ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 369

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
24 декември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/948/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 15 декември 2014 година за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

1

 

 

Протокол между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1385/2014 на Съвета от 15 декември 2014 година за разпределяне на възможностите за риболов в съответствие с Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

31

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1386/2014 на Комисията от 19 август 2014 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

33

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1387/2014 на Комисията от 14 ноември 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство

35

 

*

Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1389/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Beaufort (ЗНП)]

64

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1390/2014 на Комисията от 19 декември 2014 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 във връзка със субстанцията еприномектин ( 1 )

65

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1391/2014 на Комисията от 23 декември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

68

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/949/ЕС, Евратом

 

*

Решение на Европейския парламент от 16 декември 2014 година за избиране на Европейски омбудсман

70

 

 

2014/950/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2014 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция Гарантиране, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2014) 10135)

71

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/951/ЕС

 

*

Решение EUFOR RCA/6/2014 на Комитета по политика и сигурност от 16 декември 2014 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Централноафриканската република (EUFOR RCA) и за отмяна на Решение EUFOR RCA/1/2014

76

 

 

2014/952/ЕС

 

*

Решение EUMM GEORGIA/1/2014 на Комитета по политика и сигурност от 19 декември 2014 година за назначаване на ръководител на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia)

78

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел Европейско териториално сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел Европейско териториално сътрудничество( ОВ L 57, 27.2.2014 г. )

79

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 15 декември 2014 година

за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

(2014/948/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 19 декември 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 2027/2006 (1), с който одобри сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде („Споразумението“).

(2)

Срокът на действие на Протокола, договорен между Европейския съюз и Република Кабо Верде, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни (2), изтече на 31 август 2014 г.

(3)

Съветът разреши на Комисията да договори с Република Кабо Верде нов протокол („протоколът“), с който на корабите на Европейския съюз се предоставят възможности за риболов в риболовната зона, която е под суверенитета или юрисдикцията на Република Кабо Верде.

(4)

След приключване на преговорите протоколът беше парафиран на 28 август 2014 г.

(5)

С цел да се осигури възобновяването на риболовните дейности на корабите на Съюза, в член 15 от протокола се предвижда възможност за временното му прилагане, считано от датата на подписването му.

(6)

Протоколът следва да бъде подписан и да се прилага временно до приключване на процедурите по сключването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде, при условие че посоченият протокол бъде сключен.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза.

Член 3

Протоколът се прилага временно в съответствие с член 15 от него, считано от датата на подписването му до приключване на процедурите по сключването му.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2014 година.

За Съвета

Председател

M. MARTINA


(1)  Регламент (ЕО) № 2027/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 181, 9.7.2011 г., стр. 2.


24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/3


ПРОТОКОЛ

между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

Член 1

Срок на прилагане и възможности за риболов

1.   Считано от датата на временно прилагане на протокола и за период от четири години възможностите за риболов, предоставени на корабите на Съюза по силата на член 5 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, се определят, както следва:

Далекомигриращи видове, изброени в приложение 1 към Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., в границите, определени в допълнение 2, и с изключение на видовете, защитени или забранени в рамките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) или други международни конвенции:

сейнери с дълбоко замразяване за улов на риба тон: 28 кораба,

кораби за улов на риба тон с въдици: 13 кораба,

кораби с повърхностни парагади: 30 кораба.

2.   Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 4 и 5.

3.   По силата на член 6 от споразумението риболовните кораби, плаващи под флага на държава членка на Съюза (наричани по-нататък „кораби на Съюза“), могат да осъществяват риболовни дейности в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република Кабо Верде само ако притежават валидно разрешение за риболов, издадено от Кабо Верде в рамките на настоящия протокол.

Член 2

Финансово участие — начини на плащане

1.   Общата прогнозна стойност на протокола за периода, посочен в член 1, възлиза на 3 300 000 EUR.

2.   Посочената в параграф 1 сума се разпределя, както следва:

2 100 000 EUR под формата на финансовото участие, посочено в член 7 от споразумението, разпределено, както следва:

а)

годишна сума под формата на финансова компенсация за достъп до ресурсите от 275 000 EUR на година за първата и втората година и 250 000 EUR на година за третата и четвъртата година, което съответства на референтен тонаж от 5 000 тона годишно;

б)

специфична сума в размер на 275 000 EUR на година за първата и втората година и 250 000 EUR на година за третата и четвъртата година, в подкрепа на прилагането на секторната политика на Кабо Верде в областта на рибарството.

1 200 000 EUR, съответстващи на прогнозната стойност на таксите, дължими от корабособствениците за разрешенията за риболов, издадени в изпълнение на членове 5 и 6 от споразумението и в съответствие с условията и реда, предвидени в глава II, точка 3 от приложението.

3.   Параграф 1 се прилага при спазване на разпоредбите на членове 3, 4, 5, 7 и 8 от настоящия протокол и на членове 12 и 13 от Споразумението.

4.   Ако общият размер на улова, осъществен от корабите на Съюза във водите на Кабо Верде, надвиши референтния тонаж, посочен в параграф 2, буква а), размерът на финансовото участие, посочено в параграф 2, буква а), се увеличава за всеки допълнителен тон улов с 55 EUR за първите две години и 50 EUR за последните две години. Същевременно общата годишна сума, заплащана от Съюза, не може да надхвърля двукратния размер на сумата, посочена в параграф 2, буква а). Когато уловът на риболовните кораби на Съюза превиши количеството, съответстващо на двукратния размер на тази сума, дължимата сума за количеството, което превишава това ограничение, се заплаща през следващата година.

5.   Заплащането на финансовото участие съгласно параграф 2, букви а) и б) се извършва не по-късно от деветдесет дни след началната дата на временното прилагане на протокола за първата година и най-късно на датата на годишнината на протокола за следващите години.

6.   Властите на Кабо Верде разполагат с изключителното право за вземане на решения относно използването на финансовото участие, посочено в параграф 2, буква а).

7.   Финансовото участие се превежда по единна сметка на държавната хазна, открита във финансова институция, посочена от властите на Кабо Верде.

Член 3

Насърчаване на устойчив и отговорен риболов във водите на Кабо Верде

1.   Най-късно три месеца след влизането в сила на настоящия протокол страните се договарят в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 9 от Споразумението, за многогодишна секторна програма и подробни правила за прилагането ѝ, и по-конкретно за:

а)

годишните и многогодишните насоки за използване на финансовото участие, посочено в член 2, параграф 2, буква б);

б)

годишните и многогодишните цели, които трябва да бъдат изпълнени, с оглед установяване на устойчив и отговорен риболов, като се вземат под внимание приоритетите, определени от Кабо Верде в националната ѝ политика в областта на рибарството или в други области, свързани или имащи въздействие върху установяването на отговорен и устойчив риболов;

в)

критериите и процедурите за изготвяне на годишна оценка на постигнатите резултати.

2.   Всяко предложено изменение на многогодишната секторна програма трябва да бъде одобрено от съвместния комитет.

3.   Всяка година властите на Кабо Верде могат да вземат решение за предоставяне на допълнителна сума към частта на финансовото участие, посочена в член 2, параграф 2, буква б), с оглед изпълнението на многогодишната програма. Съюзът бива уведомен за тази допълнителна сума най-късно два месеца преди датата на годишнината на настоящия протокол.

4.   Всяка година, в рамките на съвместния комитет, двете страни извършват оценка на резултатите от изпълнението на многогодишната секторна програма. В случай че тази годишна оценка сочи незадоволително осъществяване на целите, финансирани пряко от частта на финансовото участие, посочена в член 2, параграф 2, буква б) от настоящия протокол, Съюзът си запазва правото да намали тази част от финансовото участие, за да приведе отделената за изпълнение на програмата сума в съответствие с резултатите.

Член 4

Научно сътрудничество за отговорен риболов

1.   Двете страни се ангажират да насърчават отговорния риболов във водите на Кабо Верде въз основа на принципа на недискриминация между различните флотове, извършващи риболов в тези води. Всички технически мерки за опазване, обуславящи предоставянето на разрешенията за риболов, предвидени в допълнение 2 към приложението, се прилагат по отношение на всеки чуждестранен флот за промишлен риболов, извършващ дейност в риболовната зона на Кабо Верде, при технически условия, сходни на тези за флотовете на Съюза.

2.   През периода, обхванат от настоящия протокол, Съюзът и Кабо Верде се ангажират да си сътрудничат за наблюдение на състоянието на риболовните ресурси в риболовната зона на Кабо Верде за всички видове, обхванати от настоящия протокол. По-конкретно страните се договарят да подобрят процеса на събиране и анализ на данни, което позволява разработването на национален план за действие за опазване и управление на популациите от акули в ИИЗ на Кабо Верде.

3.   Двете страни спазват препоръките и резолюциите на ICCAT по отношение на отговорното управление на риболова.

4.   В съответствие с член 4 от Споразумението, въз основа на приетите в рамките на ICCAT препоръки и резолюции и предвид най-добрите до момента научни становища страните провеждат консултации в рамките на предвидения в член 9 от Споразумението за партньорство съвместен комитет, при необходимост след провеждане на научна среща и по взаимно съгласие, с оглед приемане, с решение на съвместния комитет, на мерки за устойчиво управление на рибните ресурси по отношение на дейността на корабите на Съюза.

5.   Кабо Верде поема ангажимента да прави обществено достояние всяко едно споразумение, с което на кораби, плаващи под чужд флаг, се разрешава да извършват риболовна дейност във водите под юрисдикцията на Кабо Верде, като се има предвид чувствителният характер на част от информацията, като например финансовите условия.

6.   Предвид факта, че пелагичните акули са сред видовете, които могат да бъдат улавяни от флота на Съюза докато извършва улов на риба тон и с оглед на уязвимостта на тези видове, както се вижда от научните становища на ICCAT, уловът на тези видове от кораби с парагади, които извършват дейност в рамките на настоящия протокол, са обект на специално внимание въз основа на принципа на предпазливост. Двете страни си съдействат за подобряване на наличността и наблюдението на научните данни, свързани с улавяните видове.

За тази цел двете страни въвеждат нов механизъм за наблюдение отблизо на този вид риболов, за да се гарантира устойчивото използване на тези ресурси. Този механизъм за наблюдение се основава по-специално на тримесечен обмен на данни, свързани с улова на акули. Когато през дадена година този улов надвиши с 30 % референтния тонаж, посочен в член 2, параграф 2, буква а), се въвежда задълбочено наблюдение, основано на ежемесечен обмен на данните, и се провеждат взаимни консултации между страните. Когато през дадена година този улов достигне 40 % от референтния тонаж, посочен по-горе, съвместният комитет приема, при необходимост, допълнителни мерки за управление, които ще позволят да се осигури по-добра рамка за риболовните дейности на корабите с парагади.

Наред с това страните решават да вземат предвид проучването, извършено от Съюза с участието на научните институции на Кабо Верде, чиято цел е:

да се анализира положението с акулите и отражението на риболова върху местните екосистеми;

да се набавят данни за миграционните процеси на тези видове;

да се идентифицират зоните, чувствителни от биологична и екологична гледна точка в Кабо Верде и в тропическата зона на Атлантическия океан.

Съвместният комитет може да вземе решение да внесе промени в посочения по-горе механизъм за наблюдение в зависимост от резултатите от проучването.

Член 5

Преразглеждане по взаимно съгласие на риболовните възможности и техническите мерки в рамките на съвместния комитет

1.   Посочените в член 1 възможности за риболов могат да бъдат преразгледани и коригирани по взаимно съгласие в рамките на съвместния комитет, доколкото приетите от ICCAT препоръки и резолюции потвърждават, че тази корекция гарантира устойчиво управление на рибните видове, посочени в настоящия протокол. В такъв случай посоченото в член 2, параграф 2, буква а) финансово участие се коригира пропорционално и на принципа pro rata temporis и необходимите изменения се отразяват в настоящия протокол и в приложението към него.

2.   При необходимост съвместният комитет може да разглежда и адаптира по взаимно съгласие разпоредбите, уреждащи изпълнението на риболовните дейности и условията за прилагането на настоящия протокол и на приложенията към него.

Член 6

Насърчаване на разтоварванията и на сътрудничеството между икономическите оператори

1.   Двете страни си сътрудничат с цел подобряване на възможностите за разтоварване на улова в пристанищата на Кабо Верде.

2.   Прилагат се финансови стимули за насърчаване на разтоварването, каквито са посочени в приложението.

3.   Страните полагат усилия да създадат условия, благоприятстващи насърчаването на контакти между техните предприятия в техническите, икономическите и търговските сфери, чрез създаването на благоприятна среда за бизнес и инвестиции.

Член 7

Временно преустановяване на прилагането на протокола

1.   Прилагането на настоящия протокол може да бъде временно преустановено по инициатива на една от страните, ако бъде констатирано наличието на едно или повече от следните условия:

а)

когато провеждането на риболовни дейности в ИИЗ на Кабо Верде е възпрепятствано от необичайни обстоятелства, каквито са определени в член 7, параграф 3, буква а) от Споразумението;

б)

когато разпоредбите на настоящия протокол са засегнати от значителни промени в определението и прилагането на политиката в областта на рибарството на някоя от страните;

в)

в случай на задействане на механизмите за консултация, предвидени в член 96 от Споразумението от Котону във връзка с нарушение на съществени и основни елементи на правата на човека и на демократичните принципи, определени в член 9 от въпросното споразумение;

г)

когато не е извършено плащане от страна на Съюза на финансовото участие, предвидено в член 2, параграф 2, буква а), по причини, различни от предвидените в член 8 от настоящия протокол;

д)

когато между двете страни възникне сериозен и неразрешим спор относно прилагането или тълкуването на настоящия протокол.

2.   В случаите, когато временно се преустановява прилагането на протокола по причини, различни от посочените в параграф 1, буква в), се изисква заинтересованата страна да уведоми писмено за своето намерение най-малко три месеца преди датата, на която временното преустановяване ще породи действие. Временното преустановяване на прилагането на протокола по причини, изложени в параграф 1, буква в), се прилага незабавно след приемането на решението за преустановяване.

3.   В случай на временно преустановяване страните продължават да провеждат консултации с цел намирането на решение по взаимно съгласие на противопоставящия ги спор. След уреждане на спора прилагането на протокола се възобновява и сумата на финансовата компенсация се намалява пропорционално и pro rata temporis за времето, през което прилагането на протокола е било временно преустановено.

Член 8

Временно преустановяване и преразглеждане на плащането на финансовото участие

1.   Финансовото участие, посочено в член 2, параграф 2, букви а) и б), може да бъде преразгледано или временно преустановено, ако бъде констатирано наличието на едно или повече от следните условия:

а)

когато провеждането на риболовни дейности в ИИЗ на Кабо Верде е възпрепятствано от необичайни обстоятелства, различни от природни явления;

б)

когато разпоредбите на настоящия протокол са засегнати от значителни промени в определението и прилагането на политиката в областта на рибарството на някоя от страните;

в)

в случай на задействане на механизмите за консултация, предвидени в член 96 от Споразумението от Котону във връзка с нарушение на съществени и основни елементи на правата на човека и на демократичните принципи, определени в член 9 от въпросното споразумение.

2.   Съюзътът може да преразгледа или да преустанови временно, частично или изцяло, плащането на специфичното финансово участие, предвидено в член 2, параграф 2, буква б), в случай на неусвояване на това финансово участие или ако след оценка, извършена от съвместния комитет, се установи, че постигнатите резултати не отговарят на програмата.

3.   Плащането на финансовото участие се подновява след консултации и съгласие на двете страни, веднага след възстановяване на положението, съществувало преди посочените в параграф 1 от настоящия член събития, и/или когато резултатите от финансовото изпълнение, посочени в параграф 2 от настоящия член, оправдават подновяването. Плащането на специфичното финансово участие, предвидено в член 2, параграф 2, буква б), обаче може да се извършва само в рамките на шест месеца след изтичане на срока на действие на протокола.

Член 9

Електронен обмен на информация

1.   Кабо Верде и Съюзът се ангажират да въведат в най-кратки срокове необходимите информационни системи за електронен обмен на всички данни и документи, свързани с изпълнението на споразумението.

2.   След въвеждането в действие на системите, описани в параграф 1, електронната версия на даден документ ще се разглежда изцяло като равностойна на версията на документа на хартиен носител.

3.   Кабо Верде и Съюзът без забавяне се уведомяват взаимно за всеки проблем при функционирането на информационната система. В такива случаи данните и документите, свързани с изпълнението на споразумението, автоматично се заменят с тяхната версия на хартиен носител според реда и условията, определени в приложението.

Член 10

Сателитно наблюдение

Сателитното наблюдение на риболовните кораби на Съюзът в рамките на настоящия протокол се извършва в съответствие с разпоредбите, определени в приложението към настоящия протокол.

Член 11

Поверителност на данните

Кабо Верде се ангажира да гарантира, че всички поименни данни, свързани с кораби на Съюза и с техните риболовни дейности, получени в рамките на споразумението, винаги се обработват в строго съответствие с принципите на поверителност и защита на данните. Тези данни се използват изключително за изпълнението на споразумението.

Член 12

Приложими разпоредби от националното законодателство

1.   Дейностите на риболовните кораби на Съюза, извършващи дейност във водите на Кабо Верде в рамките на настоящия протокол, се подчиняват на законодателството на Кабо Верде, включително на разпоредбите на плана за управление на рибните ресурси на Кабо Верде, освен ако Споразумението, настоящият протокол и приложението и допълненията към него предвиждат друго.

2.   Властите на Кабо Верде уведомяват Европейската комисия за всички промени или нови законодателни актове, които се отнасят до сектора на рибарството.

Член 13

Срок на действие

Настоящият протокол и приложението към него се прилагат за период от четири години, считано от временното прилагане съгласно член 15, освен при денонсиране по реда на член 14.

Член 14

Денонсиране

1.   В случай на денонсиране на настоящия протокол, съответната страна уведомява писмено другата за намерението си да денонсира протокола, най-малко шест месеца преди датата, на която денонсирането ще породи действие.

2.   С изпращането на посочената в параграф 1 нотификация започват консултации между страните.

Член 15

Временно прилагане

Настоящият протокол се прилага временно от датата на подписването му.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият протокол и приложението към него влизат в сила на датата, на която страните се нотифицират взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

За Европейския съюз

За Република Кабо Верде


ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ В РИБОЛОВНАТА ЗОНА НА КАБО ВЕРДЕ ОТ КОРАБИ НА СЪЮЗА

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.   Определяне на компетентен орган

За нуждите на настоящото приложение и ако не е посочено друго, всяко позоваване на Съюза или на Кабо Верде в смисъл на компетентен орган се отнася до:

за Съюза: Европейската комисия, при необходимост посредством делегацията на Съюза в Кабо Верде;

за Кабо Верде: Министерството на рибарството.

2.   Риболовна зона

Координатите на ИИЗ на Кабо Верде се посочени в допълнение 1. Корабите на Съюза могат да извършват риболовните си дейности извън границите, определени за всяка категория в допълнение 2.

В момента на издаването на лиценза за риболов Кабо Верде съобщава на корабособствениците координатите на зоните, забранени за корабоплаване и риболов. Съюзът също се информира за това.

3.   Определяне на местен агент

Всеки кораб на Съюза, който предвижда разтоварване или трансбордиране в пристанище на Кабо Верде, трябва да се представлява от местен агент, установен в Кабо Верде.

4.   Банкова сметка

Преди влизането в сила на настоящия протокол Кабо Верде съобщава на Съюза данните на банковата(ите) сметка(и), по която(които) следва да се превеждат сумите, платими от корабите на Съюза в рамките на споразумението. Разходите по банковите преводи са за сметка на корабособствениците.

ГЛАВА II

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РИБОЛОВ

1.   Предварително условие за получаване на разрешение за риболов — отговарящи на условията кораби

Разрешенията за риболов по член 6 от споразумението се издават, при условие че корабът е регистриран в регистъра на риболовните кораби на Съюза и че всички предходни задължения, свързани с корабособственика, капитана или самия кораб, произтичащи от риболовните им дейности в Кабо Верде в рамките на споразумението, са изпълнени.

2.   Заявление за получаване на разрешение за риболов

Съюзът представя на Кабо Верде заявление за издаване на разрешение за риболов за всеки кораб, желаещ да извършва риболов в рамките на споразумението, най-малко петнадесет работни дни преди началната дата на срока на валидност, за който се кандидатства, като за целта се използва формулярът от допълнение 3. Заявлението трябва да е напечатано или попълнено четливо с главни печатни букви.

При всяко първоначално заявление за разрешение за риболов по действащия протокол или вследствие на внесено техническо изменение на въпросния кораб заявлението трябва да е придружено от:

i)

документ, доказващ заплащането на фиксираната такса за периода на валидност на разрешението за риболов, за който се кандидатства, и на еднократното фиксирано финансово участие, свързано с наблюдателите и посочено в глава Х;

ii)

името и адреса на местния агент на кораба, ако има такъв;

iii)

актуална цветна снимка на кораба, сниман странично, с минимални размери 15 cm × 10 cm;

iv)

всеки друг документ, изискван конкретно в рамките на споразумението.

За подновяване на разрешение за риболов съгласно действащия протокол, за кораб, чиито технически спецификации не са променени, заявлението за подновяване трябва да се придружава само от документа, доказващ заплащането на таксата и на фиксираното финансово участие в разходите, свързани с наблюдателя.

3.   Такси и авансови плащания

а)

таксата, заплащана от корабособствениците, се определя по следния начин:

за първите две години от прилагането — 55 EUR за тон улов в риболовната зона на Кабо Верде;

за последните две години от прилагането — 65 EUR за тон улов в риболовната зона на Кабо Верде.

б)

разрешенията за риболов се издават, след като на компетентните власти на Кабо Верде се платят предварително следните фиксирани такси, определени, както следва:

За сейнерите за улов на риба тон:

4 950 EUR на година за първите две години на прилагане, което съответства на 55 EUR на тон за 90 тона;

5 525 EUR на година за последните две години на прилагане, което съответства на 65 EUR на тон за 85 тона;

За корабите за улов на риба тон с въдици:

495 EUR на година за първите две години на прилагане, което съответства на 55 EUR на тон за 9 тона;

585 EUR на година за последните две години на прилагане, което съответства на 65 EUR на тон за 9 тона;

За корабите с повърхностни парагади:

3 190 EUR на година за първите две години на прилагане, което съответства на 55 EUR на тон за 58 тона;

3 250 EUR на година за последните две години на прилагане, което съответства на 65 EUR на тон за 50 тона;

в)

предварително платената фиксирана такса включва всички национални и местни такси, с изключение на пристанищни такси, такси за трансбордиране и за обслужване. За първата и последната година предварително платената фиксирана такса и нейният еквивалент в тонаж за кораб се изчисляват pro rata temporis, в съответствие с броя на месеците, обхванати от лиценза.

4.   Временен списък на корабите с разрешение за риболов

След получаване на заявленията за издаване на разрешение за риболов Кабо Верде изготвя в максимален срок от три календарни дни временен списък на корабите заявители за всяка категория кораби. Този списък бива незабавно представен на националния орган, отговорен за контрола над рибарството, и на Съюза.

Съюзът препраща временния списък на корабособственика или на неговия агент. В случай че офисите на Съюза са затворени, Кабо Верде може да предаде временния списък директно на корабособственика или на неговия агент и да предостави копие на Съюза.

5.   Издаване на разрешение за риболов

Кабо Верде издава разрешението за риболов на риба тон и свързаните с нея видове („atum e afins“) на Съюза в срок от петнадесет работни дни след получаване на пълния набор от документи по заявлението.

При подновяване на разрешение за риболов през периода на прилагане на настоящия протокол новото разрешение за риболов трябва да съдържа ясно позоваване на първоначалното разрешение за риболов.

Съюзът препраща разрешението за риболов на корабособственика или на неговия агент. В случай че офисите на Съюза са затворени, Кабо Верде може да предаде разрешението за риболов директно на корабособственика или на неговия агент и да предостави копие на Съюза.

6.   Списък на корабите с разрешение за риболов

Непосредствено след издаването на разрешението за риболов Кабо Верде изготвя незабавно за всяка категория кораби окончателен списък на корабите с разрешение да извършват риболов в зоната на Кабо Верде. Този списък бива незабавно представен на националния орган, отговорен за контрола над рибарството, и на Съюза и замества временния списък, посочен в точка 4.

7.   Срок на валидност на разрешението за риболов

Разрешенията за риболов са валидни за период от една година и могат да бъдат подновявани.

За определяне на началото на периода на валидност под едногодишен период се разбира:

i)

през първата година от прилагането на протокола — периодът между датата на неговото влизане в сила и 31 декември на същата година;

ii)

след това — всяка пълна календарна година;

iii)

през последната година от прилагането на протокола — периодът между 1 януари и датата на изтичане на срока на действие на настоящия протокол.

8.   Съхраняване на борда на разрешението за риболов

Разрешението за риболов трябва винаги да бъде съхранявано на борда.

На корабите обаче се разрешава да извършват риболов веднага след вписването им във временния списък, посочен в точка 4. Те винаги трябва да разполагат на борда с временния списък, докато не получат разрешението си за риболов.

9.   Прехвърляне на разрешение за риболов

Разрешението за риболов се издава на името на конкретен кораб и не може да бъде прехвърляно.

Въпреки това, по искане на Съюза и където бъде доказано наличието на форсмажорни обстоятелства, например в случай на загуба или продължителен престой на кораб поради сериозна техническа повреда, разрешението за риболов на кораба се заменя от ново разрешение, издадено на името на друг кораб, подобен на заменения.

Прехвърлянето се извършва чрез връщане на разрешението за риболов, което подлежи на замяна, от корабособственика или от неговия агент в Кабо Верде и чрез изготвянето от Кабо Верде на заменящото разрешение във възможно най-кратки срокове. Заменящото разрешение се издава в най-кратки срокове на корабособственика или на неговия агент в момента на предаване на заменяното разрешение. Заменящото разрешение влиза в сила в деня на предаване на заменяното разрешение.

Кабо Верде актуализира в най-кратки срокове списъка с корабите с разрешение за риболов. Новият списък бива незабавно представен на националния орган, отговорен за контрола над рибарството, и на Съюза.

10.   Помощни кораби

Кабо Верде разрешава риболовните корабите да бъдат подпомагани от помощни кораби, при условие че бъде прието законодателство, което урежда дейността на тези кораби.

ГЛАВА III

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ

Техническите мерки, приложими към корабите с разрешение за риболов, свързани със зоната, риболовните уреди и прилова, се определят за всяка риболовна категория в техническите формуляри от допълнение 2.

Корабите спазват всички препоръки, приети от ICCAT.

В съответствие с препоръките на ICCAT страните полагат усилия за намаляване на случайния улов на костенурки, морски птици и други нецелеви видове. Корабите на Съюза освобождават този случаен улов, за да увеличат шансовете за оцеляване на тези видове.

ГЛАВА IV

РЕЖИМ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА УЛОВА

1.   Риболовен дневник

Капитанът на риболовен кораб на Съюза, който извършва риболов в рамките на споразумението, води риболовен дневник по образците за всяка риболовна категория от допълнение 4.

Риболовният дневник се попълва от капитана на кораба за всеки ден, в който корабът се намира в риболовната зона на Кабо Верде.

Капитанът вписва ежедневно в риболовния дневник уловеното и съхранявано на борда количество от всеки вид, като го обозначава с неговия трибуквен код по ФАО и го изразява в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри. За всеки основен вид капитанът посочва и липсата на улов.

Капитанът вписва ежедневно в риболовния дневник и количествата, изхвърлени в морето, ако има такива, по вид и в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри.

Риболовният дневник се попълва четливо, с главни букви и се подписва от капитана.

Капитанът е отговорен за точността на вписаните в риболовния дневник данни.

2.   Деклариране на улова

Капитанът декларира улова на кораба, като представя на Кабо Верде риболовните дневници за периода на присъствие в риболовната зона на Кабо Верде.

Риболовните дневници се предават по един от следните начини:

i)

при преминаване през пристанище на Кабо Верде оригиналът на всеки риболовен дневник се предава на местния представител на Кабо Верде, който потвърждава в писмен вид получаването му;

ii)

при напускане на риболовната зона на Кабо Верде без предварително преминаване през пристанище на Кабо Верде оригиналът на всеки риболовен дневник се изпраща в срок от четиринадесет дни след пристигането в което и да било друго пристанище и при всички случаи в срок от тридесет дни след напускане на зоната на Кабо Верде:

а)

с писмо до Кабо Верде;

б)

по факс на номера, предоставен от Кабо Верде; или

в)

по електронна поща.

Веднага след като Кабо Верде бъде в състояние да получава декларациите за улова по електронен път, капитанът ще изпраща риболовните дневници на Кабо Верде на предоставения от страната електронен адрес. Кабо Верде незабавно потвърждава получаването с отговор по електронна поща.

Капитаните на корабите за улов на риба тон и на корабите с повърхностни парагади изпращат копие от всички риболовни дневници също и на един от следните научни институти:

i)

Institut de recherche pour le développement (IRD);

ii)

Instituto Español de Oceanografia (IEO);

iii)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA); или

iv)

Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP).

При връщане на кораба в риболовната зона на Кабо Верде в рамките на срока на валидност на разрешението му за риболов възниква задължение за ново деклариране на улова.

В случай на неспазване на разпоредбите относно декларирането на улова, Кабо Верде може да отнеме временно разрешението за риболов на въпросния кораб до получаване на липсващите декларации за улов и да санкционира корабособственика съгласно разпоредбите от действащото национално законодателство. При повторно неспазване Кабо Верде може да откаже да поднови разрешението за риболов. Кабо Верде уведомява незабавно Съюза за налагането на всяка подобна санкция.

3.   Преход към електронна система

Двете страни се споразумяват да въведат електронен риболовен дневник и система за електронно деклариране на всички данни за улова (ERS) в съответствие с насоките, определени в допълнение 6. Страните заедно определят условията за въвеждането на тази система с цел влизането ѝ в действие от 1 септември 2015 г.

4.   Дължими такси за корабите за улов на риба тон и корабите с повърхностни парагади

До влизането в сила на електронната система, предвидена в точка 3, държавите членки съобщават на Европейската комисия, най-късно до 15 юни на всяка година, потвърдения от посочените в точка 2 научни институти тонаж на улова от изтеклата година. Въз основа на декларирания улов Съюзът определя за всеки кораб за улов на риба тон и кораб с повърхностни парагади окончателния размер на таксите, дължими от съответния кораб за неговата годишна кампания през предходната календарна година. Съюзът съобщава на Кабо Верде и на корабособственика окончателния размер на таксите до 31 юли на текущата година, посредством държавите членки.

От датата на ефективното влизане в действие на електронната система, предвидена в точка 3, въз основа на корабните дневници, архивирани в Центъра за наблюдение на риболова (ЦНР) на държавата на флага, Съюзът определя за всеки кораб за улов на риба тон с въдици, за всеки сейнер за улов на риба тон и за всеки кораб с повърхностни парагади окончателния размер на таксите, дължими от съответния кораб за неговата годишна кампания през предходната календарна година. Съюзът съобщава на Кабо Верде и на корабособственика сумата на окончателния размер до 31 март на текущата година.

И в двата случая, в рамките на тридесет дни след датата на предаване, Кабо Верде може да оспори сумата на окончателния размер въз основа на съответни доказателства. В случай на несъгласие страните провеждат консултация в рамките на съвместния комитет. Ако Кабо Верде не представи възражение в срок от тридесет дни, сумата на окончателния размер се смята за одобрена.

Ако сумата на окончателния размер надвишава предварително платената фиксирана такса за получаване на разрешението за риболов, корабособственикът изплаща остатъка на Кабо Верде до 30 септември на текущата година. Ако сумата на окончателния размер е по-малка от предварително платената фиксирана такса, остатъкът не се възстановява на корабособственика.

ГЛАВА V

РАЗТОВАРВАНЕ И ТРАНСБОРДИРАНЕ

1.   Уведомление

Капитанът на кораб на Съюза, който желае да разтовари в пристанище на Кабо Верде или да трансбордира улов от зоната на Кабо Верде, трябва най-малко 24 часа преди разтоварването или трансбордирането да уведоми Кабо Верде за:

а)

името на риболовния кораб, който трябва да разтоварва или трансбордира;

б)

пристанището, в което ще се разтоварва или трансбордира;

в)

датата и часа, определени за разтоварване или трансбордиране;

г)

количеството (изразено в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри) от всеки вид за разтоварване или трансбордиране (обозначавайки го с неговия трибуквен код по ФАО);

д)

името на приемащия кораб — в случай на трансбордиране;

е)

санитарния сертификат на приемащия кораб.

Операцията по трансбордиране трябва да се извърши във водите на пристанище на Кабо Верде, което притежава съответното разрешение. Трансбордирането в морето е забранено.

Неспазването на тези разпоредби води до прилагането на санкциите, предвидени за тази цел в законодателството на Кабо Верде.

2.   Насърчаване на разтоварването

За да се допринесе за развитието на сектора на рибарството в Кабо Верде и за да се повишат икономическите и социалните ползи от споразумението, и по-конкретно в областта на преработката и оползотворяването на рибните продукти, двете страни се споразумяват за изготвянето на стратегия, чиято цел е повишаване на разтоварването на флота на Съюза.

Корабособствениците, които ловят риба тон, полагат усилия да разтоварват част от улова си във водите на Кабо Верде. Разтовареният улов ще може да бъде продаден на местни предприятия на цени, установени посредством преговори между участниците в сделката.

Прилагането на стратегията, която има за цел повишаване на разтоварването, и действителното привеждане в действие на съответните пристанищни и преработвателни инфраструктури, ще се подлагат на редовен мониторинг от страна на съвместния комитет, след консултация със съответните заинтересовани страни.

Корабите на Съюза, които притежават разрешение за риболов в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол, и които разтоварват улов на риба тон в пристанище на Кабо Верде, се ползват с намаление върху таксата за всеки разтоварен тон улов в размер на 10 EUR. При продажба на рибните продукти на предприятие за преработка в Кабо Верде те получават допълнителна отстъпка от 10 EUR/t. Този механизъм се прилага до максимум 50 % от окончателния размер на улова.

Документите, които свидетелстват за разтоварването и/или продажбата, се предават на Генерална дирекция„Рибарство“. След одобрение съответните корабособственици се информират от Съюза за сумите, които ще им бъдат възстановени. Тези суми се приспадат от дължимите такси за бъдещи заявления за лицензи.

ГЛАВА VI

КОНТРОЛ

1.   Влизане и напускане на зоната

Всяко влизане и напускане на риболовната зона на Кабо Верде от кораб на Съюза с разрешение за риболов трябва да бъде съобщавано на Кабо Верде в рамките на шест часа преди влизането или напускането.

Когато корабът уведомява за влизането или напускането си, той посочва по-специално:

i)

предвидените дата, час и място на преминаване;

ii)

количеството от всеки вид на борда, обозначен с неговия трибуквен код по ФАО, и изразено в килограми живо тегло или, при необходимост, в брой екземпляри;

iii)

вида на представяне на продуктите.

Уведомлението се извършва предимно по електронна поща или, ако няма такава, по факс или по радиостанция, на електронен адрес, телефонен номер или честота, предоставени от Кабо Верде. Кабо Верде уведомява незабавно съответните кораби и Съюза за всяка промяна в електронния адрес, телефонния номер за връзка или честотата на излъчване.

Всеки кораб, засечен да извършва риболовна дейност в зоната на Кабо Верде, без предварително да е уведомил за това, се разглежда като кораб, извършващ риболов без разрешение.

2.   Инспекция в морето

Инспекцията в морето, в зоната на Кабо Верде, на корабите на Съюза с разрешение за риболов ще се извършва от кораби и инспектори на Кабо Верде, ясно разпознаваеми като извършващи контрол над рибарството.

Преди качването си на борда инспекторите на Кабо Верде уведомяват кораба на Съюза за решението си да извършат инспекция. Инспекцията се извършва от не повече от двама инспектори, които трябва да удостоверят своята самоличност и качеството си на инспектори, преди да извършат инспекцията.

Инспекторите от Кабо Верде остават на борда на кораба на Съюза единствено за времето, необходимо за изпълнение на задачите, свързани с инспекцията. Начинът на провеждане на инспекцията е с минимално въздействие върху кораба, риболовната му дейност и товара.

Кабо Верде може да позволи на Съюза да участва в инспекция в морето в качеството на наблюдател.

Капитанът на кораба на Съюза улеснява качването на борда и работата на инспекторите от Кабо Верде.

В края на всяка инспекция инспекторите от Кабо Верде изготвят доклад от инспекцията. Капитанът на кораба на Съюза има право да включи коментари в доклада от инспекцията. Докладът от инспекцията се подписва от инспектора, изготвил доклада, и от капитана на кораба на Съюза.

Преди да напуснат кораба на Съюза, инспекторите от Кабо Верде предоставят копие от доклада от инспекцията на капитана. Кабо Верде предава на Съюза копие от доклада от инспекцията в рамките на осем дни след извършването ѝ.

3.   Инспекция в пристанището

Инспекцията в пристанище на корабите на Съюза, които разтоварват в пристанище на Кабо Верде или трансбордират във водите на пристанище на Кабо Верде улова, осъществен в риболовната зона на Кабо Верде, се извършва от оправомощени инспектори от Кабо Верде, ясно разпознаваеми като извършващи контрол над рибарството.

Инспекцията се извършва от не повече от двама инспектори, които трябва да удостоверят своята самоличност и качеството си на инспектори, преди да извършат инспекцията. Инспекторите от Кабо Верде остават на борда на кораба на Съюза единствено за времето, необходимо за изпълнение на задачите, свързани с инспекцията, и провеждат последната по начин, който да гарантира, че тя ще има минимално отражение върху кораба, дейностите по разтоварване или трансбордиране и върху товара.

Кабо Верде може да позволи на Съюза да участва в инспекцията в пристанището като наблюдател.

Капитанът на кораба на Съюза улеснява работата на инспекторите от Кабо Верде.

В края на всяка инспекция инспекторът от Кабо Верде изготвя доклад от инспекцията. Капитанът на кораба на Съюза има право да включи коментари в доклада от инспекцията. Докладът от инспекцията се подписва от инспектора, изготвил доклада, и от капитана на кораба на Съюза.

След приключване на инспекцията инспекторът от Кабо Верде предоставя копие от доклада от инспекцията на капитана на кораба на Съюза. Кабо Верде предава на Съюза копие от доклада от инспекцията в рамките на осем дни след извършването ѝ.

ГЛАВА VII

СИСТЕМА ЗА СПЪТНИКОВО НАБЛЮДЕНИЕ (VMS)

1.   Съобщения за местоположението на корабите — система VMS

Когато са в зоната на Кабо Верде, корабите на Съюза с разрешение за риболов трябва да са оборудвани със система за сателитно наблюдение (Vessel Monitoring System — VMS), която осигурява автоматичното и непрекъснато предаване на позицията им на всеки час до ЦНР на държавата на флага им.

Всяко съобщение за местоположение трябва да съдържа:

а)

идентификацията на кораба;

б)

последното географско местоположение на кораба (географска дължина и ширина) с допустима грешка по-малка от 500 метра и доверителен интервал от 99 %;

в)

датата и часа на отчитане на местоположението;

г)

скоростта и посоката на кораба;

д)

трябва да е оформено според образеца от допълнение 5.

Първата документирана позиция след навлизане в зоната на Кабо Верде се обозначава с код„ENT“. Всички следващи позиции се обозначават с код„POS“ с изключение на първата позиция, регистрирана след напускане на зоната на Кабо Верде, която се обозначава с код„EXI“.

ЦНР на държавата на флага осигурява автоматичната обработка и, при необходимост, електронното предаване на съобщенията за местоположение. Съобщенията за местоположение трябва да се записват по защитен начин и да се съхраняват в продължение на три години.

2.   Предаване от кораба в случай на повреда на системата VMS

Капитанът трябва да се увери, че във всеки един момент системата VMS на неговия кораб функционира изправно и че съобщенията за местоположение се предават правилно на ЦНР на държавата на флага.

В случай на повреда системата VMS на кораба се поправя или заменя в рамките на един месец. След изтичането на този период на кораба няма да бъде разрешено повече да извършва риболов в зоната на Кабо Верде.

Корабите, извършващи риболов в зоната на Кабо Верде с неизправна система VMS, съобщават местоположението си на ЦНР на държавата на флага по електронна поща, радиостанция или факс най-малко на всеки четири часа, като предават всички задължителни данни.

3.   Защитено предаване на съобщенията за местоположение до Кабо Верде

ЦНР на държавата на флага предава автоматично съобщенията за местоположение на въпросните кораби до ЦНР на Кабо Верде. ЦНР на държавата на флага и ЦНР на Кабо Верде си разменят електронните адреси за връзка и взаимно се уведомяват незабавно за всяка промяна в тези адреси.

Предаването на съобщенията за местоположение между ЦНР на държавата на флага и ЦНР на Кабо Верде става по електронен път чрез защитена комуникационна система.

ЦНР на Кабо Верде незабавно уведомява ЦНР на държавата на флага и Съюза за всяко прекъсване в получаваните последователни съобщения за местоположението на кораб с разрешение за риболов, когато корабът не е уведомил за излизането си от риболовната зона.

4.   Неизправност в комуникационната система

Кабо Верде осигурява съвместимост на своето електронно оборудване с това на ЦНР на държавата на флага и незабавно уведомява Съюза за всяка неизправност при съобщаването и получаването на съобщенията за местоположение с оглед намирането на техническо решение в най-кратки срокове. Съвместният комитет се сезира за евентуалните спорове.

Капитанът се счита за отговорен за всяко доказано манипулиране на системата VMS на кораба, целящо нарушаване на функционирането ѝ или подправяне на съобщенията за местоположение. Всяко нарушение ще бъде предмет на санкции съгласно действащото законодателство на Кабо Верде.

5.   Преразглеждане на интервала между съобщенията за местоположение

Въз основа на документални доказателства за наличие на нарушение, Кабо Верде може да поиска от ЦНР на държавата на флага, с копие до Съюза, намаляване на интервала между съобщенията за местоположението на даден кораб до тридесет минути за определен период на разследване. Тези документални доказателства трябва да бъдат изпратени от Кабо Верде до ЦНР на държавата на флага и до Съюза. ЦНР на държавата на флага изпраща незабавно на Кабо Верде съобщенията за местоположение според новия интервал.

В края на определения период на разследване Кабо Верде информира ЦНР на държавата на флага и Съюза за възможните последващи действия.

ГЛАВА VIII

НАРУШЕНИЯ

1.   Процедура при нарушения

Всяко нарушение от страна на риболовен кораб от Съюза, притежаващ разрешение за риболов в съответствие с настоящото приложение, трябва да бъде включено в доклад от инспекция.

Подписването на доклада от инспекцията от капитана не накърнява правото на защита на корабособственика срещу обявеното в доклада нарушение.

2.   Задържане на кораб — информационна среща

Ако действащото законодателство на Кабо Верде предвижда това за обявеното нарушение, всеки извършил нарушение кораб на Съюза може да бъде принуден да преустанови своята риболовна дейност и, ако е в морето, да акостира в пристанище на Кабо Верде.

В срок от максимум един работен ден Кабо Верде уведомява Съюза за всяко задържане на риболовен кораб на Съюза с разрешение за риболов. Уведомлението се придружава от доказателства, обосноваващи задържането.

Преди да се предприемат каквито и да е действия спрямо кораба, капитана, екипажа или товара, с изключение на мерките за опазване на доказателствата, Кабо Верде организира по искане на Съюза, в рамките на един работен ден след уведомлението за задържане на кораба, информационна среща за изясняване на фактите, довели до задържането на кораба, както и на евентуалните последствия. Представител на държавата на флага на кораба може да присъства на тази среща.

3.   Санкции при нарушения — процедура за уреждане по взаимно съгласие

Санкцията за обявеното нарушение се определя от Кабо Верде в съответствие с действащото национално законодателство.

В случай че уреждането на нарушението налага съдебно производство, преди образуването му и при условие че нарушението не представлява престъпление, започва процедура за уреждане по взаимно съгласие между Кабо Верде и Съюза за определяне на условията и степента на санкцията. Представител на държавата на флага на кораба може да участва в тази процедура за уреждане по взаимно съгласие. Тя завършва най-късно три дни след уведомлението за задържане на кораба.

4.   Съдебно производство — банкова гаранция

Ако не бъде постигнато уреждане по взаимно съгласие и нарушението бъде отнесено до компетентен съдебен орган, собственикът на кораба нарушител внася банкова гаранция в банка, определена от Кабо Верде, чийто размер, определен от Кабо Верде, покрива разходите, свързани със задържането на кораба, глобата по предварителни оценки и евентуалните финансови компенсации. Банковата гаранция остава блокирана до края на съдебното производство.

Банковата гаранция се освобождава и се връща на корабособственика незабавно след постановяването на решението:

а)

в пълен размер, ако не е наложена санкция;

б)

в частичен размер (равен на остатъка), ако наложената по санкцията глоба е по-малка от банковата гаранция.

Кабо Верде уведомява Съюза за резултатите от съдебното производство в срок от осем дни след постановяване на решението.

5.   Освобождаване на кораба и екипажа

На кораба и неговия екипаж се разрешава да напуснат пристанището веднага след уреждането на въпроса по взаимно съгласие или след внасянето на банковата гаранция.

ГЛАВА IX

НАЕМАНЕ НА МОРЯЦИ

1.   Брой на моряците на борда

По време на риболовните си кампании в зоната на Кабо Верде корабите на Съюза наемат моряци от Кабо Верде, при следните ограничения:

а)

флотът от сейнери за улов на риба тон наема най-малко шестима моряци;

б)

флотът от кораби за улов на риба тон с въдици наема най-малко двама моряци;

в)

флотът от кораби с повърхностни парагади наема най-малко петима моряци.

Собствениците на кораби на Съюза се стремят да наемат допълнителни моряци от Кабо Верде.

2.   Свободен избор на моряци

Кабо Верде поддържа списък на квалифицираните моряци от Кабо Верде, които могат да бъдат наемани на борда на кораби на Съюза.

Корабособственикът или неговият агент избират свободно и наемат от този списък моряци от Кабо Верде, като уведомяват Кабо Верде за включването им в списъка на екипажа.

3.   Договори на моряците

За моряците от Кабо Верде трудовият договор се изготвя от корабособственика или неговия агент и от моряка, който при необходимост е представляван от съответния професионален съюз. Договорът получава одобрението на морските власти на Кабо Верде. В него се посочват по-специално датата и пристанището на качване на борда.

Договорът гарантира на моряка възможността да се ползва от приложимия за него в Кабо Верде режим на социално осигуряване. Той включва застраховка„Живот“ и застраховка за болест и злополука.

Копие от договора се предоставя на подписалите го страни.

На моряците от Кабо Верде се признават основните права в областта на труда, установени с декларацията на Международната организация на труда (МОТ). Това засяга по-специално свободата на сдружаване, ефективното признаване на правото на колективно договаряне и отстраняването на дискриминацията по отношение на труда и професиите.

4.   Заплащане на моряците

Заплатите на моряците от Кабо Верде се изплащат от корабособственика. Те се определят преди издаването на разрешението за риболов и по взаимно съгласие между корабособственика или неговия агент и Кабо Верде.

Заплатите не могат да бъдат по-ниски от тези на екипажите на национални кораби, нито от равнищата, определени от МОТ.

5.   Задължения на моряка

Морякът се явява пред капитана на кораба, на който е назначен, в деня преди посочената в договора му дата на качване на борда. Капитанът информира моряка за датата и часа за качване на борда. Ако морякът напусне или не се яви на датата и в часа, определени за качването му на борда, договорът му се счита за невалиден и корабособственикът е автоматично освободен от задължението да качи този моряк на борда. В такъв случай на корабособственика не се налага никаква финансова санкция или изплащане на компенсация.

6.   Ненаемане на моряци от Кабо Верде

Собствениците на корабите, които не наемат моряци от Кабо Верде, плащат преди 30 септември на текущата година за всеки моряк под броя, определен в началото на настоящата глава, фиксирана сума от 20 EUR на ден присъствие на корабите им в зоната на Кабо Верде.

ГЛАВА X

НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ КАБО ВЕРДЕ

1.   Наблюдение на риболовните дейности

Корабите с разрешение за риболов са обект на режим на наблюдение на риболовните им дейности в рамките на споразумението.

Този режим на наблюдение е съобразен с разпоредбите, предвидени в препоръките, приети от ICCAT.

2.   Посочени кораби и наблюдатели

Кабо Верде посочва корабите на Съюза, които трябва да качат на борда си наблюдател, както и зачисления им наблюдател, не по-късно от петнадесет дни преди датата, предвидена за качване на борда на наблюдателя.

Към момента на издаване на разрешението за риболов Кабо Верде уведомява Съюза и корабособственика или неговия агент за посочените кораби и наблюдатели и за времето на пребиваване на наблюдателя на борда на всеки кораб. Кабо Верде незабавно уведомява Съюза и корабособственика или неговия агент за всяка промяна в избора на кораби и наблюдатели.

Кабо Верде се стреми да не посочва наблюдатели за корабите, които вече имат на борда си наблюдател или имат официално задължение да качат на борда си наблюдател по време на въпросната риболовна кампания в рамките на дейностите им в риболовни зони, различни от тези на Кабо Верде.

Времето на пребиваване на наблюдателя на борда на кораба не може да превишава времето, необходимо за изпълнение на неговите задачи.

3.   Фиксирано финансово участие

При заплащането на таксата корабособственикът заплаща на Кабо Верде за всеки кораб фиксирана сума от 200 EUR на година.

4.   Заплащане на наблюдателя

Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателя се поемат от Кабо Верде.

5.   Условия за качване на борда

Условията за качване на борда на наблюдателя, и по-специално времето, прекарвано на борда, се определят по взаимно съгласие между корабособственика или неговия агент и Кабо Верде.

На борда наблюдателят се третира като офицер. Същевременно настаняването на наблюдателя на борда е съобразено с техническата структура на кораба.

Разходите за настаняване и храна на борда на кораба се поемат от корабособственика.

Капитанът взема всички мерки в рамките на своята отговорност за осигуряване на физическа безопасност и благоприятни условия за работа на наблюдателя.

На наблюдателя се осигуряват всички необходими условия за упражняване на задълженията му. Той получава достъп до средствата за комуникация, до документите, свързани с риболовните дейности на кораба, по-специално до риболовния дневник и навигационния дневник, както и до частите на кораба, пряко свързани с неговите задачи.

6.   Задължения на наблюдателя

През целия си престой на борда наблюдателят:

а)

взема всички необходими мерки да не нарушава или смущава риболовните дейности;

б)

пази имуществото и оборудването на борда;

в)

съобразява се с поверителния характер на всички документи, принадлежащи на кораба.

7.   Качване и слизане на наблюдателя

Наблюдателят се качва в пристанище, избрано от корабособственика.

Корабособственикът или неговият представител уведомява Кабо Верде, с десетдневно предизвестие преди качването на борда, за датата, часа и пристанището на качване на наблюдателя. Ако наблюдателят се качва на борда в чужда държава, неговите пътни разноски до пристанището за качване се поемат от корабособственика.

Ако наблюдателят не се яви за качване на борда в рамките на дванадесет часа след определените ден и час, корабособственикът автоматично се освобождава от задължението да качи на борда този наблюдател. Той е свободен да напусне пристанището и да започне своите риболовни дейности.

В случай че наблюдателят не слиза в пристанище на Кабо Верде, корабособственикът поема разходите по връщането на наблюдателя до Кабо Верде в най-кратки срокове.

8.   Задачи на наблюдателя

Наблюдателят изпълнява следните задачи:

а)

наблюдава риболовната дейност на кораба;

б)

проверява местоположението на кораба по време на риболовните му дейности;

в)

взема биологични проби в рамките на научни програми;

г)

записва данни за използваните риболовни съоръжения;

д)

проверява данните за уловите в зоната на Кабо Верде, вписани в бордовия дневник;

е)

проверява процента на прилова и извършва оценка на изхвърления улов;

ж)

съобщава своите наблюдения, включително количеството на основния улов и на прилова на борда, по радиостанция, факс или електронна поща най-малко веднъж седмично, докато корабът извършва риболов в зоната на Кабо Верде.

9.   Доклад на наблюдателя

Преди да напусне кораба, наблюдателят представя доклад с наблюденията си на капитана на кораба. Капитанът на кораба има право да внесе своите забележки в доклада на наблюдателя. Докладът се подписва от наблюдателя и от капитана. Капитанът получава копие от доклада на наблюдателя.

Наблюдателят изпраща доклада си на Кабо Верде, която препраща копие на Съюза в срок от осем дни след слизането от борда на наблюдателя.

ГЛАВА XI

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

1.   Операторът гарантира, че неговите кораби са годни за мореплаване и имат подходящо животоспасяващо оборудване, както и оборудване за оцеляване за всеки пътник и член на екипажа.

2.   Операторът поддържа подходяща и пълна застраховка на своя кораб, направена от международно признат застраховател.

3.   В случай че кораб на Съюза е замесен в морска злополука или инцидент в Кабо Верде, който води до замърсяване и увреждане на околната среда, корабът и операторът незабавно уведомяват за това властите на Кабо Верде. Ако установените щети са причинени от кораба на оператора, той поема цялата отговорност в рамките на приложимите национални и международни разпоредби и процедури.

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Допълнение 1 —

ИИЗ на Кабо Верде

Допълнение 2 —

Технически мерки за опазване

Допълнение 3 —

Формуляр на заявление за получаване на разрешение за риболов

Допълнение 4 —

Риболовен дневник

Допълнение 5 —

Предаване на съобщения VMS до Кабо Верде

Допълнение 6 —

Насоки за реализирането и управлението на електронната система за съобщаване на данни относно риболовните дейности (системата ERS)

Допълнение 1

ИИЗ на Кабо Верде

ИИЗ на Кабо Верде се простира на 200 морски мили от следните изходни линии:

Точки

Северна ширина

Западна дължина

Остров

A.

14° 48′ 43,17″

24° 43′ 48,85″

I. Brava

C-P1 a Rainha

14° 49′ 59,10″

24° 45′ 33,11″

C-P1 a Faja

14° 51′ 52,19″

24° 45′ 09,19″

D-P1 Vermelharia

16° 29′ 10,25″

24° 19′ 55,87″

S. Nicolau

E.

16° 36′ 37,32″

24° 36′ 13,93″

Ilhéu Raso

F-P1 a da Peça

16° 54′ 25,10″

25° 18′ 11,00″

Santo Antão

F.

16° 54′ 40,00″

25° 18′ 32,00″

G-P1 a Camarin

16° 55′ 32,98″

25° 19′ 10,76″

H-P1 a Preta

17° 02′ 28,66″

25° 21′ 51,67″

I-P1 A Mangrade

17° 03′ 21,06″

25° 21′ 54,44″

J-P1 a Portinha

17° 05′ 33,10″

25° 20′ 29,91″

K-P1 a do Sol

17° 12′ 25,21″

25° 05′ 56,15″

-

L-P1 a Sinagoga

17° 10′ 41,58″

25° 01′ 38,24″

M-Pta Espechim

16° 40′ 51,64″

24° 20′ 38,79″

S. Nicolau

N-Pta Norte

16° 51′ 21,13″

22° 55′ 40,74″

Sal

O-Pta Casaca

16° 50′ 01,69″

22° 53′ 50,14″

P-Ilhéu Cascalho

16° 11′ 31,04″

22° 40′ 52,44″

Boa Vista

P1-Ilhéu Baluarte

16° 09′ 05,00″

22° 39′ 45,00″

Q-Pta Roque

16° 05′ 09,83″

22° 40′ 26,06″

R-Pta Flamengas

15° 10′ 03,89″

23° 05′ 47,90″

Maio

S.

15° 09′ 02,21″

23° 06′ 24,98″

Santiago

T.

14° 54′ 10,78″

23° 29′ 36,09″

U-D. Maria Pia

14° 53′ 50,00″

23° 30′ 54,50″

I. de Fogo

V-Pta Pesqueiro

14° 48′ 52,32″

24° 22′ 43,30″

I. Brava

X-Pta Nho Martinho

14° 48′ 25,59

24° 42′ 34,92″

Y = A

14° 48′ 43,17″

24° 43′ 48,85″

 

В съответствие с договора, подписан на 17 февруари 1993 г. между Република Кабо Верде и Република Сенегал, морската граница със Сенегал е очертана от следните точки:

Точки

Северна ширина

Западна дължина

A

13° 39′ 00″

20° 04′ 25″

B

14° 51′ 00″

20° 04′ 25″

C

14° 55′ 00″

20° 00′ 00″

D

15° 10′ 00″

19° 51′ 30″

E

15° 25′ 00″

19° 44′ 50″

F

15° 40′ 00″

19° 38′ 30″

G

15° 55′ 00″

19° 35′ 40″

H

16° 04′ 05″

19° 33′ 30″

В съответствие с договора, подписан на 19 септември 2003 г. между Република Кабо Верде и Ислямска република Мавритания, морската граница между двете държави е очертана от следните точки:

Точки

Северна ширина

Западна дължина

H

16° 04,0′

019° 33,5′

I

16° 17,0′

019° 32,5′

J

16° 28,5′

019° 32,5′

K

16° 38,0′

019° 33,2′

L

17° 00,0′

019° 32,1′

M

17° 06,0′

019° 36,8′

N

17° 26,8′

019° 37,9′

O

17° 31,9′

019° 38,0′

P

17° 44,1′

019° 38,0′

Q

17° 53,3′

019° 38,0′

R

18° 02,5′

019° 42,1′

S

18° 07,8′

019° 44,2′

T

18° 13,4′

019° 47,0′

U

18° 18,8′

019° 49,0′

V

18° 24,0′

019° 51,5′

X

18° 28,8′

019° 53,8′

Y

18° 34,9′

019° 56,0′

Z

18° 44,2′

020° 00,0′

Допълнение 2

Технически мерки за опазване

1.   Мерки, приложими за всички категории:

Забранени видове:

В съответствие с Конвенцията за мигриращите видове и резолюциите на IССАТ е забранен риболовът на морски дявол (Manta birostris), гигантска акула (Cetorhinus maximus), бяла акула (Carcharodon carcharias), големоока акула-скитница (Alopias superciliosus), акули чук от сем. Sphyrnidae (с изключение на вида Sphyrna tiburo), дългокрила акула (Carcharhinus longimanus) и копринена акула (Carcharhinus falciformis).

В съответствие с националното законодателство на Кабо Верде е забранен уловът на китова акула (Rhincondon typus).

Забрана за премахване на перките на акулите:

Забранява се премахването на перките на акули на борда на риболовните кораби, както и задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на перки от акула. Независимо от посоченото по-горе, с цел улесняване на съхранението на борда перките на акулите могат да бъдат частично срязани по дължина и загънати към трупа, но без да се отделят от трупа преди разтоварването.

Забрана за трансбордиране на улов в морето:

Трансбордирането в морето е забранено. Операцията по трансбордиране трябва да се извърши във водите на пристанище на Кабо Верде, което притежава съответното разрешение.

2.   Специфични мерки

ФИШ 1: КОРАБИ ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН С ВЪДИЦИ

1)

Риболовна зона: Отвъд 12 морски мили от изходните линии.

2)

Разрешени съоръжения: Въдици.

3)

Целеви видове: Жълтопер тунец (Thunnus albacares), дебел тон (Thunnus obesus), ивичест тон (Katsuwonus pelamis).

Прилов: Спазване препоръките на ICCAT и ФАО.

ФИШ 2: СЕЙНЕРИ ЗА УЛОВ НА РИБА ТОН

1)

Риболовна зона: Отвъд 18 морски мили от изходните линии, предвид архипелаговия характер на риболовната зона на Кабо Верде.

2)

Разрешени съоръжения: Гъргър.

3)

Целеви видове: Жълтопер тунец (Thunnus albacares), дебел тон (Thunnus obesus), ивичест тон (Katsuwonus pelamis).

Прилов: Спазване препоръките на ICCAT и ФАО.

ФИШ 3: КОРАБИ С ПОВЪРХНОСТНИ ПАРАГАДИ

1)

Риболовна зона: Отвъд 18 морски мили от изходните линии.

2)

Разрешени съоръжения: Повърхностна парагада

3)

Целеви видове: Риба меч (Xiphias gladius), синя акула (Prionace glauca), жълтопер тунец (Thunnus albacares), дебел тон (Thunnus obesus).

Прилов: Спазване препоръките на ICCAT и ФАО.

3.   Актуализиране

Двете страни провеждат консултации в рамките на съвместния комитет с цел актуализиране на техническите мерки за опазване въз основа на научни препоръки.

Допълнение 3

Image

Image

Допълнение 4

Риболовен дневник

Image

Допълнение 5

Предаване на съобщения VMS до Кабо Верде

ДОКЛАД ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

Данни

Код

Задължително/незадължително

Забележки

Начало на записа

SR

O

Системни данни — указват началото на записа

Получател

AD

O

Данни за съобщението — получател. Код 3-Alpha на държавата по ISO

Подател

FS

O

Данни за съобщението — подател. Код 3-Alpha на държавата по ISO

Вид на съобщението

TM

O

Данни за съобщението — вид на съобщението „POS“

Радиопозивна

RC

O

Данни за кораба — международна радиопозивна на кораба

Вътрешен референтен номер на договарящата страна

IR

F

Данни за кораба — единен номер на договарящата страна (код ISO-3 на държавата на флага, следван от номер)

Външен регистрационен номер

XR

F

Данни за кораба — страничен номер на кораба

Държава на флага

FS

F

Данни за държавата на флага

Географска ширина

LA

O

Данни за местоположението на кораба — местоположение в градуси и минути с.ш./ю.ш., ГГММ (WGS-84)

Географска дължина

LO

O

Данни за местоположението на кораба — местоположение в градуси и минути и.д./з.д., ГГГММ (WGS-84)

Дата

DA

O

Данни за местоположението на кораба — дата на регистриране на местоположението UTC (ГГГГММДД)

Час

TI

O

Данни за местоположението на кораба — час на регистриране на местоположението UTC (ЧЧММ)

Край на записа

ER

O

Системни данни — указват края на записа

Набор от символи: ISO 8859.1

Предаването на данните е структурирано по следния начин:

 

две наклонени черти (//) и буквите „SR“ отбелязват началото на съобщението,

 

две наклонени черти (//) и код отбелязват началото на елемент на данните,

 

една наклонена черта (/) отбелязва интервал между кода и данните,

 

двойките данни са разделени с шпация;

 

кодът „ЕR“ и двойна наклонена черта (//) в края отбелязват край на записа.

Незадължителните данни трябва да бъдат вместени между началото и края на съобщението.

Допълнение 6

Насоки за реализирането и управлението на електронната система за съобщаване на данни относно риболовните дейности (системата ERS)

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.

Всеки риболовен кораб на Съюза трябва да бъде оборудван с електронна система, наричана по-долу „система ERS“, която е в състояние да записва и предава данни, свързани с риболовната дейност на кораба, наричани по-долу „данни ERS“, докато корабът извършва дейност в риболовната зона на Кабо Верде.

2.

На кораб на Съюза, който не е оборудван със система ERS или чиято система ERS не работи, не се разрешава да навлиза в риболовната зона на Кабо Верде с цел извършването на риболовни дейности.

3.

Данните ERS се предават в съответствие с настоящите насоки до Центъра за наблюдение на рибарството (наричан по-нататък„ЦНР“) на държавата на флага, който осигурява автоматичното им препращане до ЦНР на Кабо Верде.

4.

Държавата на флага и Кабо Верде гарантират, че техните ЦНР са оборудвани с хардуер и софтуер, необходими за автоматичното предаване на данни ERS във формат XML, достъпен на адрес [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], и разполагат с предпазна процедура, чрез която е възможно записването и съхраняването на данни ERS във вид, удобен за разчитане с компютър за период от поне три години.

5.

Всяка промяна или актуализация на формата, посочен в точка 3, трябва да бъде посочена и датирана и да влезе в сила шест месеца след началото на прилагането ѝ.

6.

За предаването на данни ERS се използват електронните средства за комуникация, управлявани от Европейската комисия от името на Съюза, обозначени като DEH (Data Exchange Highway).

7.

Държавата на флага и Кабо Верде определят по един кореспондент ERS, който ще изпълнява ролята на контактно лице.

а)

Кореспондентите ERS се назначават за минимален период от шест месеца.

б)

ЦНР на държавата на флага и на Кабо Верде взаимно си известяват данните (име, адрес, телефон, телекс, електронен адрес) на съответните си кореспонденти ERS.

в)

Всяка промяна в данните за връзка на кореспондента ERS се съобщава незабавно.

ИЗГОТВЯНЕ И СЪОБЩАВАНЕ НА ДАННИТЕ ERS

8.

Риболовният кораб на Съюза е длъжен:

а)

всекидневно да съобщава данните ERS за всеки ден на пребиваване в риболовната зона на Кабо Верде;

б)

да записва, при всяко изтегляне на мрежата гъргър или използване на парагадата, количеството на всеки уловен вид, задържан на борда като целеви вид или прилов, или пък изхвърлен обратно в морето;

в)

да декларира липсата на улов за всеки вид, обозначен в разрешението за риболов, издадено от Кабо Верде;

г)

да идентифицира всеки вид с неговия трибуквен код по ФАО;

д)

да изразява количествата в килограми живо тегло или, ако е необходимо, в брой риби;

е)

да записва в данните ERS трансбордираните и/или разтоварените количества от всеки вид, посочен в разрешението за риболов, издадено от Кабо Верде;

ж)

да записва в данните ERS при всяко влизане (съобщение COE) и излизане (съобщение COX) от риболовната зона на Кабо Верде специфично съобщение, съдържащо за всеки вид, посочен в разрешението за риболов, издадено от Кабо Верде, количествата, които се намират на борда при всяко преминаване;

з)

всекидневно да съобщава данните ERS на ЦНР на държавата на флага във формата, посочен в параграф 3 най-късно до 23:59 UTC.

9.

Капитанът е отговорен за точността на записаните и предадените данни ERS.

10.

ЦНР на държавата на флага автоматично и незабавно изпраща данните ERS на ЦНР на Кабо Верде.

11.

ЦНР на Кабо Верде потвърждава получаването на данните ERS с ответно съобщение и обработва всички данни ERS при спазване на поверителност.

НЕИЗПРАВНОСТ В СИСТЕМАТА ERS НА БОРДА НА КОРАБА И/ИЛИ НА ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИ ERS МЕЖДУ КОРАБА И ЦНР НА ДЪРЖАВАТА НА ФЛАГА

12.

Държавата на флага незабавно информира капитана и/или собственика на кораб, плаващ под неин флаг, или неговия представител, за всяка техническа неизправност на системата ERS, монтирана на борда на кораба, или за прекратяването на предаването на данни ERS между кораба и ЦНР на държавата на флага.

13.

Държавата на флага информира Кабо Верде за всяка забелязана неизправност и за предприетите мерки за отстраняването ѝ.

14.

В случай на повреда на системата ERS на борда на кораба капитанът и/или корабособственикът осигуряват поправката или замяната на системата ERS в срок от десет дни. Ако корабът осъществи междинно влизане в пристанище в рамките на тези десет дни, той ще може да продължи риболовните си дейности в риболовната зона на Кабо Верде едва когато системата ERS на борда отново е в състояние да функционира безпроблемно, освен ако не получи разрешение да стори друго от страна на Кабо Верде.

15.

Риболовен кораб не може да напусне пристанище след техническа неизправност на системата му ERS:

а)

докато системата му ERS отново не е изправна по начин, който удовлетворява държавата на флага и Кабо Верде, или

б)

ако корабът не възобнови своите риболовни дейности в риболовната зона на Кабо Верде, докато не получи разрешение за това от държавата на флага. В последния случай държавата на флага уведомява Кабо Верде за решението си преди отплаването на кораба.

16.

Всеки кораб на Съюза, който извършва риболовни дейности в риболовната зона на Кабо Верде с неизправна система ERS, трябва да изпраща всекидневно и не по-късно от 23:59 UTC всички данни ERS на ЦНР на държавата на флага чрез всяко друго средство за комуникация, което е на разположение и е достъпно за ЦНР на Кабо Верде.

17.

Данните ERS, които не са могли да бъдат предадени на Кабо Верде чрез системата ERS поради техническа неизправност, посочена в параграф 12, се предават чрез ЦНР на държавата на флага на ЦНР на Кабо Верде под друга взаимно договорена електронна форма. Това алтернативно предаване се счита за приоритетно, като се има предвид, че е възможно нормално приложимият срок за предаване да не бъде спазен.

18.

Ако ЦНР на Кабо Верде не получи данните ERS на даден кораб в продължение на три последователни дни, Кабо Верде може да разпореди на кораба да се яви незабавно за разследване в определено от Кабо Верде пристанище.

НЕИЗПРАВНОСТ НА ЦНР — НЕПОЛУЧАВАНЕ НА ДАННИТЕ ERS ОТ ЦНР НА КАБО ВЕРДЕ

19.

Когато някой от ЦНР не получава данните ERS, неговият кореспондент ERS незабавно уведомява за това кореспондента ERS на другия ЦНР и при необходимост съдейства за отстраняването на проблема.

20.

ЦНР на държавата на флага и ЦНР на Кабо Верде заедно определят алтернативни електронни средства за комуникация, които да бъдат използвани за предаването на данните ERS в случай на неизправност на ЦНР, и незабавно взаимно се уведомяват за всяко свързано с тях изменение.

21.

В случай че ЦНР на Кабо Верде сигнализира, че данните ERS не са получени, ЦНР на държавата на флага намира причината за проблема и взема необходимите мерки за отстраняването му. ЦНР на държавата на флага информира ЦНР на Кабо Верде и Съюза за резултата и взетите мерки в срок от двадесет и четири часа след констатирането на неизправността.

22.

Ако за отстраняването на проблема са нужни повече от двадесет и четири часа, ЦНР на държавата на флага незабавно предава на ЦНР на Кабо Верде липсващите данни ERS, като използва алтернативните електронни средства, посочени в параграф 17.

23.

Кабо Верде информира за това компетентните си контролни служби, за да не се счита, че корабите на Съюза са в нарушение поради непредаването на данни ERS от ЦНР на Кабо Верде в случай на неизправност на някой ЦНР.

ПОДДРЪЖКА НА ЦНР

24.

Планираните операции по поддръжката на даден ЦНР (програма за поддръжка), които биха могли да засегнат обмена на данни ERS, трябва да бъдат съобщени на другия ЦНР най-малко седемдесет и два часа предварително, като при възможност се съобщи датата и времетраенето на поддръжката. Непланирани операции по поддръжка се съобщават на другия ЦНР при първа възможност.

25.

По време на поддръжката предаването на данните ERS може да бъде забавено, докато системата стане отново функционална. В такъв случай засегнатите данни ERS се предават веднага след края на поддръжката.

26.

Ако операцията по поддръжката продължи повече от двадесет и четири часа, данните ERS се предават на другия ЦНР, като се използват алтернативните електронни средства, посочени в параграф 17.

27.

Кабо Верде информира за това компетентните си контролни служби, за да не се счита, че корабите на Съюза са в нарушение поради непредаването на данни ERS в случай на операция по поддръжка на някой ЦНР.

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИТЕ ERS КЪМ КАБО ВЕРДЕ

28.

За предаване на данните ERS от държавата на флага към Кабо Верде се използват електронни средства за комуникация, управлявани от службите на Европейската комисия от името на Съюза, обозначени като DEH (Data Exchange Highway), посочени в параграф 6.

29.

С цел управление на риболовните дейности на флота на Съюза, тези данни се съхраняват и са на разположение за справка от оправомощените служители на службите на Европейската комисия от името на Съюза.


РЕГЛАМЕНТИ

24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1385/2014 НА СЪВЕТА

от 15 декември 2014 година

за разпределяне на възможностите за риболов в съответствие с Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 19 декември 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 2027/2006 (1), с който одобри сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде („Споразумението“).

(2)

На 28 август 2014 г. беше парафиран нов протокол (2) към Споразумението („Протоколът“). С протокола на корабите на Съюза се предоставят възможности за риболов в риболовната зона, която е под суверенитета или юрисдикцията на Република Кабо Верде.

(3)

На 15 декември 2014 г. Съветът прие Решение 2014/948/ЕС (3) за подписване и временно прилагане на протокола.

(4)

Следва да се определи методът за разпределяне на възможностите за риболов между държавите членки за периода на прилагане на протокола.

(5)

Съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (4), ако се установи, че възможностите за риболов, предоставени на Съюза с протокола, не са използвани напълно, Комисията уведомява съответните държави членки. Липсата на отговор в рамките на срока, който ще определи Съветът, се счита за потвърждение, че корабите на съответната държава членка не използват напълно възможностите си за риболов в дадения период. Този краен срок следва да бъде определен от Съвета.

(6)

За да се осигури подновяване на риболовните дейности от страна на корабите на Съюза, протоколът предвижда неговото временно прилагане, считано от датата на подписването му. Следователно настоящият регламент следва да започне да се прилага от същата дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Възможностите за риболов, определени с Протокола, се разпределят между държавите членки, както следва:

а)

сейнери за улов на риба тон:

Испания

16 кораба

Франция

12 кораба

б)

кораби с повърхностни парагади:

Испания

23 кораба

Португалия

7 кораба

в)

кораби за улов на риба тон с въдици:

Испания

7 кораба

Франция

4 кораба

Португалия

2 кораба

2.   Регламент (ЕО) № 1006/2008 се прилага, без да се засяга Споразумението.

3.   Ако заявленията за разрешение за риболов от посочените в параграф 1 държави членки не изчерпват всички възможности за риболов, определени в протокола, Комисията разглежда заявленията за разрешение за риболов от всяка друга държава членка съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1006/2008.

4.   Съгласно предвиденото в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 срокът, в който държавите членки трябва да потвърдят, че няма да използват всички предоставени им възможности за риболов, се определя на десет работни дни, считано от датата, на която Комисията ги информира, че възможностите за риболов не са изчерпани.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата на подписване на протокола.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2014 година.

За Съвета

Председател

M. MARTINA


(1)  Регламент (ЕО) № 2027/2006 на Съвета от 19 декември 2006 г. за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 1).

(2)  Протокол между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (вж. страница 3 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Решение 2014/948/ЕС на Съвета от 15 декември 2014 година за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33).


24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/33


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1386/2014 НА КОМИСИЯТА

от 19 август 2014 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 978/2012 са определени условията, при които тарифните преференции в рамките на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление могат да бъдат предоставени на държавите заявители. За да се ползва от режима, държавата следва да бъде считана за уязвима. Тя следва да е ратифицирала всички конвенции, изброени в приложение VIII към посочения регламент, а в най-новите налични заключения на компетентните наблюдаващи органи не следва да е констатирано тежко нарушение във връзка с ефективното изпълнение на някоя от тези конвенции. По отношение на никоя от съответните конвенции държавата не следва да е формулирала резерва, която да е забранена от конвенцията или която, за целите на член 9 от Регламент (ЕС) № 978/2012, да се счита за несъвместима с предмета и целта на съответната конвенция. Държавата заявител следва да приеме без резерви изискванията за докладване, наложени с всяка от конвенциите, и да поеме обвързващите ангажименти, посочени в член 9, параграф 1, букви г), д) и е) от Регламент (ЕС) № 978/2012.

(2)

Държава — бенефициер по ОСП, която желае да се ползва от ОСП+, следва да отправи искане за това, придружено от изчерпателна информация относно ратификацията на съответните конвенции, формулираните от държавата резерви и противопоставянето на тези резерви от другите страни по конвенцията, както и за поетите от държавата обвързващи ангажименти.

(3)

В съответствие с член 290 от ДФЕС на Комисията е предоставено правомощието да приема делегирани актове, за да въведе или измени приложение III с цел да предостави на държавата заявител специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, като я добави към списъка на държавите — бенефициери по ОСП+.

(4)

На 28 февруари 2014 г. Комисията получи искане за ползване на специалния режим по ОСП+ от Република Филипини (Филипините).

(5)

След като разгледа искането в съответствие с разпоредбите на член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 978/2012, Комисията установи, че Филипините отговарят на необходимите условия. Следователно режимът по ОСП+ следва да бъде предоставен на Филипините, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, а приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 следва да бъде съответно изменено.

(6)

Комисията ще следи статуса на ратификациите на съответните конвенции и ще наблюдава тяхното ефективно изпълнение от Филипините, както и сътрудничеството им с компетентните наблюдаващи органи, в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) № 978/2012,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕС) № 978/2012

Следната държава и съответният ѝ азбучен код се добавят съответно в колони Б и А от приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012:

Филипини

PH

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 август 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1.


24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/35


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1387/2014 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2014 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (1), и по-специално член 2, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Списъкът на държавите бенефициери от безмитния и безквотен режим на вноса на ЕС е установен с приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007.

(2)

Кения не предприе необходимите стъпки за ратификация на сключеното от нея временно споразумение за икономическо партньорство и вследствие на това, в съответствие с член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1528/2007, и по-специално буква б) от него, по силата на Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) престана да бъде обхваната от режима за достъп до пазара, разрешен съгласно Регламент (ЕО) № 1528/2007, считано от 1 октомври 2014 г.

(3)

Независимо от това Кения и Европейският съюз и неговите държави членки приключиха преговорите за споразумение за икономическо партньорство на 16 октомври 2014 г.

(4)

На Комисията е предоставено правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а от Регламент (ЕО) № 1528/2007 за изменение на приложение I към посочения регламент с цел включване на региони или държави от групата държави от АКТБ, които са приключили преговорите за споразумение с Европейския съюз и които отговарят на изискванията на член XXIV от ГАТТ (1994 г.).

(5)

Считано от датата, на която започва да се прилага настоящият регламент, за включването на Кения в приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 ще се прилагат условията по член 2, параграф 3 от посочения регламент, и по-специално буква б) от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 се добавя следната държава:

„РЕПУБЛИКА КЕНИЯ“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 59).


24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1388/2014 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2014 година

за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към някои категории хоризонтална държавна помощ (1), и по-специално член 1, параграф 1, буква а), подточки i) и vi) от него,

след като публикува проект на настоящия регламент (2),

след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1)

Финансиране от държавата, което отговаря на критериите, определени в член 107, параграф 1 от Договора, представлява държавна помощ и се изисква Комисията да бъде уведомена за него в съответствие с член 108, параграф 3 от него. Независимо от това съгласно член 109 от Договора Съветът може да определи някои категории помощи, които са освободени от това задължение за уведомяване. В съответствие с член 108, параграф 4 от Договора Комисията може да приема регламенти относно тези категории държавни помощи.

(2)

С Регламент (EО) № 994/98 на Комисията се предоставят правомощия да обяви в съответствие с член 109 от Договора, че при определени условия определени категории помощи могат да бъдат освободени от задължението за уведомяване. Въз основа на посочения регламент Комисията прие Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията (3), който предвижда, че при определени условия помощите за малки и средни предприятия (МСП), които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов, са съвместими с вътрешния пазар и не подлежат на задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора. Регламент (ЕО) № 736/2008 се прилагаше до 31 декември 2013 г.

(3)

В множество решения Комисията прилага членове 107 и 108 от Договора по отношение на МСП, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури. Нейната политика също така е залегнала в насоките, специфични за сектора. В светлината на опита на Комисията в прилагането на посочените разпоредби към МСП е целесъобразно Комисията да продължи да използва правомощията, предоставени с Регламент (ЕО) № 994/98, за да се изключи помощта за тази категория предприятия при определени условия от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора.

(4)

На 22 юли 2013 г. Регламент (ЕО) № 994/98 беше изменен с Регламент (ЕС) № 733/2013 на Съвета (4), като на Комисията бяха дадени правомощия да разшири обхвата на груповото освобождаване с нови категории помощи, за които могат да бъдат определени ясни условия за съвместимост. В сектора на рибарството и аквакултурите такъв е случаят с помощта за отстраняване на щети, причинени от някои природни бедствия — в светлината на опита на Комисията при прилагането на член 107, параграф 2, буква б) от Договора по отношение на тази категория помощ.

(5)

Съвместимостта на държавните помощи в сектора на рибарството и аквакултурите се оценява от Комисията въз основа на целите както на политиката на конкуренция, така и на общата политика в областта на рибарството (ОПОР). В интерес на съгласуваността с финансираните от Съюза мерки за подпомагане, максималният интензитет на публичната помощ, разрешена по силата на настоящия регламент, следва да бъде равен на определения за същия вид помощ в член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (5) и в актовете за изпълнение, приети по силата на посочения регламент.

(6)

От първостепенно значение е да не се отпуска помощ, при която законодателството на Съюза, и по-специално правилата на ОПОР да не са изпълнени. Помощ може да бъде следователно отпускана от държава членка в сектора на рибарството и аквакултурите единствено ако финансираните мерки и въздействието от тях съответстват на законодателството на Съюза. Държавата членка следва да гарантира, че бенефициерите на държавната помощ спазват правилата на ОПОР по време на периода на отпускане на помощта.

(7)

Със своето Съобщение относно модернизирането на държавната помощ на ЕС (МДП) (6) Комисията започна по-широко преразглеждане на правилата за държавната помощ. Основните цели на това модернизиране са: i) постигането на устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж в рамките на конкурентен вътрешен пазар, като същевременно се допринася за усилията на държавите членки за по-ефективно използване на публичните финанси; ii) съсредоточаването на предварителния контрол на Комисията на мерките за помощ върху случаите с най-голямо въздействие върху вътрешния пазар и същевременно укрепването на сътрудничеството между държавите членки при правоприлагането в областта на държавните помощи; и iii) опростяването на правилата и ускоряването на вземането на по-добре информирани и по-стабилни решения въз основа на ясна икономическа обосновка, общ подход и ясни задължения. Настоящият регламент е част от програмата за МДП.

(8)

С настоящия регламент се цели да бъдат определени по-добре приоритетите на дейностите по правоприлагането в областта на държавните помощи и да бъде постигнато по-голямо опростяване. Той има за цел също така да доведе до по-голяма прозрачност, по-ефективно оценяване и контрол на спазването на правилата за държавните помощи на национално равнище и на равнище Европейски съюз, като в същото време се съхраняват институционалните компетенции на Комисията и държавите членки. В съответствие с принципа на пропорционалност настоящият регламент не надхвърля това, което е необходимо за постигането на тези цели.

(9)

Общите условия за прилагане на настоящия регламент следва да бъдат определени въз основа на набор от общи принципи, с които да се гарантира, че помощите служат на цел от общ интерес, имат ясен стимулиращ ефект, че са уместни и пропорционални, предоставят се при пълна прозрачност, подлежат на контролен механизъм и на редовна оценка и не се отразяват неблагоприятно на условията за търговия до степен, която противоречи на общия интерес.

(10)

Помощите, които отговарят на всички условия, определени в настоящия регламент, а именно на общите условия и на специалните условия за отделните категории помощи, следва да се считат за съвместими с вътрешния пазар и да бъдат освободени от задължението за уведомяване, установено в член 108, параграф 3 от Договора.

(11)

За държавните помощи по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, които не попадат в приложното поле на настоящия регламент или на друг регламент, приет съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 994/98, следва да продължи да се прилага задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора. Настоящият регламент не засяга възможността държавите членки да уведомяват за помощи, потенциално попадащи в приложното поле на настоящия регламент. Такива помощи следва да бъдат оценявани в контекста на насоките за преглед на държавната помощ в сектора на рибарството и аквакултурите или последващи насоки (7).

(12)

Настоящият регламент следва да не се прилага за помощи, обвързани с условието да се използват местни за сметка на вносни продукти, както и за помощи за дейности, свързани с износ. В частност той следва да не се прилага за помощи за финансиране на изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа в други държави членки или в трети държави. Помощите за покриване на разходи за участие в търговски изложения или за проучвания или консултантски услуги, необходими за пускането на нов или на вече съществуващ продукт на нов пазар в друга държава членка или в трета държава, обикновено следва да не представляват помощи за дейности, свързани с износ.

(13)

Комисията следва да гарантира, че разрешената помощ не се отразява неблагоприятно на условията за търговия до степен, която противоречи на общия интерес. Следователно помощите в полза на бенефициери, които са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване в резултат на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент, с изключение на схемите за помощ за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия.

(14)

Помощи, предоставени на предприятия в затруднено положение, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент, тъй като тези помощи следва да бъдат оценявани съгласно насоките за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (8), за да се предотврати заобикалянето на тези насоки, с изключение на схемите за помощ за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия. За да се осигури правна сигурност, е целесъобразно да бъдат определени ясни критерии, които не изискват оценка на всички особености на положението на дадено предприятие, за да се установи дали то може да се счита за предприятие в затруднено положение за целите на настоящия регламент.

(15)

Прилагането на правилата за държавните помощи зависи до голяма степен от сътрудничеството на държавите членки. Затова последните следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантира спазването на настоящия регламент, включително съответствието на индивидуалните помощи, отпуснати по схеми за групово освобождаване.

(16)

С оглед на необходимостта от намиране на целесъобразния баланс между свеждане до минимум на нарушенията на конкуренцията в подпомагания сектор и целите на настоящия регламент, той следва да не освобождава индивидуална безвъзмездна помощ, която надхвърля определен максимален размер, без значение дали е отпусната по схема за помощ, освободена с настоящия регламент.

(17)

За да се гарантират прозрачността, равното третиране и ефективният контрол, настоящият регламент следва да се прилага само по отношение на помощи, за които е възможно предварително да се изчисли с точност брутният еквивалент на безвъзмездна помощ, без да се налага извършването на оценка на риска („прозрачни помощи“).

(18)

В настоящия регламент следва да се определят условията, при които някои специфични инструменти за помощ като заеми, гаранции, данъчни мерки и, по-специално, възстановяеми аванси, може да се считат за прозрачни. Помощите под формата на гаранции следва да се считат за прозрачни, ако брутният еквивалент на безвъзмездна помощ е изчислен въз основа на минималните премии, определени за съответния вид предприятие. В случая на МСП, в Известието на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавна помощ под формата на гаранции (9) са посочени равнища на годишни премии, над които държавните гаранции не се разглеждат като помощи. За целите на настоящия регламент мерките за вливане на капитал и за рисков капитал следва да не се считат за прозрачна помощ.

(19)

За да се гарантира, че помощта е необходима и представлява стимул за по-нататъшното развитие на дейности и проекти, помощите за дейности, които бенефициерът би предприел при всички случаи дори и без помощта, не следва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент. В съответствие с настоящия регламент помощта следва да се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора само в случаите, когато дейността или работата по подпомагания проект е започнала, след като бенефициерът е подал писмено заявление за помощта.

(20)

Автоматичните схеми за помощ под формата на данъчни предимства следва и в бъдеще да подлежат на специално условие за стимулиращ ефект с оглед на факта, че този вид помощи се предоставя в съответствие с процедури, които се различават от процедурите за други категории помощи. Тези схеми следва да са били приети преди започване на работите по подпомагания проект или дейност. Това условие обаче не следва да се прилага в случай на последващи фискални схеми, при условие че дейността вече е била включена в предходните фискални схеми под формата на данъчни предимства. За оценката на стимулиращия ефект на тези схеми от решаващо значение е моментът, в който данъчната мярка е била включена за първи път в оригиналната схема, която впоследствие е заменена с последващата схема.

(21)

При изчисляването на интензитета на помощта се включват само допустимите разходи. По смисъла на регламента от задължението за уведомяване не следва да бъдат освободени помощи, надхвърлящи съответния интензитет на помощта в резултат на включването на недопустими разходи. Определянето на допустимите разходи следва да бъде подкрепено с ясни, конкретни и актуални документни доказателства. Всички използвани данни следва да отразяват положението преди приспадането на данъци или други такси. Помощта, платима на няколко вноски, следва да се сконтира до нейната стойност към датата на предоставянето на помощта. Допустимите разходи следва също да бъдат сконтирани до тяхната стойност към датата на предоставянето на помощта. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране и за изчисляване на размера на помощта за помощи, които не са под формата на безвъзмездни средства, следва да бъде сконтовият процент и съответно референтният процент към датата на предоставяне на помощта, както е посочено в Съобщението на Комисията относно преразглеждането на метода за определяне на референтните и сконтовите лихвени проценти (10). Когато помощта е предоставена чрез данъчни предимства, сконтирането на отделните траншове помощ следва да се извърши въз основа на сконтовите проценти, приложими към различните дати, на които влизат в сила данъчните предимства. Използването на помощи под формата на възстановяеми аванси следва да бъде насърчавано, тъй като тези инструменти за споделяне на риска благоприятстват засилването на стимулиращия ефект на помощта. Във връзка с това е уместно да се постанови, че когато помощта се предоставя под формата на възстановяеми аванси, приложимите интензитети на помощта, посочени в настоящия регламент, могат да бъдат увеличени.

(22)

В случай на данъчни предимства върху бъдещи данъци приложимият сконтов процент и точният размер на траншовете помощ може да не са предварително известни. В такива случаи държавите членки следва предварително да определят лимит на сконтираната стойност на помощта в съответствие с приложимия интензитет на помощта. Впоследствие, когато размерът на транша от помощта стане известен на определена дата, сконтирането може да се извърши въз основа на сконтовия процент, приложим към тази дата. Сконтираната стойност на всеки транш от помощта следва да се приспадне от общия размер на лимита („лимитиран размер“).

(23)

За да се установи дали са спазени праговете за уведомяване и максималните интензитети на помощ, посочени в настоящия регламент, следва да се вземе предвид общата сума на публичното подпомагане за подпомаганата дейност или проект. В настоящия регламент следва също да бъдат посочени обстоятелствата, при които могат да се натрупват различни категории помощи. Помощите, освободени от задължението за уведомяване в съответствие с настоящия регламент, и всички други съвместими помощи, освободени в съответствие с други регламенти или одобрени от Комисията, могат да се натрупват, доколкото тези мерки са свързани с различни установими допустими разходи. Когато различни източници на помощ са свързани със същите напълно или частично съвпадащи установими допустими разходи, натрупване следва да бъде разрешено до най-високия интензитет или размер на помощта, приложими за тази помощ съгласно настоящия регламент. Настоящият регламент следва да съдържа също така специални правила за натрупването на мерки за помощ с помощ de minimis. Често пъти помощите de minimis не се предоставят или не са свързани със специфични установими допустими разходи. В такъв случай следва да е възможно помощите de minimis да се натрупват свободно с държавни помощи, освободени от задължението за уведомяване по силата на настоящия регламент. Въпреки това, когато помощите de minimis са предоставени в подкрепа на същите установими допустими разходи като държавните помощи, освободени от задължението за уведомяване по силата на настоящия регламент, те следва да могат да се натрупват само до максималния интензитет на помощта, както е посочен в глава III от настоящия регламент.

(24)

С оглед на принципната забрана за държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора е от важно значение всички страни да могат да проверят дали дадена помощ е предоставена в съответствие с приложимите правила. Следователно прозрачността на държавната помощ е от изключително важно значение за правилното прилагане на правилата в Договора и тя води до по-добро спазване, по-голяма отчетност, партньорски проверки и в крайна сметка до по-ефективни публични разходи. За да се гарантира прозрачност, от държавите членки следва да се изисква създаването на подробни уебсайтове за държавна помощ на регионално или национално равнище, на които се представя обобщена информация относно всяка мярка за помощ, която е освободена от задължението за уведомяване по смисъла на настоящия регламент. Това задължение следва да бъде условие за съвместимостта на индивидуалните помощи с вътрешния пазар. Съгласно стандартната практика относно публикуването на информация, описана в Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11), следва да се използва стандартен формат, който позволява търсенето, изтеглянето и лесното публикуване на информацията в интернет. Връзките към уебсайтовете за държавни помощи на всички държави членки следва да бъдат публикувани на уебсайта на Комисията. В съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 994/98, изменен с Регламент (ЕС) № 733/2013, обобщената информация за всяка мярка за помощ, освободена от задължението за уведомяване съгласно настоящия регламент, следва да се публикува на уебсайта на Комисията.

(25)

За да се гарантира ефективният контрол на мерките за помощ в съответствие с Регламент (ЕО) № 994/98, изменен с Регламент (ЕС) № 733/2013, е целесъобразно да бъдат определени изисквания по отношение на докладването на държавите членки относно мерките за помощ, освободени от задължението за уведомяване по силата на настоящия регламент, и относно прилагането на настоящия регламент. Целесъобразно е също така да се определят правила относно документирането от държавите членки на помощите, освободени от задължението за уведомяване съгласно настоящия регламент, с оглед на давностния срок, определен в член 15 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета (12). И накрая, всяка индивидуална помощ, следва да съдържа изрично позоваване на настоящия регламент.

(26)

За да се подобри ефективността на условията за съвместимост, определени в настоящия регламент, Комисията следва да може да отменя предимството на груповото освобождаване за бъдещи мерки за помощ в случай на неспазване на тези изисквания. Комисията следва да може да ограничи отмяната на груповото освобождаване до определени видове помощ, бенефициери или мерки за помощ, приети от някои органи, когато несъответствието с настоящия регламент засяга само ограничена група от мерки или някои органи. Тази целенасочена отмяна следва да предостави съразмерна корективна мярка, пряко свързана с установените с настоящия регламент несъответствия. В случай че не са спазени условията за съвместимост, посочени в глави I и III, предоставената помощ няма да бъде обхваната от настоящия регламент и следователно ще представлява неправомерна помощ, която подлежи на проверка от страна на Комисията по съответната процедура, определена в Регламент (ЕО) № 659/1999. При неспазване на изискванията на глава II отмяната на груповото освобождаване по отношение на бъдещите мерки за помощ не засяга факта, че предходните мерки, съответстващи на настоящия регламент, са били групово освободени.

(27)

С цел премахване на различията, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията, и за улесняване на координацията между различните инициативи на Съюза и националните инициативи за МСП, както и с цел постигане на по-голяма административна яснота и правна сигурност, определението за МСП, използвано за целите на настоящия регламент, следва да се основава на определението от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия (13).

(28)

Настоящият регламент следва да обхваща всички видове помощ, отпускани в сектора на рибарството и аквакултурите, които от дълги година са били редовно одобрявани от Комисията. За тази помощ не следва да се изисква от Комисията да оценява съвместимостта с вътрешния пазар на всеки отделен случай, при условие че са спазени условията, определени в Регламент (ЕС) № 508/2014.

(29)

В съответствие с член 107, параграф 2, буква б) от Договора помощите за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия, са съвместими с вътрешния пазар. За да се гарантира правната сигурност, е необходимо да се определят събитията, които могат да представляват природно бедствие и които са освободени от задължението за уведомяване по силата на настоящия регламент. За целите на настоящия регламент земетресения, свлачища, наводнения, по-специално наводнения, предизвикани от излизането на реки и езера от техните корита, лавини, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари, възникнали по естествен път, следва да се считат за събития, представляващи природно бедствие. Щетите, причинени от неблагоприятни климатични условия като бури, слана, градушка, заледяване, дъжд или суша, които настъпват по-редовно, не следва да се считат за природно бедствие по смисъла на член 107, параграф 2, буква б) от Договора. За да се гарантира, че освобождаването действително обхваща помощите, предоставени за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия, в настоящия регламент следва да бъдат предвидени условията, в съответствие с установената практика, при които такива схеми за помощ могат да се възползват от групово освобождаване. Тези условия следва да се отнасят по-специално до официалното признаване от страна на компетентните органи на държавите членки на характера на събитието като природно бедствие и до пряката причинно-следствена връзка между природното бедствие и щетите, понесени от предприятията бенефициери, които може да включват предприятия в затруднено положение, и следва да гарантират, че се избягва свръхкомпенсация. Компенсацията не следва да надхвърля това, което е необходимо на бенефициера, за да се върне към положението от преди бедствието.

(30)

В съответствие с член 15, параграф 1, буква е) и член 15, параграф 3 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета (14) държавите членки могат да въвеждат освобождаване от данъци или намаляване на облагането, приложими за риболова в сладководни басейни, както и за рибовъдните дейности. Поради това е целесъобразно тези мерки да продължат да бъдат освободени от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, при условие че са изпълнени условията, определени в посочената директива. Освобождаването от данъци, приложимо към риболова във водите на ЕС, което държавите членки въвеждат в съответствие с член 14, параграф 1, буква в) от посочената директива, не може да бъде приписано на държавата и следователно не следва да представлява държавна помощ.

(31)

Предвид опита на Комисията в тази област политиката за държавните помощи следва да се преразглежда периодично. Срокът за прилагане на настоящия регламент следва да бъде ограничен и следва да бъдат определени преходни разпоредби. Като се вземе предвид факта, че условията за отпускане на помощ по силата на настоящия регламент бяха приведени в съответствие с условията, установени за прилагането на Регламент (ЕС) № 508/2014 (15), целесъобразно е да се осигури съгласуваност между срока на прилагане на настоящия регламент и срока на прилагане на Регламент (ЕС) № 508/2014. Ако периодът на прилагане на настоящият регламент изтече, без да бъде удължен, вече освободените от същия регламент схеми за помощ следва да продължат да бъдат освободени в продължение на шест месеца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за помощ, отпусната на МСП, които произвеждат, преработват или предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури.

2.   Настоящият регламент се прилага също така за помощ, отпусната на предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури, за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия, в съответствие с член 44, независимо от размера на бенефициера на помощта.

3.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

помощи, чийто размер е определен въз основа на цената или количеството на пусната на пазара продукция;

б)

помощи, свързани с износ към трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;

в)

помощи, обвързани с условие за преференциално използване на национални пред вносни продукти;

г)

помощи, отпускани на предприятия в затруднено положение, с изключение на помощта за компенсиране на щети, причинени от природни бедствия;

д)

схеми за помощ, които не изключват изрично плащането на индивидуална помощ в полза на предприятие, което е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар, с изключение на схемите за помощ за компенсиране на щети, причинени от природни бедствия;

е)

помощи ad hoc в подкрепа на предприятия, посочени в буква д);

ж)

помощ, отпусната по отношение на операции, които биха били недопустими за подпомагане по член 11 от Регламент (ЕС) № 508/2014;

з)

помощ, отпусната на предприятия, които не могат да кандидатстват за подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство на основанията, определени в член 10, параграфи 1—3 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

4.   Настоящият регламент не се прилага за мерки за държавна помощ, които поради своите особености, поради придружаващите ги условия или поради метода на своето финансиране водят до неотделимо нарушение на законодателството на Съюза, по-специално:

а)

помощи, чието предоставяне е свързано със задължението седалището на бенефициера или основното му място на установяване да се намира в съответната държава членка; Въпреки това се разрешава условието към момента на изплащането на помощта бенефициерът да е създал седалище или клон в държавата членка, предоставяща помощта;

б)

помощи, чието предоставяне е свързано със задължението бенефициерът да използва местно произведени стоки или услуги;

в)

помощи, които ограничават възможността бенефициерите да се възползват от резултатите от научноизследователска и развойна дейност и иновации в други държави членки.

Член 2

Праг за уведомяване

1.   Настоящият регламент не се прилага за помощ за който и да е проект, чиито допустими разходи надхвърлят 2 млн. евро или при който размерът на помощта надвишава 1 млн. евро на бенефициер за година.

2.   Определените в параграф 1 прагове не се заобикалят чрез изкуствено разделяне на схемите или на проектите за помощ.

Член 3

Oпределения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„помощ“ означава всяка мярка, която изпълнява всички критерии, определени в член 107, параграф 1 от Договора;

(2)

„малки и средни предприятия“ или „МСП“ са предприятия, които изпълняват критериите, определени в приложение I;

(3)

„продукти от риболов и аквакултури“ се отнася за продуктите, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. (16);

(4)

„природни бедствия“ означава земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари, възникнали по естествен път;

(5)

„предприятие в затруднено положение“ означава предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:

а)

в случай на дружество с ограничена отговорност (различно от МСП, което съществува от по-малко от три години), чийто записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба „дружество с ограничена отговорност“ се отнася по-специално до видовете дружества, упоменати в приложение I към Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (17), а „акционерен капитал“ включва, ако е уместно, всякакви премии от емисии;

б)

в случай на дружество, при което поне част от членовете носят неограничена отговорност за дълговете на дружеството (различно от МСП, което съществува от по-малко от три години), когато повече от половината от капитала му, посочен в баланса на дружеството, е изразходван поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/EС;

в)

когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;

г)

когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;

(6)

„помощ ad hoc“ означава помощ, която не е предоставена въз основа на схема за помощ;

(7)

„схема за помощ“ означава всеки акт, на основата на който, и без да се изискват допълнителни мерки за прилагане, може да се предостави индивидуална помощ на предприятията, определени в този акт по общ и абстрактен начин, и всеки акт, на основата на който помощ, която не е свързана с конкретен проект, може да бъде предоставена на едно или няколко предприятия за неопределен период от време и/или в неопределен размер;

(8)

„индивидуална помощ“ означава:

а)

помощ ad hoc, и

б)

предоставяне на помощи на индивидуални бенефициери въз основа на схема за помощ;

(9)

„брутен еквивалент на безвъзмездна помощ“ означава размерът на помощта, ако тя е била предоставена на бенефициера под формата на безвъзмездни средства, преди приспадането на данъци или други такси;

(10)

„възстановяем аванс“ означава заем за проект, който се изплаща на една или повече части, като условията за възстановяване зависят от изхода на проекта;

(11)

„започване на работите“ означава започване на строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима, в зависимост от това кое от двете е по-рано; Купуването на земя и подготвителните дейности като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта не се считат за започване на работите по проекта. при поглъщания на предприятия „започване на работа“ е моментът на придобиване на активи, пряко свързани с придобитото предприятие;

(12)

„последваща фискална схема“ означава схема под формата на данъчни предимства, която представлява изменена версия на вече съществуваща фискална схема под формата на данъчно предимство и която я заменя;

(13)

„интензитет на помощ“ е брутният размер на помощта, изразен като процент от допустимите разходи преди приспадането на данъци или други такси;

(14)

„дата на предоставяне на помощта“ е датата, на която законовото право за получаване на помощта е предоставено на бенефициера съгласно приложимото национално законодателство.

Член 4

Условия за освобождаване

1.   Схемите за помощ, индивидуалните помощи, предоставени по схеми за помощ, и помощите ad hoc са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграфи 2 и 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, при условие че отговарят на всички условия, определени в глава I от настоящия регламент, както и на специалните условия за съответната категория помощи, посочени в глава III от настоящия регламент.

2.   Всички мерки за помощ се освобождават по настоящия регламент единствено ако експлицитно осигуряват през периода на отпускане бенефициерите на помощта да спазват правилата на ОПОР и ако през посочения период се установи, че получателят не ги съблюдава, то помощта се възстановява пропорционално на сериозността на нарушението.

Член 5

Прозрачност на помощта

1.   Настоящият регламент се прилага само за помощи, за които е възможно да се изчисли точно и предварително техният брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, без да е необходимо да се прави оценка на риска („прозрачни помощи“).

2.   Следните категории помощи се считат за прозрачни:

а)

помощи под формата на безвъзмездни средства и лихвени субсидии;

б)

помощи под формата на заеми, когато брутният еквивалент на безвъзмездна помощ е изчислен въз основа на референтния процент към момента на предоставяне на безвъзмездните средства;

в)

помощи под формата на гаранции:

i)

когато брутният еквивалент на безвъзмездна помощ е изчислен въз основа на годишните минимални премии, посочени в известие на Комисията; или

ii)

когато преди мярката да бъде въведена в действие, методологията за изчисляване на брутния еквивалент на безвъзмездна помощ на гаранцията е одобрена въз основа на Известието на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи под формата на гаранции (18) или въз основа на последващо известие, след като Комисията е получила уведомление за тази методология в съответствие с регламент, приет от Комисията в областта на държавните помощи и приложим към въпросния момент, и в одобрената методология изрично се обръща внимание на вида на гаранцията и сделката, за която е издадена, в контекста на прилагането на настоящия регламент;

г)

помощи под формата на данъчни предимства, когато по мярката е предвиден таван, с който се гарантира, че приложимият праг няма да бъде надхвърлен;

д)

помощи под формата на възстановяеми аванси, ако общият номинален размер на възстановяемия аванс не надхвърля приложимите прагове съгласно настоящия регламент или ако след като Комисията е била уведомена за методологията за изчисляване на брутния еквивалент на безвъзмездна помощ на възстановимия аванс, тя е одобрила тази методология преди изпълнението на мярката.

3.   За целите на настоящия регламент следните категории помощи не се считат за прозрачни помощи:

а)

помощ под формата на вливане на капитал;

б)

помощи, включени в мерки за рисково финансиране.

Член 6

Стимулиращ ефект

1.   Настоящият регламент се прилага само за помощи, които имат стимулиращ ефект.

2.   Приема се, че помощта има стимулиращ ефект, ако бенефициерът е подал писмено заявление за помощ до съответната държава членка преди работата по проекта или дейността да е започнала. Заявлението за помощ съдържа поне следната информация:

а)

наименование и големина на предприятието;

б)

описание на проекта или дейността, включително съответната начална и крайна дата;

в)

местонахождението на проекта или дейността;

г)

списък с допустимите разходи;

д)

вида на помощта (безвъзмездна помощ, заем, гаранция, възстановяем аванс или друг вид) и размера на публичното финансиране, необходимо за проекта или дейността.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 се приема, че мерките под формата на данъчни предимства имат стимулиращ ефект, ако са изпълнени следните условия:

а)

мярката предвижда право на помощ в съответствие с обективни критерии и без допълнителна преценка по собствено усмотрение от страна на държавата членка; и

б)

мярката е приета и е била в сила преди започване на работите по подпомагания проект или дейност, освен в случай на последващи фискални схеми, когато дейността вече е била включена в предходните схеми под формата на данъчни предимства.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 следните категории помощи не се изисква да имат стимулиращ ефект или се счита, че имат такъв ефект:

а)

помощ за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия, ако са изпълнени условията, определени в член 44;

б)

помощ под формата на освобождаване от данъци или намаляване на облагането, приета от държавите членки в съответствие с член 15, параграф 1, буква е) и член 15, параграф 3 от Директива 2003/96/ЕО, ако са изпълнени условията, определени в член 45.

Член 7

Интензитет на помощта и допустими разходи

1.   За изчисляването на интензитета на помощта и допустимите разходи, всички използвани данни се вземат преди приспадането на данъци и други такси. Допустимите разходи се подкрепят с документни доказателства, които са ясни, конкретни и актуални.

2.   Когато помощта се предоставя под форма, различна от безвъзмездна помощ, за размер на помощта се приема брутният еквивалент на безвъзмездна помощ.

3.   Помощта, платима на няколко вноски, се сконтира до нейната стойност към датата на предоставянето на помощта. Допустимите разходи се сконтират до тяхната стойност към датата на предоставянето на помощта. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, следва да е сконтовият процент, приложим към датата на предоставяне на помощта.

4.   Когато помощта е предоставена чрез данъчни предимства, сконтирането на отделните траншове помощ се извършва въз основа на сконтовите проценти, приложими към различните дати, на които данъчното предимство влиза в сила.

5.   Когато помощта е предоставена под формата на възстановяеми аванси, които — при отсъствието на общоприета методика за изчисляване на техния брутен еквивалент на безвъзмездна помощ — са изразени като процент от допустимите разходи и мярката предвижда, че при успешен резултат от проекта, определен въз основа на разумна и предпазлива хипотеза, авансовите плащания ще се възстановяват с лихвен процент, равен поне на сконтовия процент, приложим към датата на предоставяне на помощта, максималните интензитети на помощта, посочени в глава III, могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта.

6.   Допустимите разходи трябва да съответстват на изискванията по членове 67—69 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (19).

Член 8

Натрупване

1.   При определяне дали са спазени праговете за уведомяване по член 2 и максималните интензитети на помощта, посочени в глава III, се взема предвид общата сума на мерките за публична подкрепа за подпомаганата дейност или проект, независимо от това дали тази подкрепа е финансирана от местни, регионални, национални източници или от Съюза.

2.   Помощ, която е освободена по силата на настоящия регламент, може да се натрупва с:

а)

всякаква друга държавна помощ, доколкото тези мерки се отнасят до различни установими допустими разходи;

б)

всякаква друга държавна помощ във връзка със същите допустими разходи, които се припокриват частично или напълно, само ако това натрупване не води до надхвърляне на най-високия интензитет на помощта или размер на помощта, приложими за тази помощ по силата на настоящия регламент.

3.   Държавните помощи, освободени от задължението за уведомяване по силата на настоящия регламент, не могат да се натрупват с помощ de minimis за едни и същи допустими разходи, ако това натрупване би довело до интензитет на помощта, надхвърлящ праговете, посочени в глава III.

Член 9

Публикуване и информация

1.   Съответната държава членка осигурява публикуването на подробен уебсайт за държавна помощ на национално или регионално равнище на:

а)

обобщената информация, посочена в член 11, в стандартизирания формат, определен в приложение II, или връзка, която предоставя достъп до нея;

б)

пълния текст на всяка мярка за помощ съгласно предвиденото в член 11 или връзка, която предоставя достъп до пълния текст;

в)

информацията, посочена в приложение III, относно всяка предоставена индивидуална помощ, надхвърляща 30 000 EUR.

2.   За схеми под формата на данъчни предимства условията, посочени в параграф 1, буква в) от настоящия регламент се считат за изпълнени, ако държавите членки публикуват необходимата информация за индивидуалните помощи [в милиони евро].

а)

0,03—0,2;

б)

0,2—0,4;

в)

0,4—0,6;

г)

0,6—0,8;

д)

0,8—1.

3.   Информацията, посочена в параграф 1, буква в), е организирана и е достъпна по стандартизиран начин, описан в приложение III, и дава възможност за ефективно търсене и изтегляне. Информацията, посочена в параграф 1, се публикува до шест месеца от датата на предоставяне на помощта или, за помощи под формата на данъчни предимства, до една година от датата, на която трябва да се подаде данъчната декларация, и е достъпна най-малко 10 години от датата, на която е предоставена помощта.

4.   Всяка схема за помощ и индивидуална помощ включва изрично позоваване на настоящия регламент чрез цитиране на неговото заглавие и данни за публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и позоваване на специфичните разпоредби на глава III, засегнати в посочения акт, или, където е приложимо, позоваване на националното законодателство, което гарантира спазването на съответните разпоредби на настоящия регламент. Текстът се придружава от разпоредбите за прилагането му и от внесените в него изменения.

5.   Комисията публикува на своя уебсайт:

а)

връзките към уебсайтовете за държавни помощи, посочени в параграф 1 от настоящия член;

б)

обобщената информация, посочена в член 11.

6.   Държавите членки осигуряват съответствие с разпоредбите на настоящия член най-късно две години след влизане в сила на настоящия регламент.

ГЛАВА II

МОНИТОРИНГ

Член 10

Отмяна на ползването на груповото освобождаване

Когато държава членка предоставя помощ, която предполагаемо е освободена от задължението за уведомяване съгласно настоящия регламент, без да са изпълнени условията в глави I, II и III, след като предостави на съответната държава членка възможността да изложи своите аргументи, Комисията може да приеме решение, съгласно което в съответствие с член 108, параграф 3 от Договора тя трябва да бъде уведомена за всички или за някои бъдещи мерки за помощ, приети от съответната държава членка, които иначе биха изпълнили изискванията на настоящия регламент. Мерките, които подлежат на задължение за уведомяване, могат да бъдат ограничени до мерките, по които се предоставят определени видове помощи или които са в полза на определени бенефициери, или са приети от някои органи на съответната държава членка.

Член 11

Докладване

Държавите членки предоставят на Комисията:

а)

по електронната система на Комисията за уведомяване, обобщената информация за всяка мярка за помощ, освободена от задължението за уведомяване съгласно настоящия регламент, в стандартизирания формат, посочен в приложение II, заедно с връзка за достъп до пълния текст на мярката за помощ, включително и до нейните изменения, в срок от 20 работни дни след влизането ѝ в сила;

б)

годишен доклад, както е посочено в Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (20), в електронен формат, относно прилагането на настоящия регламент, който съдържа информацията, посочена в Регламент (ЕО) № 794/2004, за всяка цяла година или всяка част от годината, през която се прилага настоящият регламент.

Член 12

Мониторинг

За да се даде възможност на Комисията да провежда мониторинг на помощите, освободени от задължението за уведомяване по силата на настоящия регламент, държавите членки водят подробна документация, включваща информацията и документите, необходими за установяване на спазването на всички условия, определени в настоящия регламент. Тази документация се съхранява за период от 10 години от датата на предоставяне на помощта ad hoc или от датата на предоставяне на последната помощ по схемата. Съответната държава членка предоставя на Комисията в срок от 20 работни дни или по-дълъг срок, който може да е определен в искането, цялата информация и придружаваща документация, която Комисията счита за необходима за целите на извършване на наблюдение на прилагането на настоящия регламент.

ГЛАВА III

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ПОМОЩИ

РАЗДЕЛ 1

Устойчиво развитие на рибарството

Член 13

Помощ за иновации

Помощта за иновации в рибарството, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 26 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 14

Помощ за консултантски услуги

Помощта за консултантски услуги, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 27 от Регламент (ЕО) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 15

Помощ за партньорства между учени и рибари

Помощта за партньорства между учени и рибари, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 28 от Регламент (ЕО) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 16

Помощ за насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог

Помощта за насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 29 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 17

Помощ за подпомагане на диверсификацията и новите източници на приходи

Помощта за подпомагане на диверсификацията и новите източници на приходи, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 30 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 18

Помощ за подпомагане при започване на икономическа дейност за млади рибари

Помощта за подпомагане при започване на икономическа дейност за млади рибари, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 31 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 19

Помощ за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд

Помощта за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 32 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и делегираните актове, приети въз основа на член 32, параграф 4 от посочения регламент; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 20

Помощ за взаимни фондове, използвани при неблагоприятни климатични условия и екологични катастрофи

Помощта за взаимни фондове, използвани при неблагоприятни климатични условия и екологични катастрофи, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 35 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 21

Помощ за системи за подпомагане за разпределяне на възможностите за риболов

Помощта за системи за подпомагане за разпределяне на възможностите за риболов, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

a)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 36 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

b)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 22

Помощ за подпомагане на разработването и внедряването на природозащитни мерки и регионално сътрудничество

Помощта за подпомагане на разработването и внедряването на природозащитни мерки и регионално сътрудничество, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 37 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 23

Помощ за ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за приспособяване на риболова към опазването на видовете

Помощта за ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за приспособяване на риболова към опазването на видовете, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 38 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 24

Помощ за иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси

Помощта за иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 39 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 25

Помощ за опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и за режимите за компенсации при устойчивите риболовни дейности

Помощта за опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и за режимите за компенсации при устойчивите риболовни дейности, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 40 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и делегираните актове, приети въз основа на член 40, параграф 4 от посочения регламент; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 26

Помощ за подобряване на енергийната ефективност и за смекчаване на последствията от измененията на климата

Помощта за подобряване на енергийната ефективност и за смекчаване на последствията от измененията на климата, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 41 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и делегираните актове, приети въз основа на член 41, параграф 10 от посочения регламент; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 27

Помощ за добавена стойност, качество на продуктите и оползотворяване на нежелания улов

Помощта за добавена стойност, качество на продуктите и оползотворяване на нежелания улов, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 42 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 28

Помощ за рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки

Помощта за рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 43 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 29

Помощ за риболова в сладководни басейни и сладководната фауна и флора

Помощта за риболова в сладководни басейни и сладководната фауна и флора, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 44 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

РАЗДЕЛ 2

Устойчиво развитие на аквакултурите

Член 30

Помощ за иновации в аквакултурите

Помощта за иновации в аквакултурите, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 31

Помощ за производствени инвестиции в аквакултурите

Помощта за производствени инвестиции в аквакултурите, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 48 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 32

Помощ за управление, възстановяване и консултантски услуги за стопанствата за аквакултури

Помощта за управление, възстановяване и консултантски услуги за стопанствата за аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 49 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 33

Помощ за насърчаване на човешкия капитал и създаването на мрежи в сектора на аквакултурите

Помощта за насърчаване на човешкия капитал и създаването на мрежи в сектора на аквакултурите, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 50 от Регламент (ЕО) № 508/2014, както и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 34

Помощ за увеличаване на потенциала на обектите за производство на аквакултури

Помощта за увеличаване на потенциала на обектите за производство на аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 51 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 35

Помощ за насърчаване на новите стопанства за аквакултури да развиват устойчиви аквакултури

Помощта за насърчаване на новите стопанства за аквакултури да развиват устойчиви аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 52 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 36

Помощ за преминаване към схеми за управление по околна среда и одит и биологични аквакултури

Помощта за преминаване към схеми за управление по околна среда и одит и биологични аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 53 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 37

Помощ за аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда

Помощта за аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 54 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 38

Помощ за мерки за обществено здравеопазване

Помощта за мерки за обществено здравеопазване, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 55 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 39

Помощ за мерки за здравето на животните и хуманното отношение към тях

Помощта за мерки за здравето на животните и хуманното отношение към тях, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 56 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 40

Помощ за застраховане на запасите от аквакултури

Помощта за застраховане на запасите от аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 57 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

РАЗДЕЛ 3

Мерки, свързани с предлагането на пазара и преработването

Член 41

Помощ за мерки, свързани с предлагането на пазара

Помощта за мерки, свързани с предлагането на пазара, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 68 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 42

Помощ за преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Помощта за преработване на продуктите от риболов и аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 69 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

РАЗДЕЛ 4

Други категории помощ

Член 43

Помощ за събиране на данни

Помощта за събиране на данни, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 77 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 44

Помощ за компенсиране на щети, причинени от природни бедствия

1.   Схемите за помощ за компенсиране на щети, причинени от природни бедствия, са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 2, буква б) от Договора и са освободени от изискването за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, ако изпълняват условията по настоящия член и по глава I.

2.   Помощта, предоставяна по силата на настоящия член, се предоставя при следните условия:

а)

компетентният орган на държавата членка официално е признал характера на събитието като природно бедствие; и

б)

налице е пряка причинно-следствена връзка между природното бедствие и щетите, понесени от предприятието.

3.   Помощ се изплаща директно на съответното предприятие.

4.   Схемите за помощ, свързани с конкретно природно бедствие, се създават в срок до три години от датата на настъпване на природното бедствие. Помощта се изплаща в срок от четири години от посочената дата.

5.   Допустимите разходи са щетите, възникнали като пряко следствие от природното бедствие, оценени от публичен орган, от независим експерт, признат от предоставящия помощта орган, или от застрахователно предприятие. Тези щети могат да включват:

а)

материални щети на активи, като сгради, оборудване, машини, запаси и средства за производство;

б)

загуба на доход поради пълното или частично спиране на дейността за срок до шест месеца, считано от възникването на бедствието.

6.   Изчисляването на материалните щети се основава на разходите за ремонт или икономическата стойност на засегнатия актив преди бедствието. Те не могат да надхвърлят разходите за ремонт или намалението на справедливата пазарна стойност, причинено от бедствието, по-специално разликата между стойността на имуществото непосредствено преди и непосредствено след бедствието.

7.   Загубата на доходи се изчислява чрез изваждане на:

а)

резултата от умножението на количеството продукти от риболов и аквакултури, произведено през годината, когато е настъпило природното бедствие, или през всяка следваща година, засегната от пълното или частичното унищожаване на средствата за производство, по средната продажна цена, получена през същата година, от

б)

резултата от умножаването на средното годишно количество продукти от риболов и аквакултури, произведено през тригодишния период, предхождащ природното бедствие, или средното количество за три години, което се базира на петгодишния период, предхождащ природното бедствие, като от него се извадят най-високата и най-ниската стойност, по получената средна продажна цена.

8.   Щетите се изчисляват на равнището на отделния бенефициер.

9.   Помощта и всички други плащания, получени за компенсиране на щетите, включително плащанията по застрахователни полици, са ограничени до 100 % от допустимите разходи.

Член 45

Освобождаване от данъци и намаляване на облагането съгласно Директива 2003/96/ЕО

1.   Помощ под формата на освобождаване от данъци или намаляване на облагането, приета от държавите членки в съответствие с член 15, параграф 1, буква е) и член 15, параграф 3 от Директива 2003/96/ЕО, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, при условие че са изпълнени условията, определени в Директива 2003/96/ЕО и в глава I от настоящия регламент.

2.   Бенефициерите на освобождаване от данъци или на намаляване на облагането се избират въз основа на прозрачни и обективни критерии. Когато е приложимо, те заплащат най-малко съответните минимални данъчни ставки, определени в Директива 2003/96/ЕО.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 46

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент се прилага за индивидуални помощи, предоставени преди неговото влизане в сила, ако помощите изпълняват всички условия, определени в настоящия регламент, с изключение на член 9.

2.   Всички помощи, предоставени преди 1 юли 2014 г. по силата на регламенти, приети съгласно член 1 от Регламент (ЕС) № 994/98, които са били в сила преди това, са съвместими с вътрешния пазар и са освободени от изискването за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора.

3.   Помощите, които не са освободени от задължението за уведомяване в съответствие с член 108, параграф 3 от Договора по силата на настоящия регламент или на други регламенти, приети съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 994/98, и които са били в сила пред това, се оценяват от Комисията в съответствие с приложимите рамки, насоки, съобщения и известия.

4.   В края на срока на действие на настоящия регламент всички схеми за помощ, освободени по реда на настоящия регламент, остават освободени в рамките на период за приспособяване от шест месеца.

Член 47

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2015 г.

Той се прилага до 31 декември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към някои категории хоризонтална държавна помощ (ОВ L 142, 14.5.1998 г., стр. 1).

(2)  ОВ C 258, 8.8.2014 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията от 22 юли 2008 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват с рибни продукти (ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 16).

(4)  Регламент (ЕС) № 733/2013 на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 994/98 по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ (ОВ L 204, 31.7.2013 г., стр. 11).

(5)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

(6)  COM (2012) 209, 8.5.2012 г.

(7)  ОВ C 84, 3.4.2008 г., стр. 10.

(8)  ОВ C 249, 31.7.2014 г., стр. 1.

(9)  ОВ C 155, 20.6.2008 г., стр. 10.

(10)  ОВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6.

(11)  Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1).

(13)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(14)  Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51).

(15)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

(17)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(18)  ОВ C 155, 20.6.2008 г., стр. 10.

(19)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(20)  Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определение за МСП

Член 1

Предприятие

За предприятие се смята всеки субект, който се занимава със стопанска дейност, независимо от правната му форма. Това включва, по-специално, самонаетите лица и лицата от семейния бизнес, упражняващи занаятчийска или друга дейност, а също сдружения или асоциации, упражняващи редовно стопанска дейност.

Член 2

Численост на персонала и финансови прагове при определяне на категориите предприятия

1.   В категорията на микро-, малки и средни предприятия (МСП) се включват предприятия, в които работят по-малко от 250 души и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или чийто общ годишен баланс не надхвърля 43 млн. евро.

2.   В рамките на категорията МСП малко предприятие се определя като предприятие, което наема под 50 души персонал и чийто годишен оборот и/или общ годишен баланс не надвишава 10 млн. евро.

3.   В рамките на категорията МСП, микропредприятие се определя като предприятие, което наема под 10 души персонал и чийто годишен оборот и/или общ годишен балансов отчет не надвишава 2 млн. евро.

Член 3

Видове предприятия, взети предвид при изчисляването на числеността на персонала и финансовите показатели

1.   „Самостоятелно предприятие“ е всяко предприятие, което не е класифицирано като предприятие партньор по смисъла на параграф 2 или като свързано предприятие по смисъла на параграф 3.

2.   „Предприятия партньори“ са всички предприятия, които не са класифицирани като свързани предприятия по смисъла на параграф 3 и между които съществува следното взаимоотношение: дадено предприятие (предприятие нагоре по веригата) притежава самостоятелно или съвместно с едно или повече свързани предприятия по смисъла на параграф 3 25 % или повече от капитала или правата на глас на друго предприятие (предприятие надолу по веригата).

Въпреки това дадено предприятие може да се определя като самостоятелно и по този начин да няма предприятия партньори, дори ако този праг от 25 % е достигнат или надвишен от следните инвеститори, при условие че тези инвеститори не са свързани по смисъла на параграф 3 нито индивидуално, нито съвместно с въпросното предприятие:

а)

публични инвестиционни корпорации, дружества за рисков капитал, физически лица или групи от физически лица, които упражняват редовна инвестиционна дейност в рисков капитал и които инвестират собствен капитал в дружества, които не са котирани на борсата („бизнес ангели“), при условие че общата инвестиция на тези „бизнес ангели“ в същото предприятие е под 1 250 000 евро;

б)

университети или изследователски центрове с нестопанска цел;

в)

институционални инвеститори, включително фондове за регионално развитие;

г)

автономни местни органи с годишен бюджет под 10 млн. евро и население под 5 000 жители.

3.   „Свързани предприятия“ са предприятията, които имат едно от следните взаимоотношения:

а)

дадено предприятие притежава мнозинство от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б)

дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административните, управителните или надзорните органи на друго предприятие;

в)

дадено предприятие има правото да упражнява доминиращо влияние върху друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в устава или в учредителния акт на това предприятие;

г)

дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от правата на глас на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Налице е презумпция, че не съществува доминиращо влияние, ако инвеститорите, посочени в параграф 2, втора алинея, не участват пряко или косвено в управлението на въпросното предприятие, без да се засягат правата им като акционери.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, описани в първа алинея, посредством едно или няколко други предприятия или посредством някой от инвеститорите, посочени в параграф 2, също се считат за свързани.

Предприятия, които поддържат едно от тези взаимоотношения посредством физическо лице или група от действащи съвместно физически лица, също се считат за свързани предприятия, ако те упражняват дейността си или част от своята дейност на същия съответен пазар или на съседни пазари.

За „съседен пазар“ се счита пазарът на продукти или услуги, намиращ се пряко нагоре или надолу по веригата спрямо съответния пазар.

4.   С изключение на случаите, посочени в параграф 2, втора алинея, дадено предприятие не може да се счита за МСП, ако 25 % или повече от капитала или от правата му на глас се контролират пряко или косвено, съвместно или индивидуално, от един или няколко публични органа.

5.   Предприятията могат да изготвят декларация относно статута си на самостоятелни предприятия, предприятия партньори или свързани предприятия, включваща данни, отнасящи се до праговете, изложени в член 2. Декларацията може да бъде изготвена дори ако капиталът е разпределен по такъв начин, че не е възможно да се определи с точност неговият собственик — в такъв случай предприятието може добросъвестно да декларира основателно предположение, че 25 % или повече от неговия капитал не е собственост на едно предприятие или на свързани предприятия. Такива декларации се изготвят, без да се засягат проверките или разследванията, предвидени в националните или съюзните правила.

Член 4

Данни, използвани за определяне на числеността на персонала и на финансовите суми, и референтен период

1.   Данните, които се прилагат за определяне на числеността на персонала и финансовите суми, са онези, отнасящи се до последния одобрен отчетен период, изчислени на годишна основа. Те се вземат предвид, считано от датата на приключване на сметките. Сумата, избрана за оборота, се изчислява без данък добавена стойност (ДДС) и други косвени данъци.

2.   Когато към датата на приключване на отчетите дадено предприятие установи, на годишна основа, че е надвишило или е паднало под таваните за числеността на персонала или финансовите прагове, посочени в член 2, това няма да доведе до загуба или придобиване на статут на средно, малко или микропредприятие, освен ако тези прагове не бъдат надвишени през два последователни отчетни периода.

3.   В случаите на новосъздадени предприятия, чиито отчети още не са одобрени, данните, които се прилагат, трябва да произтичат от добросъвестен разчет, направен в хода на финансовата година.

Член 5

Численост на персонала

Числеността на персонала съответства на броя на единиците труд за една година (ЕТГ), т.е на броя лица, които са работили на пълен работен ден във въпросното предприятие или от негово име през цялата разглеждана референтна година. Работата на лица, които не са работили целогодишно, както и работата на тези, които са работили на непълен работен ден, независимо от продължителността, а също и работата на сезонните работници, се отчита като процент от ЕТГ. Персоналът се състои от:

а)

служители;

б)

лица, работещи за предприятието, подчинени на него и считани за служители съгласно националното законодателство;

в)

собственици, изпълняващи управителни функции;

г)

партньори, участващи в редовната дейност на предприятието и ползващи се с финансови облаги от предприятието.

Стажанти или учащи, преминаващи професионално обучение по договор за обучение или за професионално обучение, не се включват в броя на персонала. Продължителността на отпуските по майчинство или за отглеждане на деца не се отчита.

Член 6

Установяване на данните за дадено предприятие

1.   В случая на самостоятелно предприятие данните, включително броя на персонала, се определят изключително въз основа на счетоводните отчети на това предприятие.

2.   Данните, включително числеността на персонала, за предприятие, имащо предприятия партньори или свързани предприятия, се определят въз основа на счетоводни отчети и други данни за предприятието или, ако са налице, на консолидираните отчети на предприятието, или на консолидираните отчети, в които предприятието е включено чрез консолидация.

Към данните, посочени в първа алинея, се добавят данните на всяко предприятие партньор на въпросното предприятие, разположено непосредствено нагоре или надолу от него по веригата. Натрупването е пропорционално на процентния дял в капитала или в правата на глас (в зависимост от това кой от тях е по-голям). В случая на взаимно участие се прилага по-високият процент.

Към данните, посочени в първа и втора алинея, се прибавят 100 % от данните на всяко предприятие, което е пряко или косвено свързано с въпросното предприятие, освен ако тези данни не са били вече включени чрез консолидация в счетоводните отчети.

3.   За прилагането на параграф 2 данните за предприятията партньори на въпросното предприятие се извличат от счетоводните им отчети или от другите им консолидирани данни, ако има такива. Към тях се прибавят 100 % от данните на предприятия, които са свързани с тези предприятия партньори, освен ако техните счетоводни отчети не са били вече включени чрез консолидация.

За прилагането на същия параграф 2 данните за предприятията, които са свързани с въпросното предприятие, трябва да се извлекат от счетоводните им отчети и от други техни данни, по възможност консолидирани, ако има такива. Към тях се прибавят пропорционално данните за всяко евентуално предприятие партньор на това свързано предприятие, разположено непосредствено нагоре или надолу от него по веригата, освен ако те не са били вече включени в консолидираните счетоводни отчети с процент, най-малкото пропорционален на процента, определен съгласно параграф 2, втора алинея.

4.   Когато в консолидираните счетоводни отчети не се съдържат данни за персонала на дадено предприятие, числеността на персонала му се изчислява чрез пропорционално сумиране на данните за предприятията партньори и чрез прибавяне на данните за предприятията, с които въпросното предприятие е свързано.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Информация относно държавните помощи, освободени от задължението за уведомяване съгласно разпоредбите на настоящия регламент, която се предоставя се чрез установеното компютърно приложение на Комисията, както е определено в член 11

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Разпоредби за публикуване на информацията, посочена в член 9, параграф 1

Държавите членки организират своя цялостен уебсайт за държавна помощ, на който се публикува информацията, посочена в член 9, параграф 1, така че достъпът до тази информация да е лесен.

Информацията се публикува във вид на електронна таблица — например във формат CSV или XML — която позволява данните да бъдат търсени, извличани и лесно публикувани в интернет. Достъп до уебсайта се предоставя на всяка заинтересована страна без ограничения. За достъп до уебсайта не се изисква предварителна регистрация като потребител.

За предоставяне на индивидуални помощи се публикува следната информация съгласно член 9, параграф 1, буква в):

Име на бенефициера

Идентификатор на бенефициера

Вид предприятие (МСП/голямо) към датата на отпускане

Регион, в който се намира бенефициерът, по NUTS ниво II (1)

Сектор на дейност на ниво групи по NACE (2)

Елемент на помощ, изразен като цяла стойност в национална парична единица (3)

Инструмент за помощ (4) (безвъзмездна помощ/лихвена субсидия, заем/възстановяеми аванси/помощ, която подлежи на възстановяване, гаранция, данъчно облекчение или освобождаване от данъци, рисково финансиране, други (да се уточни)

Дата на отпускане

Цел на помощта

Предоставящ орган


(1)  NUTS — Обща класификация на териториалните единици за статистически цели. Обикновено регионът се посочва на ниво 2.

(2)  Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1).

(3)  Брутният еквивалент на безвъзмездна помощ. При фискални схеми тази сума може да бъде предоставена в рамките, определени в член 9, параграф 2.

(4)  Ако помощта е отпусната посредством няколко инструмента за помощ, размерът на помощта се посочва по инструменти.


24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/64


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1389/2014 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2014 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Beaufort (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявката на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Beaufort“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2), изменен с Регламент (ЕС) № 637/2011 (3).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 въпросното изменение не е несъществено, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (4) заявката за изменение в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от посочения регламент.

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Beaufort“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 година относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 637/2011 на Комисията от 29 юни 2011 година за одобрение на промяна, която не е минимална, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Beaufort (ЗНП)] (ОВ L 170, 30.6.2011 г., стр. 30).

(4)  ОВ C 260, 9.8.2014 г., стр. 24.


24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/65


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1390/2014 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2014 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 във връзка със субстанцията еприномектин

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества (МДСОК) за фармакологичноактивните субстанции, предназначени за използване в Съюза във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, трябва да бъдат установени по реда на Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на МДСОК в храни от животински произход са посочени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията (2).

(3)

Понастоящем еприномектинът е включен в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 като разрешена субстанция за мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци и мляко от едър рогат добитък, овце и кози. Срокът на действие на временните максимално допустими стойности на остатъчните количества от посочената субстанция, установени за овце и кози, приложими за мускули, мазнини, черен дроб, бъбреци и мляко, изтече на 1 юли 2014 г.

(4)

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча удължаване на срока на действие на временните МДСОК, тъй като методът за анализ за мониторинг на остатъчните вещества при овцете и козите не е валидиран в достатъчна степен. Счита се, че непълните научни данни относно валидирането на метода за анализ не представляват опасност за човешкото здраве.

(5)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 470/2009 Европейската агенция по лекарствата трябва да разгледа възможността МДСОК, установени за фармакологичноактивна субстанция в определен хранителен продукт, да бъдат използвани по отношение на друг хранителен продукт, получен от същия вид животни, или МДСОК, установени за фармакологичноактивна субстанция при един или повече видове, да бъдат използвани и за други видове животни. Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба заключи, че за тази субстанция екстраполацията за други видове животни, отглеждани за производство на храни, не може да бъде подкрепена.

(6)

Поради това вписването за еприномектин в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде съответно изменено, за да се удължи срокът на действие на временните МДСОК до 30 юни 2016 г.

(7)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който заинтересованите страни да предприемат евентуално изискуемите мерки, за да се съобразят с новоустановените МДСОК.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 22 февруари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 вписването за субстанцията еприномектин се заменя със следното:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Видове животни

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби (в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Еприномектин

Еприномектин B1a

Едър рогат добитък

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Мускули

Мазнини

Черен дроб

Бъбреци

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендо- и ектопаразити“

Овце, кози

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Мускули

Мазнини

Черен дроб

Бъбреци

Мляко

Срокът на действие на временните максимално допустими стойности на остатъчните количества изтича на 30 юни 2016 г.


24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/68


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1391/2014 НА КОМИСИЯТА

от 23 декември 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 декември 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

78,3

EG

176,9

IL

69,8

MA

93,5

TN

214,0

TR

80,0

ZZ

118,8

0707 00 05

IL

241,9

TR

154,7

ZZ

198,3

0709 93 10

MA

74,4

TR

130,5

ZZ

102,5

0805 10 20

MA

68,6

TR

57,7

UY

32,5

ZA

56,1

ZW

33,9

ZZ

49,8

0805 20 10

MA

62,7

ZZ

62,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

94,1

JM

156,9

TR

80,7

ZZ

110,6

0805 50 10

TR

70,8

US

236,5

ZZ

153,7

0808 10 80

BR

59,0

CA

135,9

CL

80,2

NZ

90,6

US

93,7

ZA

54,1

ZZ

85,6

0808 30 90

CN

98,8

US

141,4

ZZ

120,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите текст от значение за ЕИП (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/70


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 16 декември 2014 година

за избиране на Европейски омбудсман

(2014/949/ЕС, Евратом)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 24, трета алинея и член 228 от него,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид своето Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (1),

като взе предвид член 219 от своя правилник,

като взе предвид поканата за подаване на заявления (2),

като взе предвид гласуването си от 16 декември 2014 г.,

РЕШИ:

да избере Емили О'Райли да изпълнява функциите на Европейски омбудсман до края на парламентарния мандат.

Съставено в Страсбург на 16 декември 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

М. SCHULZ


(1)  ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.

(2)  ОВ C 293, 2.9.2014 г., стр. 13.


24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/71


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2014 година

за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

(нотифицирано под номер С(2014) 10135)

(само текстовете на английски, гръцки и словенски език са автентични)

(2014/950/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по специално член 7, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (2), и по-специално член 31 от него,

след консултация с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 и член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 Комисията следва да извърши необходимите проверки, да предостави резултатите от тях на държавите членки, да се запознае с направените от тях забележки, да свика двустранни разговори за постигане на споразумение със съответните държави членки и официално да им съобщи своите заключения.

(2)

На държавите членки бе предоставена възможността да поискат откриване на помирителна процедура. В някои случаи тази възможност бе използвана и изготвените доклади за резултата от процедурата бяха разгледани от Комисията.

(3)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1258/1999 и Регламент (ЕО) № 1290/2005 могат да бъдат финансирани само селскостопански разходи, направени по начин, който не нарушава правилата на Европейския съюз.

(4)

Извършените проверки, резултатите от двустранните разговори и помирителните процедури показват, че част от декларираните от държавите членки разходи не отговарят на това изискване и следователно не могат да бъдат финансирани от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА, от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР.

(5)

Следва да се посочат сумите, които не са одобрени за покриване от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА, от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР. Посочените суми не се отнасят за разходи, направени повече от двадесет и четири месеца преди писменото съобщение, с което Комисията уведомява държавите членки за резултатите от проверките.

(6)

За случаите, за които се отнася настоящото решение, изчислените суми, които следва да бъдат изключени поради несъответствие с правилата на Европейския съюз, са съобщени от Комисията на държавите членки в рамките на обобщен доклад.

(7)

Настоящото решение не засяга финансовите изводи, които Комисията може да направи вследствие на решенията на Съда на Европейския съюз по висящи дела към 1 септември 2014 г., по въпроси, отнасящи се до съдържанието на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посочените в приложението разходи, направени от акредитираните разплащателни агенции на държавите членки и заявени в рамките на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА, на ЕФГЗ или на ЕЗФРСР, се изключват от финансиране от страна на Европейския съюз поради несъответствието им с правилата на Европейския съюз.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Ирландия, Република Гърция и Република Словения.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2014 година.

За Комисията

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(2)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Бюджетна позиция: 6701

MS

Мярка

ФГ

Причина

Вид

Процент на корекция

Валута

Сума

Приспадания

Финансово отражение

GR

Възстановявания при износ — продукти извън приложение I

2008

Липса на инструкции във връзка с Регламент (ЕО) № 952/2006

ЕДИННА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 13 507,00

0,00

– 13 507,00

 

Възстановявания при износ — захар и изоглюкоза

2008

Липса на инструкции във връзка с Регламент (ЕО) № 952/2006

ЕДИННА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 47 747,49

0,00

– 47 747,49

 

Възстановени суми

2009

Липса на инструкции във връзка с Регламент (ЕО) № 952/2006

ЕДИННА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 872 542,52

0,00

– 872 542,52

 

Възстановени суми

2010

Липса на инструкции във връзка с Регламент (ЕО) № 952/2006

ЕДИННА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 845 323,17

0,00

– 845 323,17

 

Вино — права за засаждане на винени сортове лози

 

Възстановяване след решение на Съда на ЕС по дело T– 367/12

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

21 336 120,00

0,00

21 336 120,00

GR

Други преки помощи — членове 68—72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2011

Недостигане на нормативно определената степен на контрол, недостатъци в графика и неспазване на нормативно определената минимална степен на проверките на място за помощта за овцевъдството и козевъдството

ЕДИННА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 476 400,54

0,00

– 476 400,54

GR

Отделени от производството преки помощи

2009

Слабости в СИЗП и проверките на място, референтна 2008 година

ЕДИННА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 34 622 028,32

– 68 359,28

– 34 553 669,04

 

Други преки помощи

2009

Слабости в СИЗП и проверките на място, референтна 2008 година

ЕДИННА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 11 294 787,52

– 97 073,53

– 11 197 713,99

 

Отделени от производството преки помощи

2009

Слабости в СИЗП и проверките на място, референтна 2008 година

ЕДИННА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 32 548 736,62

– 64 265,67

– 32 484 470,95

 

Други преки помощи

2009

Слабости в СИЗП и проверките на място, референтна 2008 година

ЕДИННА СТАВКА

100,00 %

EUR

0,00

– 132 067,09

132 067,09

 

Отделени от производството преки помощи

2010

Слабости в СИЗП и проверките на място, референтна 2008 година

ЕДИННА СТАВКА

2,00 %

EUR

6 274,63

12,55

6 262,08

 

Други преки помощи

2010

Слабости в СИЗП и проверките на място, референтна 2008 година

ЕДИННА СТАВКА

5,00 %

EUR

27,37

0,05

27,32

 

Отделени от производството преки помощи

2010

Слабости в СИЗП и проверките на място, референтна 2008 година

ЕДИННА СТАВКА

10,00 %

EUR

5 898,88

11,80

5 887,08

GR

Финансов одит — превишения

2011

Превишаване на финансовите тавани

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 21 940,77

– 21 940,77

0,00

 

Финансов одит — просрочени плащания и крайни срокове за плащания

2011

Просрочени плащания

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 1 617 403,78

– 1 751 757,38

134 353,60

 

 

 

 

 

Общо за GR:

EUR

– 61 012 096,85

– 2 135 439,32

– 58 876 657,53

MS

Мярка

ФГ

Причина

Вид

% на корекция

Валута

Сума

Приспадания

Финансово отражение

IE

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2009

Липса на проверки относно спазването на критериите за признаване

ЕДИННА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 477 165,20

0,00

– 477 165,20

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2010

Липса на проверки относно спазването на критериите за признаване

ЕДИННА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 578 539,13

0,00

– 578 539,13

 

 

 

 

 

Общо за IE:

EUR

– 1 055 704,33

0,00

– 1 055 704,33

MS

Мярка

ФГ

Причина

Вид

% на корекция

Валута

Сума

Приспадания

Финансово отражение

SI

Фонд за преструктуриране на захарната промишленост

2009

Все още съществуващи силози на площадката на завода за захар

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 8 700 815,25

0,00

– 8 700 815,25

 

 

 

 

 

Общо за SI:

EUR

– 8 700 815,25

0,00

– 8 700 815,25

Общо за бюджетна позиция: 6701

Сума

Приспадания

Финансово отражение

– 70 768 616,43

– 2 135 439,32

– 68 633 177,11

Бюджетна позиция: 6711

MS

Мярка

ФГ

Причина

Вид

% на корекция

Валута

Сума

Приспадания

Финансово отражение

GR

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площта)

2009

Недостатъци в СИЗП и проверките на място, 2–ри стълб, референтна 2008 година

ЕДИННА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 5 007 867,36

– 2 318 055,75

– 2 689 811,61

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площта)

2010

Недостатъци в СИЗП и проверките на място, 2–ри стълб, референтна 2008 година

ЕДИННА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 5 496 524,54

– 270 175,45

– 5 226 349,09

 

 

 

 

 

Общо за GR:

EUR

– 10 504 391,90

– 2 588 231,20

– 7 916 160,70

Общо за бюджетна позиция: 6711

Сума

Приспадания

Финансово отражение

– 10 504 391,90

– 2 588 231,20

– 7 916 160,70


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/76


РЕШЕНИЕ EUFOR RCA/6/2014 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 16 декември 2014 година

за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Централноафриканската република (EUFOR RCA) и за отмяна на Решение EUFOR RCA/1/2014

(2014/951/ЕС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38 от него,

като взе предвид Решение 2014/73/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2014 г. за военна операция на Европейския съюз в Централноафриканската република (EUFOR RCA) (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 5 от Решение 2014/73/ОВППС Съветът оправомощава Комитета по политика и сигурност (КПС) да взема решения за назначаването на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Централноафриканската република (EUFOR RCA).

(2)

На 19 февруари 2014 г. КПС прие Решение EUFOR RCA/1/2014 (2) за назначаване на бригаден генерал Thierry LION за командващ силите на ЕС за EUFOR RCA.

(3)

На 7 ноември 2014 г. Съветът прие Решение 2014/775/ОВППС (3) за удължаване на срока на действие на EUFOR RCA до 15 март 2015 г.

(4)

На 14 ноември 2014 г. Франция предложи назначаването на бригаден генерал Jean-Marc BACQUET за нов командващ силите на ЕС за EUFOR RCA на мястото на бригаден генерал Thierry LION.

(5)

На 25 ноември 2014 г. Военният комитет на ЕС препоръча на КПС да назначи бригаден генерал Jean-Marc BACQUET за командващ силите на ЕС за EUFOR RCA.

(6)

Поради това Решение EUFOR RCA/1/2014 следва да бъде отменено.

(7)

В съответствие с член 5 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и осъществяването на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Бригаден генерал Jean-Marc BACQUET се назначава за командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Централноафриканската република (EUFOR RCA), считано от 15 декември 2014 г.

Член 2

Решение EUFOR RCA/1/2014 се отменя.

Член 3

Настоящето решение влиза в сила на 15 декември 2014 г.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2014 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 40, 11.2.2014 г., стр. 59.

(2)  Решение EUFOR RCA/1/2014 на Комитета по политика и сигурност от 19 февруари 2014 г. за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Централноафриканската република (ОВ L 54, 22.2.2014 г., стр. 18).

(3)  Решение 2014/775/ОВППС на Съвета от 7 ноември 2014 г. за удължаване на срока на действие на Решение 2014/73/ОВППС за военна операция на Европейския съюз в Централноафриканската република (EUFOR RCA) (ОВ L 325, 8.11.2014 г., стр. 17).


24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/78


РЕШЕНИЕ EUMM GEORGIA/1/2014 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 19 декември 2014 година

за назначаване на ръководител на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia)

(2014/952/ЕС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Решение 2010/452/ОВППС на Съвета от 12 август 2010 г. относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Решение 2010/452/ОВППС Комитетът по политика и сигурност (КПС) е оправомощен, в съответствие с член 38 от Договора, да взема съответните решения с цел упражняване на политическия контрол и стратегическото ръководство на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia), включително решението за назначаване на ръководител на мисията.

(2)

На 13 септември 2013 г. КПС прие Решение EUMM Georgia/1/2013 (2), с което г-н Toivo KLAAR се назначава за ръководител на EUMM Georgia до 14 декември 2014 г.

(3)

На 16 декември 2014 г. Съветът прие Решение 2014/915/ОВППС (3) за удължаване на срока на действие на EUMM Georgia от 15 декември 2014 г. до 14 декември 2016 г.

(4)

На 16 декември 2014 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложи за ръководител на EUMM Georgia за периода от 15 декември 2014 г. до 14 декември 2015 г. да бъде назначен г-н Kęstutis JANKAUSKAS,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Kęstutis JANKAUSKAS се назначава за ръководител на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia) за периода от 15 декември 2014 г. до 14 декември 2015 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Прилага се считано от 15 декември 2014 г.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2014 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 213, 13.8.2010 г., стр. 43.

(2)  ОВ L 251, 21.9.2013 г., стр. 12.

(3)  Решение 2014/915/ОВППС на Съвета от 16 декември 2014 г. за изменение на Решение 2010/452/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia (ОВ L 360, 17.12.2014 г., стр. 56).


Поправки

24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/79


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“

( Официален вестник на Европейския съюз L 57 от 27 февруари 2014 г. )

На страница 14 в приложението, в таблица 1 „Кодове по измерението „област на интервенция“:

вместо:

„055

Друга инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие“

да се чете:

„055

Друга социална инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие“

На страница 15 в приложението, в таблица 1 „Кодове по измерението „област на интервенция“:

вместо:

„070

Развитие и насърчаване на предприятия, специализирани в предоставянето на услуги, които допринасят за нисковъглеродна икономика и устойчивост към изменението на климата (включително подкрепа за такива услуги)

071

Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия“

да се чете:

„070

Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия

071

Развитие и насърчаване на предприятия, специализирани в предоставянето на услуги, които допринасят за нисковъглеродна икономика и устойчивост към изменението на климата (включително подкрепа за такива услуги)“