ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.275.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 275

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
20 октомври 2010 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/66/ЕС на Съвета от 14 октомври 2010 година за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/622/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 7 октомври 2010 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕС) № 936/2010 на Комисията от 19 октомври 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

Регламент (ЕС) № 937/2010 на Комисията от 19 октомври 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

7

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/623/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 октомври 2010 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banca d’Italia

9

 

 

2010/624/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 14 октомври 2010 година относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Съюза в рамките на европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕЦБ/2010/17)

10

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, 13.4.2006 г.) (Специално издание 2007 г., глава 19, том 08)

11

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

20.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/1


ДИРЕКТИВА 2010/66/ЕС НА СЪВЕТА

от 14 октомври 2010 година

за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2008/9/ЕО на Съвета (3) за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност (ДДС), предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка, се прилага за заявленията за възстановяване, подадени след 31 декември 2009 г.

(2)

С цел прилагането на Директива 2008/9/ЕО държавите-членки са задължени да разработят електронни портали, чрез които данъчнозадължените лица, установени в държава-членка, да подават заявления за възстановяване на ДДС, начислен в друга държава-членка, в която не са установени. Тези електронни портали трябваше да са готови за ползване от 1 януари 2010 г.

(3)

Редица сериозни закъснения и някои технически проблеми оказаха въздействие върху разработването и функционирането на електронните портали в ограничен брой държави-членки, което възпрепятства навременното подаване на известен брой заявления за възстановяване. Съгласно Директива 2008/9/ЕО заявлението за възстановяване се представя на държавата-членка по установяване най-късно до 30 септември на календарната година, следваща периода на възстановяване. Предвид този краен срок и нефункционирането на някои от електронните портали за някои данъчнозадължени лица съществува риск да не могат да се възползват от правото си да приспаднат ДДС от направените през 2009 г. разходи. Поради това за заявленията относно периодите на възстановяване от 2009 г. крайният срок по изключение следва да бъде удължен до 31 март 2011 г.

(4)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (4) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Съюза свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране и да ги направят обществено достояние.

(5)

За да се гарантира, че от данъчнозадължените лица няма да се изисква да спазват срока 30 септември 2010 г. за подаване на заявления относно периодите на възстановяване от 2009 г., настоящата директива следва да се прилага от 1 октомври 2010 г.

(6)

Директива 2008/9/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В член 15, параграф 1 от Директива 2008/9/ЕО се добавя следната алинея:

„Заявления за възстановяване, които се отнасят до периодите на възстановяване от 2009 г., се подават до държавата-членка по установяване не по-късно от 31 март 2011 г.“

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, от 1 октомври 2010 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 октомври 2010 г.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 14 октомври 2010 година.

За Съвета

Председател

J. SCHAUVLIEGE


(1)  Становище от 22 септември 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 15 септември 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 23.

(4)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

20.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 октомври 2010 година

за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти

(2010/622/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С цел да хармонизират своите визови политики с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (1), някои държави-членки премахнаха визите за гражданите на Федеративна република Бразилия („Бразилия“) преди своето присъединяване към Съюза, тъй като Бразилия е в списъка на третите държави, чиито граждани са освободени от задължението за виза.

(2)

По конституционни причини Бразилия не може да премахне визите за тези държави-членки едностранно, а се налага да бъде сключено споразумение за премахване на визите, което да бъде ратифицирано от бразилския парламент.

(3)

Бразилия има двустранни споразумения за премахване на визите с повечето държави-членки, сключени преди тяхното присъединяване към Съюза или преди създаването на общата визова политика. Четири държави-членки обаче нямат сключено в миналото двустранно споразумение за премахване на визите и поради това Бразилия все още изисква от гражданите на тези държави-членки да представят виза за краткосрочно пребиваване.

(4)

От самото естество на общата визова политика и от изключителната външна компетентност на Съюза в тази област произтича, че само Съюзът може да договаря и сключва споразумения за премахване на визи, а не отделните държави-членки.

(5)

Предвид нереципрочното третиране от страна на Бразилия на някои държави-членки с решение от 18 април 2008 г. Съветът разреши на Комисията да договори споразумение между Съюза и Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване, така че да се гарантира реципрочно премахване на визите.

(6)

Преговорите за изготвяне на споразумението бяха започнати на 2 юли 2008 г. и приключиха на 1 октомври 2009 г.

(7)

При условие на евентуалното му сключване на по-късна дата Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти, парафирано на 28 април 2010 г. в Брюксел, следва да бъде подписано.

(8)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не взема участие в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (2); следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(9)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (3); следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се от името на Съюза подписването на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти („Споразумението“), при условие на сключването му (4).

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) Споразумението от името на Съюза, при условие на сключването му.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембургна 7 октомври 2010 година.

За Съвета

Председател

M. WATHELET


(1)  ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(4)  Текстът на Споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


РЕГЛАМЕНТИ

20.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 936/2010 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 октомври 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

73,0

MK

80,1

TR

95,0

XS

87,5

ZZ

83,9

0707 00 05

MK

77,8

TR

131,0

ZZ

104,4

0709 90 70

TR

135,9

ZZ

135,9

0805 50 10

AR

77,2

BR

100,4

CL

77,6

IL

91,2

TR

89,9

ZA

95,1

ZZ

88,6

0806 10 10

BR

216,9

TR

147,6

US

149,0

ZA

65,4

ZZ

144,7

0808 10 80

AR

75,7

BR

59,6

CL

85,5

CN

82,6

NZ

104,2

US

82,6

ZA

85,9

ZZ

82,3

0808 20 50

CN

75,3

ZA

88,6

ZZ

82,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


20.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 937/2010 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2010/11 пазарна година се определя от Регламент (ЕC) № 867/2010 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 933/2010 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕC) № 867/2010, за 2010/11 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 октомври 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 259, 1.10.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 273, 19.10.2010 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 20 октомври 2010 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

58,26

0,00

1701 11 90 (1)

58,26

0,00

1701 12 10 (1)

58,26

0,00

1701 12 90 (1)

58,26

0,00

1701 91 00 (2)

50,43

2,34

1701 99 10 (2)

50,43

0,00

1701 99 90 (2)

50,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


РЕШЕНИЯ

20.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/9


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 11 октомври 2010 година

за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banca d’Italia

(2010/623/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 27.1 от него,

като взе предвид Препоръка ЕЦБ/2010/11 на Европейската централна банка от 23 август 2010 г. до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки от Евросистемата се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Мандатът на сегашните външни одитори на Banca d’Italia изтече след одита за финансовата 2009 година. Поради това е необходимо да се назначат външни одитори за периода, започващ от финансовата 2010 година.

(3)

Banca d’Italia избра PricewaterhouseCoopers SpA за свой външен одитор за финансовите години от 2010 до 2015.

(4)

Управителният съвет на ЕЦБ препоръча назначаването на PricewaterhouseCoopers SpA за външен одитор на Banca d’Italia за финансовите години от 2010 до 2015.

(5)

Целесъобразно е да се спази препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ и Решение 1999/70/ЕО (2) да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 1, параграф 6 от Решение 1999/70/ЕО се заменя със следното:

„6.   PricewaterhouseCoopers SpA се одобрява за външен одитор на Banca d’Italia за финансовите години от 2010 до 2015.“

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Европейската централна банка.

Съставено в Люксембург на 11 октомври 2010 година.

За Съвета

Председател

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  ОВ C 233, 28.8.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 22, 29.1.1999 г., стр. 69.


20.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/10


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 14 октомври 2010 година

относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Съюза в рамките на европейския механизъм за финансово стабилизиране

(ЕЦБ/2010/17)

(2010/624/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 122, параграф 2 и член 132, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 17 и 21 и член 34.1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране (1), и по-специално член 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 407/2010 предвижда възможност за финансова помощ от Съюза за държави-членки, които изпитват или са изправени пред сериозна заплаха от тежки смущения в икономиката или финансите, причинени от извънредни обстоятелства извън техния контрол, под формата на заеми или кредитни линии, предоставяни по решение на Съвета на Европейския съюз.

(2)

Съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 407/2010 Европейската комисия изготвя съвместно с Европейската централна банка (ЕЦБ) необходимите договорености по управлението на заемите. Плащанията на дължимите по заемите главница и лихва се превеждат от държавата-членка бенефициер по сметка при ЕЦБ четиринадесет TARGET2 работни дни преди съответните дати на падеж.

(3)

За изпълнението на предвидените за ЕЦБ задачи съгласно Регламент (ЕС) № 407/2010 ЕЦБ счита за целесъобразно откриването, при искане, на целеви сметки за Комисията и националните централни банки на държавите-членки бенефициери,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

ЕЦБ изпълнява задачите във връзка с администрирането на заеми и извършва плащания, свързани с операциите на Съюза по вземане и отпускане на кредити в рамките на европейския механизъм за финансово стабилизиране, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № 407/2010.

Член 2

По искане на Комисията ЕЦБ открива сметки на името на Комисията и по искане на национална централна банка на държава-членка бенефициер открива сметки на името на тази национална централна банка.

Член 3

Сметките, посочени в член 2, се използват за обработка на плащания във връзка с европейския механизъм за финансово стабилизиране в полза на държавите-членки.

Член 4

ЕЦБ заплаща лихва върху салда, които се задържат овърнайт по такива сметки, в размер, равен на приложимия лихвен процент на ЕЦБ за депозитно улеснение, като се използва лихвената конвенция „реален брой изминали дни върху 360“.

Член 5

Изпълнителният съвет на ЕЦБ взема всички мерки, необходими за привеждане в действие на настоящото решение.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 14 октомври 2010 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1.


Поправки

20.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/11


Поправка на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

( Официален вестник на Европейския съюз L 105 от 13 април 2006 г. )

(Специално издание 2007 г., глава 19, том 08)

На страница 13 в член 13, параграф 1 второто изречение:

вместо:

„Това не накърнява прилагането на специални разпоредби относно правото на убежище и международна закрила или въпроса с дългосрочни визи.“

да се чете:

„Това не накърнява прилагането на специални разпоредби относно правото на убежище и международна закрила или относно издаването на визи за дългосрочно пребиваване.“