ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.343.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 343

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
29 декември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението между Европейския съюз и Япония относно правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1256/2010 на Съвета от 17 декември 2010 година за определяне на възможностите за риболов за някои рибни запаси, приложими в Черно море за 2011 г.

2

 

*

Регламент (ЕС) № 1257/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за удължаване на срока на действие на мерките за временна дерогация от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност и от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, въведени с Регламент (ЕО) № 920/2005

5

 

*

Регламент (ЕС) № 1258/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за определяне за риболовната 2011 година на ориентировъчните цени и цените на производител на Съюза за някои рибни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000

6

 

*

Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла

10

 

*

Регламент (ЕС) № 1260/2010 на Комисията от 22 декември 2010 година относно публикуване за 2011 г. на номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановявания при износ, въведена с Регламент (ЕИО) № 3846/87

17

 

*

Регламент (ЕС) № 1261/2010 на Комисията от 22 декември 2010 година за налагане на временно изравнително мито върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия

57

 

*

Регламент (ЕС) № 1262/2010 на Комисията от 22 декември 2010 година за изменение на регламенти (ЕС) № 462/2010, (ЕС) № 463/2010, (ЕС) № 464/2010 по отношение на крайната дата на тръжната процедура за намаляване на митото за внос в Испания и Португалия на царевица и на сорго в Испания за квотната 2010 година, както и датата на изтичане действието на гореспоменатите регламенти

76

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/813/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 22 декември 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2009/25 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2010 г. (ЕЦБ/2010/32)

78

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

29.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/1


Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението между Европейския съюз и Япония относно правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси

Споразумението между Европейския съюз и Япония относно правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси (1), подписано в Брюксел на 30 ноември 2009 г. и в Токио на 15 декември 2009 г., влиза в сила на 2 януари 2011 г. в съответствие с член 31 от споразумението.


(1)  ОВ L 39, 12.2.2010 г., стр. 20.


РЕГЛАМЕНТИ

29.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1256/2010 НА СЪВЕТА

от 17 декември 2010 година

за определяне на възможностите за риболов за някои рибни запаси, приложими в Черно море за 2011 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвиот д, че:

(1)

Съгласно член 43, параграф 3 от Договора Съветът, по предложение на Комисията, трябва да приеме мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов.

(2)

В Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1) се изисква установяването на мерки, уреждащи достъпа до водите и ресурсите и устойчивото осъществяване на риболовните дейности, като се вземат предвид наличните научни становища, и по-специално докладът, изготвен от Научния, технически и икономически комитет по рибарство.

(3)

Съветът приема мерки за определяне и разпределяне на възможностите за риболов по вид риболовна дейност или група риболовни дейности, включително някои функционално свързани с това условия, когато това е целесъобразно. Възможностите за риболов следва да се разпределят между държавите-членки по такъв начин, че да осигуряват за всяка държава-членка относителна стабилност на риболовните дейности за всеки запас или риболовна дейност, като се отчитат надлежно целите на общата политика в областта на рибарството, установени в Регламент (ЕО) № 2371/2002.

(4)

Общият допустим улов (ОДУ) следва да се определя въз основа на наличните научни становища, като се отчитат биологичните и социално-икономическите аспекти, и същевременно се гарантира справедливо третиране на различните сектори на рибарството, както и въз основа на мненията, изразени при консултациите със заинтересованите страни.

(5)

Използването на предвидените в настоящия регламент възможности за риболов е предмет на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално на член 33 и член 34 от същия регламент, отнасящи се до записването на улова и риболовното усилие, и съобщаването на данни относно изчерпването на възможностите за риболов. Следователно е необходимо да се определят кодове, които държавите-членки да използват при изпращането на данни до Комисията относно разтоварванията на брега на запаси, които са предмет на настоящия регламент.

(6)

Съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (3) ресурсите, които са предмет на различните установени в него мерки, трябва да бъдат посочени.

(7)

Важно е тези категории риболов да бъдат открити от 1 януари 2011 г., за да се избегне прекъсване на риболовните дейности и да се осигури поминъкът на рибарите от Съюза. От съображения за спешност настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя възможностите за риболов за някои рибни запаси в Черно море за 2011 г.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за кораби на ЕС, които осъществяват дейност в Черно море.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„GFCM“ означава Генерална комисия по рибарство за Средиземно море;

б)

„Черно море“ означава географската подзона на GFCM, както е определена в Резолюция GFCM/33/2009/2;

в)

„кораб на ЕС“ означава риболовен кораб, плаващ под знамето на държава-членка и регистриран в Съюза;

г)

„общ допустим улов (ОДУ)“ означава количеството, което може да бъде уловено от даден запас за всяка година;

д)

„квота“ означава част от ОДУ, предоставена на Съюза, на държава-членка или на трета държава.

ГЛАВА II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

Член 4

ОДУ и разпределяне

ОДУ, неговото разпределяне между държавите-членки и функционално свързаните с това условия, когато това е целесъобразно, са посочени в приложението.

Член 5

Специални разпоредби относно разпределянето

Предвиденото в настоящия регламент разпределяне на възможностите за риболов между държавите-членки се извършва, без да се засягат:

а)

размените, извършени съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

б)

преразпределенията, извършени съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

в)

разтоварванията на брега на допълнителни количества, разрешени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96;

г)

удържаните количества в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96;

д)

приспаданията, направени съгласно членове 37, 105 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 6

Условия за разтоварване на брега на улова и прилова

Риба от запасите, за които възможностите за риболов са определени с настоящия регламент, се задържа на борда или се разтоварва на брега, единствено ако:

а)

уловът е извършен от кораби на държава-членка, която има квота, и тази квота не е изчерпана; или

б)

уловът представлява част от квота на Съюза, която не е била разпределена по квоти между държавите-членки, и тази квота на Съюза не е изчерпана.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 7

Предаване на данни

Когато съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите-членки изпращат на Комисията данни относно разтоварванията на брега на уловените запаси, те използват посочените в приложението към настоящия регламент кодове на запасите.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

S. VANACKERE


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОДУ, ПРИЛОЖИМ ЗА КОРАБИ НА ЕС, В ЗОНИ С ОДУ ПО ВИД И ПО ЗОНА

Следните таблици определят ОДУ и квотите (в тонове живо тегло) по запаси, както и функционално свързаните с това условия, когато това е целесъобразно.

Рибните запаси се указват по азбучен ред на латинските наименования на видовете. За целите на настоящия регламент се прилага следната таблица за съответствие на латинските и общоприетите наименования:

Научно наименование

3-буквен код

Общоприето наименование

Psetta maxima

TUR

Калкан

Sprattus sprattus

SPR

Трицона


Вид

:

Калкан

Psetta maxima

Зона

:

Черно море

TUR/F3742C

България

43,2 (1)

 

Румъния

43,2 (1)

 

ЕС

86,4 (1)

 

ОДУ

Неприложимо

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид

:

Трицона

Sprattus sprattus

Зона

:

Черно море

SPR/F3742C

България

8 032,5

 

Румъния

3 442,5

 

ЕС

11 475

 

ОДУ

Неприложимо

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


(1)  Не се разрешава риболовна дейност от 15 април до 15 юни 2011 г.


29.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1257/2010 НА СЪВЕТА

от 20 декември 2010 година

за удължаване на срока на действие на мерките за временна дерогация от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност и от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, въведени с Регламент (ЕО) № 920/2005

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 342 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета от 13 юни 2005 г. за изменение на Регламент № 1 от 15 април 1958 година за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност, и на Регламент № 1 от 15 април 1958 година относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, както и за въвеждане на мерки за временна дерогация от тези регламенти (1) за ирландския език се предоставя статус на официален език и на работен език на институциите на Съюза.

(2)

В Регламент (ЕО) № 920/2005 е предвидено, че от практически съображения и като преходна мярка институциите на Съюза не са обвързани със задължението да съставят и превеждат всички актове, включително решенията на Съда, на ирландски език, с изключение на регламентите, приети съвместно от Европейския парламент и Съвета. В срок от четири години след началната дата на прилагане на Регламент (ЕО) № 920/2005, както и на петгодишни интервали след това, Съветът следва да реши дали да прекрати прилагането на тази дерогация.

(3)

Институциите на Съюза ще продължат да предприемат инициативи с цел подобряване на достъпа на гражданите до информация за дейностите на Съюза на ирландски език. Трудностите с набирането на достатъчен брой писмени преводачи, юрист-лингвисти, устни преводачи и асистенти с ирландски език обаче продължават. Следователно е уместно срокът на действие на дерогацията, предвидена в член 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 920/2005, да бъде удължен с пет години, считано от 1 януари 2012 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Срокът на действие на дерогацията, предвидена в член 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 920/2005, се удължава с пет години, считано от 1 януари 2012 г.

Настоящият член не се прилага за регламенти, приети съвместно от Европейския парламент и Съвета.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

J. SCHAUVLIEGE


(1)  ОВ L 156, 18.6.2005 г., стр. 3.


29.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1258/2010 НА СЪВЕТА

от 20 декември 2010 година

за определяне за риболовната 2011 година на ориентировъчните цени и цените на производител на Съюза за някои рибни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 43, параграф 3 от Договора Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определяне на цените.

(2)

Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1) изисква да бъдат определяни ориентировъчни цени и цени на производител на Съюза за всяка риболовна година с цел установяване на ценови нива за интервенция на пазара по отношение на някои рибни продукти.

(3)

Задължение на Съвета е да определи ориентировъчни цени за всеки от продуктите и групите продукти, посочени в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 104/2000, и цени на производител на Съюза за продуктите, посочени в приложение III към същия регламент.

(4)

Въз основа на текущите налични данни относно цените на съответните продукти и критериите, посочени в член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000, ориентировъчните цени следва да се увеличат, запазят или намалят за риболовната 2011 година в зависимост от видовете.

(5)

Уместно е да се установи цена на производител на Съюза за един от продуктите, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 104/2000, и да се изчислят цените на производител на Съюза за останалите с помощта на коефициентите на преобразуване, определени с Регламент (ЕО) № 802/2006 на Комисията от 30 май 2006 г. за определяне коефициентите на преобразуване, прилагани към риби от рода Thunnus и Euthynnus  (2).

(6)

Въз основа на критериите, установени в член 18, параграф 2, първо и второ тире и в член 26, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000, цената на производител на Съюза за риболовната 2011 година следва да се коригира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За риболовната година от 1 януари до 31 декември 2011 г. ориентировъчните цени, предвидени в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000, са посочени в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Цените на производител на Съюза съгласно член 26, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000 за риболовната година от 1 януари до 31 декември 2011 г. са посочени в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

J. SCHAUVLIEGE


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложения

Вид

Продукти, изброени в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 104/2000

Начин на търговско предлагане

Ориентировъчна цена

(EUR/тон)

I

1.

Херинга от видовете Clupea harengus

Цели риби

274

2.

Сардини от вида Sardina pilchardus

Цели риби

574

3.

Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias)

Цели риби или изкормени риби с глави

1 090

4.

Котешка акула (Scyliorhinus spp.)

Цели риби или изкормени риби с глави

704

5.

Морски костур (Sebastes spp.)

Цели риби

1 212

6.

Треска от видовете Gadus morhua

Цели риби или изкормени риби с глави

1 589

7.

Сайда (Pollachius virens)

Цели риби или изкормени риби с глави

799

8.

Пикша (Melanogrammus aeglefinus)

Цели риби или изкормени риби с глави

956

9.

Меджид (Merlangius merlangus)

Цели риби или изкормени риби с глави

889

10.

Морски щуки (Molva spp.)

Цели риби или изкормени риби с глави

1 153

11.

Скумрия от видовете Scomber scombrus

Цели риби

320

12.

Скумрия от видовете Scomber japonicus

Цели риби

285

13.

Хамсия (Engraulis spp.)

Цели риби

1 274

14.

Писия морска (Pleuronectes platessa)

Цели риби или изкормени риби с глави

от 1.1.2011 г. до 30.4.2011 г.

1 026

Цели риби или изкормени риби с глави

от 1.5.2011 г. до 31.12.2011 г.

1 425

15.

Мерлуза от видовете Merluccius merluccius

Цели риби или изкормени риби с глави

3 318

16.

Мегрим (Lepidorhombus spp.)

Цели риби или изкормени риби с глави

2 342

17.

Лиманда (Limanda limanda)

Цели риби или изкормени риби с глави

803

18.

Писия (Platichthys flesus)

Цели риби или изкормени риби с глави

486

19.

Бял тон или дългопер тунец (Thunnus alalunga)

Цели риби

2 308

Изкормени риби с глави

2 437

20.

Сепия (Sepia officinalis и Rossia macrosoma)

Цяла

1 781

21.

Въдичари (Lophius spp.)

Цели риби или изкормени риби с глави

2 923

Риби без глави

6 015

22.

Скариди от видовете Crangon crangon

Само сварени във вода

2 423

23.

Северна скарида (Pandalus borealis)

Само сварени във вода

6 668

Пресни или изстудени

1 614

24.

Рак пустинник (Cancer pagurus)

Цял

1 676

25.

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

Цял

5 119

Опашки

3 979

26.

Морски език (Solea spp.)

Цели риби или изкормени риби с глави

6 843

II

1.

Гренландска камбала (Reinhardtius hippoglossoides)

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

1 916

2.

Мерлуза от рода Merluccius spp.

Замразени, цели, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

1 232

Замразени, филетирани, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

1 498

3.

Зубан и пагел (Dentex dentex и Pagellus spp.)

Замразени, на блокове или в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

1 447

4.

Риба меч (Xiphias gladius)

Замразени, цели, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

4 058

5.

Сепия (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

1 915

6.

Октоподи (Octopus spp.)

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

2 161

7.

Калмари (Loligo spp.)

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

1 173

8.

Калмари (Ommastrephes sagittatus)

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

961

9.

Illex argentinus

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

873

10.

Скариди от семейство Penaeidae

 

 

Скариди от видовете Parapenaeus longirostris

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

4 072

Други видове от семейство Penaeidae

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

7 813


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вид

Видове продукти, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 104/2000

Тегло

Начин на търговско предлагане

Цена на производител на Съюза

(EUR/тон)

Жълтопер тунец (Thunnus albacares)

Тежащи повече от 10 kg всяка

Цяла

1 200

Изчистени и изкормени

 

Друго

 

Тежащи не повече от 10 kg всяка

Цяла

 

Изчистени и изкормени

 

Друго

 

Бял тон (Thunnus alalunga)

Тежащи повече от 10 kg всяка

Цяла

 

Изчистени и изкормени

 

Друго

 

Тежащи не повече от 10 kg всяка

Цяла

 

Изчистени и изкормени

 

Друго

 

Ивичест тунец (Katsuwonus pelamis)

 

Цяла

 

 

Изчистени и изкормени

 

 

Друго

 

Червен тон (Thunnus thynnus)

 

Цяла

 

 

Изчистени и изкормени

 

 

Друго

 

Други видове от родовете Thunnus и Euthynnus

 

Цяла

 

 

Изчистени и изкормени

 

 

Друго

 


29.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1259/2010 НА СЪВЕТА

от 20 декември 2010 година

относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 81, параграф 3 от него,

като взе предвид Решение 2010/405/ЕС на Съвета от 12 юли 2010 г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (1),

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което е гарантирано свободното движение на хора. С оглед на постепенното изграждане на това пространство Съюзът трябва да приеме мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение, особено когато това е необходимо за правилното функциониране на вътрешния пазар.

(2)

Съгласно член 81 от Договора за функционирането на Европейския съюз тези мерки трябва да включват мерки, които целят да осигурят съвместимост на правилата, приложими в държавите-членки по отношение на стълкновението на закони.

(3)

На 14 март 2005 г. Комисията прие Зелена книга относно приложимото право и компетентността при бракоразводните дела. Зелената книга постави началото на широки обществени консултации относно възможни решения на проблемите, които могат да възникнат в сегашната ситуация.

(4)

На 17 юли 2006 г. Комисията предложи регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета (2) по отношение на компетентността и за въвеждане на правила, отнасящи се до приложимото право при брачни дела.

(5)

На заседанието си в Люксембург от 5 и 6 юни 2008 г. Съветът констатира липсата на единодушие по това предложение и наличието на непреодолими трудности, които правят невъзможно постигането на единодушие към дадения момент и в близко бъдеще. Съветът установи, че целите на предложението не могат да бъдат постигнати в разумен срок, като се прилагат съответните разпоредби на Договорите.

(6)

Впоследствие Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Австрия, Португалия, Румъния и Словения отправиха искане към Комисията, в което посочиха, че възнамеряват да установят помежду си засилено сътрудничество в областта на приложимото право при брачни дела. На 3 март 2010 г. Гърция оттегли своето искане.

(7)

На 12 юли 2010 г. Съветът прие Решение 2010/405/ЕС, с което се разрешава засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла.

(8)

Съгласно член 328, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, при установяване на засилено сътрудничество то е отворено за всички държави-членки, при условие че се зачитат евентуалните условия за участие, определени в решението за разрешаването му. То е отворено за тях и във всеки друг момент, при условие че се зачитат както посочените условия, така и вече приетите в тази насока актове. Комисията и държавите-членки, участващи в засиленото сътрудничество, се стремят да насърчават участието в него на възможно най-голям брой държави-членки. Настоящият регламент следва да е задължителен в своята цялост и да се прилага пряко само в участващите държави-членки в съответствие с Договорите.

(9)

Настоящият регламент следва да създаде ясна и пълна правна рамка в областта на приложимото право при развод и законна раздяла в участващите държави-членки и да осигури на гражданите подходяща степен на правна сигурност, предвидимост и гъвкавост, както и да предотврати случаи, в които единият съпруг подава молба за развод преди другия, за да осигури провеждането на производството по определено право, което той счита за по-благоприятно за защита на собствените си интереси.

(10)

Материалният обхват и разпоредбите на настоящия регламент следва да съответстват на Регламент (ЕО) № 2201/2003. Той обаче не следва да се прилага по отношение на унищожаването на брака.

Настоящият регламент следва да се прилага само по отношение на прекратяването или отслабването на брачните връзки. Правото, определено от стълкновителните норми в настоящия регламент, следва да се прилага за основанията за развод и законна раздяла.

Преюдициални въпроси като правоспособност и действителност на брака и въпроси като последици от развода или законната раздяла за имуществото, името, родителската отговорност, задълженията за издръжка или други евентуални допълнителни мерки следва да се определят от стълкновителните норми, приложими в съответната участваща държава-членка.

(11)

За да може да се определи точно териториалният обхват на настоящия регламент, следва да се посочат държавите-членки, които участват в засиленото сътрудничество.

(12)

Настоящият регламент следва да има универсален характер, т.е. следва да бъде възможно неговите единни стълкновителни норми да определят за приложимо правото на участваща държава-членка, правото на неучастваща държава-членка или правото на държава, която не е член на Европейския съюз.

(13)

Настоящият регламент следва да се прилага независимо от вида на сезирания съд или трибунал. Където е приложимо, съдът следва да се счита за сезиран в съответствие с Регламент (ЕО) № 2201/2003.

(14)

За да се предостави на съпрузите възможност да изберат приложимо право, с което имат тесни връзки, или, при липса на такъв избор, за да може това право да се приложи към техния развод или законна раздяла, въпросното право следва да се прилага, дори ако не е правото на участваща държава-членка. В случай на определяне на правото на друга държава-членка мрежата, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (3), би могла да поеме роля в подпомагането на съдилищата относно съдържанието на чуждия закон.

(15)

Увеличаването на мобилността на гражданите изисква по-голяма гъвкавост и по-голяма правна сигурност. За да се постигне тази цел, настоящият регламент следва да укрепи самостоятелността на страните в областта на развода и законната раздяла, като им остави определена възможност за избор на приложимото право при техния развод или законна раздяла.

(16)

Съпрузите следва да имат възможност да избират като приложимо право при развод и законна раздяла правото на държава, с която имат особена връзка, или правото на сезирания съд. Избраното от съпрузите право трябва да е в съответствие с основните права, признати в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(17)

Преди да определят приложимото право, за съпрузите е важно да имат достъп до актуализирана информация относно основните характеристики на националното право и правото на Съюза, както и относно производствата, уреждащи развода и законната раздяла. За да гарантира достъпът до подходяща и качествена информация, Комисията редовно актуализира тази информация в публичната информационна система в интернет, създадена с Решение 2001/470/ЕО на Съвета.

(18)

Информираният избор на двамата съпрузи е един от основните принципи на настоящия регламент. Всеки един от съпрузите следва да знае точно какви са правните и социалните последици от избора на приложимото право. Възможността да се избере приложимото право по взаимно съгласие следва да не засяга правата и равните възможности на двамата съпрузи. Ето защо съдиите в участващите държави-членки следва да съзнават значението на информирания избор на двамата съпрузи по отношение на правните последици от сключеното споразумение за избор на приложимо право.

(19)

Правилата относно материалната и формалната действителност следва да се определят по такъв начин, че да се улесни информираният избор на съпрузите и съгласието им да се зачита, с цел да се гарантира правна сигурност, както и по-добър достъп до правосъдие. Що се отнася до формалната действителност, следва да се въведат някои предпазни мерки, за да се гарантира, че съпрузите осъзнават последиците от своя избор. Като минимално изискване споразумението за избор на приложимо право следва да бъде изготвено в писмена форма, да бъде датирано и подписано от двете страни. Ако обаче правото на участващата държава-членка, където е обичайното местопребиваване на двамата съпрузи към момента на сключване на споразумението, предвижда допълнителни изисквания за форма, тези изисквания следва да бъдат спазени. Например, подобни допълнителни изисквания за форма могат да съществуват в участваща държава-членка, в която споразумението се включва в брачен договор. Ако към момента на сключване на споразумението съпрузите имат обичайно местопребиваване в различни участващи държави-членки, които предвиждат различни изисквания за форма, би било достатъчно да бъдат спазени изискванията за форма на една от тези държави-членки. Ако към момента на сключване на споразумението само единият от съпрузите има обичайно местопребиваване в участваща държава-членка, която предвижда допълнителни изисквания за форма, последните следва да бъдат спазени.

(20)

Споразумение за определяне на приложимото право, следва да може да бъде сключено и изменено най-късно при сезиране на съда и дори по време на съдопроизводството, ако правото на сезирания съд предвижда тази възможност. В такъв случай следва да бъде достатъчно изборът на правото да бъде отбелязан в протокола съгласно правото на сезирания съд.

(21)

Когато не е направен избор на приложимо право, настоящият регламент следва да въведе хармонизирани стълкновителни норми въз основа на скала със степенувани критерии за привързване, които се основават на наличието на тесни връзки между съпрузите и съответното право, с цел да се гарантират правната сигурност и предвидимостта и да се предотвратят случаи, в които единият съпруг подава молба за развод преди другия, за да може производството да се урежда от определено право, което той счита за по-благоприятно за защита на собствените си интереси. Тези критерии за привързване следва да бъдат избрани така, че да гарантират производството за развод или законна раздяла да се урежда от право, с което съпрузите имат тесни връзки.

(22)

Когато настоящият регламент посочва гражданството като критерий за привързване с оглед прилагането на правото на дадена държава, въпросът как да се постъпва в случай на множествено гражданство следва да се остави да бъде решен от националното право при пълно зачитане на общите принципи на Европейския съюз.

(23)

Ако съдът бъде сезиран, за да преобразува законна раздяла в развод, и при липса на избор на приложимо право от страните, при развода следва да се прилага същото право, което е било приложено при законната раздяла. Тази приемственост би предоставила на страните по-голяма предвидимост и би укрепила правната сигурност. Ако правото, което е било приложено при законната раздяла, не предвижда преобразуване на законната раздяла в развод, разводът следва да се урежда от стълкновителните норми, които се прилагат при липса на избор от страните. Това не следва да пречи на съпрузите да се опитват да получат развод въз основа на други разпоредби от настоящия регламент.

(24)

В някои случаи, например когато приложимото право не предвижда развод или не предоставя на единия от съпрузите, заради пола му, равни права на достъп до развод или до законна раздяла, следва въпреки това да се приложи правото на сезирания съд. Това обаче не следва да засяга клаузата за обществен ред.

(25)

По съображения от обществен интерес следва да се даде възможност на съдилищата на държавите-членки при изключителни обстоятелства да откажат прилагането на разпоредба на чуждото право, когато в конкретен случай прилагането ѝ би било в явно противоречие с обществения ред на сезирания съд. При все това съдилищата не следва да могат да прилагат изключението за обществен ред с цел неприлагането на разпоредба на правото на друга държава, когато това би било в противоречие с Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално с член 21 от нея, който забранява всяка форма на дискриминация.

(26)

Когато в настоящия регламент се посочва, че правото на участващата държава-членка, в която е сезираният съд, не предвижда развод, това следва да се тълкува в смисъл, че в правото на съответната държава-членка изобщо не съществува правният институт „развод“. В такъв случай съдът не следва да бъде задължен да постановява развод по силата на настоящия регламент.

Когато в настоящия регламент се посочва, че правото на участващата държава-членка, в която е сезираният съд, не приема даден брак за действителен за целите на производството за развод, това следва да се тълкува, inter alia, в смисъл, че такъв брак не съществува в правото на съответната държава-членка. В такъв случай съдът не следва да бъде задължен да постановява развод или законна раздяла по силата на настоящия регламент.

(27)

Тъй като има държави и участващи държави-членки, в които успоредно съществуват две или повече правни системи или набор от правила, отнасящи се до въпросите, уредени от настоящия регламент, следва да се предвиди разпоредба, която да урежда степента, в която разпоредбите на настоящия регламент се прилагат за различните териториални единици на тези държави и участващи държави-членки или спрямо различните категории лица от тези държави и участващи държави-членки.

(28)

При отсъствие на правила, определящи приложимото право, страните, избрали правото на държавата, чието гражданство има едната от страните, следва в същото време да посочат за правото на коя териториална единица са се договорили, в случай че държавата, чието право е избрано, съдържа различни териториални единици, всяка от които има собствена правна система или набор от правила във връзка с развода.

(29)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно повишаване на правната сигурност, на предвидимостта и на гъвкавостта при брачни дела с международен характер, и съответно улесняването на свободното движение на хора в рамките на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите-членки и поради това могат, поради мащаба и последиците от настоящия регламент, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки, когато е подходящо чрез засилено сътрудничество, в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(30)

Настоящият регламент зачита основните права и принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално в член 21 от нея, в който се посочва, че е забранена всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Настоящият регламент следва да се прилага от съдилищата на участващите държави-членки, като се зачитат тези права и принципи,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ, ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/2003, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВСЕОБЩО ПРИЛАГАНЕ

Член 1

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага в случаи на стълкновение на закони в областта на развода и законната раздяла.

2.   Настоящият регламент не се прилага по следните въпроси, дори когато те възникват само като преюдициален въпрос във връзка с производства за развод или законна раздяла:

а)

правоспособност на физически лица;

б)

съществуване, действителност или признаване на брака;

в)

унищожаване на брака;

г)

имена на съпрузите;

д)

имуществени последици от брака;

е)

родителска отговорност;

ж)

задължения за издръжка;

з)

попечителство или наследяване.

Член 2

Връзка с Регламент (ЕО) № 2201/2003

Настоящият регламент не засяга приложението на Регламент (ЕО) № 2201/2003.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент:

1.

„участваща държава-членка“ означава държава-членка, която участва в засиленото сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла по силата на Решение 2010/405/ЕС или по силата на решение, прието съгласно член 331, параграф 1, втора или трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.

2.

терминът „съд“ обхваща всички органи на участващите държави-членки, които са компетентни по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

Член 4

Всеобщо прилагане

Правото, определено с настоящия регламент, се прилага дори когато не е право на участваща държава-членка.

ГЛАВА II

ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ПРИ РАЗВОД И ЗАКОННА РАЗДЯЛА

Член 5

Избор на приложимо право от страните

1.   Съпрузите могат да се договорят да определят приложимото право при развод и законна раздяла, при условие че то е едно от следните:

а)

правото на държавата, в която съпрузите имат обичайно местопребиваване към момента на сключване на споразумението, или

б)

правото на държавата на последното обичайно местопребиваване на съпрузите, доколкото единият от тях все още пребивава там към момента на сключване на споразумението, или

в)

правото на държавата, чийто гражданин е един от съпрузите към момента на сключване на споразумението, или

г)

правото на сезирания съд.

2.   Без да се засяга параграф 3, споразумението за определяне на приложимото право може да бъде сключено и изменяно по всяко време, но не по-късно от момента на сезиране на съда.

3.   Ако правото на сезирания съд предвижда това, съпрузите могат също да определят приложимото право пред съда в хода на съдебното производство. В такъв случай споразумението се отбелязва в протокола съгласно правото на сезирания съд.

Член 6

Съгласие и материална действителност

1.   Наличието и действителността на споразумение относно избора на право или на отделна разпоредба от това споразумение се определят от правото, което би било приложимо съгласно настоящия регламент, ако споразумението или разпоредбата биха били действителни.

2.   Въпреки това, за да установи, че не е изразил съгласие, всеки един от съпрузите може да се позове на правото на държавата, в която има обичайното си местопребиваване към момента на сезиране на съда, ако от обстоятелствата е видно, че не е оправдано последиците от неговите действия да се определят в съответствие с правото, определено в параграф 1.

Член 7

Формална действителност

1.   Споразумението, посочено в член 5, параграфи 1 и 2, се изготвя в писмена форма и се датира и подписва от двамата съпрузи. Всяко предаване по електронен път, което позволява трайно съхранение на споразумението, се счита за равностойно на писмена форма.

2.   Ако обаче правото на участващата държава-членка, в която е обичайното местопребиваване на двамата съпрузи към момента на сключване на споразумението, предвижда допълнителни изисквания за форма за този тип споразумения, тези изисквания се прилагат.

3.   Ако към момента на сключване на споразумението съпрузите имат за обичайно местопребиваване различни участващи държави-членки и ако съответното право на тези държави предвижда различни изисквания за форма, споразумението се смята за действително по отношение на формата, ако отговаря на условията, посочени в правото на една от тези държави.

4.   Ако към момента на сключване на споразумението само единият от съпрузите има за обичайно местопребиваване участваща държава-членка и ако в тази държава се предвиждат допълнителни изисквания за форма за този вид споразумения, тези изисквания се прилагат.

Член 8

Приложимо право при липса на избор от страните

При липса на избор по смисъла на член 5 разводът и законната раздяла се уреждат от:

а)

правото на държавата на обичайно местопребиваване на съпрузите към момента на сезиране на съда; или, ако не е изпълнено това,

б)

правото на държавата на последно обичайно местопребиваване на съпрузите, при условие че това пребиваване е приключило не повече от една година преди сезирането на съда, и ако единият от съпрузите все още живее в тази държава към момента на сезиране на съда; или, ако не е изпълнено това,

в)

правото на държавата, чиито граждани са съпрузите към момента на сезиране на съда; или, ако не е изпълнено това,

г)

правото на държавата на сезирания съд.

Член 9

Преобразуване на законната раздяла в развод

1.   В случай на преобразуване на законна раздяла в развод, правото, приложимо при развода, е правото, което е било приложено при законната раздяла, освен ако страните не са договорили друго в съответствие с член 5.

2.   Ако обаче правото, което е било приложено при законната раздяла, не предвижда преобразуване на законната раздяла в развод, се прилага член 8, освен ако страните не са договорили друго в съответствие с член 5.

Член 10

Прилагане на правото на сезирания съд

Когато приложимото право по силата на член 5 или член 8 не предвижда развод или не осигурява на единия от съпрузите, поради неговия пол, равни права на достъп до развод или до законна раздяла, се прилага правото на сезирания съд.

Член 11

Изключване на препращане

Когато в настоящия регламент се предвижда прилагане на правото на държава, това се отнася до прилагане на правните норми,които са в сила в тази държава, с изключение на нормите на нейното международно частно право.

Член 12

Обществен ред

Прилагането на разпоредба на правото, определено като приложимо по силата на настоящия регламент, може да бъде отказано, само ако това прилагане е явно несъвместимо с обществения ред в държавата на сезирания съд.

Член 13

Различия в националното право

Нищо в настоящия регламент не задължава съдилищата на участваща държава-членка, чието право не предвижда развод или не приема въпросния брак за действителен за целите на производството за развод, да постановяват развод по силата на прилагането на настоящия регламент.

Член 14

Държави с две или повече правни системи — интертериториални стълкновения на закони

Когато една държава включва няколко териториални единици, всяка от които има собствена правна система или набор от правила по въпросите, уредени от настоящия регламент:

а)

всяко позоваване на правото на тази държава се тълкува, за целите на определянето на приложимото право съгласно настоящия регламент, като позоваване на правото, което е в сила в съответната териториална единица;

б)

всяко позоваване на обичайното местопребиваване в тази държава се тълкува като отнасящо се за обичайното местопребиваване в дадена териториална единица;

в)

всяко позоваване на гражданство се отнася до териториалната единица, определена от правото на дадената държава, или, при отсъствие на приложими правила, до териториалната единица, избрана от страните, или, при отсъствие на избор, до териториалната единица, с която един или и двамата съпрузи имат най-тясна връзка.

Член 15

Държави с две или повече правни системи — интерперсонални стълкновения на закони

Във връзка с държава, в която съществуват две или повече правни системи или набор от правила, приложими за различни категории лица и отнасящи се до въпросите, уредени от настоящия регламент, всяко позоваване на правото на такава държава се тълкува като отнасящо се за правната система, определена от действащите в дадената държава правила. При отсъствие на такива правила се прилага правната система или набор от правила, с която (които) един или и двамата съпрузи имат най- тясна връзка.

Член 16

Неприлагане на настоящия регламент към вътрешните стълкновения на закони

От участваща държава-членка, в която за въпросите, уредени от настоящия регламент, се прилагат различни правни системи или набори от правила, не се изисква да прилага настоящия регламент по отношение на стълкновенията на закони, възникващи единствено между тези различни правни системи или набори от правила.

ГЛАВА III

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Информация, предоставена от участващите държави-членки

1.   До 21 септември 2011 г. участващите държави-членки съобщават на Комисията своите национални разпоредби, ако съществуват такива, относно:

а)

изискванията за форма, приложими за споразуменията относно избора на приложимо право съгласно член 7, параграфи 2—4; и

б)

възможността за определяне на приложимото право в съответствие с член 5, параграф 3.

Участващите държави-членки информират Комисията за всички последващи изменения на тези разпоредби.

2.   Комисията оповестява изпратената съгласно параграф 1 информация по подходящ начин, по-специално чрез уебсайта на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

Член 18

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент се прилага само за съдебните производства и за посочените в член 5 споразумения, които са образувани или съответно сключени след 21 юни 2012 г.

Въпреки това споразумение за избор на приложимо право, сключено преди 21 юни 2012 г., също поражда действие, при условие че отговаря на изискванията на членове 6 и 7.

2.   Настоящият регламент не засяга споразуменията за избор на приложимо право, сключени в съответствие с правото на участваща държава-членка, чийто съд е сезиран преди 21 юни 2012 г.

Член 19

Връзка с влезли в сила международни конвенции

1.   Без да се засягат задълженията на участващите държави-членки съгласно член 351 от Договора за функционирането на Европейския съюз, настоящият регламент не засяга прилагането на международните конвенции, по които една или повече участващи държави-членки са страни към момента на приемането на настоящия регламент или към момента на приемането на решението съгласно член 331, параграф 1, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, и които установяват правила за уреждане на стълкновения на закони, отнасящи се до развод или законна раздяла.

2.   Въпреки това, в отношенията между участващите държави-членки настоящият регламент има предимство пред конвенции, сключени изключително между две или повече от тях, доколкото такива конвенции засягат въпроси, уредени от настоящия регламент.

Член 20

Клауза за преразглеждане

1.   До 31 декември 2015 г. и след това на всеки пет години Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящия регламент. При необходимост докладът се придружава от предложения за адаптиране на настоящия регламент.

2.   За тази цел участващите държави-членки съобщават на Комисията съответната информация относно прилагането на настоящия регламент от техните съдилища.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 21 юни 2012 г., с изключение на член 17, който се прилага от 21 юни 2011 г.

За онези участващи държави-членки, участващи в засиленото сътрудничество по силата на решение, прието в съответствие с член 331, параграф 1, втора или трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, настоящият регламент се прилага от датата, посочена в съответното решение.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в участващите държави-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

J. SCHAUVLIEGE


(1)  ОВ L 189, 22.7.2010 г., стр. 12.

(2)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност (ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25


29.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1260/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2010 година

относно публикуване за 2011 г. на номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановявания при износ, въведена с Регламент (ЕИО) № 3846/87

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията от 17 декември 1987 г. за въвеждане на номенклатура на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ (2), и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Следва да се публикува пълната версия на номенклатурата за възстановявания, която влиза в сила на 1 януари 2011 г., както произтича от нормативните разпоредби относно режима на износ на селскостопански продукти.

(2)

Поради това Регламент (ЕС) № 1298/2009 на Комисията от 18 декември 2009 г. относно публикуване за 2010 г. на въведената с Регламент (ЕИО) № 3846/87 (3) номенклатура на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ, следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 3846/87 се изменя, както следва:

(1)

Приложение I се заменя с текста от приложение I към настоящия регламент.

(2)

Приложение II се заменя с текста от приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕС) № 1298/2009 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2011 г.

Срокът му на действие изтича на 31 декември 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 353, 31.12.2009 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

НОМЕНКЛАТУРА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ИЗНОС

СЪДЪРЖАНИЕ

Сектор

1.

Житни растения и брашно, едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница или ръж

2.

Ориз и натрошен ориз

3.

Продукти, получени чрез преработка на житни растения

4.

Смесени фуражи на основата на житни растения

5.

Телешко или говеждо месо

6.

Свинско месо

7.

Птиче месо

8.

Яйца

9.

Мляко и млечни продукти

10.

Бяла и сурова захар без допълнителна обработка

11.

Сиропи и други захарни продукти

1.   Житни растения и брашно, едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница или ръж

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

 

1001 10 00

Твърда пшеница:

 

– –

За посев

1001 10 00 9200

– –

Друга

1001 10 00 9400

ex 1001 90

Други:

 

 

– –

Лимец за други цели, мека пшеница и смес от пшеница и ръж:

 

1001 90 91

– – –

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж, за посев

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – –

Други

1001 90 99 9000

1002 00 00

Ръж

1002 00 00 9000

1003 00

Ечемик:

 

1003 00 10

За посев

1003 00 10 9000

1003 00 90

Друг

1003 00 90 9000

1004 00 00

Овес:

 

За посев

1004 00 00 9200

Друг

1004 00 00 9400

1005

Царевица:

 

ex 1005 10

За посев:

 

1005 10 90

– –

Друга

1005 10 90 9000

1005 90 00

Друга

1005 90 00 9000

1007 00

Сорго на зърна:

 

1007 00 90

Друго

1007 00 90 9000

ex 1008

Елда, просо и семе за птици; други житни растения:

 

1008 20 00

Просо

1008 20 00 9000

1101 00

Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж:

 

 

Пшенично брашно:

 

1101 00 11

– –

От твърда пшеница

1101 00 11 9000

1101 00 15

– –

От мека пшеница и лимец:

 

– – –

Със съдържание на пепел от 0 до 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – –

Със съдържание на пепел от 601 до 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – –

Със съдържание на пепел от 901 до 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – –

Със съдържание на пепел от 1 101 до 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – –

Със съдържание на пепел от 1 651 до 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – –

Със съдържание на пепел над 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

Брашно от смес от пшеница и ръж

1101 00 90 9000

ex 1102

Брашна от житни растения, различни от пшеничното или от брашното от смес от пшеница и ръж:

 

1102 10 00

Ръжено брашно:

 

– –

Със съдържание на пепел от 0 до 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– –

Със съдържание на пепел над 1 400 до 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– –

Със съдържание на пепел над 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули от житни растения:

 

 

Едрозърнест и дребнозърнест грис:

 

1103 11

– –

От пшеница:

 

1103 11 10

– – –

От твърда пшеница:

 

– – – –

Със съдържание на пепел от 0 до 1 300 mg/100 g:

 

– – – – –

Дребнозърнест грис, от който по-малко от 10 % тегловни преминават през сито с отвор 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – –

Друг

1103 11 10 9400

– – – –

Със съдържание на пепел над 1 300 mg/100 g:

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – –

От мека пшеница и лимец:

 

– – – –

Със съдържание на пепел от 0 до 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – –

Със съдържание на пепел над 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ориз и натрошен ориз

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

1006

Ориз:

 

1006 20

Олющен (кафяв) ориз:

 

 

– –

Пропарен:

 

1006 20 11

– – –

С кръгли зърна

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – –

Със средни зърна

1006 20 13 9000

 

– – –

С дълги зърна

 

1006 20 15

– – – –

Със съотношение дължина/широчина на зърната, по-голямо от 2, но по-малко от 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – –

Със съотношение дължина/широчина на зърната, равно или по-голямо от 3

1006 20 17 9000

 

– –

Друг:

 

1006 20 92

– – –

С кръгли зърна

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – –

Със средни зърна

1006 20 94 9000

 

– – –

С дълги зърна

 

1006 20 96

– – – –

Със съотношение дължина/широчина на зърната, по-голямо от 2, но по-малко от 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – –

Със съотношение дължина/широчина на зърната, равно или по-голямо от 3

1006 20 98 9000

1006 30

Полубланширан или бланширан ориз, дори полиран или гланциран:

 

 

– –

Полубланширан ориз:

 

 

– – –

Пропарен:

 

1006 30 21

– – – –

С кръгли зърна

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – –

Със средни зърна

1006 30 23 9000

 

– – – –

С дълги зърна:

 

1006 30 25

– – – – –

Със съотношение дължина/широчина на зърната, по-голямо от 2, но по-малко от 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – –

Със съотношение дължина/широчина на зърната, равно или по-голямо от 3

1006 30 27 9000

 

– – –

Друг:

 

1006 30 42

– – – –

С кръгли зърна

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – –

Със средни зърна

1006 30 44 9000

 

– – – –

С дълги зърна:

 

1006 30 46

– – – – –

Със съотношение дължина/широчина на зърната, по-голямо от 2, но по-малко от 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – –

Със съотношение дължина/широчина на зърната, равно или по-голямо от 3

1006 30 48 9000

 

– –

Бланширан ориз:

 

 

– – –

Пропарен:

 

1006 30 61

– – – –

С кръгли зърна:

 

– – – – –

В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 61 9100

– – – – –

Друг

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – –

Със средни зърна:

 

– – – – –

В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 63 9100

– – – – –

Друг

1006 30 63 9900

 

– – – –

С дълги зърна:

 

1006 30 65

– – – – –

Със съотношение дължина/широчина на зърната, по-голямо от 2, но по-малко от 3:

 

– – – – – –

В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 65 9100

– – – – – –

Друг

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – –

Със съотношение дължина/широчина на зърната, равно или по-голямо от 3:

 

– – – – – –

В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 67 9100

– – – – – –

Друг

1006 30 67 9900

 

– – –

Друг:

 

1006 30 92

– – – –

С кръгли зърна:

 

– – – – –

В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 92 9100

– – – – –

Друг

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – –

Със средни зърна:

 

– – – – –

В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 94 9100

– – – – –

Друг

1006 30 94 9900

 

– – – –

С дълги зърна:

 

1006 30 96

– – – – –

Със съотношение дължина/широчина на зърната, по-голямо от 2, но по-малко от 3:

 

– – – – – –

В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 96 9100

– – – – – –

Друг

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – –

Със съотношение дължина/широчина на зърната, равно или по-голямо от 3:

 

– – – – – –

В директни опаковки с нетно съдържание 5 kg или по-малко

1006 30 98 9100

– – – – – –

Друг

1006 30 98 9900

1006 40 00

Натрошен ориз

1006 40 00 9000


3.   Продукти, получени чрез преработка на житни растения

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

ex 1102

Брашна от житни растения, различни от пшеничното или от брашното от смес от пшеница и ръж:

 

ex 1102 20

Царевично брашно:

 

ex 1102 20 10

– –

С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %:

 

– – –

С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,3 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,8 % (2)

1102 20 10 9200

– – –

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,3 %, но непревишаващо 1,5 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1,0 % (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– –

Друго:

 

– – –

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 1,7 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1,0 % (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

Други:

 

1102 90 10

– –

Ечемично брашно:

 

– – –

С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 %

1102 90 10 9100

– – –

Друго

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– –

Овесено брашно:

 

– – –

С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 2,3 %, с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1,8 %, със съдържание на влага, непревишаващо 11 % и при което пероксидазата реално е неактивна

1102 90 30 9100

ex 1103

Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, от житни растения:

 

 

Едрозърнест и дребнозърнест грис:

 

ex 1103 13

– –

От царевица:

 

ex 1103 13 10

– – –

С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %:

 

– – – –

С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 0,9 %, с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,6 %, от които не повече от 30 % преминават през сито с отвор 315 микрметра и не повече от 5 % преминават през сито с отвор 150 микрометра (3)

1103 13 10 9100

– – – –

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 0,9 %, но непревишаващо 1,3 %, с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,8 %, от които не повече от 30 % преминават през сито с отвор 315 микрометра и не повече от 5 % преминават през сито с отвор 150 микрометра (3)

1103 13 10 9300

– – – –

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,3 %, но непревишаващо 1,5 %, с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1,0 %, от които не повече от 30 % преминават през сито с отвор 315 микрометра и не повече от 5 % преминават през сито с отвор 150 микрометра (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – –

Други:

 

– – – –

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 1,7 %, с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1 %, от които не повече от 30 % преминават през сито с отвор 315 микрометра и не повече от 5 % преминават през сито с отвор 150 микрометра (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– –

От други житни растения:

 

1103 19 10

– – –

От ръж

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – –

От ечемик:

 

– – – –

С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 %

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – –

От овес:

 

– – – –

С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 2,3 %, с тегловно съдържание на тегумента, непревишаващо 0,1 %, с тегловно съдържание на влага, непревишаващо 11 %, при които пероксидазата реално е неактивна

1103 19 40 9100

ex 1103 20

Агломерати под формата на гранули:

 

1103 20 20

– –

От ечемик

1103 20 20 9000

1003 20 60

– –

От пшеница

1103 20 60 9000

ex 1104

Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от № 1006; кълнове на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени:

 

 

Зърна, сплескани или на люспи:

 

ex 1104 12

– –

От овес:

 

ex 1104 12 90

– – –

На люспи:

 

– – – –

С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 2,3 %, с тегловно съдържание на тегумента, непревишаващо 0,1 %, с тегловно съдържание на влага, непревишаващо 12 %, при които пероксидазата реално е неактивна

1104 12 90 9100

– – – –

С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 2,3 %, с тегловно съдържание на тегумента, превишаващо 0,1 %, но непревишаващо 1,5 %, с тегловно съдържание на влага, непревишаващо 12 %, при които пероксидазата реално е неактивна

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– –

От други житни растения:

 

1104 19 10

– – –

От пшеница

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – –

От царевица:

 

– – – –

На люспи:

 

– – – – –

С тегловно съдържание на мазнини, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,7 % (3)

1104 19 50 9110

– – – – –

С тегловно съдържание на мазнини, отнесено към сухото вещество, превишаващо 0,9 %, но непревишаващо 1,3 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,8 % (3)

1104 19 50 9130

 

– – –

От ечемик:

 

ex 1104 19 69

– – – –

На люспи:

 

– – – – –

С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 %

1104 19 69 9100

 

Други обработени зърна (например олющени, закръглени, нарязани или натрошени):

 

ex 1104 22

– –

От овес:

 

ex 1104 22 20

– – –

Олющени или обелени:

 

– – – –

С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 2,3 %, с тегловно съдържание на тегумента, непревишаващо 0,5 %, с тегловно съдържание на влага, непревишаващо 11 %, при които пероксидазата реално е неактивна, съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 508/2008 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – –

Олющени и нарязани или натрошени (наречени „Grutze“ или „grutten“):

 

– – – –

С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 2,3 %, с тегловно съдържание на тегумента, непревишаващо 0,1 %, с тегловно съдържание на влага, непревишаващо 11 %, при които пероксидазата реално е не активна, в съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 508/2008 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– –

От царевица:

 

ex 1104 23 10

– – –

Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени:

 

– – – –

С тегловно съдържание на мазнини, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,6 % („Grutze“ или „grutten“), съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 508/2008 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – –

С тегловно съдържание на мазнини, отнесено към сухото вещество, превишаващо 0,9 %, но непревишаващо 1,3 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,8 % („Grutze“ или „grutten“), съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 508/2008 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– –

От други житни растения:

 

 

– – –

От ечемик:

 

ex 1104 29 01

– – – –

Олющени или обелени:

 

– – – – –

С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 %, съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 508/2008 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – –

Олющени и нарязани или натрошени (наречени „Grutze“ или „grutten“):

 

– – – – –

С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1 % и с тегловно съдържание на необработени растителни влакна, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 0,9 %, съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 508/2008 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – –

Закръглени:

 

– – – – –

С тегловно съдържание на пепел, отнесено към сухото вещество, непревишаващо 1 % (без талк):

 

– – – – – –

Първа категория, съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 508/2008 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – –

Втора категория, съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 508/2008 (1)

1104 29 05 9300

 

– – –

Други:

 

 

– – – –

Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени:

 

ex 1104 29 11

– – – – –

От пшеница, не нарязани или натрошени, съответстващи на определението, дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 508/2008 (1)

1104 29 11 9000

 

– – – –

Само натрошени:

 

1104 29 51

– – – – –

От пшеница

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – –

От ръж

1104 29 55 9000

1104 30

Зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени:

 

1104 30 10

– –

От пшеница

1104 30 10 9000

1104 30 90

– –

От други житни растения

1104 30 90 9000

1107

Малц, дори печен:

 

1107 10

Непечен:

 

 

– –

От пшеница:

 

1107 10 11

– – –

Представен под формата на брашно

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – –

Друг:

1107 10 19 9000

 

– –

Друг:

 

1107 10 91

– – –

Представен под формата на брашно

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – –

Друг

1107 10 99 9000

1107 20 00

Печен

1107 20 00 9000

ex 1108

Скорбяла и нишесте; инулин:

 

 

Скорбяла и нишесте (4):

 

ex 1108 11 00

– –

Скорбяла от пшеница:

 

– – –

Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 87 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 %

1108 11 00 9200

– – –

Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 84 %, но по-малко от 87 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– –

Скорбяла от царевица:

 

– – –

Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 87 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 %

1108 12 00 9200

– – –

Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 84 %, но по-малко от 87 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– –

Нишесте от картофи:

 

– – –

Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 80 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 %

1108 13 00 9200

– – –

Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 77 %, но по-малко от 80 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– –

Други скорбяла и нишесте:

 

ex 1108 19 10

– – –

Скорбяла от ориз:

 

– – – –

Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 87 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 %

1108 19 10 9200

– – – –

Със съдържание на сухо вещество не по-малко от 84 %, но по-малко от 87 % и чистота на сухото вещество не по-малко от 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние:

 

Изсушен пшеничен глутен, с тегловно съдържание на протеини, отнесено към сухото вещество, 82 % или повече (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза, химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи:

 

ex 1702 30

Глюкоза и сироп от глюкоза, не съдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20 % фруктоза:

 

 

– –

Други:

 

1702 30 50

– – –

Под формата на бял кристален прах, дори агломерирани

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – –

Други (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20 % или повече, но по-малко от 50 % фруктоза, различни от инвертната захар:

 

1702 40 90

– –

Други (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза:

 

1702 90 50

– –

Малтодекстрин и сироп от малтодекстрин:

 

– – –

Малтодекстрин под формата на бяло твърдо вещество, дори агломериран

1702 90 50 9100

– – –

Други (6)

1702 90 50 9900

 

– –

Карамелизирани захари и меласи:

 

 

– – –

Други:

 

1702 90 75

– – – –

Под формата на прах, дори агломерирани

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – –

Други

1702 90 79 9000

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

 

ex 2106 90

Други:

 

 

– –

Захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители:

 

 

– – –

Други:

 

2106 90 55

– – – –

Глюкозен сироп и сироп от малтодекстрин (6)

2106 90 55 9000


4.   Смесени фуражи на основата на житни растения

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни (7):

 

ex 2309 10

Храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно:

 

 

– –

Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от № 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55, или млечни продукти:

 

 

– – –

Съдържащи скорбяла или нишесте, или глюкоза или малтодекстрин, или сироп от глюкоза или сироп от малтодекстрин:

 

 

– – – –

Несъдържащи скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно 10 % или по-малко скорбяла или нишесте (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – –

Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – –

Съдържащи тегловно 10 % или повече, но по-малко от 50 % млечни продукти

2309 10 13 9000

 

– – – –

С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте по-голямо от 10 %, но не повече от 30 % (8):

 

2309 10 31

– – – – –

Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – –

С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %

2309 10 33 9000

 

– – – –

С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте повече от 30 % (8):

 

2309 10 51

– – – – –

Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – –

С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %

2309 10 53 9000

ex 2309 90

Други:

 

 

– –

Други, включително премиксите:

 

 

– – –

Съдържащи скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин, от № 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55, или млечни продукти:

 

 

– – – –

Съдържащи скорбяла или нишесте, или глюкоза или малтодекстрин, или сироп от глюкоза или сироп от малтодекстрин:

 

 

– – – – –

Несъдържащи скорбяла или нишесте, или съдържащи тегловно 10 % или по-малко скорбяла или нишесте (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – –

Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – –

Съдържащи тегловно 10 % или повече, но по-малко от 50 % млечни продукти

2309 90 33 9000

 

– – – – –

С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте по-голямо от 10 %, но не повече от 30 % (8):

 

2309 90 41

– – – – – –

Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – –

С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %

2309 90 43 9000

 

– – – – –

С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте превишаващо 30 % (8):

 

2309 90 51

– – – – – –

Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 %, млечни продукти

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – –

С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %

2309 90 53 9000


5.   Телешко или говеждо месо

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

ex 0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

 

ex 0102 10

Расови за разплод:

 

ex 0102 10 10

– –

Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали):

 

– – –

С живо тегло, равно или превишаващо 250 kg:

 

– – – –

На възраст до 30 месеца

0102 10 10 9140

– – – –

Други

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– –

Крави:

 

– – –

С живо тегло, равно или превишаващо 250 kg:

 

– – – –

На възраст до 30 месеца

0102 10 30 9140

– – – –

Други

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– –

Други:

 

– – –

С живо тегло равно или превишаващо 300 kg:

0102 10 90 9120

ex 0102 90

Други:

 

 

– –

Домашни видове:

 

 

– – –

С тегло, превишаващо 160 kg, но непревишаващо 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – –

Предназначени за клане:

 

– – – – –

С тегло, превишаващо 220 kg

0102 90 41 9100

 

– – –

С тегло, превишаващо 300 kg:

 

 

– – – –

Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали):

 

ex 0102 90 51

– – – – –

Предназначени за клане

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – –

Други

0102 90 59 9000

 

– – – –

Крави:

 

0102 90 61

– – – – –

Предназначени за клане

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – –

Други

0102 9069 9000

 

– – – –

Други:

 

0102 90 71

– – – – –

Предназначени за клане

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – –

Други

0102 90 79 9000

0201

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени:

 

0201 10 00

Цели или половин трупове:

 

– –

Предната част от цял труп или от половин труп, включваща всички кости, врата и плешките, но с повече от 10 ребра:

 

– – –

От мъжки възрастни животни от рода на едрия рогат добитък (10)

0201 10 00 9110

– – –

Други

0201 10 00 9120

– –

Други:

 

– – –

От мъжки възрастни животни от рода на едрия рогат добитък (10)

0201 10 00 9130

– – –

Други

0201 10 00 9140

0201 20

Други необезкостени разфасовки:

 

0201 20 20

– –

„Компенсирани“ четвъртинки:

 

– – –

От мъжки възрастни животни от рода на едрия рогат добитък (10)

0201 20 20 9110

– – –

Други

0201 20 20 9120

0201 20 30

– –

Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани:

 

– – –

От мъжки възрастни животни от рода на едрия рогат добитък (10)

0201 20 30 9110

– – –

Други

0201 20 30 9120

0201 20 50

– –

Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани:

 

– – –

С максимум осем ребра или осем чифта ребра:

 

– – – –

От мъжки възрастни животни от рода на едрия рогат добитък (10)

0201 20 50 9110

– – – –

Други

0201 20 50 9120

– – –

С повече от осем ребра или осем чифта ребра:

 

– – – –

От мъжки възрастни животни от рода на едрия рогат добитък (10)

0201 20 50 9130

– – – –

Други

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– –

Други:

 

– – –

С тегло на костите, непревишаващо една трета от теглото на разфасовките

0201 20 90 9700

0201 30 00

Обезкостени:

 

– –

Обезкостени разфасовки за износ в Съединените американски щати при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1643/2006 на Комисията (12), или за износ в Канада при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– –

Обезкостени разфасовки, включително смляно месо, със средно съдържание на „постно“ говеждо месо (изключвайки мазнината) 78 % или повече (15)

0201 30 00 9060

– –

Други, всяко парче опаковано индивидуално, със средно съдържание на „постно“ говеждо месо (изключвайки мазнината) 55 % или повече (15):

 

– – –

от задните четвъртинки на възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с максимум осем ребра или осем чифта ребра, чрез право срязване или разфасовка тип „Pistola“ (11)

0201 30 00 9100

– – –

от неразфасовани или разфасовани предни четвъртинки на възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, чрез право срязване или разфасовка тип „Pistola“ (11)

0201 30 00 9120

– –

Други

0201 30 00 9140

ex 0202

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени:

 

0202 10 00

Цели или половин трупове:

 

– –

Предната част от цял труп или от половина труп, включваща всички кости, врата и плешките, но с повече от 10 ребра

0202 10 00 9100

– –

Други

0202 10 00 9900

ex 0202 20

Други необезкостени разфасовки:

 

0202 20 10

– –

„Компенсирани“ четвъртинки

0202 20 10 9000

0202 20 30

– –

Неразфасовани или разфасовани предни четвъртинки

0202 20 30 9000

0202 20 50

– –

Неразфасовани или разфасовани задни четвъртинки:

 

– – –

С максимум осем ребра или осем чифта ребра

0202 20 50 9100

– – –

С повече от осем ребра или осем чифта ребра

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– –

Други:

 

– – –

С тегло на костите, непревишаващо една трета от теглото на разфасовките

0202 20 90 9100

0202 30

Обезкостени:

 

0202 30 90

– –

Други:

 

– – –

Обезкостени разфасовки за износ в Съединените американски щати при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1643/2006 (12), или за износ в Канада при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – –

Други, включително смляно месо, със средно съдържание на „постно“ говеждо месо (изключвайки мазнината) 78 % или повече (15)

0202 30 90 9200

– – –

Други

0202 30 90 9900

0206

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни, охладени или замразени:

 

0206 10

От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни и охладени:

 

 

– –

Други:

 

0206 10 95

– – –

Месести части от диафрагмата

0206 10 95 9000

 

От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени:

 

0206 29

– –

Други:

 

 

– – –

Други:

 

0206 29 91

– – – –

Месести части от диафрагмата

0206 29 91 9000

ex 0210

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии:

 

ex 0210 20

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък:

 

ex 0210 20 90

– –

Обезкостени:

 

– – –

Осолени и сушени

0210 20 90 9100

ex 1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв:

 

ex 1602 50

От животни от рода на едрия рогат добитък:

 

 

– –

Други:

 

ex 1602 50 31

– – –

„Corned beef“, в херметически затворени опаковки; несъдържащ месо, различно от месото от животни от рода на едрия рогат добитък:

 

– – – –

Със съотношение колаген/протеин не повече от 0,35 (16) и съдържащ следните тегловни проценти месо от животните от рода на едрия рогат добитък (без карантии и мазнини):

 

– – – – –

90 % или повече:

 

– – – – – –

Продукти, съответстващи на условията, определени в Регламент (ЕИО) № 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – –

80 % или повече, но по-малко от 90 %:

 

– – – – – –

Продукти, съответстващи на условията, определени в Регламент (ЕИО) № 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – –

Други, в херметически затворени опаковки:

 

– – – –

Несъдържащи месо, различно от месото от животни от рода на едрия рогат добитък:

 

– – – – –

Със съотношение колаген/протеин не повече от 0,35 (16) и съдържащи следните тегловни проценти месо от животните от рода на едрия рогат добитък (без карантии и мазнини):

 

– – – – – –

90 % или повече:

 

– – – – – – –

Продукти, съответстващи на условията, определени в Регламент (ЕИО) № 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – –

80 % или повече, но по-малко от 90 %:

 

– – – – – – –

Продукти, съответстващи на условията, определени в Регламент (ЕИО) № 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Свинско месо

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

ex 0103

Живи животни от рода на свинете:

 

 

Други:

 

ex 0103 91

– –

С тегло, по-малко от 50 kg:

 

0103 91 10

– – –

Домашни видове

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– –

С тегло 50 kg или повече:

 

 

– – –

Домашни видове:

 

0103 92 19

– – – –

Други

0103 92 19 9000

ex 0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

 

 

Пресни или охладени:

 

ex 0203 11

– –

Цели или половин трупове:

 

0203 11 10

– – –

От домашни свине (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– –

Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени:

 

 

– – –

От домашни свине:

 

ex 0203 12 11

– – – –

Бутове и разфасовки от тях:

 

– – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – –

Плешки и разфасовки от тях (29):

 

– – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– –

Други:

 

 

– – –

От домашни свине:

 

ex 0203 19 11

– – – –

Предни части и разфасовки от тях (30):

 

– – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – –

Котлети и разфасовки от тях:

 

– – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – –

Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях:

 

– – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 15 %

0203 19 15 9100

 

– – – –

Други:

 

ex 0203 19 55

– – – – –

Обезкостени:

 

– – – – – –

Бутове, предни части, плешки или котлети и разфасовки от тях (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – –

Гърди и разфасовки от тях с общо тегловно съдържание на хрущяли, по-малко от 15 % (17)  (27)

0203 19 55 9310

 

Замразени:

 

ex 0203 21

– –

Цели или половин трупове:

 

0203 21 10

– – –

От домашни свине (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– –

Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени:

 

 

– – –

От домашни свине:

 

ex 0203 22 11

– – – –

Бутове и разфасовки от тях:

 

– – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – –

Плешки и разфасовки от тях (29):

 

– – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– –

Други:

 

 

– – –

От домашни свине:

 

ex 0203 29 11

– – – –

Предни части и разфасовки от тях (30):

 

– – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – –

Котлети и разфасовки от тях:

 

– – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – –

Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях:

 

– – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 15 %

0203 29 15 9100

 

– – – –

Други:

 

ex 0203 29 55

– – – – –

Обезкостени:

 

– – – – – –

Бутове, предни части, плешки и разфасовки от тях (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии:

 

 

Меса от животни от рода на свинете:

 

ex 0210 11

– –

Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени:

 

 

– – –

От домашни свине:

 

 

– – – –

Осолени или в саламура:

 

ex 0210 11 11

– – – – –

Бутове и разфасовки от тях:

 

– – – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0210 11 11 9100

 

– – – –

Сушени или пушени:

 

ex 0210 11 31

– – – – –

Бутове и разфасовки от тях:

 

– – – – – –

„Prosciutto di Parma“, „Prosciutto di San Daniele“ (18)

 

– – – – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0210 11 31 9110

– – – – – –

Други:

 

– – – – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– –

Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях:

 

 

– – –

От домашни свине:

 

ex 0210 12 11

– – – –

Осолени или в саламура:

 

– – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – –

Сушени или пушени:

 

– – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– –

Други:

 

 

– – –

От домашни свине:

 

 

– – – –

Осолени или в саламура:

 

ex 0210 19 40

– – – – –

Котлети и разфасовки от тях:

 

– – – – – –

С тегловно общо съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 25 %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – –

Други:

 

 

– – – – – –

Обезкостени:

 

– – – – – – –

Бутове, предни части, плешки или котлети и разфасовки от тях (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – –

Гърди и разфасовки от тях, без кожа (17):

 

– – – – – – – –

С общо тегловно съдържание на кости и хрущяли, по-малко от 15 %

0210 19 50 9310

 

– – – –

Сушени или пушени:

 

 

– – – – –

Други:

 

ex 0210 19 81

– – – – – –

Обезкостени:

 

– – – – – – –

„Prosciutto di Parma“, „Prosciutto di San Daniele“ и разфасовки от тях (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – –

Бутове, предни части, плешки или котлети и разфасовки от тях (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти:

 

 

Други (24):

 

1601 00 91

– –

Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка (20)  (22):

 

– – –

Несъдържащи месо или карантии от домашни птици

1601 00 91 9120

– – –

Други

1601 00 91 9190

1601 00 99

– –

Други (19)  (22):

 

– – –

Несъдържащи месо или карантии от домашни птици

1601 00 99 9110

– – –

Други

1601 00 99 9190

ex 1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв:

 

 

От свине:

 

ex 1602 41

– –

Бутове и разфасовки от тях:

 

ex 1602 41 10

– – –

От домашни свине (23):

 

– – – –

С топлинна обработка, съдържащи тегловно 80 % или повече месо и мазнини (24)  (25):

 

– – – – –

В директни опаковки с нетно съдържание равно или превишаващо 1 kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – –

В директни опаковки с нетно съдържание, по-малко от 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– –

Плешки и разфасовки от тях:

 

ex 1602 42 10

– – –

От домашни свине (23):

 

– – – –

С топлинна обработка, съдържащи тегловно 80 % или повече месо и мазнини (24)  (25):

 

– – – – –

В директни опаковки с нетно съдържание равно или превишаващо 1 kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – –

В директни опаковки с нетно съдържание, по-малко от 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– –

Други, включително смесите:

 

 

– – –

От домашни свине:

 

 

– – – –

Съдържащи тегловно 80 % или повече месо или карантии от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход:

 

ex 1602 49 19

– – – – –

Други (23)  (26):

 

– – – – – –

С топлинна обработка, съдържащи тегловно 80 % или повече месо и мазнини (24)  (25):

 

– – – – – – –

Несъдържащи месо или карантии от домашни птици:

 

– – – – – – – –

Съдържащи продукт, съставен от ясно различими парчета мускулно месо, които поради техния малък размер не могат да бъдат идентифицирани като получени от бутове, плешки, котлети или вратове, заедно с малки частици от видимата мазнина и малки количества желе

1602 49 19 9130


7.   Птиче месо

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

ex 0105

Живи домашни петли, кокошки, патици, гъски, пуйки и токачки:

 

 

С тегло,непревишаващо 185 g:

 

0105 11

– –

Петли и кокошки:

 

 

– – –

Родителски и прародителски женски пилета:

 

0105 11 11

– – – –

Яйценосно направление

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – –

Други

0105 11 19 9000

 

– – –

Други:

 

0105 11 91

– – – –

Яйценосно направление

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – –

Други

0105 11 99 9000

0105 12 00

– –

Пуйки:

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– –

Други:

 

0105 19 20

– – –

Гъски

0105 19 20 9000

ex 0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от позиция 0105, пресни, охладени или замразени

 

 

От петли и кокошки:

 

ex 0207 12

– –

Неразфасовани, замразени:

 

ex 0207 12 10

– – –

Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70 %“:

 

– – – –

С напълно вкостенени връхчета на гръдната кост, бедрена кост и тибия

 

– – – –

Други

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – –

Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“ или представени по друг начин:

 

– – – –

„пилета 65 %“:

 

– – – – –

С напълно вкостенени връхчета на гръдната кост, бедрена кост и тибия

 

– – – – –

Други

0207 12 90 9190

– – – –

Оскубани, изкормени, без глави и крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, с непостоянен състав:

 

– – – – –

С напълно вкостенени връхчета на гръдната кост, бедрена кост и тибия

 

– – – – –

Други

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– –

Разфасовки и карантии, замразени:

 

 

– – –

Разфасовки:

 

 

– – – –

Необезкостени:

 

ex 0207 14 20

– – – – –

Половинки или четвъртинки:

 

– – – – – –

С напълно вкостенени връхчета на гръдната кост, бедрена кост и тибия

 

– – – – – –

Други

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – –

Бутчета и разфасовки от тях:

 

– – – – – –

С напълно вкостенени бедрена кост и тибия

 

– – – – – –

Други

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – –

Други:

 

– – – – – –

Половинки и четвъртинки, без трътки:

 

– – – – – – –

С напълно вкостенени връхчета на гръдната кост, бедрена кост и тибия

 

– – – – – – –

Други

0207 14 70 9190

– – – – – –

Разфасовки, състоящи се от цяло бутче или част от бутче и част от гърба, в случаите, когато теглото на гърба не превишава 25 % от общото тегло:

 

– – – – – – –

С напълно вкостенена бедрена кост

 

– – – – – – –

Други

0207 14 70 9290

 

От пуйки:

 

0207 25

– –

Неразфасовани, замразени:

 

0207 25 10

– – –

Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“:

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – –

Оскубани, изкормени, без глави и без крака, без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин:

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– –

Разфасовки и карантии, замразени:

 

 

– – –

Разфасовки:

 

ex 0207 27 10

– – – –

Обезкостени:

 

– – – – –

Хомогенизирано месо, включително механично отделеното месо

 

– – – – –

Други:

 

– – – – – –

Различни от трътки

0207 27 10 9990

 

– – – –

Необезкостени:

 

 

– – – – –

Бутчета и разфасовки от тях:

 

0207 27 60

– – – – – –

Кълки и разфасовки от тях

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – –

Други

0207 27 70 9000


8.   Яйца

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

ex 0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:

 

 

От домашни птици:

 

 

– –

За мътене (35):

 

0407 00 11

– – –

От пуйки или от гъски

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – –

Други

0407 00 19 9000

0407 00 30

– –

Други

0407 00 30 9000

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители:

 

 

Яйчни жълтъци:

 

ex 0408 11

– –

Сушени:

 

ex 0408 11 80

– – –

Други:

 

– – – –

Годни за консумация от човека

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– –

Други:

 

 

– – –

Други:

 

ex 0408 19 81

– – – –

Течни:

 

– – – – –

Годни за консумация от човека

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – –

Други, включително замразени:

 

 

– – – – –

Годни за консумация от човека

0408 19 89 9100

 

Други:

 

ex 0408 91

– –

Сушени:

 

ex 0408 91 80

– – –

Други:

 

– – – –

Годни за консумация от човека

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– –

Други:

 

ex 0408 99 80

– – –

Други:

 

– – – –

Годни за консумация от човека

0408 99 80 9100


9.   Мляко и млечни продукти

Код по КН

Описание на стоките

Код на продукта

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители (50):

 

0401 10

С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %:

 

0401 10 10

– –

В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2 литра

0401 10 10 9000

0401 10 90

– –

Други

0401 10 90 9000

0401 20

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 6 %:

 

 

– –

Непревишаващо 3 %:

 

0401 20 11

– – –

В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2 литра:

 

– – – –

С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %

0401 20 11 9100

– – – –

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – –

Други:

 

– – – –

С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %

0401 20 19 9100

– – – –

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %

0401 20 19 9500

 

– –

Превишаващо 3 %:

 

0401 20 91

– – –

В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2 литра

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – –

Други

0401 20 99 9000

0401 30

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %:

 

 

– –

Непревишаващо 21 %:

 

0401 30 11

– – –

В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2 литра:

 

– – – –

Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – –

Превишаващо 10 %, но непревишаващо 17 %

0401 30 11 9400

– – – – –

Превишаващо 17 %

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – –

Други:

 

– – – –

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 17 %:

0401 30 19 9700

 

– –

Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %:

 

0401 30 31

– – –

В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2 литра

 

– – – –

Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – –

Непревишаващо 35 %

0401 30 31 9100

– – – – –

Превишаващо 35 %, но непревишаващо 39 %

0401 30 31 9400

– – – – –

Превишаващо 39 %

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – –

Други:

 

– – – –

Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – –

Непревишаващо 35 %

0401 30 39 9100

– – – – –

Превишаващо 35 %, но непревишаващо 39 %

0401 30 39 9400

– – – – –

Превишаващо 39 %

0401 30 39 9700

 

– –

Превишаващо 45 %:

 

0401 30 91

– – –

В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2 литра:

 

– – – –

Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – –

Непревишаващо 68 %

0401 30 91 9100

– – – – –

Превишаващо 68 %

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – –

Други:

 

– – – –

Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – –

Непревишаващо 68 %

0401 30 99 9100

– – – – –

Превишаващо 68 %

0401 30 99 9500

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители (43):

 

ex 0402 10

На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 % (46):

 

 

– –

Без прибавка на захар или други подсладители (48):

 

0402 10 11

– – –

В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – –

Други

0402 10 19 9000

 

– –

Други (49):

 

0402 10 91

– – –

В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – –

Други

0402 10 99 9000

 

На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 % (46):

 

ex 0402 21

– –

Без прибавка на захар или други подсладители (48):

 

 

– – –

С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %:

 

0402 21 11

– – – –

В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg:

 

– – – – –

Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – – –

Непревишаващо 11 %

0402 21 11 9200

– – – – – –

Превишаващо 11 %, но непревишаващо 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – –

Превишаващо 17 %, но непревишаващо 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – –

Превишаващо 25 %

0402 21 11 9900

 

– – – –

Други:

 

0402 21 17

– – – – –

С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 11 %:

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – –

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 11 %, но непревишаващо 27 %:

 

– – – – – –

Непревишаващо 17 %

0402 21 19 9300

– – – – – –

Превишаващо 17 %, но непревишаващо 25 %

0402 21 19 9500

– – – – – –

Превишаващо 25 %

0402 21 19 9900

 

– – –

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %:

 

0402 21 91

– – – –

В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg:

 

– – – – –

Със съдържание на мазнини, в тегловни проценти:

 

– – – – – –

Непревишаващо 28 %

0402 21 91 9100

– – – – – –

Превишаващо 28 %, но непревишаващо 29 %

0402 21 91 9200