ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.324.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 324

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
10 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1185/2009на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно статистиката за пестициди ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1185/2009НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2009 година

относно статистиката за пестициди

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 10 ноември 2009 г. (2),

като имат предвид, че:

(1)

Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шеста програма за действие на Общността за околната среда (3) призна необходимостта от по-нататъшно намаляване на въздействието на пестицидите върху човешкото здраве и околната среда и по-специално на въздействието, дължащо се на употребата на пестициди в селското стопанство. Това решение подчерта необходимостта от постигане на по-устойчива употреба на пестициди и призова за значително цялостно намаляване на рисковете и за употреба на пестициди, съответстваща на необходимата защита на културите.

(2)

В своето съобщение до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет, озаглавено „Към тематична стратегия за устойчива употреба на пестициди“, Комисията призна необходимостта от подробна, хармонизирана и осъвременена статистика за продажбата и употребата на пестициди на равнище Общността. Такава статистика е необходима за оценка на политиките на Европейския съюз по отношение на устойчивото развитие и за изчисляване на подходящи показатели относно рисковете за здравето и околната среда, свързани с употребата на пестициди.

(3)

Наличието на хармонизирана и съпоставима статистика на Общността относно продажбите и употребата на пестициди е от съществено значение за разработване и контрол на законодателството и политиките на Общността в контекста на тематичната стратегия за устойчива употреба на пестициди.

(4)

Тъй като ефектът от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (4) няма да стане ясен до завършването на първата оценка на активните вещества, използвани в биоциди, нито Комисията, нито повечето държави-членки в момента имат достатъчно знания или опит, за да предложат по-нататъшни мерки относно биоцидите. Следователно обхватът на настоящия регламент следва да се ограничи до пестицидите, които са обхванати от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (5), във връзка с които вече е налице значителен опит при събирането на данни.

(5)

Въпреки това се очаква, че предвид резултатите от оценката на Директива 98/8/ЕО и въз основа на оценка на въздействието, приложното поле на настоящия регламент ще бъде разширено, така че да включва биоцидни продукти.

(6)

Многогодишният опит на Комисията при събиране на данни за продажбата и употребата на пестициди показва необходимостта от хармонизирана методология за събиране на статистически данни на равнището на Общността, както от етапа на пускане на пазара, така и от потребителите. Освен това, като се има предвид целта за изчисляване на подходящи показатели на риска в съответствие с целите на тематичната стратегия за устойчива употреба на пестициди, статистиката трябва да е подробна, като включва и нивото на активните вещества.

(7)

Сред различните варианти за събиране на данни, разгледани при оценяване на въздействието на тематичната стратегия за устойчива употреба на пестициди, задължителното събиране на данни беше препоръчано като най-добър вариант, тъй като би дало възможност за създаване на точни и надеждни данни относно пускането на пазара и употребата на пестициди по бърз и икономически ефективен начин.

(8)

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (6) представлява референтната рамка за разпоредбите на настоящия регламент, като по-специално изисква спазване на стандартите за професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, съотношение „стойност-ефикасност“ и статистическа поверителност.

(9)

Предаването на поверителни статистически данни се урежда с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 223/2009. Мерките, предприети в съответствие с тези регламенти, осигуряват физическата и логическа защита на поверителните данни и гарантират, че при изготвянето и разпространяването на статистиката на Общността не се извършва неправомерно разкриване и използване на данни за нестатистически цели.

(10)

Публикуването и разпространението на данни, събрани съгласно настоящия регламент, се урежда от разпоредбите, предвидени в Регламент (ЕО) № 223/2009. Мерки, предприети в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009, осигуряват физическата и логическа защита на поверителните данни и гарантират, че при произвеждането и разпространяването на статистическа информация на Общността не се извършва неправомерно разкриване и използване на данни за нестатистически цели.

(11)

Данни относно пускането на пазара и използването на пестициди, които следва да се представят в съответствие с Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите (7) и Регламент (ЕО) № 1107/2009 следва да бъдат оценявани съгласно съответните разпоредби от посочената директива и от посочения регламент.

(12)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (8) и на Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (9).

(13)

За да се осигурят съпоставими резултати, статистиката за пестициди следва да се изготвя в съответствие с конкретно определена разбивка, в подходяща форма и в определен срок след края на референтната година, съгласно приложенията към настоящия регламент.

(14)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (10).

(15)

По-специално, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за определяне на третираната площ и за адаптиране на приложение III. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(16)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно установяването на обща рамка за системно произвеждане на статистика на Общността относно пускането на пазара и употребата на пестициди, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(17)

Проведена бе консултация със Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (11),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет, приложно поле и цели

1.   Настоящият регламент установява обща рамка за системно произвеждане на статистика на Общността относно пускането на пазара и употребата на тези пестициди, които са продукти за растителна защита, определени в член 2, буква а), подточка i).

2.   Статистиката се отнася за:

годишните количества пестициди, пуснати на пазара, в съответствие с приложение I;

годишните количества на пестицидите, използвани в съответствие с приложение II.

3.   Статистиката, както и други свързани с тях данни, се използва по-специално за целите на членове 4 и 15 от Директива 2009/128/ЕО.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„пестициди“ означава:

i)

продукт за растителна защита съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

ii)

биоциден продукт съгласно определението в член 2, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО.

б)

„вещества“ означава вещества съгласно определеното в член 3, точка 2 от Регламент (ЕО) №.1107/2009, включително активни вещества, антидоти и синергисти;

в)

„активни вещества“ означава активни вещества посочени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

г)

„антидоти“ означава антидоти съгласно посоченото в член 2, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

д)

„синергисти“ означава синергисти съгласно посоченото в член 2, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

е)

„пускане на пазара“ е пускане на пазара съгласно определението в член 3, точка 9 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

ж)

„притежател на разрешението“ означава притежател на разрешението съгласно определеното в член 3, точка 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009;

з)

„селскостопанска употреба“ означава всеки вид употреба на продукт за растителна защита, свързана пряко или непряко с производството на растителни продукти в рамките на стопанската дейност на дадено земеделско стопанство;

и)

„професионален ползвател“ означава професионален ползвател съгласно определението в член 3, точка 1 от Директива 2009/128//ЕО;

й)

„земеделско стопанство“ означава земеделско стопанство съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи (12).

Член 3

Събиране, предаване и обработка на данните

1.   Държавите-членки събират данните, необходими за определяне на характеристиките, изброени в приложение I, на годишна основа и за определяне на характеристиките, изброени в приложение II - на периоди от пет години, чрез:

изследвания,

информация относно пускането на пазара и употребата на пестициди, като се вземат предвид, по-специално, задълженията съгласно член 67 от Регламент (ЕО) № 1107/2009,

административни източници, или

съчетание от тези средства, включително процедури за статистически прогнози, основани на експертни мнения или модели.

2.   Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) статистическите резултати, включително поверителни данни, в съответствие с графиците и периодичността, посочени в приложения I и II. Данните се представят в съответствие с класификацията в приложение III.

3.   Държавите-членки предават данните в електронна форма, в съответствие с подходящия технически формат, който Комисията (Евростат) следва да приеме в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 6, параграф 2.

4.   Поради съображения за поверителност, преди публикуването Комисията (Евростат) обобщава данните в съответствие с класовете химични вещества или категориите продукти, посочени в приложение III, като надлежно отчита защитата на поверителните данни на равнище отделна държава-членка. Поверителните данни се използват от националните органи и от Комисията (Евростат) само за статистически цели в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

Член 4

Оценка на качеството

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) доклади относно качеството на предадените данни, както е посочено в приложения I и II. Комисията (Евростат) извършва оценка на качеството на предадените данни.

Член 5

Мерки за прилагане

1.   Подходящият технически формат за предаване на данни се приема в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 6, параграф 2.

При необходимост Комисията може да промени изискванията, свързани с предоставянето на докладите за качеството, описани в раздел 6 от приложения I и II. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 3.

2.   Комисията приема определение на „третирана площ“, посочена в раздел 2 от приложение II. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 3.

3.   Комисията адаптира редовно и най-малко на всеки пет години списъка на веществата, които трябва да бъдат обхванати, и класификацията им по категории продукти и класове химически вещества съгласно приложение III. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 3.

Член 6

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с член 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 7

Доклад

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент на всеки пет години. Този доклад оценява по-специално качеството на предадените данни съгласно член 4, методите за събиране на данни, тежестта за бизнеса, земеделските стопанства и националните администрации, както и ползата от тази статистика в контекста на тематичната стратегия за устойчива употреба на пестицидите, по-специално по отношение на целите, определени в член 1. Ако е подходящо, той съдържа предложения предназначени да повишат по-нататък качеството на данните и методите за събиране на данни, с което да се подобри обхвата и съпоставимостта на данните и да се ограничи тежестта за бизнеса, земеделските стопанства и националните администрации.

Първият доклад се представя до 31 декември 2016 г.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 25 ноември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

Å. TORSTENSSON


(1)  ОВ C 256, 27.10.2007 г., стр. 86.

(2)  Становище на Европейския парламент от 12 март 2008 г. (ОВ C 66 E, 20.3.2009 г., стр. 98), Обща позиция на Съвета от 20 ноември 2008 г. (ОВ C 38 E, 17.2.2009 г., стр. 1), Позиция на Европейския парламент от 24 април 2009 г. (все още непубликувана в Официален вестник), Решение на Съвета от 16 ноември 2009 г. и Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2009 г.

(3)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1

(6)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(7)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71

(8)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

(9)  ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.

(10)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(11)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(12)  ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТАТИСТИКА ОТНОСНО ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПЕСТИЦИДИ

Раздел 1

Обхват

Статистиката обхваща веществата, изброени в приложение III, които се съдържат в пестицидите, пуснати на пазара във всяка държава-членка. Обръща се специално внимание на избягването на двойното броене в случай на видоизменяне на даден продукт или прехвърляне на разрешение между притежатели на такова разрешение.

Раздел 2

Променливи величини

Изчислява се количеството на всяко от веществата, изброени в приложение III, които се съдържат в пестициди, пуснати на пазара във всяка държава-членка.

Раздел 3

Мерна единица за докладване

Данните се изразяват в килограми вещество.

Раздел 4

Референтен период

Референтен период е календарната година.

Раздел 5

Първи референтен период, периодичност и предаване на резултати

1.

Първият референтен период е втората календарна година след 30 декември 2009 година.

2.

Държавите-членки предоставят данни за всяка календарна година след първия референтен период. Те публикуват тези данни, по-специално, в интернет, в съответствие с изискванията относно опазването на статистическата поверителност, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 223/2009, с оглед предоставяне на информация за обществеността.

3.

Данните се предават на Комисията (Евростат) в срок 12 месеца от края на референтната година.

Раздел 6

Доклад за качеството

Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) доклад за качеството, посочен в член 34, който указва:

методологията, използвана за събиране на данните;

свързани с качеството аспекти в зависимост от методологията, използвана за събиране на данните;

описание на използваните методи за прогнозиране, обобщаване и изключване.

Този доклад се предава на Комисията (Евростат) в срок 15 месеца от края на референтната година.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТАТИСТИКА ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА ПЕСТИЦИДИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Раздел 1

Обхват

1.

Статистиката обхваща вещества, изброени в приложение III, които се съдържат в пестициди, за всяка избрана култура във всяка държава-членка.

2.

Всяка държава-членка определя съвкупност от култури, които следва да бъдат обхванати в рамките на петгодишния период, посочен в раздел 5. Тази съвкупност е избрана така че да е представителна за отглежданите в държавите-членки култури и за употребените вещества.

При избора на култури се вземат предвид най-подходящите култури за националните планове за действие, посочени в член 4 от Директива 2009/128//ЕО.

Раздел 2

Променливи величини

За всяка избрана култура се изчисляват следните променливи величини:

а)

количеството на всяко вещество, посочено в приложение III, което се съдържа в пестицидите, употребени за тази култура, и

б)

площта, третирана с всяко вещество.

Раздел 3

Мерни единици за докладване

1.

Данните за количествата вещества се изразяват в килограми.

2.

Третираните площи се посочват в хектари.

Раздел 4

Референтен период

1.

Референтният период по принцип е период не по-дълъг от 12 месеца, който обхваща всички случаи на третиране за растителна защита, свързани пряко или непряко с културата.

2.

Референтният период се отчита като годината, в която е започнало събирането на реколтата.

Раздел 5

Първи референтен период, периодичност и предаване на резултати

1.

За всеки петгодишен период държавите-членки изготвят статистика относно употребата на пестициди за всяка избрана култура в рамките на референтен период съгласно определението в раздел 4.

2.

Държавите-членки могат да изберат референтния период по всяко време на петгодишния период. Изборът може да бъде направен поотделно за всяка избрана култура.

3.

Първият петгодишен период започва с първата календарна година след 30 декември 2009 година.

4.

Държавите-членки предоставят данни за всеки петгодишен период.

5.

Данните се предават на Комисията (Евростат) в срок от 12 месеца от края на всеки петгодишен период и се публикуват, по-специално, в интернет, в съответствие с изискванията относно опазването на статистическата поверителност, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 223/2009, с оглед на предоставяне на информация за обществеността.

Раздел 6

Доклад за качеството

При предаване на резултатите държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) доклад за качеството, в съответствие с член 4, който указва:

принципа на методологията за получаване на извадка;

методологията, използвана за събиране на данните;

прогноза на относителното значение на обхванатите култури с оглед на общото количество употребени пестициди;

свързани с качеството аспекти в зависимост от методологията, използвана за събиране на данните;

съпоставяне на данните за пестицидите, употребени през петгодишния период, и пестицидите, пуснати на пазара през съответните пет години;

кратко описание на търговската употреба за неселскостопански цели на пестициди, получени в рамките на пилотни проучвания, които следва да се ръководят от Комисията (Евростат).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ХАРМОНИЗИРАНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВА

ОСНОВНИ ГРУПИ

Код

Химичен клас

Вещества общоприети имена

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Категории продукти

 

 

Общоприета номенклатура

 

 

Фунгициди и бактерициди

F0

 

 

 

 

Неорганични фунгициди

F1

 

 

 

 

 

F1.1

МЕДНИ СЪЕДИНЕНИЯ

ВСИЧКИ МЕДНИ СЪЕДИНЕНИЯ

 

44

 

F1.1

 

БОРДОЛЕЗОВ РАЗТВОР

8011-63-0

44

 

F1.1

 

МЕДЕН ХИДРОКСИД

20427-59-2

44

 

F1.1

 

МЕДЕН ОКСИХЛОРИД

1332-40-7

44

 

F1.1

 

ТРИОСНОВЕН МЕДЕН СУЛФАТ

1333-22-8

44

 

F1.1

 

МЕДЕН (I) ОКСИД

1319-39-1

44

 

F1.1

 

ДРУГИ МЕДНИ СОЛИ

 

44

 

F1.2

НЕОРГАНИЧНА СЯРА

СЯРА

7704-34-9

18

 

F1.3

ДРУГИ НЕОРГАНИЧНИ ФУНГИЦИДИ

ДРУГИ НЕОРГАНИЧНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

Фунгициди на основата на карбамати и дитиокарбамати

F2

 

 

 

 

 

F2.1

КАРБАНИЛАТНИ ФУНГИЦИДИ

ДИЕТОФЕНКАРБ

87130-20-9

513

 

F2.2

КАРБАМАТНИ ФУНГИЦИДИ

БЕНТИАВАЛИКАРБ

413615-35-7

744

 

F2.2

 

ИПРОВАЛИКАРБ

140923-17-7

620

 

F2.2

 

ПРОПАМОКАРБ

24579-73-5

399

 

F2.3

ДИТИОКАРБАМАТНИ ФУНГИЦИДИ

МАНКОЦЕБ

8018-01-7

34

 

F2.3

 

МАНЕБ

12427-38-2

61

 

F2.3

 

МЕТИРАМ

9006-42-2

478

 

F2.3

 

ПРОПИНЕБ

12071-83-9

177

 

F2.3

 

ТИРАМ

137-26-8

24

 

F2.3

 

ЦИРАМ

137-30-4

31

Фунгициди на основата на бензимидазоли

F3

 

 

 

 

 

F3.1

БЕНЗИМИДАЗОЛОВИ ФУНГИЦИДИ

КАРБЕНДАЗИМ

10605-21-7

263

 

F3.1

 

ФУБЕРИДАЗОЛ

3878-19-1

525

 

F3.1

 

ТИАБЕНДАЗОЛ

148-79-8

323

 

F3.1

 

ТИОФАНАТ-MEТИЛ

23564-05-8

262

Фунгициди на основата на имидазоли и триазоли

F4

 

 

 

 

 

F4.1

КОНАЗОЛОВИ ФУНГИЦИДИ

БИТЕРТАНОЛ

55179-31-2

386

 

F4.1

 

БРОМУКОНАЗОЛ

116255-48-2

680

 

F4.1

 

ЦИПРОКОНАЗОЛ

94361-06-5

600

 

F4.1

 

ДИФЕНОКОНАЗОЛ

119446-68-3

687

 

F4.1

 

ДИНИКОНАЗОЛ

83657-24-3

690

 

F4.1

 

ЕПОКСИКОНАЗОЛ

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ЕТРИДИАЗОЛ

2593-15-9

518

 

F4.1

 

ФЕНБУКОНАЗОЛ

114369-43-6

694

 

F4.1

 

ФЛУКВИНКОНАЗОЛ

136426-54-5

474

 

F4.1

 

ФЛУЗИЛАЗОЛ

85509-19-9

435

 

F4.1

 

ФЛУТРИАФОЛ

76674-21-0

436

 

F4.1

 

ХЕКСАКОНАЗОЛ

79983-71-4

465

 

F4.1

 

ИМАЗАЛИЛ (ЕНИЛКОНАЗОЛ)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

МЕТКОНАЗОЛ

125116-23-6

706

 

F4.1

 

МИКЛОБУТАНИЛ

88671-89-0

442

 

F4.1

 

ПЕНКОНАЗОЛ

66246-88-6

446

 

F4.1

 

ПРОПИКОНАЗОЛ

60207-90-1

408

 

F4.1

 

ПРОТИОКОНАЗОЛ

178928-70-6

745

 

F4.1

 

ТЕБУКОНАЗОЛ

107534-96-3

494

 

F4.1

 

ТЕТРАКОНАЗОЛ

112281-77-3

726

 

F4.1

 

ТРИАДИМЕНОЛ

55219-65-3

398

 

F4.1

 

ТРИЦИКЛАЗОЛ

41814-78-2

547

 

F4.1

 

ТРИФЛУМИЗОЛ

99387-89-0

730

 

F4.1

 

ТРИТИКОНАЗОЛ

131983-72-7

652

 

F4.2

ИМИДАЗОЛОВИ ФУНГИЦИДИ

ЦИАЗОФАМИД

120116-88-3

653

 

F4.2

 

ФЕНАМИДОН

161326-34-7

650

 

F4.2

 

ТРИАЗОКСИД

72459-58-6

729

Фунгициди на основата на морфолини

F5

 

 

 

 

 

F5.1

МОРФОЛИНОВИ ФУНГИЦИДИ

ДИМЕТОМОРФ

110488-70-5

483

 

F5.1

 

ДОДЕМОРФ

1593-77-7

300

 

F5.1

 

ФЕНПРОПИМОРФ

67564-91-4

427

Други фунгициди

F6

 

 

 

 

 

F6.1

АЛИФАТНИ АЗОТНИ ФУНГИЦИДИ

ЦИМОКСАНИЛ

57966-95-7

419

 

F6.1

 

ДОДИН

2439-10-3

101

 

F6.1

 

ГУАЗАТИН

108173-90-6

361

 

F6.2

АМИДНИ ФУНГИЦИДИ

БЕНАЛАКСИЛ

71626-11-4

416

 

F6.2

 

БОСКАЛИД

188425-85-6

673

 

F6.2

 

ФЛУТОЛАНИЛ

66332-96-5

524

 

F6.2

 

МЕПРОНИЛ

55814-41-0

533

 

F6.2

 

МЕТАЛАКСИЛ

57837-19-1

365

 

F6.2

 

МЕТАЛАКСИЛ-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

ПРОХЛОРАЗ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

СИЛТИОФАМ

175217-20-6

635

 

F6.2

 

ТОЛИФЛУАНИД

731-27-1

275

 

F6.2

 

ЗОКСАМИД

156052-68-5

640

 

F6.3

АНИЛИДНИ ФУНГИЦИДИ

КАРБОКСИН

5234-68-4

273

 

F6.3

 

ФЕНХЕКСАМИД

126833-17-8

603

 

F6.4

АНТИБИОТИЧНИ ФУНГИЦИДИ-БАКТЕРИЦИДИ

КАСУГАМИЦИН

6980-18-3

703

 

F6.4

 

ПОЛИОКСИНИ

11113-80-7

710

 

F6.4

 

СТРЕПТОМИЦИН

57-92-1

312

 

F6.5

АРОМАТНИ ФУНГИЦИДИ

ХЛОРТАЛОНИЛ

1897-45-6

288

 

F6.5

 

ДИКЛОРАН

99-30-9

150

 

F6.6

ДИКАРБОКСИМИДНИ ФУНГИЦИДИ

ИПРОДИОН

36734-19-7

278

 

F6.6

 

ПРОЦИМИДОН

32809-16-8

383

 

F6.7

ДИНИТРОАНИЛИНОВИ ФУНГИЦИДИ

ФЛУАЗИНАМ

79622-59-6

521

 

F6.8

ДИНИТРОФЕНОЛНИ ФУНГИЦИДИ

ДИНОКАП

39300-45-3

98

 

F6.9

ОРГАНОФОСФОРНИ ФУНГИЦИДИ

ФОСЕТИЛ

15845-66-6

384

 

F6.9

 

ТОЛКЛОФОС-МЕТИЛ

57018-04-9

479

 

F6.10

ОКСАЗОЛОВИ ФУНГИЦИДИ

ХИМЕКСАЗОЛ

10004-44-1

528

 

F6.10

 

ФАМОКСАДОН

131807-57-3

594

 

F6.10

 

ВИНКЛОЗОЛИН

50471-44-8

280

 

F6.11

ФЕНИЛПИРОЛНИ ФУНГИЦИДИ

ФЛУДИОКСОНИЛ

131341-86-1

522

 

F6.12

ФТАЛИМИДНИ ФУНГИЦИДИ

КАПТАН

133-06-2

40

 

F6.12

 

ФОЛПЕТ

133-07-3

75

 

F6.13

ПИРИМИДИНОВИ ФУНГИЦИДИ

БУПИРИМАТ

41483-43-6

261

 

F6.13

 

ЦИПРОДИНИЛ

121552-61-2

511

 

F6.13

 

ФЕНАРИМОЛ

60168-88-9

380

 

F6.13

 

МЕПАНИПИРИМ

110235-47-7

611

 

F6.13

 

ПИРИМЕТАНИЛ

53112-28-0

714

 

F6.14

КВИНОЛИНОВИ ФУНГИЦИДИ

КВИНОКСИФЕН

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-ХИДРОКСИКВИНОЛИН СУЛФАТ

134-31-6

677

 

F6.15

ХИНОНОВИ ФУНГИЦИДИ

ДИТИАНОН

3347-22-6

153

 

F6.16

СТРОБИЛУРИНОВИ ФУНГИЦИДИ

АЗОКСИСТРОБИН

131860-33-8

571

 

F6.16

 

ДИМОКСИСТРОБИН

149961-52-4

739

 

F6.16

 

ФЛУОКСАСТРОБИН

361377-29-9

746

 

F6.16

 

КРЕЗОКСИМ-МЕТИЛ

143390-89-0

568

 

F6.16

 

ПИКОКСИСТРОБИН

117428-22-5

628

 

F6.16

 

ПИРАКЛОСТРОБИН

175013-18-0

657

 

F6.16

 

ТРИФЛОКСИСТРОБИН

141517-21-7

617

 

F6.17

ФУНГИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА УРЕЯ

ПЕНЦИКУРОН

66063-05-6

402

 

F6.18

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ФУНГИЦИДИ

АЦИБЕНЗОЛАР

126448-41-7

597

 

F6.18

 

БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА

65-85-0

622

 

F6.18

 

ДИХЛОРОФЕН

97-23-4

325

 

F6.18

 

ФЕНПРОПИДИН

67306-00-7

520

 

F6.18

 

МЕТРАФЕНОН

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-ФЕНИЛФЕНОЛ

90-43-7

246

 

F6.18

 

СПИРОКСАМИН

118134-30-8

572

 

F6.19

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ

 

 

Хербициди, продукти за унищожаване на стъбла и на мъх

H0

 

 

 

 

Хербициди на основата на феноксифитохормони

H1

 

 

 

 

 

H1.1

ФЕНОКСИ ХЕРБИЦИДИ

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

ДИХЛОРПРОП-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

МЕКОПРОП

7085-19-0

51

 

H1.1

 

МЕКОПРОП-P

16484-77-8

475

Хербициди на основата на триазини и триазинони

H2

 

 

 

 

 

H2.1

МЕТИЛТИОТРИАЗИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

МЕТОПРОТРИН

841-06-5

94

 

H2.2

ТРИАЗИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

СИМЕТРИН

1014-70-6

179

 

H2.2

 

ТЕРБУТИЛАЗИН

5915-41-3

234

 

H2.3

ТРИАЗИНОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

МЕТАМИТРОН

41394-05-2

381

 

H2.3

 

МЕТРИБУЗИН

21087-64-9

283

Хербициди на основата на амиди и анилиди

H3

 

 

 

 

 

H3.1

АМИДНИ ХЕРБИЦИДИ

БЕФЛУБУТАМИД

113614-08-7

662

 

H3.1

 

ДИМЕТЕНАМИД

87674-68-8

638

 

H3.1

 

ФЛУПОКСАМ

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ИЗОКСАБЕН

82558-50-7

701

 

H3.1

 

НАПРОПАМИД

15299-99-7

271

 

H3.1

 

ПЕТОКСАМИД

106700-29-2

665

 

H3.1

 

ПРОПИЗАМИД

23950-58-5

315

 

H3.2

АНИЛИДНИ ХЕРБИЦИДИ

ДИФЛУФЕНИКАН

83164-33-4

462

 

H3.2

 

ФЛОРАСУЛАМ

145701-23-1

616

 

H3.2

 

ФЛУФЕНАЦЕТ

142459-58-3

588

 

H3.2

 

МЕТОСУЛАМ

139528-85-1

707

 

H3.2

 

МЕТАЗАХЛОР

67129-08-2

411

 

H3.2

 

ПРОПАНИЛ

709-98-8

205

 

H3.3

ХЛОРАЦЕТАНИЛИДНИ ХЕРБИЦИДИ

АЦЕТОХЛОР

34256-82-1

496

 

H3.3

 

АЛАХЛОР

15972-60-8

204

 

H3.3

 

ДИМЕТАХЛОР

50563-36-5

688

 

H3.3

 

ПРЕТИЛАХЛОР

51218-49-6

711

 

H3.3

 

ПРОПАХЛОР

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-МЕТОЛАХЛОР

87392-12-9

607

Хербициди на основата на карбамати и бискарбамати

H4

 

 

 

 

 

H4.1

БИСКАРБАМАТНИ ХЕРБИЦИДИ

ХЛОРПРОФАМ

101-21-3

43

 

H4.1

 

ДЕСМЕДИФАМ

13684-56-5

477

 

H4.1

 

ФЕНМЕДИФАМ

13684-63-4

77

 

H4.2

КАРБАМАТНИ ХЕРБИЦИДИ

АСУЛАМ

3337-71-1

240

 

H4.2

 

КАРБЕТАМИД

16118-49-3

95

Хербициди на основата на динитроанилинови производни

H5

 

 

 

 

 

H5.1

ДИНИТРОАНИЛИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

БЕНФЛУРАЛИН

1861-40-1

285

 

H5.1

 

БУТРАЛИН

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ЕТАЛФЛУРАЛИН

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ОРИЗАЛИН

19044-88-3

537

 

H5.1

 

ПЕНДИМЕТАЛИН

40487-42-1

357

 

H5.1

 

ТРИФЛУРАЛИН

2582-09-8

183

Хербициди на основата на производни на урея, на урацил или на сулфонилурея

H6

 

 

 

 

 

H6.1

СУЛФОНИЛУРЕЙНИ ХЕРБИЦИДИ

АМИДОСУЛФУРОН

120923-37-7

515

 

H6.1

 

АЗИМСУЛФУРОН

120162-55-2

584

 

H6.1

 

БЕНСУЛФУРОН

99283-01-9

502

 

H6.1

 

ХЛОРСУЛФУРОН

64902-72-3

391

 

H6.1

 

ЦИНОСУЛФУРОН

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ЕТОКСИСУЛФУРОН

126801-58-9

591

 

H6.1

 

ФЛАЗАСУЛФУРОН

104040-78-0

595

 

H6.1

 

ФЛУПИРСУЛФУРОН

150315-10-9

577

 

H6.1

 

ФОРАМСУЛФУРОН

173159-57-4

659

 

H6.1

 

ИМАЗОСУЛФУРОН

122548-33-8

590

 

H6.1

 

ЙОДОСУЛФУРОН

185119-76-0

634

 

H6.1

 

МЕЗОСУЛФУРОН

400852-66-6

663

 

H6.1

 

МЕТСУЛФУРОН

74223-64-6

441

 

H6.1

 

НИКОСУЛФУРОН

111991-09-4

709

 

H6.1

 

ОКСАСУЛФУРОН

144651-06-9

626

 

H6.1

 

ПРИМИСУЛФУРОН

113036-87-6

712

 

H6.1

 

ПРОСУЛФУРОН

94125-34-5

579

 

H6.1

 

РИМСУЛФУРОН

122931-48-0

716

 

H6.1

 

СУЛФОСУЛФУРОН

141776-32-1

601

 

H6.1

 

ТИФЕНСУЛФУРОН

79277-67-1

452

 

H6.1

 

ТРИАСУЛФУРОН

82097-50-5

480

 

H6.1

 

ТРИБЕНУРОН

106040-48-6

546

 

H6.1

 

ТРИФЛУСУЛФУРОН

135990-29-3

731

 

H6.1

 

ТРИТОСУЛФУРОН

142469-14-5

735

 

H6.2

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА УРАЦИЛ

ЛЕНАЦИЛ

2164-08-1

163

 

H6.3

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА УРЕЯ

ХЛОРОТОЛУРОН

15545-48-9

217

 

H6.3

 

ДИУРОН

330-54-1

100

 

H6.3

 

ФЛУОМЕТУРОН

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ИЗОПРОТУРОН

34123-59-6

336

 

H6.3

 

ЛИНУРОН

330-55-2

76

 

H6.3

 

МЕТАБЕНЗТИАЗУРОН

18691-97-9

201

 

H6.3

 

МЕТОБРОМУРОН

3060-89-7

168

 

H6.3

 

МЕТОКСУРОН

19937-59-8

219

Други хербициди

H7

 

 

 

 

 

H7.1

АРИЛОКСИФЕНОКСИПРОПИОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

КЛОДИНАФОП

114420-56-3

683

 

H7.1

 

ЦИХАЛОФОП

122008-85-9

596

 

H7.1

 

ДИКЛОФОП

40843-25-2

358

 

H7.1

 

ФЕНОКСАПРОП-П

113158-40-0

484

 

H7.1

 

ФЛУАЗИФОП-П-БУТИЛ

79241-46-6

395

 

H7.1

 

ХАЛОКСИФОП

69806-34-4

438

 

H7.1

 

ХАЛОКСИФОП-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

ПРОПАКВИЗАФОП

111479-05-1

713

 

H7.1

 

КВИЗАЛОФОП

76578-12-6

429

 

H7.1

 

КВИЗАЛОФОП-П

94051-08-8

641

 

H7.2

БЕНЗОФУРАНОВИ ХЕРБИЦИДИ

ЕТОФУМЕЗАТ

26225-79-6

233

 

H7.3

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА

ХЛОРТАЛ

2136-79-0

328

 

H7.3

 

ДИКАМБА

1918-00-9

85

 

H7.4

БИПИРИДИЛОВИ ХЕРБИЦИДИ

ДИКВАТ

85-00-7

55

 

H7.4

 

ПАРАКВАТ

4685-14-7

56

 

H7.5

ЦИКЛОХЕКСАН ДИОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

КЛЕТОДИМ

99129-21-2

508

 

H7.5

 

ЦИКЛОКСИДИМ

101205-02-1

510

 

H7.5

 

ТЕПРАЛОКСИДИМ

149979-41-9

608

 

H7.5

 

ТРАЛКОКСИДИМ

87820-88-0

544

 

H7.6

ДИАЗИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

ПИРИДАТ

55512-33-9

447

 

H7.7

ДИКАРБОКСИМИДНИ ХЕРБИЦИДИ

ЦИНИДОН-ЕТИЛ

142891-20-1

598

 

H7.7

 

ФЛУМИОКСАЗИН

103361-09-7

578

 

H7.8

ДИФЕНИЛ ЕТЕРНИ ХЕРБИЦИДИ

АКЛОНИФЕН

74070-46-5

498

 

H7.8

 

БИФЕНОКС

42576-02-3

413

 

H7.8

 

НИТРОФЕН

1836-75-5

170

 

H7.8

 

ОКСИФЛУОРФЕН

42874-03-3

538

 

H7.9

ИМИДАЗОЛИНОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

ИМАЗАМЕТАБЕНЗ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

ИМАЗАМОКС

114311-32-9

619

 

H7.9

 

ИМАЗЕТАПИР

81335-77-5

700

 

H7.10

НЕОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ

АМОНИЕВ СУЛФАМАТ

7773-06-0

679

 

H7.10

 

ХЛОРАТИ

7775-09-9

7

 

H7.11

ИЗОКСАЗОЛНИ ХЕРБИЦИДИ

ИЗОКСАФЛУТОЛ

141112-29-0

575

 

H7.12

МОРФАКТИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

ФЛУРЕНОЛ

467-69-6

304

 

H7.13

НИТРИЛНИ ХЕРБИЦИДИ

БРОМОКСИНИЛ

1689-84-5

87

 

H7.13

 

ДИХЛОБЕНИЛ

1194-65-6

73

 

H7.13

 

ЙОКСИНИЛ

1689-83-4

86

 

H7.14

ОРГАНОФОСФОРНИ ХЕРБИЦИДИ

ГЛУФОСИНАТ

51276-47-2

437

 

H7.14

 

ГЛИФОСАТ

1071-83-6

284

 

H7.15

ФЕНИЛПИРАЗОЛНИ ХЕРБИЦИДИ

ПИРАФЛУФЕН

129630-19-9

605

 

H7.16

ПИРИДАЗИНОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

ХЛОРИДАЗОН

1698-60-8

111

 

H7.16

 

ФЛУРТАМОН

96525-23-4

569

 

H7.17

ПИРИДИНКАРБОКСАМИДНИ ХЕРБИЦИДИ

ПИКОЛИНАФЕН

137641-05-5

639

 

H7.18

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ПИРИДИНКАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА

КЛОПИРАЛИД

1702-17-6

455

 

H7.18

 

ПИКЛОРАМ

1918-02-1

174

 

H7.19

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ПИРИДИЛОКСИ-ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

ФЛУРОКСИПИР

69377-81-7

431

 

H7.19

 

ТРИКЛОПИР

55335-06-3

376

 

H7.20

КВИНОЛИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

КВИНКЛОРАК

84087-01-4

493

 

H7.20

 

КВИНМЕРАК

90717-03-6

563

 

H7.21

ТИАДИАЗИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

БЕНТАЗОН

25057-89-0

366

 

H7.22

ТИОКАРБАМАТНИ ХЕРБИЦИДИ

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

МОЛИНАТ

2212-67-1

235

 

H7.22

 

ПРОСУЛФОКАРБ

52888-80-9

539

 

H7.22

 

ТИОБЕНКАРБ

28249-77-6

388

 

H7.22

 

ТРИАЛАТ

2303-17-5

97

 

H7.23

ТРИАЗОЛОВИ ХЕРБИЦИДИ

АМИТРОЛ

61-82-5

90

 

H7.24

ТРИАЗОЛИНОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

КАРФЕНТРАЗОН

128639-02-1

587

 

H7.25

ТРИАЗОЛОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

ПРОПОКСИКАРБАЗОН

145026-81-9

655

 

H7.26

ТРИКЕТОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

МЕЗОТРИОН

104206-82-8

625

 

H7.26

 

СУЛКОТРИОН

99105-77-8

723

 

H7.27

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ХЕРБИЦИДИ

КЛОМАЗОН

81777-89-1

509

 

H7.27

 

ФЛУРОХЛОРИДОН

61213-25-0

430

 

H7.27

 

КВИНОКЛАМИН

2797-51-5

648

 

H7.27

 

МЕТАЗОЛ

20354-26-1

369

 

H7.27

 

ОКСАДИАРГИЛ

39807-15-3

604

 

H7.27

 

ОКСАДИАЗОН

19666-30-9

213

 

H7.27

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ, ПРОДУКТИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА СТЪБЛА И НА МЪХ

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ, ПРОДУКТИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА СТЪБЛА И НА МЪХ

 

 

Инсектициди и акарициди

I0

 

 

 

 

Инсектициди на основата на пиретроиди

I1

 

 

 

 

 

I1.1

ПИРЕТРОИДНИ ИНСЕКТИЦИДИ

АКРИНАТРИН

101007-06-1

678

 

I1.1

 

АЛФА-ЦИПЕРМЕТРИН

67375-30-8

454

 

I1.1

 

БЕТА-ЦИФЛУТРИН

68359-37-5

482

 

I1.1

 

БЕТА-ЦИПЕРМЕТРИН

65731-84-2

632

 

I1.1

 

БИФЕНТРИН

82657-04-3

415

 

I1.1

 

ЦИФЛУТРИН

68359-37-5

385

 

I1.1

 

ЦИПЕРМЕТРИН

52315-07-8

332

 

I1.1

 

ДЕЛТАМЕТРИН

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ЕСФЕНВАЛЕРАТ

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ЕТОФЕНПРОКС

80844-07-1

471

 

I1.1

 

ГАМА-ЦИХАЛОТРИН

76703-62-3

768

 

I1.1

 

ЛАМБДА - ЦИХАЛОТРИН

91465-08-6

463

 

I1.1

 

ТАУ-ФЛУВАЛИНАТ

102851-06-9

432

 

I1.1

 

ТЕФЛУТРИН

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ЗЕТА-ЦИПЕРМЕТРИН

52315-07-8

733

Инсектициди на основата на хлорирани въглеводороди

I2

 

 

 

 

 

I2.1

ОРГАНОХЛОРНИ ИНСЕКТИЦИДИ

ДИКОФОЛ

115-32-2

123

 

I2.1

 

ТЕТРАСУЛ

2227-13-6

114

Инсектициди на основата на карбамати и оксим карбамати

I3

 

 

 

 

 

I3.1

ОКСИМ КАРБАМАТНИ ИНСЕКТИЦИДИ

МЕТОМИЛ

16752-77-5

264

 

I3.1

 

ОКСАМИЛ

23135-22-0

342

 

I3.2

КАРБАМАТНИ ИНСЕКТИЦИДИ

БЕНФУРАКАРБ

82560-54-1

501

 

I3.2

 

КАРБАРИЛ

63-25-2

26

 

I3.2

 

КАРБОФУРАН

1563-66-2

276

 

I3.2

 

КАРБОСУЛФАН

55285-14-8

417

 

I3.2

 

ФЕНОКСИКАРБ

79127-80-3

425

 

I3.2

 

ФОРМЕТАНАТ

22259-30-9

697

 

I3.2

 

МЕТИОКАРБ

2032-65-7

165

 

I3.2

 

ПИРИМИКАРБ

23103-98-2

231

Инсектициди на основата на органофосфати

I4

 

 

 

 

 

I4.1

ОРГАНОФОСФОРНИ ИНСЕКТИЦИДИ

АЗИНФОС-МЕТИЛ

86-50-0

37

 

I4.1

 

КАДУЗАФОС

95465-99-9

682

 

I4.1

 

ХЛОРПИРИФОС

2921-88-2

221

 

I4.1

 

ХЛОРПИРИФОС-МЕТИЛ

5589-13-0

486

 

I4.1

 

КУМАФОС

56-72-4

121

 

I4.1

 

ДИАЗИНОН

333-41-5

15

 

I4.1

 

ДИХЛОРФОС

62-73-7

11

 

I4.1

 

ДИМЕТОАТ

60-51-5

59

 

I4.1

 

ЕТОПРОФОС

13194-48-4

218

 

I4.1

 

ФЕНАМИФОС

22224-92-6

692

 

I4.1

 

ФЕНИТРОТИОН

122-14-5

35

 

I4.1

 

ФОСТИАЗАТ

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ИЗОФЕНФОС

25311-71-1

412

 

I4.1

 

МАЛАТИОН

121-75-5

12

 

I4.1

 

МЕТАМИДОФОС

10265-92-6

355

 

I4.1

 

НАЛЕД

300-76-5

195

 

I4.1

 

ОКСИДЕМЕТОНМЕТИЛ

301-12-2

171

 

I4.1

 

ФОСАЛОН

2310-17-0

109

 

I4.1

 

ФОСМЕТ

732-11-6

318

 

I4.1

 

ФОКСИМ

14816-18-3

364

 

I4.1

 

ПИРИМИФОСМЕТИЛ

29232-93-7

239

 

I4.1

 

ТРИХЛОРФОН

52-68-6

68

Инсектициди на основата на биологични и ботанически продукти

I5

 

 

 

 

 

I5.1

БИОЛОГИЧНИ ИНСЕКТИЦИДИ

АЗАДИРАХТИН

11141-17-6

627

 

I5.1

 

НИКОТИН

54-11-5

8

 

I5.1

 

ПИРЕТРИН

8003-34-7

32

 

I5.1

 

РОТЕНОН

83-79-4

671

Други инсектициди

I6

 

 

 

 

 

I6.1

ИНСЕКТИЦИДИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ФЕРМЕНТАЦИЯ

АБАМЕКТИН

71751-41-2

495

 

I6.1

 

МИЛБЕМЕКТИН

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

СПИНОЗАД

168316-95-8

636

 

I6.3

ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА БЕНЗОИЛ УРЕЯ

ДИФЛУБЕНЗУРОН

35367-38-5

339

 

I6.3

 

ФЛУФЕНОКСУРОН

101463-69-8

470

 

I6.3

 

ХЕКСАФЛУМУРОН

86479-06-3

698

 

I6.3

 

ЛУФЕНУРОН

103055-07-8

704

 

I6.3

 

НОВАЛУРОН

116714-46-6

672

 

I6.3

 

ТЕФЛУБЕНЗУРОН

83121-18-0

450

 

I6.3

 

ТРИФЛУМУРОН

64628-44-0

548

 

I6.4

КАРБАЗАТНИ ИНСЕКТИЦИДИ

БИФЕНАЗАТ

149877-41-8

736

 

I6.5

ДИАЗИЛ ХИДРАЗИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

МЕТОКСИФЕНОЗИД

161050-58-4

656

 

I6.5

 

ТЕБУФЕНОЗИД

112410-23-8

724

 

I6.6

РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА НА НАСЕКОМИТЕ

БУПРОФЕЗИН

69327-76-0

681

 

I6.6

 

ЦИРОМАЗИН

66215-27-8

420

 

I6.6

 

ХЕКСИТИАЗОКС

78587-05-0

439

 

I6.7

ФЕРОМОНИ НА НАСЕКОМИ

(E,Z)-9-ДОДЕЦЕНИЛ АЦЕТАТ

35148-19-7

422

 

I6.8

НИТРОГУАНИДИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

КЛОТИАНИДИН

210880-92-5

738

 

I6.8

 

ТИАМЕТОКСАМ

153719-23-4

637

 

I6.9

ОРГАНОКАЛАЕНИ ИНСЕКТИЦИДИ

АЗОЦИКЛОТИН

41083-11-8

404

 

I6.9

 

ЦИХЕКСАТИН

13121-70-5

289

 

I6.9

 

ФЕНБУТАКАЛАЕН ОКСИД

13356-08-6

359

 

I6.10

ОКСАДИАЗИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

ИНДОКСАКАРБ

173584-44-6

612

 

I6.11

ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ФЕНИЛ-ЕТЕР

ПИРИПРОКСИФЕН

95737-68-1

715

 

I6.12

(ФЕНИЛ-)ПИРАЗОЛОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

ФЕНПИРОКСИМАТ

134098-61-6

695

 

I6.12

 

ФИПРОНИЛ

120068-37-3

581

 

I6.12

 

ТЕБУФЕНПИРАТ

119168-77-3

725

 

I6.13

ПИРИДИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

ПИМЕТРОЗИН

123312-89-0

593

 

I6.14

ПИРИДИЛ МЕТИЛАМИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

АЦЕТАМИПРИД

135410-20-7

649

 

I6.14

 

ИМИДАКЛОПРИД

138261-41-3

582

 

I6.14

 

ТИАКЛОПРИД

111988-49-9

631

 

I6.15

СУЛФИТ ЕСТЕРНИ ИНСЕКТИЦИДИ

ПРОПАРГИТ

2312-35-8

216

 

I6.16

ТЕТРАЗИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

КЛОФЕНТЕЗИН

74115-24-5

418

 

I6.17

ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ТЕТРОНОВА КИСЕЛИНА

СПИРОДИКЛОФЕН

148477-71-8

737

 

I6.18

(КАРБАМОИЛ-) ТРИАЗОЛОВИ ИНСЕКТИЦИДИ ИНСЕКТИЦИДИ

ТРИАЗАМАТ

112143-82-5

728

 

I6.19

ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА УРЕЯ

ДИАФЕНТИУРОН

80060-09-9

8097

 

I6.20

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ИНСЕКТИЦИДИ

ЕТОКСАЗОЛ

153233-91-1

623

 

I6.20

 

ФЕНАЗАКВИН

120928-09-8

693

 

I6.20

 

ПИРИДАБЕН

96489-71-3

583

 

I6.21

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ-АКАРИЦИДИ

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ-АКАРИЦИДИ

 

 

Молускоциди, общо:

M0

 

 

 

 

Молускоциди

M1

 

 

 

 

 

M1.1

КАРБАМАТНИ МОЛУСКОЦИДИ

ТИОДИКАРБ

59669-26-0

543

 

M1.2

ДРУГИ МОЛУСКОЦИДИ

ЖЕЛЕЗЕН ФОСФАТ

10045-86-0

629

 

M1.2

 

МЕТАЛДЕХИД

108-62-3

62

 

M1.2

 

ДРУГИ МОЛУСКОЦИДИ

 

 

Регулатори на растежа на растенията, общо:

PGR0

 

 

 

 

Физиологични регулатори на растежа на растенията

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА

ХЛОРМЕКВАТ

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

ЦИКЛАНИЛИД

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

ДАМИНОЗИД

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

ДИМЕТИПИН

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

ДИФЕНИЛАМИН

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ЕТЕФОН

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ЕТОКСИКВИН

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

ФОРХЛОРФЕНУРОН

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

ФЛУРПРИМИДОЛ

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

ИМАЗАКВИН

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

МАЛЕИНОВ ХИДРАЗИД

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

МЕПИКВАТ

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-МЕТИЛЦИКЛОПРОПЕН

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

ПАКЛОБУТРАЗОЛ

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

ПРОХЕКСАДИОН-КАЛЦИЙ

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

НАТРИЕВ 5-НИТРОГВАИАКОЛАТ

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

НАТРИЕВ О-НИТРОФЕНОЛАТ

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

ТРИНЕКСАПАК-ЕТИЛ

95266-40-3

8349

Инхибитори на кълненето

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

ИНХИБИТОРИ НА КЪЛНЕНЕТО

КАРВОН

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

ХЛОРПРОФАМ

101-21-3

43

Други регулатори на растежа на растенията

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ДРУГИ РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА

ДРУГИ РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА

 

 

Други продукти за растителна защита, общо:

ZR0

 

 

 

 

Минерални масла

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

МИНЕРАЛНО МАСЛО

НЕФТЕНИ МАСЛА

64742-55-8

29

Растителни масла

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

РАСТИТЕЛНО МАСЛО

КАТРАНОВИ МАСЛА

 

30

Продукти за стерилизация на почвите (вкл. нематоциди)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

МЕТИЛБРОМИД

МЕТИЛБРОМИД

74-83-9

128

 

ZR3.2

ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

ХЛОРОПИКРИН

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

ДАЗОМЕТ

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-ДИХЛОРОПРОПЕН

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

МЕТАМ-НАТРИЙ

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

 

 

Родентициди

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

РОДЕНТИЦИДИ

БРОДИФАКУМ

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

БРОМАДИОЛОН

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

ХЛОРАЛОЗА

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

ХЛОРОФАЦИНОН

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

КУМАТЕТРАЛИЛ

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

ДИФЕНАКУМ

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

ДИФЕТИАЛОН

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

ФЛОКУМАФЕН

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

ВАРФАРИН

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

ДРУГИ РОДЕНТИЦИДИ

 

 

Всички други продукти за растителна защита

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

ДЕЗИНФЕКТАНТИ

ДРУГИ ДЕЗИНФЕКТАНТИ

 

 

 

ZR5.2

ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 


(1)  Регистрационен номер по CAS (Chemical Abstracts Service).

(2)  Аналитичен съвет за международно сътрудничество по пестицидите.


10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА

от 16 ноември 2009 година

за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 26, 37 и 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета от 28 март 1983 г. относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания (2) е бил неколкократно съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Поради отсъствие на конкретна мярка за дерогация, приета в съответствие разпоредбите на Договора, митата по Общата митническа тарифа се прилагат за всички стоки, внасяни в Общността. Tова се отнася и за селскостопански такси и всички останали налози при внос, установени съгласно общата селскостопанска политика или специфични режими, приложими за определени стоки, получени в резултата на преработката на селскостопански продукти.

(3)

При някои точно определени обстоятелства подобно облагане не е оправдано, когато по силата на особените условия при които стоките са внесени, отсъства обичайната нужда за защита на икономиката.

(4)

Желателно е при такива обстоятелства да се предвиди възможност каквато съществува по традиция в повечето митнически законодателства за освобождаване на стоките от прилагането на обичайните за тях вносни мита.

(5)

Подобни освобождавания могат също да са предвидени и в многостранни международни конвенции, по които всички или някои държави-членки са договарящи страни. Общността следва да прилага тези конвенции, което предполага въвеждането на правила на Общността за митнически освобождавания с оглед изискванията на Митническия съюз за премахване на разликите по отношение на целта, приложното поле и условията за прилагане на предвидените в тези конвенции освобождавания и да се позволи всички заинтересувани лица да се ползват от едни и същи предимства в цялата Общност.

(6)

Някои от освобождаванията, прилагани в държавите-членки произтичат от сключени с трети държави или международни организации специфични конвенции. Предвид целта си подобни конвенции засягат само и единствено подписалите ги държави-членки. Не е необходимо на общностно равнище да се определят условията по предоставяне на освобождавания от подобен вид и поради това е достатъчно само да се разреши на съответните държави-членки да предоставят тези освобождавания чрез установена за тази цел подходяща процедура.

(7)

Изпълнението на общата селскостопанска политика означава, че при определени обстоятелства могат да се събират мита за някои стоки. За целта е необходимо на общностно равнище да се посочат случаите, в които може да се предостави освобождаване от такива мита.

(8)

В интерес на правната яснота следва да се изброят разпоредбите на общностните актове, които съдържат мерки по освобождаване, които не се засягат от настоящия регламент.

(9)

Настоящият регламент не преустановява прилагането от държавите-членки на забрани или ограничения на вноса или износа, които са оправдани с оглед обществения морал, обществения ред или обществената сигурността, опазване на здравето и живота на хора, животни и растения, защитата на национални богатства, имащи художествена, историческа или археологическа стойност, или защитата на индустриална или търговска собственост.

(10)

Kогато предоставените освобождавания са посочени за суми в евро, следва да се съставят правила за преизчисляване на тези суми в национални валути,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Настоящият регламент определя случаите, при които поради особени обстоятелства се предоставя освобождаване от вносни мита, износни мита и от мерките, приети въз основа на член 133 от Договора, за стоки, допуснати за свободно обръщение или изнесени от митническата територия на Общността.

Член 2

1.   За целите на настоящия регламент:

а)

„вносни мита“ са митата и таксите с равностоен ефект, както и селскостопанските такси и други налози при внос, предвидени съгласно общата селскостопанска политика или съгласно специфични режими, приложими за определени стоки, получени при преработката на селскостопански продукти;

б)

„износни мита“ са селскостопанските такси и други налози при износ, предвидени съгласно общата селскостопанска политика или съгласно специфични режими, приложими за определени стоки, получени при преработката на селскостопански продукти;

в)

„лично имущество“ са вещите, предназначени за лична употреба на заинтересуваните лица или за нуждите на домакинството им.

По-специално за „лично имущество“ се считат:

i)

домакинско имущество;

ii)

велосипеди и мотоциклети, частни моторни превозни средства и ремаркета към тях, каравани за къмпинг, плавателни съдове за развлечение и частни самолети.

За „лично имущество“ се приемат също така и провизии за домакинството в рамките на обичайните за едно семейство запаси, домашни любимци и ездитни животни, както и преносимите инструменти, необходимите за упражняването на занаят или свободна професия от заинтересуваното лице. За лично имущество не се приемат такива вещи, които поради своето естество или количество могат да имат търговски характер;

г)

„домакинско имущество“ са личните вещи, спално бельо, мебелировка и оборудване, предназначени за лично ползване от заинтересуваните лица или за посрещане на нуждите на домакинството им;

д)

„алкохолни продукти“ са продукти (бира, вино, аперитиви на винена или на алкохолна основа, бренди, ликьори или други спиртни напитки и др.), попадащи в позиции с номера 2203—2208 от Комбинираната номенклатура.

2.   Освен доколкото в настоящия регламент не е предвидено друго за целите на прилагането на дял II, „трети държави“ включва също тези части от териториите на държавите-членки, които са изключени от митническата територия на Общността по силата на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (4).

ДЯЛ II

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВНОСНИ МИТА

ГЛАВА I

Лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета държава в Oбщността

Член 3

Внасяното от физически лица лично имущество при преместването на обичайното им място на пребиваване от трета държава на митническата територия на Общността се освобождава от вносни мита при условията на членове 4—11.

Член 4

Освобождаването се ограничава до лично имущество, което:

а)

с изключение на конкретни случаи, обосновани от обстоятелствата, се намира във владение и, в случая на непотребими вещи, е използвано от заинтересуваното лице в предишното му обичайно място на пребиваване поне шест месеца преди датата, на която то е преустановило своето обичайно място на пребиваване в третата държава, която напуска;

б)

е предназначено да бъде използвано за същите цели в новото му обичайно място на пребиваване.

Освен това държавите-членки могат да поставят освобождаването на подобно имущество под условие, то да е било обложено, било в държавата по произход или в държавата, която напуска, с мита и/или данъци, на които обичайно подлежи.

Член 5

1.   Освобождаване може да се предоставя само на лица, които са имали обичайното си място на пребиваване извън митническата територия на Общността за период от най-малко 12 последователни месеца.

2.   Когато обаче намерението на заинтересуваното лице е било да пребивава извън митническата територия на Общността най-малко 12 последователни месеца, митническите органи могат да допуснат дерогации от правилото в параграф 1.

Член 6

Не се предоставя освобождаване за:

а)

алкохолни продукти;

б)

тютюн или тютюневи изделия;

в)

търговски превозни средства;

г)

артикули, предназначени за упражняването на занаят или професия, различни от преносимите инструменти за упражняването на занаят или свободна професия.

Член 7

1.   С изключение на особени случаи, освобождаване се предоставя единствено за лично имущество, декларирано за свободно обращение в рамките на 12 месеца от датата на установяване от заинтересуваното лице на обичайното му място на пребиваване на митническата територия на Общността.

2.   Личното имущество може да бъде допуснато за свободно обращение на няколко отделни пратки в рамките на посочения в параграф 1 срок.

Член 8

1.   До изтичане на 12 месеца от датата, на която е приета декларацията за свободно обръщение, допуснатото безмитно лично имущество не може да бъде давано на заем, да се залага като обезпечение, отдава под наем или прехвърля възмездно или безвъзмездно, без компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това.

2.   Заемане, залагане като обезпечение, отдаване под наем или прехвърляне, извършено преди изтичане на срока посочен в параграф 1, води до възникване на задължение за заплащане на съответните вносни мита върху съответното имущество съгласно ставката прилагана към датата на заемането, залагането като обезпечение, отдаването под наем или прехвърлянето, в зависимост от вида на имуществото и въз основа на митническата стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 9

1.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 7, първа алинея, освобождаване може да бъде предоставено за лично имущество, декларирано за свободно обръщение преди заинтересуваното лице да установи обичайното си място на пребиваване в рамките на митническата територия на Общността, при условие че лицето поеме задължението в рамките на срок от шест месеца действително да установи обичайното си място на пребиваване там. Поемането на такова задължението се съпътства от предоставянето на обезпечение, чиято форма и размер се определят от компетентните органи.

2.   При прилагане на разпоредбите на параграф 1 предвиденият в член 4, буква а) срок се изчислява от датата, на която личното имущество е въведено на митническата територия на Общността.

Член 10

1.   Когато поради професионални задължения заинтересуваното лице напусне третата държава, където е обичайното му място на пребиваване, без същевременно да установи обичайното си място на пребиваване на митническата територия на Общността, но с намерение да го направи в последствие, компетентните органи могат да разрешат безмитно допускане на личното имущество, което лицето внася с такава цел на посочената територия.

2.   Безмитното допускане на личното имущество, посочено в параграф 1, се извършва съобразно условията, предвидени в членове 3—8, при условие че:

а)

определените в член 4, буква а), и член 7, първа алинея срокове се изчисляват от датата на въвеждане на личното имущество на митническата територия на Общността;

б)

определеният в член 8, параграф 1 срок се изчислява от датата, на която заинтересуваното лице действително установи обичайното си място на пребиваване на митническата територия на Общността.

3.   Безмитното допускане се подчинява на условието заинтересуваното лице да поеме задължението действително да установи обичайното си място на пребиваване на митническата територия на Общността в срока, определен от компетентните органи съобразно обстоятелствата. Във връзка с поетото задължение за установяване на обичайното си място на пребиваване компетентните органи могат да изискват обезпечение в определена от тях форма и размер.

Член 11

Когато определено лице е принудено поради изключителни политически обстоятелства да премести обичайното си място на пребиваване от трета държава в митническата територия на Общността, компетентните органи могат да дерогират от член 4, букви а) и б), член 6, букви в) и г), и член 8.

ГЛАВА II

Имущество, внасяно във връзка с встъпване в брак

Член 12

1.   При условията на членове 13—16 се допускат без да се облагат с вносни мита зестрата и домакински принадлежности, включително и нови, принадлежащи на лице, което премества обичайното си място на пребиваване от трета държава на митническата територия на Общността във връзка с встъпване в брак.

2.   При същите условия подаръците, каквито обикновено се поднасят по повод встъпване в брак, които се получават от лице, отговарящо на условията, установени в параграф 1, от лица, чието обичайно място на пребиваващи е в трета държава, също се допускат без облагане с вносни мита. Стойността на всеки подарък, допуснат безмитно, не може обаче да надхвърля 1 000 EUR.

Член 13

Освобождаването, посочено в член 12, се предоставя единствено на лица:

а)

които са имали обичайно място на пребиваване извън митническата територия на Общността най-малко 12 последователни месеца. Въпреки това дерогации от настоящата разпоредба се допускат, когато намерението на заинтересуваното лице действително е било да пребивава най-малко 12 последователни месеца извън митническата територия на Общността.

б)

представят доказателство за встъпване в брак.

Член 14

Не се допуска освобождаване на алкохолни продукти, тютюн или тютюневи изделия.

Член 15

1.   Освен при изключителни обстоятелства, освобождаване се предоставя само за стоки, декларирани за свободно обращение:

а)

не по-рано от два месеца преди датата, определена за встъпване в брак (в този случай освобождаването се допуска при предоставяне на обезпечение, чиято форма и размер се определят от компетентните органи); и

б)

не по-късно от четири месеца след датата на встъпване в брак.

2.   Посочените в член 12 стоки могат да се допуснат за свободно обращение на няколко отделни пратки в рамките на посочения в параграф 1 от настоящия член срок.

Член 16

1.   До изтичане на 12 месеца от датата, на която е приета декларацията за свободно обращение, стоките допуснати безмитно по реда на член 12 не могат да бъдат давани на заем, да се залагат като обезпечение, отдават под наем или прехвърлят възмездно или безвъзмездно, без компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това.

2.   Заемане, залагане като обезпечение, отдаване под наем или прехвърляне, извършено преди изтичане на срока посочен в параграф 1, води до възникването на задължение за заплащане на съответните вносни мита върху въпросните стоки съгласно ставката прилагана към датата на заемането, залагането като обезпечение, отдаването под наем или прехвърлянето, в зависимост от вида на стоките и въз основа на митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

ГЛАВА III

Лично имущество, придобито по наследство

Член 17

1.   При условията на членове 18, 19 и 20 лично имущество, придобито по наследство от физическо лице с обичайно място на пребиваване на митническата територия на Общността, се допуска без да се облага с вносни мита.

2.   За целите на параграф 1 за „лично имущество“ се счита имуществото, посочено в член 2, параграф 1, буква в), съставляващо наследството на починалия.

Член 18

Не се предоставя освобождаване за:

а)

алкохолни продукти;

б)

тютюн или тютюневи изделия;

в)

търговски превозни средства;

г)

предназначени за упражняването на занаят или професия артикули, различни от преносимите инструменти за занаят или свободна професия, които са били използвани от починалия за упражняване на занаята или професията му;

д)

запаси от суровини и завършени или полуготови продукти;

е)

живи животни и запаси от селскостопански продукти, надвишаващи обичайните за семейно запасяване количества.

Член 19

1.   Освобождаването се предоставя само за лично имущество, декларирано за свободно обращение не по-късно от две години от датата, на която заинтересуваното лице придобива собствеността върху имуществото (окончателното уреждане на наследството).

При наличието на особени обстоятелства компетентните органи могат да удължат този срок.

2.   Вносът на лично имущество може да се осъществи на няколко отделни пратки в рамките на определения в параграф 1 срок.

Член 20

Членове 17, 18 и 19 се прилагат mutatis mutandis за лично имущество, придобито по наследство от юридически лица с нестопанска цел, които са установени на митническата територия на Общността.

ГЛАВА IV

Учебни принадлежности, учебни пособия и свързано домакинско оборудване

Член 21

1.   Освобождават се от вносни мита принадлежности, учебни пособия и домакинско оборудване, които представляват обичайното обзавеждане за стая на ученик/студент и принадлежащи на ученик/студент, пристигащ на митническата територия на Общността с цел обучение и които са предназначени за лична употреба през срока на обучението им.

2.   За целите на параграф 1:

а)

„ученик или студент“ е всяко едно лице, записано в редовна форма на обучение в учебно заведение;

б)

„принадлежност“ е лично или спално бельо, както и облекло, ново или употребявано;

в)

„учебни пособия“ са всички предмети и инструменти (включително калкулатори и пишещи машини), които обикновено се използват от ученици или студенти за целите на обучението им.

Член 22

Освобождаването се предоставя най-малко веднъж за учебна година.

ГЛАВА V

Пратки с незначителна стойност

Член 23

1.   При условията на член 24 всякакви пратки, съдържащи стоки с незначителна стойност, изпратени директно от трета държава на получател в Общността, се допускат без да се облагат с вносни мита.

2.   За целите на параграф 1, „стоки с незначителна стойност“ означава стоки, собствената стойност на които не надвишава общо 150 EUR на пратка.

Член 24

Не подлежат на освобождаване:

а)

алкохолни продукти;

б)

парфюми и тоалетни води;

в)

тютюн или тютюневи изделия.

ГЛАВА VI

Пратки, изпращани от едно частно лице до друго

Член 25

1.   При условията на членове 26 и 27 стоките, съдържащи се в пратки, изпратени от трета държава от частно лице до друго частно лице, живеещо на митническата територия на Общността, се допускат без да се облагат с вносни мита, при условие че този внос няма търговски характер.

Освобождаването, предвидено съгласно настоящия параграф, не се прилага по отношение стоки изпратени в пратки от остров Heligoland.

2.   За целите на параграф 1 вносните пратки „нямат търговски характер“, когато:

а)

са от случаен характер;

б)

съдържат стоки изключително за лично ползване от получателя или семейството му, които по своето естество или количество не показват търговски интерес;

в)

се изпращат от изпращача на получателя без каквото и да е заплащане.

Член 26

1.   Освобождаването, посочено в член 25, параграф 1, се прилага за стойност от 45 EUR на пратка, включително стойността на стоките, посочени в член 27.

2.   Ако общата стойност на пратка от два или повече артикула надхвърли сумата, посочена в параграф 1, освобождаване се предоставя за такава част от артикулите, за каквато ако биха били внесени поотделно, би било предоставено освобождаване като се подразбира, че стойността на отделен артикул не може да се дели.

Член 27

Освобождаването, посочено в член 25, параграф 1, се ограничава, за всяка пратка до количествата, изписани срещу всяка от стоките, изброени по-долу:

а)

тютюневи продукти:

50 цигари,

25 пурети (пури с максимално тегло от 3 g всяка),

10 пури,

50 g тютюн за лула, или

пропорционален набор от тези различни продукти;

б)

алкохол и алкохолни напитки:

дестилирани напитки и спиртни напитки с алкохолно съдържание по обем, надхвърлящо 22 %; неденатуриран етилов алкохол от 80 % и повече по обем: един литър, или

дестилирани напитки и спиртни напитки и аперитиви на винена или алкохолна основа, тафиа, саке или подобни напитки, с алкохолно съдържание по обем, ненадхвърлящо 22 %; пенливи вина, ликьорни вина: един литър или пропорционален набор от тези различни продукти, и

обикновени вина: два литра,

в)

парфюми: 50 g, или

тоалетни води: 0,25 l.

ГЛАВА VII

Дълготрайни активи и друго оборудване, внасяно във връзка с преместване на дейността от трета държава в Общността

Член 28

1.   Без да се засягат действащите в държавите-членки мерки на индустриалната и търговската политика и при условията на членове 29—33, се допускат без да се облагат с вносни мита дълготрайните активи и всяко друго оборудване, принадлежащи на предприятие, което преустановява дейността си в трета държава и окончателно я премества, за да извършва сходна дейност на митническата територия на Общността.

Когато преместващото се предприятие е селскостопанско, живият му добитък се допуска без да се облага с вносни мита.

2.   За целите на параграф 1 „предприятие“ е самостоятелна стопанска единица в сферата на производство или услугите.

Член 29

Освобождаването се ограничава до дълготрайни активи и друго оборудване, които:

а)

с изключение на оправдани от обстоятелствата особени случаи, са действително употребявани в предприятието най-малко 12 месеца преди датата, на която предприятието е преустановило дейността си в третата държава, от която се премества;

б)

са предназначени да се използват за същите цели след прехвърлянето им;

в)

по вид и размери са подходящи за съответното предприятие.

Член 30

Не се предоставя освобождаване на предприятия, чието преместване на митническата територия на Общността е в резултат на или е с цел сливане със или поглъщане от предприятие, установено на митническата територия на Общността, без с това да се създава нова дейност.

Член 31

Не се предоставя освобождаване за:

а)

превозни средства, които по естеството си не представляват средства за производство или не са предназначени за предоставяне на услуги;

б)

запаси от всякакъв вид, предназначени за потребление от хората или за храна за животни;

в)

горива и запаси от суровини или от готови или полуготови продукти;

г)

добитък, собственост на търговци на животни.

Член 32

С изключение на оправдани от обстоятелствата особени случаи, освобождаването, посочено в член 28, се предоставя само за дълготрайни активи и друго оборудване, които са декларирани за свободно обръщение преди изтичане на срок от 12 месеца от датата, на която предприятието е преустановило дейността си в третата държава, която напуска.

Член 33

1.   До изтичане на 12 месеца от датата на приемане на декларацията за свободно обращение дълготрайните активи и другото оборудване, които са допуснати безмитно не могат да се отдават под наем, залагат като обезпечение, заемат или прехвърлят възмездно или безвъзмездно, без компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това.

В случай че съществува възможност за злоупотреба, този срок може да се удължи до 36 месеца при отдаването под наем или прехвърлянето.

2.   Заемане, залагане като обезпечение, отдаване под наем или прехвърляне, извършено преди изтичане на срока по параграф 1, води до възникване на задължение за заплащане на съответните вносни мита за съответното имущество съгласно ставката прилагана към датата на заемането, залагането като обезпечение, отдаването под наем или прехвърлянето, в зависимост от вида на стоките и въз основа на митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 34

Членове 28—33 се прилагат mutatis mutandis за дълготрайни активи и друго оборудване, принадлежащо на лица, упражняващи свободни професии, както и за юридически лица с нестопанска цел, които преместват дейността си от трета държава на митническата територия на Общността.

ГЛАВА VIII

Продукти, получени от дейността на селскостопански производители от Общността в имоти, разположени в трета държава

Член 35

1.   При условията на членове 36 и 37 се допускат без да се облагат с вносни мита селскостопански продукти, продукти от животновъдство, пчеларство, градинарство и горско стопанство, получени от имоти, разположени в трета държава в непосредствена близост с митническата територия на Общността и експлоатирани от селскостопански производители, чието основно предприятие се намира на митническата територия на Общността в непосредствена близост до съответната трета държава.

2.   За да се ползват от разпоредбите на параграф 1, продуктите от животновъдството трябва да произлизат от животни с произход от Общността или от животни, допуснати за свободно обращение в Общността.

Член 36

Освобождаване се ограничава до продукти, които не са били обработени или преработени по начин, различен от този, който се прилага обичайно след събиране на реколтата или продукцията.

Член 37

Освобождаване се предоставя само за продукти, които са въведени на митническата територия на Общността от селскостопанския производител или от негово име.

Член 38

Членове 35, 36 и 37 се прилагат mutatis mutandis за рибни продукти или продукти от рибовъдството, получени от рибари от Общността в езера или водни басейни, граничещи с държава-членка и трета държава, както и за продукти от лов, добити от такива езера или водни басейни от ловци на Общността.

ГЛАВА IХ

Семена, торове и продукти за обработка на почвата и растенията, внасяни от селскостопански производители от трета държава за използване в имоти, граничещи с тази държава

Член 39

При условията на член 40 се допускат без да се облагат с вносни мита семена, торове и други продукти за обработка на почвата и растенията, предназначени за използване в имоти, разположени на митническата територия на Общността в непосредствена близост с трета държава, когато тези имоти се обработват от селскостопански производители, чието основно предприятие се намира в тази трета държава в непосредствена близост до митническата територия на Общността.

Член 40

1.   Освобождаването се ограничава до количествата семена, торове и други продукти, необходими за експлоатацията на съответния имот.

2.   Освобождаването се предоставя само за семена, торове и други продукти, директно внасяни в митническата територия на Общността от селскостопанския производител или от негово име.

3.   Държавите-членки могат да поставят освобождаването под условие предоставянето на реципрочно третиране.

ГЛАВА Х

Стоки, съдържащи се в личния багаж на пътници

Член 41

Стоките, съдържащи се в личния багаж на пътниците, идващи от трети държави, се допускат без да се облагат с вносно мито, при условие че подобен внос е освободен от данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно разпоредбите на националното законодателство, приети в съответствие с разпоредбите на Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 г. относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни (5).

Стоките, внесени в териториите, изброени в член 6, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (6), се подчиняват на същите разпоредби за митническо освобождаване както стоките, внасяни във всяка друга част от територията на съответната държава-членка.

ГЛАВА ХI

Материали с образователен, научен и културен характер; научни инструменти и апарати

Член 42

Допускат се без да се облагат с вносни мита изброените в приложение I материали с образователен, научен и културен характер, независимо от получателя им или от целите, за които са предназначени.

Член 43

Материалите с образователен, научен или културен характер, изброени в приложение II, се допускат без да се облагат с вносни мита, при условие че са предназначени за използване от:

а)

публични организации и институции с образователен, научен или културен характер; или

б)

организации или институции, които попадат в категориите, посочени срещу всеки артикул в колона 3 от приложение II, при условие че са били одобрени от компетентните органи на държавите-членки да бъдат допуснати безмитно.

Член 44

1.   При условията на членове 45—49 се допускат безмитно научни инструменти и апарати, които не са включени в член 43, когато те се внасят изключително с нетърговски цели.

2.   Освобождаването, посочено в параграф 1, се ограничава до научни инструменти и апарати, които са предназначени за:

а)

публични институции, чийто основен предмет на дейност е в областта на образованието или научните изследвания, и техните структурни звена, чийто основен предмет на дейност е в областта на образованието или научните изследвания; или

б)

частни институции, чийто основен предмет на дейност е в областта на образованието или научните изследвания и които имат разрешение от компетентните органи в държавите-членки да получават безмитно такива артикули.

Член 45

Освобождаването, посочено в член 44, параграф 1, се прилага също за:

а)

резервни части, съставни части или специфични принадлежности, предназначени за научни инструменти или апарати, при положение че такива резервни части, съставни части или принадлежности се внасят едновременно с тези инструменти или апарати, или, където те се внасят впоследствие, могат да бъдат идентифицирани като предназначени за инструменти или апарати:

i)

които по-рано са били допуснати безмитно, при условие че тези инструменти и апарати са все още с научен характер по времето, когато се иска освобождаване за специфичните резервни части, съставни части или принадлежности; или

ii)

които могат да бъдат освободени по времето, когато такова освобождаване се иска за специфичните резервни части, съставни части или принадлежности;

б)

технически съоръжения, които се използват за поддръжка, контрол, калибриране или поправка на научни инструменти и апарати, при условие че тези технически съоръжения са внесени по едно и също време с такива инструменти или апарати, или когато се внасят впоследствие, при условие че е възможно да се установи, че са предназначени за инструменти или апарати:

i)

които по-рано са били допускани безмитно, при условие че тези инструменти и апарати са все още с научен характер по времето, когато се иска освобождаване за техническите съоръжения, или

ii)

които биха могли да бъдат освободени по времето, когато такова освобождаване е поискано за техническите съоръжения.

Член 46

За целите на членове 44 и 45:

а)

„научен инструмент или апарат“ е отделен инструмент или апарат, който по обективните си технически характеристики и възможности за получаване на резултати е предназначен главно или изключително за извършване на научни дейности;

б)

„внасяни за нетърговски цели“ се счита че се прилага за научни инструменти или апарати, предназначени за използване за нестопански научни изследвания или образователни цели.

Член 47

Ако е необходимо, определени инструменти и апарати могат, в съответствие с процедурата, посочена в член 247а от Регламент (ЕИО) № 2913/92, да бъдат изключени от освобождаване, когато се установи, че допускането безмитно на такива инструменти или апарати вреди на интересите на производството на Общността в съответния производствен сектор.

Член 48

1.   Артикулите, посочени в член 43 и научните инструменти или апарати, които са допуснати безмитно в съответствие с условията, установени в членове 45, 46 и 47, не могат да бъдат заемани, отдавани под наем или прехвърляни, възмездно или безвъзмездно, без предварителна уведомяване на компетентните органи.

2.   В случай че дадена стока бъде дадена на заем, отдадена под наем или прехвърлена на институция или организация, които имат правото да се ползват от освобождаването съгласно член 43 или 44, параграф 2, освобождаването следва да продължи да бъде предоставяно, при условие че организацията или институцията използват стоката, инструмента или апарата за цели, които дават право на такова освобождаване.

В други случаи даването на заем, отдаването под наем или прехвърлянето подлежат на предварително заплащане на вносни мита при ставката, приложима към датата на заемане, отдаване под наем или прехвърляне, в зависимост от вида на стоките и митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 49

1.   В случай че посочените в членове 43 или 44 институции или организации престанат да отговарят на условията за освобождаване или възнамеряват да използват артикулите, допуснати безмитно за цели, различни от предвидените в същите членове, те уведомяват за това компетентните органи.

2.   За артикулите, които остават във владение на институции или организации, престанали да отговарят на условията за освобождаване, се дължат съответните вносни мита съгласно ставката прилагана към датата, на която тези институции или организации са престанали да отговарят на условията, в зависимост от вида на стоките и въз основа на митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

За артикулите, използвани от институциите или организациите, имащи право на освобождаване за цели, различни от предвидените в членове 43 и 44, се дължат съответните вносни мита при ставката, прилагана към датата на която те започват да се употребяват за други цели, в зависимост от вида на артикулите и въз основа на митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 50

Членове 47, 48 и 49 се прилагат mutatis mutandis за продуктите, посочени в член 45.

Член 51

1.   Оборудване, внесено с нетърговски цели от или за сметка на научноизследователска институция или организация, разположена извън Общността, се допуска без да се облага с вносни мита.

2.   Освобождаване се предоставя, при условие че оборудването:

а)

е предназначено за използване или, със съгласието на членовете или представителите на институциите и организациите, посочени в параграф 1 в контекста и в границите на споразуменията за научно сътрудничество, целта на които е да се провеждат международни научноизследователски програми в научноизследователски институции, разположени в Общността и одобрени за тази цел от компетентните органи на държавите-членки;

б)

остава собственост на юридическо или физическо лице, установено извън Общността по време на неговия престой на митническата територия на Общността.

3.   За целите на настоящия член и на член 52:

а)

„оборудване“ означава инструменти, апарати, машини и техните принадлежности, включително резервни части и технически съоръжения, специално проектирани за тяхната поддръжка, проверка, калибриране или поправка, използвани за целите на научното изследване;

б)

оборудване, предназначено за ползване за целите на научното изследване с нестопанска цел, се смята за „внесено за нетърговски цели“.

Член 52

1.   Оборудване, което е допуснато безмитно в съответствие с условията, установени в член 51, не може да бъде давано на заем, отдавано под наем или прехвърляно, възмездно или безвъзмездно, без предварително уведомяване на компетентните органи.

2.   Ако оборудването е дадено на заем, наето или прехвърлено на институция или организация, оправомощена да се ползва от освобождаването съгласно член 51, освобождаването продължава да бъде предоставяно при условие че институцията или организацията използва оборудването за цели, които предоставят правото на такова освобождаване.

В други случаи и без да се засяга прилагането на членове 44 и 45, заемането, наемането или прехвърляне подлежи на предварително плащане на вносни мита съгласно ставката прилагана към датата на заемане, наемане или прехвърляне, съгласно вида на оборудването и митническата стойност, установена или призната на тази дата от компетентните органи.

3.   Институции или организации, посочени в член 51, параграф 1, които не изпълняват повече условията за освобождаване или които предлагат да ползват оборудването допуснато безмитно за цели, различни от тези, предвидени в този член, информират компетентните органи.

4.   Оборудване, използвано от институции или организации, които престанат да изпълнят условията, даващи им право на освобождаване, дължат съответните вносни мита съгласно ставката, прилагана към датата, на която престанат да изпълнят условията, съгласно вида на артикула и митническата стойност, установена или призната на тази дата от компетентните органи.

Без да се засягат членове 44 и 45, оборудването, използвано от институциите или организациите, ползващи се от освобождаването за цели, различни от тези, предвидени в член 51, подлежи на облагане със съответните вносни мита, изчислени за прилагане на датата, на която то започва да се използва за други цели, съгласно вида на оборудването и митническата стойност, установена или призната на тази дата от компетентните органи.

ГЛАВА ХII

Лабораторни животни и биологически или химически вещества, предназначени за научни изследвания

Член 53

1.   Освобождаване от вносни мита се предоставя за:

а)

животни, специално подготвени за лабораторни нужди;

б)

биологични или химични вещества, включени в списък, съставен съгласно процедурата, посочена в член 247а от Регламент (ЕИО) № 2913/92, които се внасят изключително с нетърговска цел.

2.   Освобождаването, посочено в параграф 1, се ограничава до животни и биологични или химични вещества, които са предназначени:

а)

за публични институции, с основен предмет на дейност главно в областта на образованието или научните изследвания или тези техни звена, с основен предмет на дейност в областта на образованието или научните изследвания; или

б)

за частни институции, с основен предмет на дейност главно в областта на образованието или научните изследвания и на които е разрешено от компетентните органи на държавите-членки да получават безмитно такива артикули.

3.   Списъкът, посочен в параграф 1, буква б), може да включва само биологични или химични вещества, за които няма еквивалентно производство на митническата територия на Общността, и които, поради тяхната специфика или степен на чистота, са пригодени основно или изключително за научни изследвания.

ГЛАВА ХIII

Терапевтични вещества от човешки произход и реактиви за определяне на кръвните и тъканните групи

Член 54

1.   При условията на член 55 се допускат безмитно следните:

а)

терапевтични вещества от човешки произход;

б)

реактиви за определяне на кръвните групи;

в)

реактиви за определяне на тъканните групи.

2.   За целите на параграф 1:

а)

„терапевтични вещества от човешки произход“ са човешка кръв и нейните производни (същинска човешка кръв, сушена човешка плазма, човешки албумин и стабилизирани разтвори от човешки плазмени протеини, човешки имуноглобулин и човешки фибриноген);

б)

„реактиви за определяне на кръвните групи“ са всякакви реактиви от човешки, животински, растителен или от друг произход, използвани за определяне на кръвните групи и за откриване на кръвна несъвместимост;

в)

„реактиви за определяне на тъканните групи“ са всякакви реактиви от човешки, животински, растителен или от друг произход, използвани за определяне на тъканните групи.

Член 55

Освобождаването се ограничава до продукти, които:

а)

са предназначени за одобрени от компетентните органи институти или лаборатории изключително за нетърговски медицински или научни цели;

б)

са придружени от сертификат за годност, издаден от надлежно упълномощен орган в третата държава на произхода им;

в)

са поставени в контейнери, снабдени със специален обозначаващ ги етикет.

Член 56

Освобождаването включва специалните опаковки, пригодени за превоз на терапевтичните вещества от човешки произход или реактивите за определяне на кръвните тъканните групи, както и всякакви евентуално съдържащи се в пратката разтворители и принадлежности, необходими за употребата им.

ГЛАВА ХIV

Инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика или провеждане на медицинско лечение

Член 57

1.   Допускат се без да се облагат с вносни мита инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика или провеждане на медицинско лечение, които са дарени от благотворителна или филантропична организация или от частно лице на здравни органи, здравни заведения или медицински изследователски институти, одобрени от компетентните органи на държавите-членки да получават безмитно подобни артикули, или които са закупени от такива здравни органи, здравни заведения или медицински изследователски институти, изцяло със средства, предоставени от благотворителна или филантропична организации или със доброволни вноски, при условие че е установено, че:

а)

дарението на инструментите или апаратите не е свързано с намерение, имащо търговски характер от страна на дарителя; и

б)

дарителят по никакъв начин не е свързан с производителя на инструментите или апаратите, за които се иска освобождаване.

2.   Освобождаването е приложимо при спазване на същите условия за:

а)

резервни части, съставни части или принадлежности, предназначени за инструментите или апаратите, посочени в параграф 1, при положение че такива резервни части се внасят едновременно с тези инструменти или апарати, или, когато те се внасят по-късно, могат да бъдат идентифицирани като предназначени за инструменти или апарати, които преди това са били допуснати безмитно;

б)

технически съоръжения, които се използват за поддръжка, контрол, калибриране или поправка на инструменти или апарати, при условие че такива инструменти се внасят едновременно с посочените инструменти или апарати, или когато се внасят по-късно, могат да бъдат идентифицирани като предназначени за инструменти или апарати, които преди това са били допуснати безмитно.

Член 58

За целите на член 57, и по-специално с оглед на означените в него научни инструменти или апарати и получаващите органи, членове 47, 48 и 49 се прилагат mutatis mutandis.

ГЛАВА XV

Референтни субстанции, необходими за контрол на качеството на медицинските продукти

Член 59

Пратките, които съдържат образци от референтни субстанции, одобрени от Световната здравна организация за контрол на качеството на материалите, използвани в производството на медицински продукти, и които са адресирани до получатели, одобрени от компетентните органи на държавите-членки да получават безмитно такива пратки, се допускат без да се облагат с вносни мита.

ГЛАВА ХVI

Фармацевтични продукти, използвани при международни спортни прояви

Член 60

Допускат се без да се облагат с вносни мита фармацевтични продукти за хуманната или ветеринарната медицина, предназначени за използване от хора или животни, пристигащи от трети държави за участие в международни спортни прояви, организирани на митническата територия на Общността, когато са в количества, съответстващи на нуждите по време на престоя им на тази територия.

ГЛАВА ХVII

Артикули, предназначени за благотворителни или филантропични организации: артикули, предназначени за слепи лица и за други лица с увреждания

А.   За общи цели

Член 61

1.   При условията на членове 63 и 64 и доколкото няма да доведе до злоупотреби или значителни нарушения на конкуренцията, се допускат без да се облагат с вносно мито:

а)

стоки от първа необходимост, внасяни от държавни организации или други благотворителни или филантропични организации, одобрени от компетентните органи и предназначени за безплатно разпределение сред нуждаещите се лица;

б)

стоки от всякакъв вид, изпратени безвъзмездно и без каквото и да е намерение от търговски характер от лица или организации, установени извън митническата територия на Общността, на държавни организации или други благотворителни или филантропни организации, одобрени от компетентните органи, с цел да послужат за събиране на средства в полза на нуждаещите се лица по време на благотворителни прояви;

в)

офис оборудване и канцеларски материали, изпратени безвъзмездно и без каквото и да е намерение от търговски характер от лице или организация, установени извън митническата територия на Общността, на държавни организации или на други благотворителни или филантропни организации, одобрени от компетентните органи, с цел да послужат единствено за посрещане на нуждите по дейността им или за осъществяване на благотворителните или филантропните им цели.

2.   За целите на параграф 1, буква а) „стоки от първа необходимост“ са тези стоки, които са предназначени за задоволяване на непосредствените нужди на човек, например храна, лекарства, дрехи, спално бельо и завивки.

Член 62

Не се предоставя освобождаване за:

а)

алкохолни продукти;

б)

тютюн или тютюневи изделия;

в)

кафе и чай;

г)

моторни превозни средства, различни от линейки.

Член 63

Освобождаване се предоставя само на организации, чиито счетоводни системи дават възможност на компетентните органи да контролират операциите им и които предоставят всичка считани за необходими гаранции.

Член 64

1.   Посочените в член 61 стоки и оборудване не могат да се заемат, отдават под наем или прехвърлят, възмездно или безвъзмездно, от организацията, ползваща се от освобождаването за цели, различни от посочените в параграф 1, букви а) и б), без предварително уведомяване на компетентните органи.

2.   В случай на заемане, отдаване под наем или прехвърляне на организация, която има право на освобождаване съгласно членове 61 и 63, освобождаването остава в сила, при условие че тази организация използва стоките и оборудването за цели, за които е допуснато освобождаването.

Във всички останали случаи при заемане, отдаване под наем или прехвърляне се заплащат предварителното съответните вносни мита съгласно ставката, прилагана към датата на заемането, отдаването под наем или прехвърлянето, в зависимост от вида на стоките и въз основа на митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 65

1.   В случай че посочените в член 61 организации престанат да отговарят на условията за освобождаване или възнамеряват да използват стоките, допуснати безмитно за цели, различни от предвидените в същия член, те трябва да уведомят за това компетентните органи.

2.   За стоките и оборудването, които остават във владение на институции или организации, престанали да отговарят на условията за освобождаване, се дължат съответните вносни мита съгласно ставката прилагана към датата, на която тези организации са престанали да отговарят на условията, според вида на стоките и митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

3.   За стоките и оборудването, използвани от организациите, имащи право на освобождаване за цели, различни от предвидените в член 61, се дължат съответните вносни мита съгласно ставката, прилагана към датата на начало на употребата на стоките за други цели, според вида на стоките и митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Б.   Стоки за употреба от лица с увреждания

1.   Артикули за употреба от слепи лица

Член 66

Допускат се без да се облагат с вносни мита специално предназначените за образователното, научното или културното развитие на слепите лица посочените в приложение III артикули.

Член 67

1.   Допускат се без да се облагат с вносни мита артикулите, специално предназначени за образователното, научното или културното развитие на слепите лица, посочени в приложение IV, при условие че се внасят от:

а)

самите слепи лица за тяхна лична употреба; или

б)

институции или организации, които са ангажирани главно в образованието или подкрепата на слепите лица и които имат разрешение от компетентните органи на държавата-членка да получават безмитно такива артикули.

2.   Освобождаването, посочено в параграф 1, се прилага също така и за резервни части, съставни части или принадлежности за съответните артикули, както и за техническите съоръжения, използвани за поддръжка, контрол, калибриране или поправка на същите артикули, когато тези резервни части, съставни части, принадлежности или технически съоръжения са внесени заедно със съответните артикули или, в случай че се внасят по-късно — когато може да се установи, че са предназначени за артикулите, които по-рано са допуснати безмитно, или които към момента на подаване на заявлението за освобождаване на съответните резервни части, съставни части, принадлежности или технически съоръжения, биха могли да се ползват от освобождаване.

2.   Артикули, предназначени за използване от други лица с увреждания

Член 68

1.   Артикули, специално предназначени за образование, наемане на работа или социално подпомагане на лица с физически или умствени увреждания, различни от слепи лица, се допускат без да се облагат с вносни мита, когато се внасят от:

а)

лица с увреждания за тяхна лична употреба; или

б)

учреждения или организации, които са ангажирани главно в образованието или предоставянето на помощ на лица с увреждания, и които са имат одобрение от компетентните органи на държавите-членки да получават такива артикули безмитно.

2.   Освобождаването, посочено в параграф 1, се прилага за резервни части, съставни части или специфични принадлежности за съответните артикули, както и за техническите съоръжения, използвани за поддръжката, контрола, калибрирането или поправката на посочените артикули, при условие че тези резервни части, съставни части, принадлежности или технически съоръжения се внасят едновременно с такива артикули, или, когато са внесени впоследствие, могат да се идентифицират като предназначени за артикули, които по рано са били допуснати безмитно, или които биха могли да се ползват от освобождаване по времето, когато се иска освобождаване за конкретните резервни части, съставни части или принадлежности и посочените техническите съоръжения.

Член 69

Ако е необходимо, определени артикули могат, в съответствие с процедурата, посочена в 247а от Регламент (ЕИО) № 2913/92, да бъдат изключени от освобождаване, когато се установи, че безмитното допускане на такива артикули вреди на интересите на производството на Общността в съответния производствен сектор.

3.   Общи разпоредби

Член 70

Предвиденото в член 67, параграф 1, буква a) и член 68, параграф 1, буква а) пряко предоставяне на освобождаване на стоки за лично ползване от слепи лица или лица с увреждания, се подчинява на условието, че разпоредбите, които са в сила в държавите-членки, позволяват на заинтересованите лица да установят, че въз основа на своя статус на слепи лица или лица с увреждания имат право на такова освобождаване.

Член 71

1.   Артикулите, внесени безмитно от лицата, посочени в членове 67 и 68, не могат да бъдат заемани, отдавани под наем или прехвърляни, възмездно или безвъзмездно, без компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това.

2.   В случай че даден артикул бъде даден на заем, отдаден под наем или прехвърлен на лице, институция или организация с право да се ползва от освобождаването съгласно членове 67 и 68, освобождаването следва да продължи да бъде предоставяно, при условие че лицето, институцията или организацията използват артикула за цели, които дават право на такова освобождаване.

В други случаи заемането, отдаването под наем или прехвърлянето подлежат на предварително заплащане на вносни мита при ставката, приложима към датата на заемане, отдаване под наем или прехвърляне, според вида на стоките и митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 72

1.   Артикули, внесени от институции или организации, които имат право на освобождаване в съответствие с условията, посочени в членове 67 и 68, могат с нестопанска цел да бъдат заемани, отдавани под наем или прехвърляни, възмездно или безвъзмездно, от тези учреждения или организации на слепи лица или други лица с увреждания, за които те се грижат, без заплащане на съответните мита.

2.   Не може да се дават на заем, отдават под наем или прехвърлят артикули при други условия, различни от тези, посочени в параграф 1, освен ако компетентните органи не бъдат предварително информирани.

Ако един артикул бъде даден на заем, отдаден под наем или прехвърлен на лице, институция или организация, имаща право да се ползва от освобождаването съгласно член 67, параграф 1 или член 68, параграф 1, освобождаването следва да продължи да бъде предоставяно, при условие че лицето, институцията или организацията използва артикула за цели, които дават право на такова освобождаване.

В други случаи заемането, отдаването под наем или прехвърлянето подлежат на предварително заплащане на вносни мита при ставката, приложима към датата на заемане, отдаване под наем или прехвърляне, според вида на стоките и митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 73

1.   Институциите или организациите, посочени членове 67 и 68, които престанат да отговарят на условията за освобождаване или възнамеряват да използват артикули, допуснати безмитно, за цели, различни от предвидените в същите членове, уведомяват за това компетентните органи.

2.   За артикули, които остават във владение на институции или организации, престанали да отговарят на условията за освобождаване, дължат съответните вносни мита съгласно ставката, прилагана към датата, на която тези институции или организации са престанали да отговарят на условията, според вида на стоките и митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

3.   За артикули, използвани от институциите или организациите, имащи право на освобождаване, за цели, различни от предвидените в членове 67 и 68, се дължат вносните мита съгласно ставката прилагана към датата на начало на употребата на стоките за други цели, според вида на стоките и митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

В.   Стоки, предназначени за употреба от пострадали от бедствия

Член 74

1.   При условията на членове 75—80 се допускат без да се облагат с вносни мита стоки, внасяни от държавни организации, или от други, одобрени от компетентните органи, благотворителни или филантропни организации, когато са предназначени:

а)

за безвъзмездно разпределяни сред пострадали от бедствия, засегнали територията на една или повече държави-членки; или

б)

безвъзмездно предоставяне на пострадали от подобни бедствия, като в същото време остават собственост на въпросните организации.

2.   Освобождаването, посочено в параграф 1, се прилага при същите условия и по отношение на стоките, внасяни за свободно обръщение от спасителни групи за покриване на нуждите им по време на спасителната акция.

Член 75

Не се предоставя освобождаване за материали и оборудване, предназначени за строителство в пострадали от бедствие райони.

Член 76

Предоставянето на освобождаването се подчинява на решение на Комисията, взето във връзка с искане от засегнатата(ите) държава(и)-членка(и) съгласно процедура по спешност, включваща консултации с останалите държави-членки. Решението посочва, ако е необходимо, обхвата и условията на освобождаването.

До нотифициране на решението на Комисията засегнатите от бедствието държави-членки могат да разрешат спиране облагането с вносни мита на стоките, внасяни за целите, предвидени в член 74, при условие че внасящата организация поеме задължението да заплати впоследствие дължимите мита, ако освобождаването не бъде предоставено.

Член 77

Освобождаване се предоставя само на организации, чиито счетоводни системи позволяват на компетентните органи да контролират действията им и които предоставят при необходимост съответните гаранции.

Член 78

1.   Посочените в член 74, параграф 1 стоки не могат да бъдат заемани, отдавани под наем или прехвърляни възмездно или безвъзмездно при условия, различни от предвидените в същия член, от организациите, ползващи се от правото на освобождаване, без компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това.

2.   В случай на заемане, отдаване под наем или прехвърляне на организация с право на освобождаване съгласно член 74, освобождаването остава в сила, при условие че организацията използва стоките за целите, за които е допуснато това освобождаване.

Във всички останали случаи заемането, отдаването под наем или прехвърлянето подлежат на предварително заплащане на вносните мита съгласно ставката, прилагана към датата на заемането, отдаването под наем или прехвърлянето, според вида на стоките и митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 79

1.   Посочените в член 74, параграф 1, буква б) стоки, след като престанат да бъдат използвани от пострадалите от бедствията, не могат да се заемат, отдават под наем или прехвърлят възмездно или безвъзмездно, без компетентните органи да са предварително уведомени за това.

2.   В случай на заемане, отдаване под наем или прехвърляне на организация с право на освобождаване съгласно член 74 или, когато е приложимо, на организация с право на освобождаване съгласно член 61, параграф 1, буква а), освобождаването остава в сила, при условие че организацията използва въпросните стоки за целите, за които е допуснато освобождаването.

Във всички останали случаи заемането, отдаването под наем или прехвърлянето подлежат на предварителното заплащане на вносните мита съгласно ставката прилагана към датата на заемането, отдаването под наем или прехвърлянето, според вида на стоките и митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 80

1.   В случай че посочените в член 74 организации престанат да отговарят на условията за освобождаване или които възнамеряват да използват стоките, внесени допуснати безмитно, за цели, различни от предвидените в същия член, те уведомяват за това компетентните органи.

2.   Когато стоки, които остават във владение на организации, престанали да отговарят на условията за освобождаване, се прехвърлят на организация с право на освобождаване съгласно член 74 или, когато това е приложимо, на организация с право на освобождаване съгласно член 61, параграф 1, буква а), освобождаването продължава да е в сила, при условие че организацията използва въпросните стоки за целите, за които е допуснато освобождаването. Във всички останали случаи за въпросните стоки се дължат съответните вносни мита съгласно ставката прилагана към датата, на която тези условия са престанали да бъдат изпълнявани, според вида на стоките и митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

3.   За стоките, използвани от организациите, ползващи се от освобождаване, за цели, различни от предвидените в член 74, се дължат съответните вносни мита съгласно ставката прилагана към датата на начало на употребата за други цели, според вида на стоките и митническата им стойност, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

ГЛАВА ХVIII

Почетни отличия или награди

Член 81

При представяне от заинтересованите лица на удовлетворителни доказателства на компетентните органи и при условие че въпросните операции са лишени от търговски характер, се допускат без да се облагат с вносни мита:

а)

отличия, присъдени от правителствата на трети държави на лица с обичайно място на пребиваване на митническата територия на Общността;

б)

купи, медали и други подобни артикули основно със символично значение, внасяни от лица с обичайно място на пребиваване на митническата територия на Общността, които са ги получили в знак на уважение за дейността им, която са развили в определена област, като например изкуствата, науките, спорта или публичната служба, или като признание за техните заслуги по определен повод;

в)

купи, медали и други подобни артикули основно със символично значение, които са предоставени безвъзмездно от органи на трета държава или от лица, установени в трета държава с цел да бъдат връчени със същите цели като посочените в буква б);

г)

награди, трофеи и сувенири със символичен характер и ограничена стойност, предназначени за безплатно разпространение сред лица, които обикновено живеят в трети държави, на делови конференции или подобни международни прояви; тяхното естество, единична стойност и други характеристики не трябва подсказват, че те се внасят по търговски причини.

ГЛАВА XIX

Подаръци, получени в рамките на международните отношения

Член 82

Без да се засяга когато е приложимо член 41 и при условията на членове 83 и 84, се предоставя освобождаване за стоките:

а)

внасяни на митническата територия на Общността от лица, осъществили официално посещение в трета държава и получили ги по този повод като подаръци от приемащите ги органи;

б)

внасяни на митническата територия на Общността от лица, идващи на официално посещение в митническата територия на Общността и които възнамеряват да ги връчат като подаръци на приемащите ги органи;

в)

изпратени като подаръци в знак на приятелство или на добра воля от официален орган, публичен орган или група, извършваща общественополезна дейност, които се намират в трета държава, на официален орган, публичен орган или група, извършваща общественополезна дейност, които се намират на митническата територия на Общността и одобрени от компетентните органи да получават безмитно подобни артикули.

Член 83

Не се предоставя освобождаване за алкохолни продукти, тютюн и тютюневи изделия.

Член 84

Освобождаване се предоставя само когато:

а)

предоставянето на артикулите, предназначени за подаръци, има случаен характер;

б)

предметите по вид, стойност или количество нямат търговски характер;

в)

няма да бъдат използвани за търговски цели.

ГЛАВА XX

Предмети, предназначени за употреба от монарси и държавни глави

Член 85

Допускат се без да се облагат с вносни мита в рамките и съгласно условия, установени от компетентните органи:

а)

подаръци, предназначени за управляващи монарси и държавни глави;

б)

стоки, предназначени за употреба или потребление от управляващи монарси или държавни глави на трети държави, както и от лицата, които официално ги представляват по време на официалните им посещения на митническата територия на Общността. В тези случаи държавата-членка, в която се осъществява вносът, може да постави освобождаването под условие реципрочно третиране.

Разпоредбите на първа алинея се прилагат също така и за лица, които се ползват от прерогативи на международно равнище, съответстващи на тези на управляващ монарх или държавен глава.

ГЛАВА ХХI

Стоки, внасяни с рекламна цел

А.   Образци на стоки с незначителна стойност

Член 86

1.   Без да се засяга член 90, параграф 1, буква а), се допускат без да се облагат с вносни мита образци на стоки, които са с незначителна стойност и които могат да се използват само за получаване на поръчки за вида, който представляват, с цел техния внос на митническата територия на Общността.

2.   Компетентните органи могат да изискат някои от стоките за да подлежат на освобождаване да бъдат приведени в практически невъзможен за употреба вид чрез скъсване, перфориране, поставяне на ясна и неизтриваема маркировка или по някакъв друг начин, при условие че това действие не разваля характера им на образци.

3.   За целите на параграф 1 „образци на стоки“ са всички предмети, представляващи даден вид стоки, чийто начин на представяне и количество за един и същи вид или качество стоки ги прави неизползваеми за цели, различни от целта за получаване на поръчки за бъдещи доставки.

Б.   Печатни рекламни материали и предмети с рекламен характер

Член 87

При условията на член 88 се допускат, без да се облагат с вносни мита, печатни рекламни материали като каталози, ценоразписи, упътвания за начин на употреба или брошури, които се отнасят за:

а)

стоки за продажба или наемане; или

б)

транспортни, търговски, застрахователни или банкови услуги, предоставяни

от лице, установено извън митническата територия на Общността.

Член 88

Освобождаването, посочено в член 87, се разрешава само за печатни рекламни материали, които изпълняват следните условия:

а)

печатните рекламни материали ясно указват името на предприятието, което произвежда, продава или отдава под наем стоките или което предлага извършването на посочените в тях услуги;

б)

всяка пратка трябва да съдържа само един единствен печатен материал или ако съдържа няколко — по един екземпляр от всеки вид; когато пратките съдържат няколко екземпляра от един и същ печатен материал, освобождаване се предоставя, при условие че общото им брутно тегло не надхвърля един килограм;

в)

печатните материали, изпратени с групажна пратка, не могат да са от един и същ изпращач до един и същ получател.

Член 89

Допускат се без да се облагат с вносни мита артикули с рекламен характер, изпратени безплатно от доставчици до клиентите им, когато тези артикули нямат собствена търговска стойност и при условие че не могат да се употребяват по друг начин освен с рекламна цел.

В.   Продукти за употребяване или консумиране по време на търговски панаири или подобни прояви

Член 90

1.   При условията на членове 91—94, допускат се без да се облагат с вносни мита:

а)

малки представителни образци на стоки, произведени извън митническата територия на Общността, предназначени за търговски панаир или подобна проява;

б)

стоки, внасяни само с цел да бъдат демонстрирани или за да се демонстрират машини и апарати, произведени извън митническата територия на Общността, предназначени за показване на търговски панаир или подобна проява;

в)

различни материали с незначителна стойност, като например бои, лакове, тапети и др., използвани при построяването, обзавеждането и декорирането на временни щандове на представители на трети държави, участващи в търговски панаири или подобни прояви и които се унищожават при употребата им;

г)

печатни материали, каталози, проспекти, ценоразписи, рекламни плакати, календари, илюстрирани или неилюстрирани, фотографии без рамки и други предмети, предназначени за безплатно предоставяне с цел рекламиране на артикули, произведени извън митническата територия на Общността, които се представят на търговски панаир или подобна проява.

2.   За целите на параграф 1 „търговски панаир или подобна проява“ означава:

а)

изложения, панаири, изложби и подобни прояви, свързани с търговията, индустрията, селското стопанство и занаятите;

б)

изложения и прояви, провеждани основно с благотворителни цели;

в)

изложения и прояви, провеждани основно с научни, технически, занаятчийски, художествени, образователни или културни, спортни, религиозни, вероизповедателни цели или във връзка с дейности на профсъюзите, на туризма или на международното сътрудничество;

г)

срещи на представители на международни организации или съюзи;

д)

официални празненства или чествания на годишнини;

с изключение на изложения, провеждани за частни цели в търговски обекти или магазини с цел продажба на стоки от трети държави.

Член 91

Освобождаването, посочено в член 90, параграф 1, буква а), се ограничава до образци, които:

а)

се внасят безплатно като такива от трети държави или са изработени на изложението от стоки, внесени на части от тези държави;

б)

са предназначени изключително да се раздават безплатно на посетителите на изложение за употреба или консумация;

в)

са очевидно рекламни образци с незначителна единична стойност;

г)

не са предназначени за продажба и съответно според случая се предлагат в опаковки, съдържащи количество стока, което е по-малко от най-малкото количество от този вид стока, съдържащо се в опаковките, предназначени за продажба в търговската мрежа;

д)

в случай на храни и напитки, не са пакетирани в съответствие с изискванията по буква г), при условие че се консумират на място на самото изложение;

е)

тяхната обща стойност и количество съответстват на вида на изложението, на броя на посетителите и степента на участие на изложителя.

Член 92

Освобождаването, посочено в член 90, параграф 1, буква б), се ограничава до стоки, които:

а)

се консумират или унищожават по време на изложението; и

б)

тяхната обща стойност и количество съответстват на вида на изложението, на броя на посетителите и степента на участие на изложителя.

Член 93

Освобождаването, посочено в член 90, параграф 1, буква г), се отнася само за печатни рекламни материали и артикули с рекламен характер, които:

а)

са предназначени изключително за безплатно разпространение сред посетителите на мястото на изложението;

б)

тяхната обща стойност и количество съответстват на вида на изложението, на броя на посетителите и степента на участие на изложителя.

Член 94

Освобождаването, посочено в член 90, параграф 1, букви а) и б), не се предоставя за:

а)

алкохолни продукти;

б)

тютюн и тютюневи изделия;

в)

горива, независимо дали са твърди, течни или газообразни.

ГЛАВА ХХII

Стоки, внасяни с цел изпитване, анализиране или проучване

Член 95

При условията на членове 96—101 се допускат без да се облагат с вносни мита стоки, предназначени за изпитване, анализиране или проучване с цел определяне на техния състав, качество или други технически характеристики за информационни, търговски или индустриални проучвания.

Член 96

При условията на член 99 освобождаването, посочено в член 95, се предоставя само при условие че стоките, които се изпитват, анализират или проучват, се изразходват напълно или се унищожават в хода на изпитването, анализа или проучването.

Член 97

Не се освобождават стоки, които се използват при изпитване, анализи или проучвания, които сами по себе си представляват рекламна дейност, целяща продажбата им.

Член 98

Освобождаване се предоставя само за такова количество стоки, каквото е задължително необходимо за целите, за които стоките се внасят. Във всеки отделен случай тези количества се определят от компетентните органи, като се отчита посочената цел.

Член 99

1.   Освобождаването, посочено в член 95, се прилага и за стоки, които не са напълно изразходвани или унищожени при изпитванията, анализите или проучванията, при условие че със съгласието и под контрола на компетентните органи остатъчните продукти:

а)

след приключване на изпитванията, анализите или проучванията се унищожат напълно или се превърнат в стоки без търговска стойност, или

б)

се изоставят безплатно и без всякакви допълнителни разходи в полза на държавата, ако това се допуска от националното законодателство, или

в)

при надлежно обосновани обстоятелства са изнесени от митническата територия на Общността.

2.   За целите на параграф 1 „остатъчни продукти“ са продуктите, получени в резултат на проведените изпитвания, анализи или проучвания или фактически неизползваните стоки.

Член 100

Освен когато член 99, параграф 1 се прилага, остатъчните продукти след приключване на изпитванията, анализите или проучванията съгласно член 95, подлежат на облагане със съответните вносни мита, съгласно ставката, приложима към датата на приключване на изпитванията, анализите или проучванията според вида стоки и митническата им стойност, установена или призната към тази дата от митническите органи.

Заинтересуваното лице може, със съгласието и под контрола на компетентните органи, да превърне остатъчните продукти в отпадъци или скрап. В този случай вносните мита са приложимите за тези отпадъци или скрап към датата на превръщането им.

Член 101

Срокът, в който трябва да се извършат изпитванията, анализите или проучванията, а административните формалности да се завършат, за да се гарантира използването на стоките за предвидените цели, се определя от компетентните органи.

ГЛАВА XXIII

Пратки, изпращани на организации за защита на авторските права или за защита правата на индустриална и търговска собственост

Член 102

Допускат се без да се облагат с вносни мита марки, модели или промишлени дизайни, както и придружаващите ги документи, заявки за патенти на изобретения или други подобни, които са предназначени да бъдат подадени до компетентните органи за защита на авторските права или за защита на правата на индустриална и търговската собственост.

ГЛАВА XXIV

Туристически рекламни материали

Член 103

Без да се засягат членове 42—50, следните стоки се допускат без да се облагат с вносни мита:

а)

документация (листовки, брошури, книги, списания, наръчници, плакати със или без рамка, фотографии без рамки и фотографски увеличения, географски карти със или без илюстрации, транспаранти за прозорци, илюстровани календари), предназначени за безплатно разпространение и с основна цел да привличат посетители в чужда държава, по-специално, за да посетят културни, туристически, спортни, религиозни, търговски, професионални срещи или прояви, при условие че тази документация не съдържа повече от 25 % частна търговска реклама, с изключение на всички частни търговски реклами на предприятия на Общността, и с очевидно рекламна цел;

б)

списъци на чуждестранни хотели и годишници, публикувани от официалните туристически агенции или по тяхна поръчка, както и разписания за транспортни услуги, предоставяни в чужбина, при условие че тази документация е предназначена за безплатно разпространение и не съдържа повече от 25 % частна търговска реклама, с изключение на всички частни търговски реклами в полза на предприятия на Общността;

в)

технически материали, изпратени на пълномощни представители или кореспонденти, назначени от официални национални туристически агенции и непредназначени за разпространение като годишници, телефонни или телексни указатели, списъци на хотели, каталози за панаири и подобни прояви, образци на занаятчийски произведения от незначителна стойност, както и документационни материали за музеи, университети, балнеологични центрове и други подобни заведения.

ГЛАВА XXV

Разни документи и предмети

Член 104

Допускат се без да се облагат с вносни мита:

а)

документи, изпратени безплатно на публични служби на държавите-членки;

б)

публикации на чуждестранни правителства и на официални международни организации, предназначени за безплатно разпространение;

в)

бюлетини за гласуване при избори, организирани от установени в трети държави органи;

г)

предмети, предназначени да послужат като доказателства пред съдилища или пред други официални институции на държавите-членки;

д)

спесимени и печатни циркулярни писма относно подписи, обменяни в рамките на обичайната практика между публични служби или банкови учреждения;

е)

официални печатни материали изпращани на централните банки на държавите-членки;

ж)

отчети, доклади, информации, проспекти, съобщения за записване и други документи, съставени от дружества, регистрирани в трета държава и изпращани до приносители на ценни книги или записали ценни книги, издавани от тези дружества;

з)

информационни носители (перфокарти, звукозаписи, микрофилми и др.), използвани за пренос на информация, които са предоставени безвъзмездно на получателя, но само доколкото допускането без да се облагат с вносни мита не води до злоупотреби или до значими нарушения на конкуренцията;

и)

досиета, архиви, формуляри и други документи, използвани по време на международни срещи, конференции или конгреси, както и отчетите за подобни прояви;

й)

планове, технически чертежи, скици, описания и други подобни документи, внасяни с оглед получаване или изпълнение на поръчки в трети държави или за участие в конкурс на митническата територия на Общността;

к)

документи, използвани при изпити, провеждани на митническата територия на Общността от институции, установени в трети държави;

л)

формуляри, предназначени за използване като официални документи в рамките на международни конвенции за международния трафик на моторни превозни средства или стоки;

м)

формуляри, етикети, билети и други подобни документи, изпратени от транспортни предприятия или от хотелски предприятия в трета държава до пътнически агенции, учредени на митническата територия на Общността;

н)

формуляри и билети, товарителници, пътни листа и други търговски или служебни документи;

о)

официални формуляри от органи на трети държави или международни органи, както и печатни формуляри, съответстващи на международните образци, изпращани за разпространение от асоциации, намиращи се в трети държави на съответстващите им асоциации, намиращи се на митническата територия на Общността;

п)

фотографии, диапозитиви и фотографска хартия за снемане на клишета, дори с текст на снимки, проявени или не, изпращани на пресагенции или на издатели на вестници или списания;

р)

таксови и други подобни марки, доказващи плащане на такси в трети държави.

ГЛАВА ХХVI

Опаковъчни материали за уплътняване и съхранение на стоки по време на превозването им

Член 105

Допускат се без да се облагат с вносни мита различни материали, като въжета, слама, платнища, хартии и картони, дървен и пластмасов материал, използвани за уплътняване и съхранение — включително и топлинна защита — на стоки при превозването им от трети държави до митническата територия на Общността, при условие че тези материали обикновено са негодни за повторна употреба.

ГЛАВА XXVII

Сламена постеля, фуражи и храни за животни по време на превозването им

Член 106

Допускат се без да се облагат с вносни мита сламени постели, фуражи и храни от всякакъв вид, намиращи се на борда на превозни средства, използвани за превоз на животни от трети държави за митническата територия на Общността, с оглед разпределянето им между животните по време на превоза.

ГЛАВА ХХVIII

Горива и смазочни материали, намиращи се в сухопътни превозни средства и специални контейнери

Член 107

1.   При условията на членове 108, 109 и 110:

а)

гориво, намиращо се в стандартните резервоари на:

частни и търговски моторни превозни средства и мотоциклети,

специални контейнери,

влизащи на митническата територия на Общността;

б)

гориво, намиращо се в преносими резервоари, превозвано от частни моторни превозни средства и мотоциклети, максимум до 10 l на превозно средство, и без да се засягат националните разпоредби за съхранение и превоз на гориво;

се допускат без да се облагат с вносни мита.

2.   За целите на параграф 1:

а)

„търговско моторно превозно средство“ означава всяко моторизирано пътно превозно средство (включително трактори със или без ремаркета), което по своя вид или конструкция и своето оборудване е предназначено и годно да извършва превоз, независимо срещу заплащане или не:

на повече от девет лица, включително водача;

стоки;

и всякакво пътно превозно средство със специална цел, различна от превоза като такава;

б)

„частно моторно превозно средство“ означава всяко моторно превозно средство, което не попада под определението, уредено в буква а);

в)

„стандартни резервоари“ означава:

резервоари, които са трайно монтирани от производителя върху всички моторни превозни средства от вида на въпросното превозно средство, и чието постоянно оборудване позволява горивото да се използва направо както за задвижване, така и, където е целесъобразно, за експлоатация по време на превоза на хладилни и други системи,

газовите резервоари, прикрепени към моторни превозни средства, проектирани за пряко използване на газ като гориво и резервоарите, прикрепени на другите системи, с които може да е снабдено превозното средство,

резервоари, които са трайно монтирани от производителя върху всички контейнери, както въпросният контейнер, и чието постоянно оборудване позволява горивото да се използва направо за експлоатация, по време на превоза, на хладилни и други системи, с които специалните контейнери са снабдени;

г)

„специален контейнер“ означава всеки контейнер, снабден със специално проектирана апаратура за хладилни системи, системи за обогатяване с кислород, за топлинна изолация или други системи.

Член 108

Що се отнася до горивата, намиращи се в стандартните резервоари на търговските моторни превозни средства и специалните контейнери, държавите-членки имат право да ограничат освобождаването до 200 l на превозно средство, специален контейнер или пътуване.

Член 109

1.   Държавите-членки могат да ограничат количеството на горивото, допускано без да се облага с вносни мита при:

а)

търговски моторни превозни средства, използвани за международни превози с дестинация до място, намиращо се в пограничната зона най-много до 25 км по въздушна линия, когато превозът се извършва от лица с обичайно място на пребиваване в тази погранична зона;

б)

частни моторни превозни средства, принадлежащи на лица, пребиваващи в пограничната зона.

2.   За целите на прилагането на разпоредбите на параграф 1, буква б), „погранична зона“ означава зона, която по въздушна линия се разпростира на не повече от 15 km от границата, без да се засягат съществуващите договорености в това отношение. Местният административен район, част от чиято територия се намира в зоната също се счита за част от пограничната зона. Държавите-членки могат да предоставят изключения от това.

Член 110

1.   Горивата, допуснати безмитно съгласно членове 107, 108 и 109, не могат да се използват в превозно средство различно от това, с което са внесени, нито да се свалят от това превозно средство и да се складират, освен когато това се налага при ремонт на превозното средство, нито да бъдат прехвърляни възмездно или безвъзмездно от лицата, ползващи се от освобождаването.

2.   При неспазване на разпоредбите на параграф 1 възниква задължение за прилагане на съответните вносни мита за въпросните продукти съгласно ставките прилагани към датата на неспазването, според вида на стоките и митническата им стойност, установена или призната от компетентните органи.

Член 111

Освобождаването посочено в член 107 се прилага също за смазочните материали, намиращи се в моторното превозно средство и които се изискват за нормалната му експлоатация по време на въпросното пътуване.

ГЛАВА XXIX

Материали, предназначени за строеж, поддръжка или украса на възпоминателни надгробни паметници или гробища за жертви от войни

Член 112

Допускат се без да се облагат с вносни мита всякакви стоки, внасяни от организации, получили за тази цел разрешение от компетентните органи, предназначени за използване при строителството, поддръжката или украсата на гробища, гробове, възпоменателни паметници и плочи за жертви от войни на трети държави, погребани на митническата територия на Общността.

ГЛАВА XXX

Ковчези, погребални урни и артикули за украса при погребални церемонии

Член 113

Допускат се без да се облагат с вносни мита:

а)

ковчези, съдържащи телата на починали и урни с праха на покойници, както и цветя, погребални венци и други предмети за украса, които обичайно ги придружават;

б)

цветя, погребални венци и други предмети за украса, внасяни от лица с обичайно място на пребиваване в трета държава при тяхното пристигане на митническата територия на Общността по повод на погребение или украсяване на гробове, при условие че тези предмети по естеството си и количеството си нямат търговски характер.

ДЯЛ III

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗНОСНИ МИТА

ГЛАВА I

Пратки с незначителна стойност

Член 114

Могат да се изнасят без да се облагат с износни мита пратки, изпращани до получателя по пощата в писма или пощенски колет, когато съдържат стоки на обща стойност до 10 EUR.

ГЛАВА II

Домашни животни, изнасяни при преместване на селскостопанска дейност от митническата територия на Общността в трета държава

Член 115

1.   Могат да се изнасят без да се облагат с износни мита домашни животни, представляващи добитъка на селскостопанско предприятие, което е преустановило дейността си на митническата територия на Общността и премества дейността си в трета държава.

2.   Освобождаването, посочено в параграф 1, се ограничава до домашни животни, чийто брой съответства на вида и големината на селскостопанското предприятие.

ГЛАВА III

Продукти, получени от селскостопански производители върху имоти, разположени в Общността

Член 116

1.   Могат да се изнасят без да се облагат с износни мита селскостопански продукти, получени на митническата територия на Общността в имоти, намиращи се в непосредствена близост с трета държава, обработвани като собствени имоти или под аренда от селскостопански производители с основно място на стопанска дейност в трета държава, намираща се в непосредствена близост до митническата територия на Общността.

2.   За да се ползват от разпоредбите на параграф 1, получените от домашни животни продукти трябва да произхождат от животни с произход от съответната трета държава или да отговарят на условията за свободно обращение в нея.

Член 117

Освобождаването, посочено в член 116, параграф 1, се разрешава само за продукти, които не са преминали през каквато и да е преработка, различна от тази, която обичайно се прилага след събиране на реколтата или добиването им.

Член 118

Освобождаването се предоставя само за продукти, внесени във въпросната трета държава от селскостопанския производител или за негова сметка.

ГЛАВА IV

Семена, изнасяни от селскостопански производители за употреба в имоти, разположени в трети държави

Член 119

Могат да се изнасят без да се облагат с износни мита семена, предназначени за използване в имоти, разположени в трета държава в непосредствена близост до митническата територия на Общността и които са обработвани като собствени имоти или под аренда от селскостопански производители с основно място на стопанска дейност в трета държава и в непосредствена близост до митническата територия на Общността.

Член 120

Освобождаването, посочено в член 119, се ограничава само до количествата семена, които са необходими за обработването на съответния имот.

Освобождаването се предоставя само за семена, изнасяни пряко от митническата територия на Общността от селскостопанския производител или за негова сметка.

ГЛАВА V

Фуражи и храни, изнасяни едновременно с животните

Член 121

Могат да се изнасят без да се облагат с износни мита фуражи и храни от всякакъв вид, които се намират на борда на превозно средство, превозващо животни от митническата територия на Общността до трета държава и които са предназначени за самите животни по време на пътуването.

ДЯЛ IV

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 122

1.   При спазване на параграф 2, дял II се прилага както по отношение на стоки, декларирани за свободно обращение, пристигащи директно от трети държави, така и за стоки, които се декларират за свободно обращение, след като са били под друг митнически режим.

2.   Случаите, при които не се предоставя безмитно допускане на стоки, декларирани за свободно обращение, след като преди това са били под друг митнически режим, се определят съгласно процедурата, посочена в член 247а от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

3.   Стоки, които могат да бъдат внесени с митническо освобождаване в съответствие с настоящия регламент, не подлежат на количествени ограничения, прилагани съгласно мерките, приети въз основа на член 133 от Договора.

Член 123

Когато освобождаването от вносни мита се предоставя при условие стоките да бъдат използвани по определен начин от получателя, единствено компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия въпросните стоки са предназначени за тази употреба, имат право да предоставят освобождаването.

Член 124

Компетентните органи на държавите-членки предприемат всички необходими мерки с цел стоките, допуснати за свободно обръщение, когато освобождаването от вносни мита е предоставено под условие стоките да се употребяват за определена цел от получателя, да не могат да се употребяват за други цели, без преди това да са платени съответните вносни мита, освен когато промяната в употребата е в съответствие с определените условия в настоящия регламент.

Член 125

Когато едно лице изпълнява едновременно условията за освобождаване от вносни или износни мита по силата на различни разпоредби от настоящия регламент, съответните разпоредби се прилагат независимо една от друга.

Член 126

Когато настоящият регламент предвижда освобождаването да се подчинява на изпълнението на определени условия, заинтересуваното лице е длъжно да представи доказателства пред компетентните органи, че тези условия са изпълнени.

Член 127

Когато безмитен внос или износ се предоставя до определена сума, с размер определен в евро, при преизчисляване на тази сума в съответната национална валута държавите-членки могат да закръглят получената сума нагоре или надолу.

Държавите-членки имат също правото да запазят непроменени обменните стойности в национална валута на сумата, определена в евро, ако по времето на ежегодната корекция, предвидена в член 18, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, преобразуването на посочената сума, преди закръгляването, предвидено в първата алинея, води до промяна, по-малка от 5 % от равностойността в национална валута или до нейното намаляване.

Член 128

1.   Настоящият регламент по никакъв начин не ограничава държавите-членки от предоставяне на:

а)

освобождаване съгласно Виенската конвенция за дипломатически отношения от 18 април 1961 г., Виенската конвенция за консулски отношения от 24 април 1963 г. или други консулски конвенции, или Конвенцията от Ню Йорк от 16 декември 1969 г. за специалните дипломатически мисии;

б)

освобождаване във връзка с обичайни привилегии, предоставени по силата на международни договори или споразумения за учредяване на седалища, по които страна е трета държава или международна организация, включително освобождаване по повод на международни срещи;

в)

освобождаване във връзка с обичайни привилегии и имунитети, предоставени по силата на международните споразумения, сключени от всички държави-членки и в рамките на които се учредява културна или научна институция или организация по международното право;

г)

освобождаване във връзка с обичайни привилегии и имунитети, предоставени в рамките на споразумения, сключени с трети държави, за сътрудничество в културната, научната или техническата област;

д)

специално освобождаване по силата на споразумения, сключени с трети държави и предвиждащи общи действия за защита на хората и околната среда;

е)

специално освобождаване въведени по силата на споразумения, сключени със съседни трети държави, които са обосновани от естеството на пограничната търговия със съответните държави;

ж)

освобождаване в контекста на споразуменията, сключени на база реципрочност с трети държави, които са договарящи страни по Конвенцията за международна гражданска авиация (Чикаго, 1944 г.) с цел прилагане на препоръчани практики 4.42 и 4.44 от приложение 9 към Конвенцията (осмо издание, юли 1980 г.).

2.   Когато в някоя международна конвенция, която не е включена в някоя от категориите по параграф 1, е предвидено освобождаване и държава-членка възнамерява да стане страна по нея, заинтересуваната държава-членка внася искане до Комисията за предоставянето на това освобождаване, като снабдява Комисията с цялата необходима информация.

По искането се взема решение в съответствие с процедурата, посочена в член 247а от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

3.   Снабдяването с информацията, както е посочено в параграф 2, не е задължително, когато съответната международна конвенция предвижда освобождаване, които не превишава ограниченията, определени по общностното право.

Член 129

1.   Държавите-членки нотифицират на Комисията митническите разпоредби, съдържащи се в международни конвенции и споразумения от вида, посочен в член 128, параграф 1, букви б), в), г), д), е) и ж) и член 128, параграф 3, сключени след 26 април 1983 г.

2.   Комисията препраща на останалите държави-членки текстовете на конвенциите и споразуменията, за които е нотифицирана съгласно параграф 1.

Член 130

Настоящият регламент не изключва запазването:

а)

от Гърция на специалния статут на планината Атон, както е гарантирано от член 105 от гръцката конституция;

б)

от Испания и Франция до влизане в сила на договорености относно търговските отношения между Общността и Андора, на освобождаването, произтичащо от Конвенцията от 13 юли 1867 г. и 22 и 23 ноември 1867 г. съответно между тези държави и Андора;

в)

от държавите-членки на освобождаване до максимум 210 EUR, което са предоставили на 1 януари 1983 г. на моряците от търговския военноморски флот, участващи в международни пътувания, ако е приложимо;

г)

от Обединеното кралство за освобождаване на вноса на стоки за употреба от нейните сили или гражданския персонал, който ги придружава или за доставките на техните столови или места за хранене, които произтичат от Договора за създаване, по отношение на Република Кипър от 16 август 1960 г.

Член 131

1.   До установяването на разпоредби на Общността във въпросната област държавите-членки имат право да предоставят специално освобождаване на въоръжените сили, които не служат под техните знамена, които са разположени на техни територии по силата на международни споразумения.

2.   До установяването на разпоредби на Общността във въпросната област настоящият регламент няма да препятства държавите-членки да запазят освобождаването, предоставяно на работници, връщащи се в родината си, след като са пребивавали поне шест месеца извън митническата територия на Общността поради естеството на дейността си.

Член 132

Настоящият регламент се прилага без да се засяга:

а)

Регламент (ЕИО) № 2913/92;

б)

действащите разпоредби относно запасите на кораби, самолети и международни влакове;

в)

разпоредби относно освобождаване, въведено с други общностни актове.

Член 133

Регламент (ЕИО) № 918/83, както е изменен с актовете, изброени в приложение V, се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 134

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  Становище от 24 март 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 1.

(3)  Вж. приложение V.

(4)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 346, 29.12.2007 г., стр. 6.

(6)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.   Книги, публикации и документи

Код по КН

Описание

3705

Фотографски плаки и ленти, експонирани и проявени, различни от кинематографските филми:

ex 3705 90 10

Микрофилми на книги, албуми или книги с картинки и книжки за рисуване или оцветяване, за деца, учебни тетрадки (работни тетрадки), сборници с кръстословици, вестници, периодични издания и печатни документи или доклади с нетърговски характер, и с отделни илюстрации, печатни страници и репродукционни копия, предназначени за издаване на книги

ex 3705 10 00

Репродукционни филми, предназначени за производство на книги

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Албуми или книги с картинки и албуми за рисуване или оцветяване, предназначени за деца

4905

Картографски изделия от всякакъв вид, включително напечатаните стенни карти, топографски планове и глобуси:

Други:

ex 4905 99 00

– –

Други:

Географски карти, морски карти и диаграми за области на науката като геология, зоология, ботаника, минералогия, палеонтология, археология, етнология, метеорология, климатология и геофизика

ex 4906 00 00

Архитектурни, индустриални или инженерни планове и проекти и репродукции от тях

4911

Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии:

4911 10

Печатни рекламни материали, търговски каталози и подобни:

ex 4911 10 90

– –

Други:

Каталози на книги и други публикации, които като книги или публикации се предлагат за продажба от издателство или търговец на книги установен извън територията на Европейските общности

Каталози на филми, записи или други аудио- или видеоматериали с образователен, научен и културен характер

Плакати с туристическа реклама и туристически публикации, брошури, пътеводители, разписания, проспекти и други подобни печатни материали, илюстровани или не, включително тези които публикувани частно, които приканват към пътувания извън територията на Европейските общности, включително и микрорепродукции на такива артикули

Библиографски информационни материали, предназначени за безплатно разпространение (1)

Други:

4911 99 00

– –

Други:

Отделни илюстрации, печатни страници и репродукционни копия, предназначени за производство на книги, включително техните микрорепродукции (1)

Микрорепродукции на книги, албуми, книжки за рисуване или оцветяване, за деца, учебни тетрадки (работни тетрадки), сборници с кръстословици, вестници и списания (периодични издания), документи или доклади с нетърговски характер (1)

Публикации, предназначени да насърчат обучение извън територията на Европейските общности, включително техните микрорепродукции (1)

Метеорологични и геофизични диаграми

9023 00

Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране (например при обучение или изложби), които не могат да служат за други цели:

ex 9023 00 80

Други:

Релефни карти за различните области на науката, като геология, зоология, ботаника, минералогия, палеонтология, археология, етнология, метеорология, климатология и геофизика

Б.   Визуални и аудиоматериали с образователен, научен и културен характер

Артикулите, изброени в приложение II А, произведени от Организацията на обединените нации или някои от нейните специализирани институции.


(1)  Освобождаването не се прилага за артикулите, в които рекламата превишава 25 % от площта им. За публикации и плакати с туристическа реклама този процент се отнася само за търговската реклама.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

А.   Визуални и аудиоматериали с образователен, научен или културен характер

Код по КН

Описание на стоката

Учреждения или организации бенефициери

3704 00

Фотографски плаки, ленти, хартия, картон и текстил, експонирани, но непроявени:

Всички организации (вкл. радиопредавателни и телевизионни организации), институции или организации, одобрени от компетентните органи на държавите-членки за целите на безмитно допускане на тези стоки

ex 3704 00 10

Плаки и ленти:

Кинематогрофски позитиви с образователен, научен или културен характер

 

ex 3705

Фотографски плаки и ленти, експонирани и проявени, различни от кинематографските филми:

с образователен, научен или културен характер

 

3706

Кинематографски, експонирани и проявени неми или с зарегистриран звук или само със зарегистриран звук:

 

3706 10

С широчина 35 mm или повече:

– –

Други:

 

ex 3706 10 99

– – –

Други позитиви:

Кинохроника (със или без звук), отразяваща събития от текущите новини, актуални по времето на вноса, и внесени до лимита от две копия за всеки обект с цел копиране

Архивен филмов материал (със или без звук), предназначен за използване във връзка с филми от кинохрониката

Развлекателни филми, предназначени за деца и млади хора

Други филми с образователен, научен и културен характер

 

3706 90

Други:

– –

Други:

– – –

Други позитиви:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

Архивен филмов материал (със или без звук), предназначен за използване във филми от кинохрониката

Кинохроники (със или без звук), отразяващи новини от текущите събития, актуални по времето на вноса и внесени до лимит от две копия за всеки обект с цел копиране

Развлекателни филми, предназначени за деца и млади хора

Други филми с образователен, научен и културен характер

 

4911

Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии:

Други:

 

ех49119900

– –

Други:

Микрокарти или други носители на информация с образователен, научен и културен характер, използвани за информация и документация чрез компютър

Стенни табла, предназначени изключително само за провеждане на демонстрации и обучение:

 

ex 8523

Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, „smart карти“ и други носители за записване или за аналогични записвания, със или без запис, включително галваничните матрици и форми за производство на дискове, с изключение на продуктите от глава 37

С образователен, научен и културен характер

 

ex 9023 00

Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране (например при обучение или изложби), които не могат да служат за други цели.:

Скици, модели и стенни табла с образователен, научен или културен характер, предназначени за използване изключително за демонстриране и обучение

Умалени модели или картинни изображения на абстрактни понятия, като молекулярни структури или математически формули

 

Разни

Холограми за лазерни проектори

Мултимедийни принадлежности

Материали за програмни инструкции, включително принадлежности със съответните печатни материали

 

Б.   Колекционерски образци и произведения на изкуството с образователен, научен и културен характер

Код по КН

Описание

Учреждения или организации бенефициери

Разни

Колекционерски образци и произведения на изкуството, които не са предназначени за продажба

Галерии, музеи и други институции, одобрени от компетентните органи на държавите-членки за целите на безмитно допускане на тези стоки


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Код по КН

Описание

4911

Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии:

4911 10

Печатни рекламни материали, търговски каталози и подобни:

ex 4911 10 90

– –

Други:

За подпомагане на слепи и частично слепи

Други:

ех49119100

– –

Картини, гравюри и фотографии:

За подпомагане на слепи и частично слепи

ех49119900

– –

Други:

За подпомагане на слепи и частично слепи


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Код по КН

Описание

4802

Хартии и картони непокрити от видовете, използвани за писане, печатане или други графични нужди, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, неперфорирани, на рола или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от хартиите от № 4801 или 4803; хартии и картони, произведени на отделни листове (ръчно отлята хартия):

Други хартии или картони, без влакна, получени по механичен или химико-механичен способ или на която най-много 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от такива влакна:

ex 4802 55

– –

С тегло на m2 40 g или повече, но непревишаващо 150 g, на рола

Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия)

ех48 02 56

– –

С тегло на m2 40 g или повече, но непревишаващо 150 g, на листа, на които едната страна не превишава 435 mm и другата страна не превишава 297 mm в несгънато положение:

Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия)

ех48025700

– –

Други, с тегло на m2 40 g или повече, но непревишаващо 150 g

Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия)

4802 58

– –

С тегло повече от 150 g/m2:

Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия)

Други хартии и картони, на които повече от 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от влакна, получени по механичен или химико-механичен способ:

ex 4802 61

– –

на роли:

ех48026180

– – –

други

Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия)

ех48026200

– –

На листове, на които едната страна не превишава 435 mm и другата страна не превишава 297 mm в несгънато положение

Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия)

ех48026900

– –

други

Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия)

4805

Други хартии и картони, непокрити, на роли или на листове, непретърпели допълнителна преработка или обработки, различни от посочените в забележка 3 от настоящата глава:

други:

ex 4805 91 00

– –

С тегло на m2, непревишаващо 150 g:

Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия)

ех48059200

С тегло на m2, превишаващо 150 g, но по-малко от 225 g:

Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия)

4805 93

– –

С тегло на m2, равно или по-голямо от 225 g:

ex 4805 93 80

– – –

Други:

Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия)

4823

Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, изрязани на формати; други изделия от хартиена маса, хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна:

хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели:

4823 90

Други:

ex 4823 90 40

– –

Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели:

Хартия за печатане за слепи (Брайлова хартия)

ex 6602 00 00

Бастуни, бастуни-столове, камшици, бичове и подобни артикули:

Бели бастуни за слепи и частично слепи

ex 8469

Пишещи машини и машини за обработка на текстове:

Пригодени за ползване от слепи и полуслепи

ex 8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни и оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

Екипировка за механично производство на Брайлово писмо и записващи материали за слепи

ex 8519

апарати за записване или възпроизвеждане на звук:

Магнетофони и касетофони, специално предназначени или пригодени за слепи и частично слепи

ex 8523

Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, „smart карти“ и други носители за записване или за аналогични записвания, със или без запис, включително галваничните матрици и форми за производство на дискове, с изключение на продуктите от глава 37::

Говорещи книги

Магнитни плочи и касети за производство на Брайлово писмо и говорещи книги

9013

Устройства с течни кристали, непредставляващи артикули, включени по-специално другаде; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични апарати и инструменти, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

ex 9013 80

Други устройства, апарати и инструменти:

Телевизионни увеличители за слепи и частично слепи

9021

Ортопедични апарати и артикули, включително медикохирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати за носене в ръка, върху тялото или за имплантиране в организма с цел да се компенсира недостатък или недъг:

9021 90

Други:

ex 9021 90 90

– –

Други:

Електронни ориентатори и апарати за откриване на препятствия за слепи и частично слепи

Телевизионни увеличители за слепи и частично слепи

Електронни четящи машини за слепи и частично слепи

9023 00

Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране (например при обучение или изложби), които не могат да служат за други цели:

ex 9023 00 80

Други:

Учебни пособия и апарати, специално предназначени за ползване от слепи и частично слепи

ex 9102

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници включително, хронометри, различни от тези от № 9101:

Брайлови часовници в кутии от неценни метали

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг:

9504 90

Други:

ex 9504 90 90

– –

Други:

Игри на маса и аксесоари, специално пригодени за ползване от слепи и частично слепи

Разни

Всички други, специално предназначени за образователно, научно или културно развитие на слепи и частично слепи


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОТМЕНЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ И СПИСЪК НА ПОСЛЕДВАЩИТЕ МУ ИЗМЕНЕНИЯ

Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета

(ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 1)

 

Акт за присъединяване от 1985 г., приложение I, точка I.1, буква д) и точка I.17

(ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 139)

 

Регламент (ЕИО) № 3822/85 на Съвета

(ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 22)

 

Регламент (ЕИО) № 3691/87 на Комисията

(ОВ L 347, 11.12.1987 г., стр. 8)

 

Регламент (ЕИО) № 1315/88 на Съвета

(ОВ L 123, 17.5.1988 г., стр. 2)

Единствено член 2

Регламент (ЕИО) № 4235/88 на Съвета

(ОВ L 373, 31.12.1988 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕИО) № 3357/91 на Съвета

(ОВ L 318, 20.11.1991 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета

(ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1)

Единствено член 252, параграф 1

Регламент (ЕО) № 355/94 на Съвета

(ОВ L 46, 18.2.1994 г., стр. 5)

 

Акт за присъединяване от 1994 г., приложение I,

точка XIII A.I.3 (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 274)

 

Регламент (ЕО) № 1671/2000 на Съвета

(ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 11)

 

Акт за присъединяване от 2003 г., приложение към Протокол 3, първа част, точка 3

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 940)

 

Регламент (ЕО) № 274/2008 на Съвета

(ОВ L 85, 27.3.2008 г., стр. 1)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 918/83

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1

Член 1, параграф 2, букви a) и б)

Член 2, параграф 1, букви a) и б)

Член 1, параграф 2, буква в), първа алинея

Член 2, параграф 1, буква в), първа алинея

Член 1, параграф 2, буква в), втора алинея, уводно изречение

Член 2, параграф 1, буква в), втора алинея, уводно изречение

Член 1, параграф 2, буква в), втора алинея, първо тире

Член 2, параграф 1, буква в), втора алинея, т. (i)

Член 1, параграф 2, буква в), втора алинея, второ тире

Член 2, параграф 1, буква в), втора алинея, т. (ii)

Член 1, параграф 2, буква в), трета алинея

Член 2, параграф 1, буква в), трета алинея

Член 1, параграф 2, букви г) и д)

Член 2, параграф 1, букви г) и д)

Член 1, параграф 3

Член 2, параграф 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4, първа алинея

Член 5, параграф 1

Член 4, втора алинея

Член 5, параграф 2

Член 5

Член 6

Член 6, първа алинея

Член 7, параграф 1

Член 6, втора алинея

Член 7, параграф 2

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14, параграф 1, встъпителни думи

Член 15, параграф 1, встъпителни думи

Член 14, параграф 1, първо тире

Член 15, параграф 1, буква a)

Член 14, параграф 1, второ тире

Член 15, параграф 1, буква б)

Член 14, параграф 2

Член 15, параграф 2

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 18

Член 19

Член 19

Член 20

Член 25

Член 21

Член 26

Член 22

Член 27, първа алинея

Член 23, параграф 1

Член 27, втора алинея

Член 23, параграф 2

Член 28

Член 24

Член 29, параграф 1

Член 25, параграф 1

Член 29, параграф 2, встъпителни думи

Член 25, параграф 2, встъпителни думи

Член 29, параграф 2, първо тире

Член 25, параграф 2, буква a)

Член 29, параграф 2, второ тире

Член 25, параграф 2, буква б)

Член 29, параграф 2, трето тире

Член 25, параграф 2, буква в)

Член 30, първа алинея

Член 26, параграф 1

Член 30, втора алинея

Член 26, параграф 2

Член 31

Член 27

Член 32

Член 28

Член 33

Член 29

Член 34

Член 30

Член 35

Член 31

Член 36

Член 32

Член 37

Член 33

Член 38

Член 34

Член 39

Член 35

Член 40

Член 36

Член 41

Член 37

Член 42

Член 38

Член 43

Член 39

Член 44

Член 40

Член 45

Член 41

Член 50

Член 42

Член 51, встъпителни думи

Член 43, встъпителни думи

Член 51, първо тире

Член 43, буква a)

Член 51, второ тире

Член 43, буква б)

Член 52, параграф 1

Член 44, параграф 1

Член 52, параграф 2, встъпителни думи

Член 44, параграф 2, встъпителни думи

Член 52, параграф 2, първо тире

Член 44, параграф 2, буква a)

Член 52, параграф 2, второ тире

Член 44, параграф 2, буква б)

Член 53, встъпителни думи

Член 45, встъпителни думи

Член 53, буква a), встъпителни думи

Член 45, буква a), встъпителни думи

Член 53, буква a), първо тире

Член 45, буква a), подточка i)

Член 53, буква a), второ тире

Член 45, буква a), подточка ii)

Член 53, буква б), встъпителни думи

Член 45, буква б), встъпителни думи

Член 53, буква б), първо тире

Член 45, буква б), подточка i)

Член 53, буква б), второ тире

Член 45, буква б), подточка ii)

Член 54, встъпителни думи

Член 46, встъпителни думи

Член 54, първо тире

Член 46, буква a)

Член 54, второ тире

Член 46, буква б)

Член 56

Член 47

Член 57

Член 48

Член 58

Член 49

Член 59

Член 50

Член 59а, параграфи 1 и 2

Член 51, параграфи 1 и 2

Член 59а, параграф 3, встъпителни думи

Член 51, параграф 3, встъпителни думи

Член 59а, параграф 3, първо тире

Член 51, параграф 3, буква a)

Член 59а, параграф 3, второ тире

Член 51, параграф 3, буква б)

Член 59б

Член 52

Член 60, параграф 1

Член 53, параграф 1

Член 60, параграф 2, уводно изречение

Член 53, параграф 2, уводно изречение

Член 60, параграф 2, първо тире

Член 53, параграф 2, буква a)

Член 60, параграф 2, второ тире

Член 53, параграф 2, буква б)

Член 60, параграф 3

Член 53, параграф 3

Член 61, параграф 1

Член 54, параграф 1

Член 61, параграф 2, встъпителни думи

Член 54, параграф 2, встъпителни думи

Член 61, параграф 2, първо тире

Член 54, параграф 2, буква a)

Член 61, параграф 2, второ тире

Член 54, параграф 2, буква б)

Член 61, параграф 2, трето тире

Член 54, параграф 2, буква в)

Член 62

Член 55

Член 63

Член 56

Член 63а

Член 57

Член 63б

Член 58

Член 63в

Член 59

Член 64

Член 60

Член 65

Член 61

Член 66

Член 62

Член 67

Член 63

Член 68

Член 64

Член 69

Член 65

Член 70

Член 66

Член 71, първа алинея, уводно изречение

Член 67, параграф 1, уводно изречение

Член 71, първа алинея, първо тире

Член 67, параграф 1, буква a)

Член 71, първа алинея, второ тире

Член 67, параграф 1, буква б)

Член 71, втора алинея

Член 67, параграф 2

Член 72, параграф 1, встъпително изречение

Член 68, параграф 1, встъпително изречение

Член 72, параграф 1, първо тире

Член 68, параграф 1, буква а)

Член 72, параграф 1, второ тире

Член 68, параграф 1, буква б)

Член 72, параграф 2

Член 68, параграф 2

Член 73

Член 69

Член 75

Член 70

Член 76

Член 71

Член 77

Член 72

Член 78

Член 73

Член 79

Член 74

Член 80

Член 75

Член 81

Член 76

Член 82

Член 77

Член 83

Член 78

Член 84

Член 79

Член 85

Член 80

Член 86

Член 81

Член 87

Член 82

Член 88

Член 83

Член 89, встъпителни думи

Член 84, встъпителни думи

Член 89, първо тире

Член 84, буква a)

Член 89, второ тире

Член 84, буква б)

Член 89, трето тире

Член 84, буква в)

Член 90

Член 85

Член 91

Член 86

Член 92

Член 87

Член 93

Член 88

Член 94

Член 89

Член 95

Член 90

Член 96

Член 91

Член 97

Член 92

Член 98

Член 93

Член 99

Член 94

Член 100

Член 95

Член 101

Член 96

Член 102

Член 97

Член 103

Член 98

Член 104, параграф 1, уводно изречение

Член 99, параграф 1, уводно изречение

Член 104, параграф 1, първо тире

Член 99, параграф 1, буква a)

Член 104, параграф 1, второ тире

Член 99, параграф 1, буква б)

Член 104, параграф 1, трето тире

Член 99, параграф 1, буква в)

Член 104, параграф 2

Член 99, параграф 2

Член 105

Член 100

Член 106

Член 101

Член 107

Член 102

Член 108

Член 103

Член 109

Член 104

Член 110

Член 105

Член 111

Член 106

Член 112

Член 107

Член 113

Член 108

Член 114

Член 109, параграф 1

Член 109, параграф 2

Член 115, първа алинея

Член 110, параграф 1

Член 115, втора алинея

Член 110, параграф 2

Член 116

Член 111

Член 117

Член 112

Член 118, параграф 1

Член 113

Член 119

Член 114

Член 120

Член 115

Член 121

Член 116

Член 122

Член 117

Член 123

Член 118

Член 124

Член 119

Член 125

Член 120

Член 126

Член 121

Член 127

Член 122

Член 128

Член 123

Член 129

Член 124

Член 130

Член 125

Член 131

Член 126

Член 132

Член 127

Член 133

Член 128

Член 134

Член 129

Член 135

Член 130

Член 136

Член 131

Член 139

Член 132

Член 140

Член 144

Член 133

Член 145

Член 134

приложения I—IV

приложения I—IV

приложение V

приложение VI