекти.

(4)

За да се осигури тяхната независимост, платежните картови схеми и обработващите субекти следва да представят най-малко веднъж годишно финансова информация, която да е проверена от независим одитор. Тази информация, както и нейната проверка, следва да се предоставят на компетентните органи при поискване от тяхна страна, за да им се даде възможност да осигурят спазването на изискванията за независимост.

(5)

Платежните картови схеми и обработващите субекти, които не са отделни юридически лица, следва да бъдат организирани най-малко под формата на различни вътрешни организационни единици. Служителите на платежните картови схеми и обработващите субекти, включително висшето ръководство, следва да бъдат независими и да бъдат разположени в отделни работни пространства, които разполагат с органичен контролиран достъп. С цел насърчаване на независимостта на висшите ръководители, ако два субекта са част от една и съща група, за предотвратяване на практиката на „кадрова въртележка между държавния и частния сектор“ на висшите ръководители следва да бъде забранено да работят за другата част от предприятието за период от минимум една година, след като са напуснали субекта, за който са работили.

(6)

За да се осигури спазването на изискванията за независимост, на служителите на платежните картови схеми следва да бъде разрешено да изпълняват само задачи, свързани с разработване, актуализиране или изпълнение на услуги по обработка, при спазване на специфични условия.

(7)

За да се избегнат стимулите служителите на платежните картови схеми или на обработващите субекти да си предоставят взаимно преференциално третиране или привилегирована информация, до която техните конкуренти нямат достъп, рамката на възнагражденията за служителите на платежните картови схеми и на обработващите субекти не следва да бъде основана пряко или косвено на икономическите резултати на обработващите субекти или на платежните картови схеми. Политиките на възнагражденията следва да бъдат предоставени на пълно разположение на компетентните органи при поискване от тяхна страна.

(8)

Целесъобразно е да се уточни, че когато платежната картова схема и обработващият субект са част от един и същ правен субект или от една и съща група, с цел осигуряване на спазването на настоящия регламент, от страна на служителите, следва да бъдат определени правила под формата на кодекс за поведение, установяващ ефективни санкции и контролни механизми върху изпълнението на задълженията, който следва да бъде оповестен публично.

(9)

Платежните картови схеми и обработващите субекти следва да могат да използват споделени услуги, при условие че това не води до обмен на чувствителна информация между тях и че условията за споделеното използване на услугите, включително финансовите условия, при които се предлагат тези услуги, са надлежно документирани в единен документ. Този документ следва да бъде предоставен на компетентните органи при поискване от тяхна страна, за да им се даде възможност да осигурят прилагането на изискванията за независимост. Следва да бъдат въведени специфични условия за споделянето на системата за управление на информация. Следва обаче да бъде забранено споделянето на чувствителна информация между платежните картови схеми и обработващите субекти, която може да предостави конкурентно предимство на платежната картова схема или на обработващия субект.

(10)

Целесъобразно е да бъдат определени условия за състава на управителните органи на платежните картови схеми и на обработващите субекти, независимо от тяхната правна форма, както и организационни мерки, за да се гарантира, че потенциалните конфликти на интереси в процеса на вземане на решения между платежните картови системи и обработващите субекти са ограничени по подходящ начин. Тези условия следва да бъдат оповестени публично и да бъдат предмет на преглед от страна на компетентните органи. Освен това платежните картови схеми и обработващите субекти следва да имат отделни годишни оперативни планове, одобрени от съответните им управителни органи. Тези отделни годишни оперативни планове следва да бъдат предоставени на пълно разположение на компетентните органи при поискване от тяхна страна, за да им се даде възможност да осигурят спазването на изискванията за независимост.

(11)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Европейската комисия от Европейския банков орган (ЕБО).

(12)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват изискванията, които трябва да се спазват от платежните картови схеми и обработващите субекти, за да се осигури прилагането на член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2015/751.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„управителен орган“ означава орган на платежна картова схема или на обработващ субект, назначен в съответствие с националното право, който разполага с правомощия да определя стратегията, целите и цялостната насока на субекта и упражнява контрол и наблюдение на вземането на решения на управленско ниво, и включва лицата, които осъществяват действителното управление на дейността на субекта;

2)

„висше ръководство“ означава физическите лица в рамките на платежна картова схема или на обработващ субект, които упражняват изпълнителни функции и отговарят и се отчитат пред управителния орган във връзка с ежедневното управление на платежната картова схема или обработващия субект;

3)

„възнаграждение“ означава всички видове постоянно и променливо възнаграждение, включително плащанията и ползите, парични или непарични, отпускани на служителите пряко или от името на платежната картова схема или обработващия субект;

4)

„споделени услуги“ означава всяка дейност, функция или услуга, извършвана от вътрешна единица в рамките на платежна картова схема или обработващ субект, или от отделен правен субект, и изпълнена както в полза на платежната картова схема, така и на обработващия субект;

5)

„група“ означава предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия по смисъла на член 2, параграф 11 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3).

ГЛАВА II

СЧЕТОВОДСТВО

Член 3

Финансова информация

1.   Платежните картови схеми и участващите обработващи субекти въвеждат счетоводни процеси, които им дават възможност да представят финансова информация за отделните отчети за приходите и разходите, както и обяснителни бележки за тази финансова информация.

2.   Финансовата информация, посочена в параграф 1, отговаря на приложимата счетоводна уредба за изготвяне на финансовите отчети на платежните картови схеми и обработващите субекти.

Член 4

Разпределение на разходите и приходите

1.   Финансовата информация, посочена в член 3, параграф 1, се основава на разпределение на разходите и приходите между платежната картова схема и обработващия субект в съответствие със следните правила:

а)

разходите и приходите, които са пряко свързани с предоставянето на услуги по обработка, се разпределят на обработващия субект;

б)

разходите и приходите, които са пряко свързани с платежната картова схема, се разпределят на платежната картова схема;

в)

разходите и приходите, които не са пряко свързани с предоставянето на услуги по обработка или с платежната картова схема, се разпределят по метода за оценка на разходите на база на дейността (ОРД), която включва разпределяне на непреките разходи и приходи според действителното потребление на обработващия субект или на платежната картова схема;

г)

разходите и приходите, които не са пряко свързани и не могат да бъдат разпределени по метода ОРД, се разпределят според счетоводен метод, описан в допълнителна бележка.

2.   Допълнителната бележка, посочена в параграф 1, буква г), посочва за всеки разпределен разход и приход според този метод:

а)

основата за разпределението;

б)

обосновката за тази основа.

Член 5

Документация за прехвърлянето на финансови средства между платежни картови схеми и обработващи субекти

1.   Платежните картови схеми и обработващите субекти представят специфични обяснителни бележки за всяко прехвърляне на финансови средства помежду си във връзка с предоставянето на услуги или използването на споделени услуги, посочени в член 12. Тези обяснителни бележки уточняват цените и таксите за тези услуги, независимо от съответните задължения и организационните мерки, които могат да съществуват между тях. Тези обяснителни бележки се включват във финансовата информация, посочена в член 3, параграф 1.

2.   Когато платежните картови схеми и обработващите субекти са част от един и същ правен субект или от една и съща група, в специфичните обяснителни бележки, посочени в параграф 1, се предоставят доказателства, че цените и таксите за предоставянето на услуги между тях или за използването на споделени услуги не се различават от начисляваните цени и такси за същите или, при липса на такива, сходни услуги, между платежните картови схеми и обработващите субекти, които не са част от един и същ правен субект или от една и съща група.

Член 6

Преглед и честота на финансовата информация

1.   Финансовата информация, изготвена в съответствие с членове 3, 4 и 5, се проверява от независим и сертифициран одитор.

2.   Проверката, посочена в параграф 1, се извършва под формата на доклад, който гарантира:

а)

надежден и обективен преглед на представената от платежните картови схеми и обработващите субекти финансова информация;

б)

съгласуваност и съпоставимост на финансовата информация със счетоводните уредби за изготвяне на финансовите отчети на платежните картови схеми и обработващите субекти;

в)

съгласуваност на финансовата информация с политиките за разпределение за предходни години или, при липса на такава съгласуваност — обяснение защо политиката на разпределение е променена, както и преизчисление на данните за предходната година.

3.   Финансовата информация по членове 3, 4 и 5 се представя на одитора, посочен в параграф 1, ежегодно и се предоставя на пълно разположение на компетентните органи при поискване от тяхна страна, заедно с проверката на независимия одитор.

ГЛАВА III

ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 7

Функционално отделяне

Платежните картови схеми и обработващите субекти, които не са установени като два отделни правни субекта са организирани в две отделни вътрешни организационни единици.

Член 8

Отделяне на работното пространство

Платежните картови схеми и обработващите субекти, които са разположени в едни и същи помещения, са организирани в отделни работни пространства, които разполагат с ограничен и контролиран достъп.

Член 9

Независимост на висшето ръководство

Висшето ръководство на платежна картова схема или на организационна единица на платежна картова схема е различно от висшето ръководство на обработващ субект или на организационна единица на обработващ субект и действа самостоятелно. На висшето ръководство на платежна картова схема или на организационна единица на платежна картова схема не е позволено да приемат работа за обработващи субекти или за организационни единици на обработващ субект, и обратно, за период от минимум една година, след като са напуснали субекта, за който са работили.

Член 10

Независимост на служителите

1.   Служителите на платежните картови схеми са различни от служителите на обработващите субекти.

2.   Служителите на платежните картови схеми и на обработващите субекти могат да изпълняват задачи, свързани с предоставянето на споделени услуги, посочени в член 12.

3.   Служителите на обработващ субект могат да изпълняват задачи, свързани с разработването на единен набор от правила, практики, стандарти и насоки за прилагане във връзка с изпълнението на платежни операции, свързани с карти, при условие че:

а)

задачите, свързани с разработването на единен набор от правила, могат да се извършат от други обработващи субекти на недискриминационна основа;

б)

разработването на тези правила включва представителна извадка от всички обработващи субекти, участващи в платежната картова схема.

Член 11

Възнаграждение

1.   Обработващите субекти приемат политики за възнагражденията, които не създават стимули за техните служители да предоставят платежна картова схема с преференциално третиране или привилегирована информация, която не е достъпна за други конкуренти. Поради това възнагражденията на техните служители отразяват резултатите на обработващия субект и не са свързани пряко или косвено с резултатите на платежната картова схема, на която предоставя услуги обработващият субект.

2.   Платежните картови схеми приемат политики за възнагражденията, които не създават стимули за техните служители да предоставят платежна картова схема с преференциално третиране или привилегирована информация, която не е достъпна за други конкуренти. Поради това възнагражденията на техните служители отразяват резултатите на платежните картови схеми и не са свързани пряко или косвено с резултатите на даден обработващ субект.

3.   Политиките за възнагражденията, посочени в параграфи 1 и 2, се предоставят на пълно разположение на компетентните органи при поискване от тяхна страна.

Член 12

Използване на споделени услуги

1.   Платежните картови схеми и обработващите субекти, които използват споделени услуги, описват в единен документ списъка на споделените услуги и условията, включително финансовите условия, при които се предоставят тези услуги.

2.   Единният документ, посочен в параграф 1, се предоставя на компетентните органи при поискване от тяхна страна.

Член 13

Използване на споделена система за управление на информацията

Система за управление на информацията, споделена от платежна картова схема и обработващ субект, гарантира, че:

а)

служителите на платежната картова схема и на обработващия субект са идентифицирани поотделно чрез процедура за установяване на самоличността, чрез която се получава достъп до системата за управление на информацията;

б)

потребителите имат достъп само до информацията, до която имат право в съответствие с настоящия регламент. По-специално служителите на платежна картова схема нямат достъп до чувствителна информация по член 14, на обработващ субект и служителите на обработващ субект нямат достъп до чувствителна информация на платежна картова схема.

Член 14

Чувствителна информация

Платежните картови схеми и обработващите субекти не споделят информация с чувствителен характер, която предоставя конкурентно предимство на платежната картова схема или на обработващия субект, в случай че тази информация не е споделена с други конкуренти.

Член 15

Кодекс за поведение

1.   Платежните картови схеми и обработващите субекти, които са част от един и същ правен субект или от една и съща група, установяват и оповестяват публично на своя уебсайт кодекс за поведение, определящ как действат съответните им служители, за да се осигури спазването на настоящия регламент. С кодекса за поведение се определят и ефективни контролни механизми върху изпълнението на задълженията.

2.   С кодекса за поведение се определят по-конкретно правила за предотвратяване на споделянето на чувствителната информация по член 14 между платежни картови схеми и обработващи субекти. Кодексът за поведение подлежи на преглед от страна на компетентните органи.

ГЛАВА IV

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 16

Независимост на управителните органи

1.   Платежните картови схеми и обработващите субекти гарантират, че съставът на техните управителни органи ограничава конфликтите на интереси в процеса на вземане на решения между платежните картови схеми и обработващите субекти, включително чрез уточняване на ясни и обективни критерии, съгласно които директорските длъжности могат да се заемат от едно и също лице едновременно в управителния орган на платежната картова схема и на обработващия субект. Тези критерии се оповестяват публично и подлежат на преглед от страна на компетентните органи.

2.   Управителните органи на платежни картови схеми и на обработващи субекти, които са част от един и същ правен субект или от една и съща група, одобряват и периодично правят преглед на политиките по отношение на конфликтите на интереси с цел управление и наблюдение на спазването на настоящия регламент.

3.   За целите на параграф 2 и когато директорските длъжности могат да се заемат от едно и също лице в управителния орган на платежната картова схема и на обработващия субект, платежните картови схеми и обработващите субекти установяват:

а)

отделен управителен орган, отговорен за решенията, свързани с дейностите на платежната картова схема, с изключение на споделените услуги, посочени в член 12, и който е съставен от членове на управителния орган, които нямат изпълнителни функции във връзка с дейностите по обработка. Тези членове консултират управителния орган във връзка със стратегията за дадена картова платежна схема в съответствие с настоящия регламент и го подпомагат в надзора върху изпълнението на тази стратегия от страна на висшето ръководство;

б)

отделен управителен орган, отговорен за решенията, свързани с дейностите по обработка, с изключение на споделените услуги, посочени в член 12, и който е съставен от членове на управителния орган, които нямат изпълнителни функции във връзка с дейностите по платежната картова схема. Тези членове консултират управителния орган във връзка със стратегията за даден обработващ субект в съответствие с настоящия регламент и го подпомагат в надзора върху изпълнението на тази стратегия от страна на висшето ръководство;

в)

независими йерархични линии между висшето ръководство на организационната единица на платежна картова схема или на обработващ субект, според случая, и управителния орган.

4.   Организационните мерки, въведени в съответствие с параграф 3, се предоставят на разположение на компетентните органи при поискване от тяхна страна.

5.   Управителният орган носи цялостната отговорност за осигуряване на спазването на настоящия регламент.

Член 17

Независимост на годишния оперативен план

1.   Платежните картови схеми и обработващите субекти имат отделни годишни оперативни планове за определяне на бюджета, включително капитала и оперативните разходи и всяко евентуално делегиране на правомощия за поемане на тези разходи, които се представят на съответния им управителен орган за одобрение или, по целесъобразност, на управителния орган по член 16.

2.   Отделните годишни оперативни планове се предоставят на пълно разположение на компетентните органи при поискване от тяхна страна.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).


18.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/73 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2018 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от живачни съединения във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) и член 16, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за живачни съединения са определени в приложение II и в част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)

С Директива 79/117/ЕИО на Съвета се забраняват пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, съдържащи живачни съединения. Всички разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи живачни съединения, бяха отнети и съответно всички МДГОВ бяха определени на съответната граница на определяне.

(3)

Комисията получи информация от стопански субекти и държави членки, според която наличието на живачни съединения в няколко продукта води до по-високи стойности на остатъчните вещества от границите на определяне, установени в Регламент (ЕО) № 396/2005.

(4)

Неотдавна получени данни от наблюдения сочат, че в няколко продукта равнището на остатъчните вещества от живачни съединения е по-високо от границата на определяне. Като бе взет предвид 95-ия процентил от всички резултати от извадката, бяха докладвани следните случаи: черупкови плодове — 0,02 mg/kg; пресни тревисти растения — 0,03 mg/kg; култивирани гъби — 0,05 mg/kg; диворастящи гъби — 0,50 mg/kg, с изключение на манатарка — 0,90 mg/kg; маслодайни семена — 0,02 mg/kg; чай, кафе на зърна, билкови настойки и какао на зърна — 0,02 mg/kg; подправки — 0,02 mg/kg, с изключение на джинджифил, индийско орехче, обвивка на индийско орехче и куркума — 0,05 mg/kg; месо — 0,01 mg/kg, с изключение на дивечово месо — 0,015 mg/kg, и месо от патици (отглеждани в стопанства и диви) — 0,04 mg/kg; животинска мазнина — 0,01 mg/kg; карантия, годна за консумация — 0,02 mg/kg, с изключение на карантия от дивеч — 0,025 mg/kg, и карантия от диви свине — 0,10 mg/kg; мляко — 0,01 mg/kg; и мед — 0,01 mg/kg.

(5)

Тъй като съдържащите живак пестициди са извадени от употреба в Съюза от над тридесет години, наличието на живак в храната може да се обясни със замърсяването на околната среда. Поради това е целесъобразно стойностите по подразбиране да бъдат заменени с изброените в съображение 4, като по този начин в Регламент (ЕО) № 396/2005 ще бъде отразено съдържанието на живак в околната среда. Това ще даде възможност на националните компетентни органи да предприемат необходимите действия по правоприлагане въз основа на реалистични МДГОВ.

(6)

Експертната група по замърсителите в хранителната верига на Европейския орган за безопасност на храните, наричан по-нататък Органът, прие становище относно живака и метилживака в храните (2).

(7)

Тъй като равнищата на живачни съединения в продуктите, изброени в съображение 4, са ниски и предвид наличните данни за потреблението в Съюза, общият принос за експозицията чрез приема на храна се счита за нисък и не съществува риск за здравето на потребителите. МДГОВ за тези продукти следва да бъдат определени като временни в приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани, като при това преразглеждане ще се вземе предвид информацията, налична в периода от 10 години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(8)

Комисията проведе консултации с референтните лаборатории на Европейския съюз за остатъци от пестициди относно нуждата да се адаптират границите на определяне. Лабораториите стигнаха до заключението, че настоящите граници на определяне следва да бъдат запазени.

(9)

Въз основа на становището на Органа и като се вземат под внимание факторите, които са от значение за разглеждания въпрос, съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(10)

В рамките на Световната търговска организация бяха проведени консултации с търговските партньори на Съюза относно новите МДГОВ и техните становища бяха взети под внимание.

(11)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига (CONTAM); научно становище относно риска за общественото здраве, свързан с наличието на живак и метилживак в храните. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012; 10(12):2985. [241 стр.].


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

В приложение II графата за живачни съединения се заличава.

2)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

в част А се добавя графа за живачни съединения:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Номер на код

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Живачни съединения (сума на живачни съединения, изразена като живак)

(1)

(2)

(3)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

0110000

Цитрусови плодове

0,01 (*1)

0110010

Грейпфрути

 

0110020

Портокали

 

0110030

Лимони

 

0110040

Сладки лимони

 

0110050

Мандарини

 

0110990

Други (2)

 

0120000

Черупкови плодове

0,02 (+)

0120010

Бадеми

 

0120020

Бразилски орехи

 

0120030

Кашу

 

0120040

Кестени

 

0120050

Кокосови орехи

 

0120060

Лешници

 

0120070

Орехи макадамия

 

0120080

Пеканови орехи

 

0120090

Ядки от пиния

 

0120100

Шамфъстък

 

0120110

Орехи

 

0120990

Други (2)

 

0130000

Семкови плодове

0,01 (*1)

0130010

Ябълки

 

0130020

Круши

 

0130030

Дюли

 

0130040

Мушмули

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

0130990

Други (2)

 

0140000

Костилкови плодове

0,01 (*1)

0140010

Кайсии

 

0140020

Череши (сладки)

 

0140030

Праскови

 

0140040

Сливи

 

0140990

Други (2)

 

0150000

Ягодоплодни култури

0,01 (*1)

0151000

а)

грозде

 

0151010

Трапезно грозде

 

0151020

Винено грозде

 

0152000

б)

ягоди

 

0153000

в)

храстови

 

0153010

Къпини

 

0153020

Полски къпини

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

0153990

Други (2)

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

0154010

Боровинки

 

0154020

Червени боровинки

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

0154050

Шипки

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

0154990

Други (2)

 

0160000

Смесени плодове

0,01 (*1)

0161000

a)

с ядлива кора

 

0161010

Фурми

 

0161020

Смокини

 

0161030

Трапезни маслини

 

0161040

Кумквати

 

0161050

Карамболи

 

0161060

Райска ябълка

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 

0161990

Други (2)

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

0162020

Личи

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

0162050

Звездни ябълки

 

0162060

Виржинска хурма

 

0162990

Други (2)

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

0163010

Авокадо

 

0163020

Банани

 

0163030

Манго

 

0163040

Папая

 

0163050

Нарове

 

0163060

Черимоя

 

0163070

Гуава

 

0163080

Ананаси

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

0163100

Дуриан

 

0163110

Бодлива анона

 

0163990

Други (2)

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

0,01 (*1)

0211000

а)

картофи

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

0212010

Корени от маниока

 

0212020

Сладки картофи

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

0212040

Корени от арарут

 

0212990

Други (2)

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

0213010

Червено цвекло

 

0213020

Моркови

 

0213030

Целина с едри глави

 

0213040

Хрян

 

0213050

Земна ябълка

 

0213060

Пащърнак

 

0213070

Магданоз на грудки

 

0213080

Репички

 

0213090

Козя брада

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

0213110

Репи

 

0213990

Други (2)

 

0220000

Луковични зеленчуци

0,01 (*1)

0220010

Чесън

 

0220020

Лук

 

0220030

Шалот/дребен лук

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

0220990

Други (2)

 

0230000

Плодни зеленчуци

0,01 (*1)

0231000

a)

семейство Solanacea

 

0231010

Домати

 

0231020

Сладки пиперки

 

0231030

Патладжани

 

0231040

Бамя

 

0231990

Други (2)

 

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

0232010

Краставици

 

0232020

Корнишони

 

0232030

Тиквички

 

0232990

Други (2)

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

0233010

Пъпеши

 

0233020

Тикви

 

0233030

Дини

 

0233990

Други (2)

 

0234000

г)

сладка царевица

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

0240000

Зеленчуци от вида Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

0,01 (*1)

0241000

а)

цветно зеле

 

0241010

Броколи

 

0241020

Карфиол

 

0241990

Други (2)

 

0242000

б)

растения от вида Brassica на глави

 

0242010

Брюкселско зеле

 

0242020

Зеле

 

0242990

Други (2)

 

0243000

в)

листни растения от вида Brassica

 

0243010

Китайско зеле

 

0243020

Къдраво зеле

 

0243990

Други (2)

 

0244000

г)

алабаш

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

0251000

а)

марули и салатни растения

0,01 (*1)

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

0251020

Маруля

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

0251050

Земен кресон

 

0251060

Рукола

 

0251070

Червен синап

 

0251080

Бейби култури ( в т.ч. растения от вида Brassica)

 

0251990

Други (2)

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,01 (*1)

0252010

Спанак

 

0252020

Тученица

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

0252990

Други (2)

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01 (*1)

0254000

г)

воден кресон

0,01 (*1)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01 (*1)

0256000

е)

подправки и ядливи цветя

0,03 (+)

0256010

Кервел

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

0256030

Листа целина

 

0256040

Магданоз

 

0256050

Градински чай

 

0256060

Розмарин

 

0256070

Мащерка

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

0256090

Дафинов лист

 

0256100

Градински пелин

 

0256990

Други (2)

 

0260000

Бобови

0,01 (*1)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

0260050

Леща

 

0260990

Други (2)

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,01 (*1)

0270010

Аспержи

 

0270020

Артишок

 

0270030

Целина

 

0270040

Резене

 

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

 

0270060

Праз

 

0270070

Ревен

 

0270080

Бамбукови филизи

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

0270990

Други (2)

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

 

0280010

Култивирани гъби

0,05 (+)

0280020

Диворастящи гъби

0,5 (+)

0280990

Мъхове и лишеи

0,01 (*1)

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01 (*1)

0300000

ВАРИВА

0,01 (*1)

0300010

Фасул

 

0300020

Леща

 

0300030

Грах

 

0300040

Лупина

 

0300990

Други (2)

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

0401000

Маслодайни семена

0,02 (+)

0401010

Ленено семе

 

0401020

Фъстъци

 

0401030

Маково семе

 

0401040

Сусамово семе

 

0401050

Слънчогледово семе

 

0401060

Семена от рапица

 

0401070

Соя

 

0401080

Семена от синап

 

0401090

Семена от памук

 

0401100

Тиквено семе

 

0401110

Семена от картам/шафранка

 

0401120

Семена от пореч

 

0401130

Камелина

 

0401140

Конопено семе

 

0401150

Рициново семе

 

0401990

Други (2)

 

0402000

Маслодайни плодове

 

0402010

Маслини за производство на масло

0,01 (*1)

0402020

Ядки от маслодайна палма

0,02 (*1)

0402030

Плодове от маслодайна палма

0,02 (*1)

0402040

Капок (растителен пух)

0,02 (*1)

0402990

Други (2)

0,02 (*1)

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,01 (*1)

0500010

Ечемик

 

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

 

0500030

Царевица

 

0500040

Просо

 

0500050

Овес

 

0500060

Ориз

 

0500070

Ръж

 

0500080

Сорго

 

0500090

Пшеница

 

0500990

Други (2)

 

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

 

0610000

Чай

0,02 (+)

0620000

Кафе на зърна

0,02 (+)

0630000

Билкови настойки от

0,02 (+)

0631000

а)

цветове

 

0631010

Лайка

 

0631020

Хибискус

 

0631030

Роза

 

0631040

Жасмин

 

0631050

Липа

 

0631990

Други (2)

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

0632010

Ягодови листа

 

0632020

Ройбос

 

0632030

Мате

 

0632990

Други (2)

 

0633000

в)

корени

 

0633010

Валериан

 

0633020

Женшен

 

0633990

Други (2)

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

0640000

Какао на зърна

0,02 (+)

0650000

Рожкови

0,02 (*1)

0700000

ХМЕЛ

0,02 (*1)

0800000

ПОДПРАВКИ

(+)

0810000

Подправки на семена

 

0810010

Анасон

0,02

0810020

Черен кимион

0,02

0810030

Целина

0,02

0810040

Кориандър

0,02

0810050

Кимион

0,02

0810060

Копър

0,02

0810070

Резене

0,02

0810080

Сминдух

0,02

0810090

Индийско орехче

0,05

0810990

Други (2)

0,02

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,02

0820010

Бахар/пимента

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

0820030

Ким

 

0820040

Кардамон

 

0820050

Хвойна

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

0820070

Ванилия

 

0820080

Тамаринд

 

0820990

Други (2)

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,02

0830010

Канела

 

0830990

Други (2)

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,02

0840020

Джинджифил

0,05

0840030

Куркума

0,05

0840040

Хрян

 

0840990

Други (2)

0,02

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,02

0850010

Карамфил

 

0850020

Каперси

 

0850990

Други (2)

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,02

0860010

Жълт минзухар

 

0860990

Други (2)

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

 

0870010

Обвивка на индийско орехче

0,05

0870990

Други (2)

0,02

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01 (*1)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

0900020

Захарна тръстика

 

0900030

Корени от цикория

 

0900990

Други (2)

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

1010000

Тъкани от

 

1011000

а)

свине

(+)

1011010

Мускули

0,01

1011020

Мастна тъкан

0,01

1011030

Черен дроб

0,02

1011040

Бъбреци

0,02

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,02

1011990

Други (2)

0,01  (*1)

1012000

б)

говеда

(+)

1012010

Мускули

0,01

1012020

Мастна тъкан

0,01

1012030

Черен дроб

0,02

1012040

Бъбреци

0,02

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,02

1012990

Други (2)

0,01  (*1)

1013000

в)

овце

(+)

1013010

Мускули

0,01

1013020

Мастна тъкан

0,01

1013030

Черен дроб

0,02

1013040

Бъбреци

0,02

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,02

1013990

Други (2)

0,01  (*1)

1014000

г)

кози

(+)

1014010

Мускули

0,01

1014020

Мастна тъкан

0,01

1014030

Черен дроб

0,02

1014040

Бъбреци

0,02

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,02

1014990

Други (2)

0,01  (*1)

1015000

д)

еднокопитни

(+)

1015010

Мускули

0,01

1015020

Мастна тъкан

0,01

1015030

Черен дроб

0,02

1015040

Бъбреци

0,02

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,02

1015990

Други (2)

0,01  (*1)

1016000

е)

домашни птици

 

1016010

Мускули

0,01 (+)

1016020

Мастна тъкан

0,01 (+)

1016030

Черен дроб

0,02 (+)

1016040

Бъбреци

0,02 (+)

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,02 (+)

1016990

Други (2)

0,01 (*1)

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

(+)

1017010

Мускули

0,01

1017020

Мастна тъкан

0,01

1017030

Черен дроб

0,02

1017040

Бъбреци

0,02

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,02

1017990

Други (2)

0,01  (*1)

1020000

Мляко

0,01 (+)

1020010

Едър рогат добитък

 

1020020

Овце

 

1020030

Кози

 

1020040

Коне

 

1020990

Други (2)

 

1030000

Птичи яйца

0,01 (*1)

1030010

Кокоши

 

1030020

Пачи

 

1030030

Гъши

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

1030990

Други (2)

 

1040000

Мед и други пчелни продукти

0,01 (+)

1050000

Земноводни и влечуги

0,01  (*1)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,01  (*1)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,04 (+)

б)

в част Б графата за съединения на живак се заличава.


(*1)  Граница на аналитично определяне

(1)  За пълния списък продукти от растителен и животински произход, за които се прилагат МДГОВ, следва да се направи препратка към приложение I.

(F)

=

Мастноразтворим

Живачни съединения (сума на живачни съединения, изразена като живак)

(+)

Данните от наблюдения сочат, че остатъчните вещества се срещат в резултат от замърсяването на околната среда. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, налична в периода от 10 години след датата на публикуването.

0120000

Черупкови плодове

0256000

е)

подправки и ядливи цветя

0280010

Култивирани гъби

(+)

Следната МДГОВ се прилага за манатарка: 0,9 mg/kg. Данните от наблюдения сочат, че остатъчните вещества се срещат в резултат от замърсяването на околната среда. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, налична в периода от 10 години след датата на публикуването.

0280020

Диворастящи гъби

(+)

Данните от наблюдения сочат, че остатъчните вещества се срещат в резултат от замърсяването на околната среда. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, налична в периода от 10 години след датата на публикуването.

0401000

Маслодайни семена

0610000

Чай

0620000

Кафе на зърна

0630000

Билкови настойки от

0640000

Какао на зърна

0800000

ПОДПРАВКИ

(+)

Приложимата максимално допустима граница на остатъчно вещество за хрян (Armoracia rusticana) в групата на подправките (код 0840040) е същата като определената за хрян (Armoracia rusticana) в категорията „Зеленчуци“, групата „Кореноплодни и грудкови“ (код 0213040), като са отчетени промените на стойностите вследствие на преработката (сушене) съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

0840040

Хрян

(+)

Данните от наблюдения сочат, че остатъчните вещества се срещат в резултат от замърсяването на околната среда. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, налична в периода от 10 години след датата на публикуването.

1011000

а)

Тъкани от свине

1012000

б)

Тъкани от говеда

1013000

в)

Тъкани от овце

1014000

г)

Тъкани от кози

1015000

д)

Тъкани от еднокопитни

(+)

Следната МДГОВ се прилага за месо от патици: 0,04 mg/kg. Данните от наблюдения сочат, че остатъчните вещества се срещат в резултат от замърсяването на околната среда. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, налична в периода от 10 години след датата на публикуването.

1016010

Мускули (домашни птици)

(+)

Данните от наблюдения сочат, че остатъчните вещества се срещат в резултат от замърсяването на околната среда. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, налична в периода от 10 години след датата на публикуването.

1016020

Мастна тъкан (домашни птици)

1016030

Черен дроб (домашни птици)

1016040

Бъбреци (домашни птици)

1016050

Карантия, годна за консумация (домашни птици)

1017000

ж)

тъкани от други отглеждани в стопанства сухоземни животни

1020000

Мляко

1040000

Мед и други пчелни продукти

(+)

Следната МДГОВ се прилага за карантия от диви свине: 0,1 mg/kg. Данните от наблюдения сочат, че остатъчните вещества се срещат в резултат от замърсяването на околната среда. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, налична в периода от 10 години след датата на публикуването.

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни“


18.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/74 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2018 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

Този списък може да се актуализира в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2), по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(3)

На 28 август 2015 г. бе подадено заявление за разрешаване на употребата на фосфорна киселина, фосфати, дифосфати, трифосфати и полифосфати („фосфати“) като стабилизатор и влагозадържащи агенти в замразени вертикални месни шишове, попадащи в категория храни 08.2 „Месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“ в част Д от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008. Впоследствие държавите членки получиха достъп до заявлението в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(4)

Употребата на фосфати е необходима за частично извличане и разграждане на белтъците в месото с цел да се получи белтъчно покритие върху вертикалните месни шишове за свързване на парчетата месо, което да позволи хомогенно замразяване и изпичане. Освен това фосфатите спомагат месото във вертикалните замразени месни шишове да остане сочно по време на размразяването и да не се разпада. Такава технологична необходимост беше установена по отношение на замразените вертикални въртящи се месни шишове от овче, агнешко, телешко или говеждо месо, обработено с течни подправки, или от птиче месо, обработено със или без течни подправки и използвано самостоятелно или в комбинация с други, както и нарязано на резени или смляно и предназначено да бъде опечено от стопански субект в областта на храните. От крайния потребител се консумират добре опечени месни резени.

(5)

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията е длъжна да изиска становището на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“), за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, освен в случаите, когато не е вероятно въпросната актуализация да окаже въздействие върху човешкото здраве.

(6)

Безопасността на фосфатите беше оценена от Научния комитет по храните, който определи максималната приемлива дневна доза на 70 mg/kg телесно тегло, изразена като фосфор (3). Фосфатите са разрешени за употреба като добавки в храните в широка гама от храни, включително месните продукти и някои месни заготовки. Поради това не се очаква разширяването на обхвата на употребата и за замразените вертикални месни шишове да има значително въздействие върху цялостната експозиция на фосфати. С цел да се ограничи последващата експозиция на добавени фосфати, разширяването на употребата следва да бъде ограничено само до замразените вертикални месни шишове, по отношение на които е установена технологична необходимост от такава употреба.

(7)

Тъй като разширяването на употребата на тези добавки представлява актуализация на списъка на Съюза, която няма вероятност да окаже въздействие върху човешкото здраве, не е необходимо да се иска становището на Органа.

(8)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  Доклади на Научния комитет по храните, 25-а серия, 1991 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част Д от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 в категория храни 08.2 „Месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“ вписването за фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) се заменя със следното:

 

„E 338-452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

5 000

(1) (4)

само breakfast sausages: при този продукт месото е смляно така, че мускулната и мастната тъкан да са напълно диспергирани и влакнините да образуват емулсия с мазнината, на което се дължи и характерният вид на този продукт; финландска коледна солена шунка, burger meat с минимално смесено с месото зеленчуково и/или житно съдържание от 4 %, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása, Syrová klobása и замразени вертикални въртящи се месни шишове от овче, агнешко, телешко и/или говеждо месо, обработено с течни подправки, или от птиче месо, обработено със или без течни подправки и използвано самостоятелно и/или в комбинация с други, както и нарязано на резени и/или смляно и предназначено да бъде опечено от стопански субект в областта на храните, а след това — консумирано от крайния потребител“


18.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/75 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2018 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на микрокристална целулоза (E 460(i))

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 14 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) се определят спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(2)

Тези спецификации могат да бъдат актуализирани в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(3)

На 8 февруари 2016 г. бе подадено заявление за изменение на спецификациите на добавката в храните микрокристална целулоза (E 460(i)). На държавите членки бе предоставен достъп до заявлението в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(4)

По отношение на разтворимостта в настоящата спецификация на добавката в храните микрокристална целулоза (E 460(i)) се посочва „Неразтворима във вода, етанол, етер и разредени минерални киселини. Слабо разтворима в разтвор на натриева основа“.

(5)

Подателят на заявлението изисква разтворимостта на тази добавка в храните да се измени по следния начин: „Неразтворима във вода, етанол, етер и разредени минерални киселини. Практически неразтворима или неразтворима в разтвор на натриева основа“.

(6)

В становището си от 24 януари 2017 г. (4) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) стигна до заключението, че изменението на спецификацията по отношение на разтворимостта на микрокристална целулоза (E 460(i)), предложено от заявителя, не поражда опасения, свързани с безопасността. Органът обаче препоръча в спецификациите на ЕС да се посочи концентрацията на разтвора на натриева основа, която ще се използва в изпитването за разтворимост, да се посочи в спецификациите на ЕС.

(7)

Поради това е целесъобразно описанието на разтворимостта на добавката в храните микрокристална целулоза (Е 460(i)) в разтвор на натриева основа (концентрация: 50 g NaOH/L) да бъде изменено на „практически неразтворима или неразтворима“.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) № 231/2012 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).

(4)  EFSA ANS Panel (EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to food), 2017. Safety of the proposed amendment of the specifications for microcrystalline cellulose (E 460(i)) as a food additive [Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени в храните (ANS), 2017; Безопасност на предложеното изменение на спецификациите за микрокристална целулоза (E 460(i)) като добавка в храните]. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017; 15(2):4699, 7 стр., doi:10.2903/j.efsa.2017.4699.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 вписването за добавката в храните E 460 i) микрокристална целулоза в частта по отношение на неговата разтворимост се заменя със следното:

„Разтворимост

Неразтворима във вода, етанол, етер и разредени минерални киселини. Практически неразтворима или неразтворима в разтвор на натриева основа (концентрация: 50 g NaOH/L)“.


Поправки

18.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/27


Поправка на Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2017/30 на коригиращ бюджет № 5 на Европейския съюз за финансовата 2017 година

( Официален вестник на Европейския съюз L 9 от 12 януари 2018 г. )

В съдържанието и на страница 1 в заглавието

вместо:

„2017/30“

да се чете:

„2018/30“.


18.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 13/27


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 на Комисията от 25 септември 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за кърмачета и преходните храни и по отношение на изискванията за информация, свързана с храненето на кърмачета и малки деца

( Официален вестник на Европейския съюз L 25 от 2 февруари 2016 г. )

На страница 12, в приложение I, точка 4, заглавието

вместо:

„ХЛОРИД“

да се чете:

„ХОЛИН“.