ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.219.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 219

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
22 август 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията от 5 август 2009 г. година относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/EО, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава-членка ( 1 )

1

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

22.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 219/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 748/2009 НА КОМИСИЯТА

от 5 август 2009 г. година

относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/EО, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава-членка

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 18а, параграф 3, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2003/87/ЕО, изменена с Директива 2008/101/ЕО (2), са включени авиационни дейности в рамките на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (наричана по-долу „схемата на Общността“).

(2)

С цел да се намали административната тежест върху операторите на въздухоплавателни средства, в Директива 2003/87/ЕО се предвижда само по една държава-членка да отговаря за даден оператор на въздухоплавателни средства. Член 18а, параграфи 1 и 2 от Директива 2003/87/ЕО съдържа разпоредби за определяне на администриращата държава-членка за всеки един оператор на въздухоплавателни средства. Списъкът на оператори на въздухоплавателни средства и администриращите ги държави-членки (наричан по-долу „списъкът“) следва да гарантира, че всеки оператор знае от коя държава-членка ще бъде регулиран и че за държавите-членки е ясно кои оператори следва да регулират.

(3)

При изготвяне на списъка Комисията взе предвид коментарите, получени след публикуването от нейна страна на предварителен списък на оператори на въздухоплавателни средства и администриращите ги държави-членки на 11 февруари 2009 г. Списъкът се основава на данни, предоставени от Евроконтрол на базата на записи за полетните планове (3).

(4)

Изискванията на Директива 2003/87/ЕО се прилагат за операторите на въздухоплавателни средства, определени в член 3, буква o) от същата директива. Включването в схемата на Общността е свързано само с извършването на авиационна дейност и не зависи от включването в списъка. Следователно операторите на въздухоплавателни средства, които извършват авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/EО, са обхванати от схемата на Общността, независимо дали към момента на извършване на дейността са включени в списъка или не. По същия начин операторите на въздухоплавателни средства, които прекратят извършването на авиационна дейност, се изключват от схемата на Общността в момента на прекратяване на извършването на авиационната дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/EО, а не в момента на заличаването им от списъка.

(5)

Списъкът включва всички оператори на въздухоплавателни средства, извършвали съответна авиационна дейност в периода от 1 януари 2006 г. включително до 31 декември 2008 г. Поради това е възможно в посочения списък да фигурират оператори на въздухоплавателни средства, прекратили временно или окончателно осъществяването на своите авиационни дейности. В списъка също така не се взема под внимание дали операторите на въздухоплавателни средства са включени в списъка на Общността на въздушните превозвачи, които по съображения за безопасност са предмет на оперативна забрана в границите на Общността в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (4). Следователно настоящият регламент следва да не засяга решенията, приети от Комисията или държавите-членки в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

(6)

На всеки оператор на въздухоплавателни средства следва да бъде даден уникален код в списъка. Посоченият код следва да дава възможност за идентифициране на участниците в схемата на Общността.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/EО, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства, определен в член 18а, параграф 3, буква а) от Директива 2003/87/EО, се посочва администриращата държава-членка, се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 август 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3.

(3)  ОВ C 36, 13.2.2009 г., стр. 11. Подробни данни относно методологията, използвана за изготвяне на предварителния списък, са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

(4)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/EО, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава-членка

БЕЛГИЯ

Код

Оператор на въздухоплавателни средства

Държава на оператора

123

ABELAG

БЕЛГИЯ

29230

AFRICA WEST CARGO

ТОГО

34572

AIRSPEED IRELAND

ИРЛАНДИЯ

23987

ALROSA-AVIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

30020

AVIASTAR-TU CO.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

908

BRUSSELS AIRLINES

БЕЛГИЯ

25996

CAIRO AVIATION

ЕГИПЕТ

4369

CAL CARGO AIRLINES

ИЗРАЕЛ

32305

CAPITAL ACFT GROUP

БЕЛГИЯ

31088

CARD AERONAUTICS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29568

CENTURION AIR CARGO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30434

CLEOPATRA GROUP

ЕГИПЕТ

32909

CRESAIR INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

985

EAT

БЕЛГИЯ

32432

EGYPTAIR CARGO

ЕГИПЕТ

32212

EXECUTIVE JET SVC

БЕЛГИЯ

31497

EXELLAIR

ЛЮКСЕМБУРГ

32486

FAYARD ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

13457

FLYING PARTNERS

БЕЛГИЯ

34194

FORREST GEORGE

КОНГО

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ШВЕЙЦАРИЯ

24057

GEMINI AIR CARGO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

ЛЮКСЕМБУРГ

29980

HAINAN AIRLINES (2)

КИТАЙ

23700

HEWA BORA AIRWAYS

КОНГО

28523

INTER EKSPRES HAVA

ТУРЦИЯ

27232

INTERNET JET

НИДЕРЛАНДИЯ

28582

INTER-WETALL

ШВЕЙЦАРИЯ

9542

INTL PAPER CY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27709

KALITTA AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28087

LAS VEGAS CHARTER

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32303

MASTER TOP LINHAS

БРАЗИЛИЯ

31737

MATRACO

БЕЛГИЯ

1084

MIL BELGIUM

БЕЛГИЯ

1106

MIL ITALY

ИТАЛИЯ

24285

MIL KAZAKHSTAN

КАЗАХСТАН

2087

MIL PAF PAKISTAN

ПАКИСТАН

1120

MIL TURKEY

ТУРЦИЯ

33689

MIRAS AIR

КАЗАХСТАН

31565

MONTE CARLO AVTN

БЕЛГИЯ

25228

MURRAY AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31207

N604FJ LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26688

NEWELL RUBBERMAID

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31660

RIPPLEWOOD AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

10864

S CAMEROON

КАМЕРУН

2344

SAUDIA

САУДИТСКА АРАБИЯ

27769

SEA-AIR

БЕЛГИЯ

27975

SIA CARGO PTE LTD

СИНГАПУР

29222

SILVERBACK CARGO

РУАНДА

5682

SKY SERVICE

БЕЛГИЯ

26784

SOUTHERN AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27977

TECHNOMAG

ШВЕЙЦАРИЯ

28453

THOMAS COOK ARL BELG

БЕЛГИЯ

27011

TNT AIRWAYS

БЕЛГИЯ

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

БЕЛГИЯ

30011

TUI AIRLINES — JAF

БЕЛГИЯ

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

20065

V L M

БЕЛГИЯ

13603

VF CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ


БЪЛГАРИЯ

Код

Оператор на въздухоплавателни средства

Държава на оператора

33329

AERO POWER LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

КАЗАХСТАН

23962

AIR BAN

БЪЛГАРИЯ

31414

AIR LAZUR

БЪЛГАРИЯ

11775

AIR VIA BULGARIAN

БЪЛГАРИЯ

33225

AIR VICTORY

ГРУЗИЯ

34357

AIR WEST GEORGIA

ГРУЗИЯ

33785

ALEXANDROV AIR LTD

БЪЛГАРИЯ

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

ЙОРДАНИЯ

28818

ASIAN SPIRIT

ФИЛИПИНИ

21448

ATLANT SOYUZ

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

30991

AVB-2004 LTD

БЪЛГАРИЯ

33459

BAHRAIN AIR

БАХРЕЙН

28445

BH AIR

БЪЛГАРИЯ

29056

BULGARIA AIR

БЪЛГАРИЯ

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

БЪЛГАРИЯ

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

БЪЛГАРИЯ

34245

BUSINESS AIR BULGARI

БЪЛГАРИЯ

25981

CARGO AIR LTD.

БЪЛГАРИЯ

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

КАЗАХСТАН

10165

HEMUS AIR

БЪЛГАРИЯ

32009

INTER AIR SOFIA

БЪЛГАРИЯ

25134

INTERNAL MINISTRY UU

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ИРАН

31721

JORDAN INT AIR CARGO

ЙОРДАНИЯ

27345

KHORIV AVIA

УКРАЙНА

28246

KOKSHETAU AIRLINE

КАЗАХСТАН

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31019

KREMENCHUK FLIGHT

УКРАЙНА

32126

MIL ARMENIA

АРМЕНИЯ

30622

PMT AIR

КАМБОДЖА

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

УКРАЙНА

29085

RUBYSTAR

БЕЛАРУС

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

КАЗАХСТАН

1830

SENEGALAIR

СЕНЕГАЛ

34818

SERTUR AVIATION

ТУРЦИЯ

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

КАЗАХСТАН

32664

STARLINE KZ JSC

КАЗАХСТАН

32347

TABAN AIR

ИРАН

31648

VIP-AVIA

ГРУЗИЯ


ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Код

Оператор на въздухоплавателни средства

Държава на оператора

30560

ABS JETS INC.

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

7824

ACL SLOVACKY

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

16895

AERO VODOCHODY

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

30203

ATMA AIRLINES

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

34057

AVTN SPECIALTIES INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

КИПЪР

25783

CONSTANTA UKRAINE

УКРАЙНА

859

CZECH AIRLINES

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

33327

EARTH ONE LIMITED

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

ЛИБИЯ

31651

GROSSMANN JET LK

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

32231

ILIN AIRCOMPANY

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

30145

INCLEDON ENTERPRISES

КИПЪР

30825

LETS FLY SRO

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

33482

MAXIMUS AIR CARGO

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

30743

NORSE AIR CHARTER

ЮЖНА АФРИКА

29976

NOVA CHEMICALS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27912

PREMIER JETS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

2276

ROCKWELL AUTOMATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32812

SKY DIVING FOR FUN

СЛОВАКИЯ

32157

SKYDIVE LK

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

27292

SKYGEORGIA

ГРУЗИЯ

31351

TRAST AERO

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

25890

UKRAINIAN PILOT

УКРАЙНА

32721

VIDEOTAPE CENTER

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24805

YAMAL

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ


ДАНИЯ

Код

Оператор на въздухоплавателни средства

Държава на оператора

27480

AIR ALPHA A/S

ДАНИЯ

3456

AIR ALSIE

ДАНИЯ

22466

AIR GREENLAND

ДАНИЯ

2971

AIR INUIT 1985

КАНАДА

33255

AIRON AIR

ДАНИЯ

34774

ALIGAP A/S

ДАНИЯ

142

ATLANTIC AIRWAYS

ДАНИЯ

32921

CANYON GATE FLT SVCS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28860

CHC DENMARK

ДАНИЯ

781

CIMBER AIR DENMARK

ДАНИЯ

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

ФРАНЦИЯ

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

ДАНИЯ

32738

EASTOK AVIA CO

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

26272

EXECUJET EUROPE A/S

ДАНИЯ

31760

FAROE JET

ДАНИЯ

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

ДАНИЯ

32364

GLOBAL TRANSERVICE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27588

GOL TRANSPORTES

БРАЗИЛИЯ

32595

GRAAKJAER A/S

ДАНИЯ

29658

ISLAND AVIATION SVCS

МАЛДИВСКИ ОСТРОВИ

32158

JET TIME A/S

ДАНИЯ

33256

K/S CLIPPER

ДАНИЯ

33518

KIRKBI INVEST

ДАНИЯ

31243

KIRKBI TRADING

ДАНИЯ

34672

LAO CAPRICORN AIR

РЕПУБЛИКА ЛАОС

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

МОЗАМБИК

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

12798

NORTH FLYING 1991

ДАНИЯ

34830

OLGA LEASING LTD

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

33063

PANADERO ENERGY LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33803

PARTNERSELSKABET

ДАНИЯ

23090

PHARMA NORD

ДАНИЯ

30137

PRIMERA AIR

ИСЛАНДИЯ

33624

QUAD AIR INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33696

SHAM WING AIRLINES

СИРИЯ

9918

STAR AIR

ДАНИЯ

21550

STERLING AIRLINES

ДАНИЯ

4357

SUNAIR DENMARK

ДАНИЯ

25417

TEPPER AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

21484

THOMAS COOK SCAND.

ДАНИЯ

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

АВСТРИЯ

32655

VIP PARTNERFLY

ДАНИЯ

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

9697

WEATHER MODIFICATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

ДАНИЯ

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

НОРВЕГИЯ


ГЕРМАНИЯ

Код

Оператор на въздухоплавателни средства

Държава на оператора

31485

328 SUPPORT SERVICES

ГЕРМАНИЯ

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

ГЕРМАНИЯ

33295

ADVANCED AV. LOGIST

ГЕРМАНИЯ

24433

ADVANCED AVIATION

ГЕРМАНИЯ

30959

AERO MONGOLIA

МОНГОЛИЯ

6802

AERO PERSONAL

МЕКСИКО

499

AERODATA AKTIENGES 1

ГЕРМАНИЯ

150

AERODIENST

ГЕРМАНИЯ

156

AEROFLOT

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32334

AEROFLOT CARGO

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

27181

AEROFLOT DON JSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

ГЕРМАНИЯ

31799

AGRATA AVIATION

ЕСТОНИЯ

27692

AHSEL HAVA

ТУРЦИЯ

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

ГЕРМАНИЯ

22484

AIR ALLIANCE GMBH

ГЕРМАНИЯ

28844

AIR ASTANA

КАЗАХСТАН

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

ГЕРМАНИЯ

33133

AIR CHINA CARGO LTD

КИТАЙ

26296

AIR INDEPENDENCE

ГЕРМАНИЯ

23463

AIR MACAU CO. LTD.

МАКАО (КИТАЙ)

19823

AIR MOLDOVA

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

5663

AIR NAMIBIA

НАМИБИЯ

29743

AIR NATIONAL CORP

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

17595

AIR SERVICE BERLIN

ГЕРМАНИЯ

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32419

AIRBRIDGE CARGO

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32484

AIRCASTLE ADVISOR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32868

AIRCRAFT GENERAL

ИТАЛИЯ

22317

AIRSERVICE GMBH

ГЕРМАНИЯ

31390

AIRSEVEN GMBH

ГЕРМАНИЯ

21756

AIRTRANS

ГЕРМАНИЯ

34629

AIRVIP LTD.

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

33836

AJWA AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

30361

AL HOKAIR

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

33869

ALCI ANTARTIC

ЮЖНА АФРИКА

32684

AMJET AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

15526

ANTONOV DESIGN

УКРАЙНА

31290

AOP AIR OPERATING

ШВЕЙЦАРИЯ

34337

API HOLDING

ГЕРМАНИЯ

33706

ARCAS AVIATION GMBH

ГЕРМАНИЯ

8901

ARCHER DANIELS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27073

ARTOC AIR

ЕГИПЕТ

25551

ASIA CONTINENTAL

КАЗАХСТАН

24940

ASIA TODAY LTD

КИТАЙ

19480

ASIANA AIRLINES INC

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

32548

ASTRON AVIATION LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

30698

ATG SWISS FIRST

ШВЕЙЦАРИЯ

20979

ATLAS AIR USA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27868

ATLASJET HAVACILIK

ТУРЦИЯ

9230

AUGUSTA AIR

ГЕРМАНИЯ

29122

AURON LTD

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

31551

AVIATION CAP GRP ED

ГЕРМАНИЯ

33093

AVIATION PARTNERS S

ХОНДУРАС

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

516

BAHAG

ГЕРМАНИЯ

30586

BALL CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32840

BARBEDOS GROUP LTD

НИГЕРИЯ

509

BASF

ГЕРМАНИЯ

29137

BATAVIA AIR

ИНДОНЕЗИЯ

25978

BAUHAUS GMBH

ГЕРМАНИЯ

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

ГЕРМАНИЯ

17395

BEECHCRAFT BERLIN

ГЕРМАНИЯ

11646

BERGER JULIUS

НИГЕРИЯ

561

BERTELSMANN

ГЕРМАНИЯ

31886

BESTAIR TURKEY

ТУРЦИЯ

6810

BILFINGER UND BERGER

ГЕРМАНИЯ

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

ГЕРМАНИЯ

28042

BLUE SKY GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29090

BLUE WINGS AG

ГЕРМАНИЯ

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

ГЕРМАНИЯ

14658

BMW AG

ГЕРМАНИЯ

24502

BOHLKE VENEER

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31614

BOMBARDIER GERMANY

ГЕРМАНИЯ

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

606

BOSCH

ГЕРМАНИЯ

15176

BUNDESPOLIZEI

ГЕРМАНИЯ

680

BURDA REISEFLUG

ГЕРМАНИЯ

32874

BUSINESS JET LTD

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

786

CAAC CHINA

КИТАЙ

33282

CANJET AIRLINES

КАНАДА

32482

CARSON AIR LTD

КАНАДА

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

ФИЛИПИНИ

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

КАНАДА

23018

CHALLENGE AIR LVG

ГЕРМАНИЯ

22448

CIRRUS AIRLINES

ГЕРМАНИЯ

28178

CIRRUS AVIATION

ГЕРМАНИЯ

31719

CLICK MEXICANA

МЕКСИКО

23741

COMMANDER MEXICANA

МЕКСИКО

12213

COMPASS FOOD

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

824

CONDOR

ГЕРМАНИЯ

25210

COOK AIRCRAFT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31333

CORP JET SVCS

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

27760

CORPORATE ACFT LS

ШВЕЙЦАРИЯ

33045

CORPORATE JET MNGT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

12495

CROATIA AIRLINES

ХЪРВАТИЯ

24481

CTL LOGISTICS S.A.

ПОЛША

30461

D2 AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32731

DANAHER CORPORATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30651

DAUAIR

ГЕРМАНИЯ

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

ГЕРМАНИЯ

26466

DC AVIATION GMBH

ГЕРМАНИЯ

30996

DEERE & COMPANY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

4484

DELTA AIR LINES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

ГЕРМАНИЯ

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

ГЕРМАНИЯ

28473

DOGAN HAVACILIK

ТУРЦИЯ

28795

DULCO HANDEL GMBH

ГЕРМАНИЯ

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

968

DUSSMANN P

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

АРУБА, НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ

24059

EAST INDIA HOTELS

ИНДИЯ

24568

EBM PAPST MULFINGEN

ГЕРМАНИЯ

34657

EEA GMBH

ГЕРМАНИЯ

19629

ESCHMANN H D

ГЕРМАНИЯ

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

ГЕРМАНИЯ

3639

EVERGREEN AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22495

EXCELLENT AIR

ГЕРМАНИЯ

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

ГЕРМАНИЯ

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

ГЕРМАНИЯ

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

4783

FAI RENT-A-JET

ГЕРМАНИЯ

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

ФРАНЦИЯ

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

ШВЕЙЦАРИЯ

8272

FARNAIR

ШВЕЙЦАРИЯ

33077

FAS GMBH

ГЕРМАНИЯ

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

МАЛАЙЗИЯ

22238

FLIGHT CALIBRATION

ГЕРМАНИЯ

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

ГЕРМАНИЯ

26843

FMG-FLUGSCHULE

ГЕРМАНИЯ

27680

FREE BIRD LT

ТУРЦИЯ

1595

FRENZEL G

ГЕРМАНИЯ

32678

FRESENA FLUG

ГЕРМАНИЯ

4232

FRONTIER AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33827

GABINETTE (ANG)

АНГОЛА

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

ГЕРМАНИЯ

33821

GE CAPITAL B.V.

НИДЕРЛАНДИЯ

25027

GEKO TRADE

ГЕРМАНИЯ

3349

GENERAL MOTORS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

9243

GERMANIA

ГЕРМАНИЯ

28944

GERMANWINGS

ГЕРМАНИЯ

34841

GIBBS INTERNATIONAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

23743

GOMEL AIRLINES

БЕЛАРУС

22366

GOVERNMENT CROATIA

ХЪРВАТИЯ

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

2395

GROB WERKE

ГЕРМАНИЯ

32172

GULF JET

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

26226

HAMBURG INTL

ГЕРМАНИЯ

26507

HANSEATIC AVIATION

ГЕРМАНИЯ

26105

HANSGROHE AG

ГЕРМАНИЯ

1389

HAPAG LLOYD TUI

ГЕРМАНИЯ

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

ГЕРМАНИЯ

32580

HASLBERGER FINANZ.

ГЕРМАНИЯ

31519

HAWKER HUNTER AVTN

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

28618

HAWORTH TRANSPORT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32953

HEIDELBERGCEMENT

ГЕРМАНИЯ

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

ГЕРМАНИЯ

31103

HOMAC AVIATION AG

ШВЕЙЦАРИЯ

25785

ILYUSHIN AVIATION

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

КАНАДА

1528

IRANAIR

ИРАН

1562

JAT AIRWAYS

СЪРБИЯ

25512

JET CONNECTION

ГЕРМАНИЯ

11307

JET EXECUTIVE INT.

ГЕРМАНИЯ

27505

JET GROUP LTD

ИЗРАЕЛ

2200

JETAIR FLUG GMBH

ГЕРМАНИЯ

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

ГЕРМАНИЯ

16761

JETFLIGHT AVTN

ШВЕЙЦАРИЯ

3328

JETS EXECUTIVOS

МЕКСИКО

21462

JOHNSON CONTROLS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28591

JOHNSON CTRLS

ШВЕЙЦАРИЯ

32107

JUNEYAO AIRLINES

КИТАЙ

1610

KARMANN GMBH

ГЕРМАНИЯ

22239

KIEV AVIATION PLANT

УКРАЙНА

25800

KNAUF ASTRA GMBH

ГЕРМАНИЯ

32568

KOMPASS GMBH

ГЕРМАНИЯ

1652

KOREAN AIRLINES

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

33182

KUGU HAVACILIK

ТУРЦИЯ

28358

KYRGYZSTAN OJSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

29352

LANGNER E

ГЕРМАНИЯ

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

ГЕРМАНИЯ

6383

LECH-AIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

ГЕРМАНИЯ

28576

LIBRA TRAVEL

ШВЕЙЦАРИЯ

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

ГЕРМАНИЯ

1767

LTU LUFTTRANSPORT

ГЕРМАНИЯ

26498

LUFT AVTN CHARTER

АВСТРАЛИЯ

1776

LUFTHANSA

ГЕРМАНИЯ

3857

LUFTHANSA CARGO

ГЕРМАНИЯ

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

ГЕРМАНИЯ

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

ГЕРМАНИЯ

21072

MAHAN AIR

ИРАН

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

12521

MARXER ANLAGEN

ГЕРМАНИЯ

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

ТУРЦИЯ

31852

MFI MANAGEMENT FUR

ГЕРМАНИЯ

21479

MIAT MONGOLIA

МОНГОЛИЯ

1778

MIL GERMANY

ГЕРМАНИЯ

1488

MIL INDIA

ИНДИЯ

1529

MIL IRAN

ИРАН

1117

MIL SWITZERLAND

ШВЕЙЦАРИЯ

25067

MNG HAVAYOLLARI

ТУРЦИЯ

3057

MOELLERS MASCHINEN

ГЕРМАНИЯ

24270

MONTENEGRO AIRLINES

ЧЕРНА ГОРА

31944

MYN AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

33963

NATIONAL LEGACY

КУВЕЙТ

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

ГЕРМАНИЯ

34805

NAYAK INTERNATIONAL

ГЕРМАНИЯ

15551

NEW YORKER S H K

ГЕРМАНИЯ

12218

NIKE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24661

NORTH AMERICAN JET

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29267

NOVELLUS SYSTEMS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31791

NOVESPACE

ФРАНЦИЯ

567

OBO JET-CHARTER GMBH

ГЕРМАНИЯ

33138

OCA INTERNATIONAL

ГЕРМАНИЯ

2044

OETKER A

ГЕРМАНИЯ

25059

OMNI AIR INTL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

2061

OMNIPOL

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

ГЕРМАНИЯ

8236

OWENS-CORNING

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

3343

P&P PROMOTION

ГЕРМАНИЯ

12648

PACELLI

ГЕРМАНИЯ

33666

PAKISTAN AVIATORS

ПАКИСТАН

30279

PAPIER METTLER

ГЕРМАНИЯ

852

PARAGON RANCH

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29731

PARC AVTN

ИРЛАНДИЯ

23471

PCT POWDER COATING

ЛЮКСЕМБУРГ

10690

PEGASUS TURKEY

ТУРЦИЯ

775

PENTASTAR AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

5225

PHOENIX AIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

3085

PICTON LTD

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

30230

POLET ACFT MNGT

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

30132

PREMIUM AVIATION

ГЕРМАНИЯ

28157

PRESIDENTIAL AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34505

PRINCESS AVIATION

ЛИВАН

29307

PRIVATAIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

12196

PRIVATE WINGS

ГЕРМАНИЯ

30124

RAE — REGIONAL AIR

ГЕРМАНИЯ

32083

RAY ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

ГЕРМАНИЯ

33032

RELIANCE COMMERCIAL

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

29767

RENTAIR UK LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30938

RIKSOS TURIZM LT

ТУРЦИЯ

32723

RSG RENTAL SERVICES

ГЕРМАНИЯ

29927

RUAG AEROSPACE SERV

ГЕРМАНИЯ

23244

RUSSIA FSUE STC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

9200

RYAN INTL AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24784

SAMSUNG TECHWIN

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

18991

SAP AG

ГЕРМАНИЯ

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

ГЕРМАНИЯ

5031

SCHWARZMUELLER

АВСТРИЯ

30971

SEARAY BD100

ЮЖНА АФРИКА

31846

SG FINANS A/S NORGE

ШВЕЦИЯ

27571

SHANGHAI AIRLINES

КИТАЙ

32205

SHANGHAI CARGO

КИТАЙ

29540

SHENZHEN AIRLINES

КИТАЙ

21734

SIBERIA AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

28475

SILKWAY AIRLINES

АЗЕРБАЙДЖАН

22021

SILVER CLOUD AIR

ГЕРМАНИЯ

32179

SKIPPERS AVIATION

АВСТРАЛИЯ

27735

SKY AIRLINES

ТУРЦИЯ

2477

SKY JET

ШВЕЙЦАРИЯ

34392

SKYBUS

КАЗАХСТАН

32816

SKYBUS AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

19819

SKYPLAN SERVICES

КАНАДА

31870

SM AVIATION

ГЕРМАНИЯ

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

ГЕРМАНИЯ

26725

SPIRIT AIRLINES 2

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29841

SPIRIT OF SPICES

ГЕРМАНИЯ

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

14557

STEINER FILM

ГЕРМАНИЯ

32361

STRONG AVIATION

КУВЕЙТ

2615

STUTTGARTER FLUG

ГЕРМАНИЯ

12878

SUEDZUCKER REISE

ГЕРМАНИЯ

28362

SUN D'OR INTL AIRL

ИЗРАЕЛ

10201

SUN EXPRESS

ТУРЦИЯ

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ШВЕЙЦАРИЯ

8360

TACA

ЕЛ САЛВАДОР

29836

TAJIK AIR 2

ТАДЖИКИСТАН

32435

TALON AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31885

TARHANKULE HAVA

ТУРЦИЯ

32576

TB INVEST GROUP

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

31566

TEAM AVIATION

ГЕРМАНИЯ

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

АВСТРИЯ

2681

THAI INTERNATIONAL

ТАЙЛАНД

14993

THYSSENKRUPP

ГЕРМАНИЯ

31353

TIDNISH HOLDING

КАНАДА

21908

TOKOPH D P

ЮЖНА АФРИКА

31974

TOWER AVTN OF READIN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23497

TRIPLE ALPHA

ГЕРМАНИЯ

33495

TURBOJET KFT

УНГАРИЯ

2758

TURKISH AIRLINES THY

ТУРЦИЯ

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

УКРАЙНА

24948

UKSATSE

УКРАЙНА

8960

UPS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

21723

URAL AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

4692

US AIRWAYS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29839

USA 3000 AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26886

UTAIR AVIATION

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31669

VACUNA JETS

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

31984

VARIG LOGISTICA SA

БРАЗИЛИЯ

5198

VHM SCHUL & CHARTER

ГЕРМАНИЯ

2833

VIESSMANN

ГЕРМАНИЯ

31758

VIVAT TRUST LTD.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31815

VOLARIS

МЕКСИКО

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

2840

VOLKSWAGEN

ГЕРМАНИЯ

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

БРАЗИЛИЯ

12066

WDL AVIATION

ГЕРМАНИЯ

24113

WEBER MANAGEMENT

ГЕРМАНИЯ

1323

WEKA

ГЕРМАНИЯ

30605

WHEELS AVIATION

ГЕРМАНИЯ

34391

WHS LEASING AG

ШВЕЙЦАРИЯ

33317

WINAIR AUSTRIA

АВСТРИЯ

25225

WINDROSE JETCHARTER

ГЕРМАНИЯ

2930

WORLD AIRWAYS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

3647

WUERTH GMBH & CO KG

ГЕРМАНИЯ

31769

XL AIRWAYS GERMANY

ГЕРМАНИЯ

32403

XRS HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

5960

ZEMAN

ГЕРМАНИЯ

33948

ZEUS TAXI AiREO

БРАЗИЛИЯ


ЕСТОНИЯ

Код

Оператор на въздухоплавателни средства

Държава на оператора

28667

AERO AIRLINES A.S.

ЕСТОНИЯ

29742

AEROVIS

УКРАЙНА

25753

AIR LIVONIA

ЕСТОНИЯ

32981

AMW AIRLINES

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

18219

ESTONIAN AIR

ЕСТОНИЯ

33692

ESTONIAN AIR REGNL

ЕСТОНИЯ

22465

ESTONIAN STATE AVTN

ЕСТОНИЯ

32214

GENEX LTD.

БЕЛАРУС

24680

KAPO AVIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

30036

KUZU AIRLINES CARGO

ТУРЦИЯ

21137

MERKEL M

ГЕРМАНИЯ

27116

MIL AZERBAIJAN

АЗЕРБАЙДЖАН

26723

MIL ESTONIA

ЕСТОНИЯ

26285

MIL UK ARMY

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

2799

MIL USA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ


ГЪРЦИЯ

Код

Оператор на въздухоплавателни средства

Държава на оператора

31800

748 AIR SERVICES (2)

КЕНИЯ

20514

AEGEAN AIRLINES

ГЪРЦИЯ

24601

AERO-KAMOV

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31367

AEROLAND

ГЪРЦИЯ

23232

AEROSVIT

УКРАЙНА

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

УКРАЙНА

29972

AIR LINK UKRAINE

УКРАЙНА

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

ЛИВАН

30886

ALEXANDAIR

ГЪРЦИЯ

26693

ALKAN AIR

ЕГИПЕТ

31252

AMREF FLYING DOCTORS

КЕНИЯ

26574

ARKASAIR

ТУРЦИЯ

30047

ASHTON AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

9459

ATHENIAN AIR LINK

ГЪРЦИЯ

34846

ATHENS AIRWAYS

ГЪРЦИЯ

20810

AVIATOR

ГЪРЦИЯ

28245

BELAIR AIRLINES LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

34069

BELRESCUEAVIA

БЕЛАРУС

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

СУДАН

20501

BLUEBIRD AVIATION

КЕНИЯ

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

КИТАЙ

31895

CENTAVIA

СЪРБИЯ

34668

CLUB ONE AIR

ИНДИЯ

31412

COMERAVIA

ВЕНЕЦУЕЛА

9012

CONSOLID CONTRS INTL

ГЪРЦИЯ

19644

COSTAIR LTD

ГЪРЦИЯ

33761

DAL GROUP (SUDAN)

СУДАН

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

25895

DONBASSAERO

УКРАЙНА

32795

DOVE AIR INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30350

EAGLE AIR LTD

УГАНДА

34534

EPSILON AVIATION

ГЪРЦИЯ

26461

EUROAIR LTD

ГЪРЦИЯ

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

АВСТРАЛИЯ

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

АВСТРАЛИЯ

31507

FLYING RESEARCH UU

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32900

FORUM 1 AVIATION

ИНДИЯ

31722

GAINJET

ГЪРЦИЯ

31659

GHALAYINI I

ЕГИПЕТ

29050

GOLIAF

САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ

29777

GREECE AIRWAYS

ГЪРЦИЯ

17957

GREENLEAF

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24651

GULF HELICOPTERS CO

КАТАР

23443

HCAA

ГЪРЦИЯ

34731

HELICOPTERS (NZ)

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

29384

HELLAS JET

ГЪРЦИЯ

25184

HELLAS WINGS LTD

ГЪРЦИЯ

32243

HELLENIC IMPERIAL

ГЪРЦИЯ

25221

HELOG AG

ШВЕЙЦАРИЯ

32668

INTERISLAND AIRLINES

ФИЛИПИНИ

19518

INTERJET SA

ГЪРЦИЯ

27706

INTERNAL MINISTRY UK

УКРАЙНА

26787

INTRACOM

ГЪРЦИЯ

31881

INTRALOT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31621

JADAYEL AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

31622

JET AIRLINES JSC

КАЗАХСТАН

33768

JP AIR OU

ЕСТОНИЯ

32238

JUBILANT ENPRO PVT

ИНДИЯ

32649

K2 SMARTJETS

ГЪРЦИЯ

30724

KAIZEN AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33560

KENRICK

ИЗРАЕЛ

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

ГЪРЦИЯ

29995

LEXATA

ГЪРЦИЯ

32732

MCKINLEY CAPITAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29201

MERPATI NUSANTARA 2

ИНДОНЕЗИЯ

1099

MIL GREECE

ГЪРЦИЯ

1800

MIL MALAYSIA

МАЛАЙЗИЯ

2055

OLYMPIC AIRLINES

ГЪРЦИЯ

31956

OMEGA AIR CANADA

КАНАДА

24067

ORASCOM

ЕГИПЕТ

21711

ORENBURG AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

22404

OXY USA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30316

PAKISTAN STATE

ПАКИСТАН

22981

PALMYRA AVIATION LTD

ГЪРЦИЯ

27002

PARADISE AVTN

ГЪРЦИЯ

34445

PEBUNY LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27649

PECOTOX AIR

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

ЙОРДАНИЯ

29325

PROFLITE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31819

PWC AVIATION

КУВЕЙТ

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

САУДИТСКА АРАБИЯ

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

ИНДИЯ

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29176

SINCOM AVIA

УКРАЙНА

25164

SINDEL HAVACILIK

ТУРЦИЯ

32837

SKOL AIRLINE

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31109

SKY EXPRESS GREECE

ГЪРЦИЯ

31806

SKY WINGS AIRLINES

ГЪРЦИЯ

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

АВСТРАЛИЯ

24773

SWIFT FLITE AVIATION

ЮЖНА АФРИКА

29441

SWIFTAIR HELLAS

ГЪРЦИЯ

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

ТУРЦИЯ

31056

TAMIR AIRWAYS

ИЗРАЕЛ

28601

TRAVCO AIR

ЕГИПЕТ

20044

VERAVIA VERNIKOS

ГЪРЦИЯ

30235

WALKER CORPORATION

АВСТРАЛИЯ

25058

WORLD HEALING CENTER

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

7307

ZAHID TRACTOR

САУДИТСКА АРАБИЯ


ИСПАНИЯ

Код

Оператор на въздухоплавателни средства

Държава на оператора

24007

224TH FLIGHT UNIT

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

26560

245 PILOT SERVICES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

4648

AERO ANGELES

МЕКСИКО

19709

AERODATA BELGIUM

БЕЛГИЯ

29663

AEROLANE

ЕКВАДОР

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ЧИЛИ

160

AEROLINEAS ARGENTINA

АРЖЕНТИНА

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

МЕКСИКО

26248

AEROLINEAS SOL

МЕКСИКО

34380

AEROSUR

БОЛИВИЯ

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ИСПАНИЯ

2880

AEROVIAS DE MEXICO

МЕКСИКО

12286

AEROVICS SA DE CV

МЕКСИКО

25974

AEROVITRO

МЕКСИКО

29534

AFRIQUE CARGO SERV

СЕНЕГАЛ

29323

AIR AMDER

МАВРИТАНИЯ

24500

AIR COMET S.A.

ИСПАНИЯ

30183

AIR ESTE S.A.

ИСПАНИЯ

9345

AIR EUROPA

ИСПАНИЯ

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ИСПАНИЯ

22380

AIR NOSTRUM

ИСПАНИЯ

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

ИСПАНИЯ

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ИСПАНИЯ

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

ЮЖНА АФРИКА

29581

AMB GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

ИСПАНИЯ

31725

ANTRAK AIR GHANA

ГАНА

21575

ARABASCO AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

32054

ARIK AIR LTD

НИГЕРИЯ

32948

ARKAS S.A.

КОЛУМБИЯ

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

21660

AVIACION COMERCIAL

МЕКСИКО

22877

AVIALSA

ИСПАНИЯ

460

AVIANCA

КОЛУМБИЯ

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

ПОЛША

29159

AVION I

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ИСПАНИЯ

33149

AVPRO INC (2)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32450

AWAIR

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

ЮЖНА АФРИКА

32565

BELLON AVIATION LTD.

ШВЕЙЦАРИЯ

33172

BESTFLY

ИСПАНИЯ

2621

BINTER CANARIAS SA

ИСПАНИЯ

32392

BIONIC AVIATION CC

ЮЖНА АФРИКА

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

ИСПАНИЯ

19815

BRISTOW HELI

НИГЕРИЯ

3195

BRITISH ANTARCTIC

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

34369

BURHANETTIN HAVA

ТУРЦИЯ

31613

C.S.P. SOCIETE

МАВРИТАНИЯ

27598

CABO VERDE EXPRESS

КАБО ВЕРДЕ

33475

CALIMA AVIACION SL

ИСПАНИЯ

30834

CANADIAN METRO AIRL

КАНАДА

31468

CANARIAS AERONAUTICA

ИСПАНИЯ

32564

CARABO CAPITAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

736

CASA

ИСПАНИЯ

23687

CASA AIR SERVICES

МАРОКО

29796

CETO MARKETING S.A.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32118

CLICKAIR SA

ИСПАНИЯ

31644

CONVIASA

ВЕНЕЦУЕЛА

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ИСПАНИЯ

32350

CORPORATE JETS

ИСПАНИЯ

32284

CORPORATE OIL & GAS

НИГЕРИЯ

33427

COVIDIEN INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31491

CSIM AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

9863

CUKUROVA

ТУРЦИЯ

33251

DANA (2)

НИГЕРИЯ

34678

DANA AIRLINES LTD

НИГЕРИЯ

26776

DEAN FOODS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29208

DES R CARGO EXPRESS

МАВРИТАНИЯ

3464

DODSON AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

ИСПАНИЯ

8808

EASTMAN KODAK

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

6101

EDELWEISS SUISSE

ШВЕЙЦАРИЯ

30842

EJS-AVIATION SERVICE

БРАЗИЛИЯ

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

БРАЗИЛИЯ

24823

EUROCONTINENTAL

ИСПАНИЯ

7968

EUROCOPTER FRANCE

ФРАНЦИЯ

33767

EUROSKY AVIATION AS

НОРВЕГИЯ

31653

EXEC JET SERVICE (N)

НИГЕРИЯ

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ИСПАНИЯ

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22043

FAASA

ИСПАНИЯ

33038

FAIR WIND AIR CHTR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

18767

FIRST INTL AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22596

FLIGHTLINE SL

ИСПАНИЯ

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ИСПАНИЯ

31970

FLYING FALCON

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24821

FORMACION AEROFAN SL

ИСПАНИЯ

32961

FRAPMAG LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31564

FUGRO AVIAT CANADA

КАНАДА

3140

GARUDA

ИНДОНЕЗИЯ

4402

GESTAIR

ИСПАНИЯ

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

ГЕРМАНИЯ

30962

GOF AIR SA DE CV

МЕКСИКО

28810

GOLDNER D

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34043

GRAND CHINA EXPRESS

КИТАЙ

28228

GUARDA COSTEIRA GV

КАБО ВЕРДЕ

32525

HARPO INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31805

HARVARD OIL & GAS

КАНАДА

28012

HAWKAIRE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28448

HELVETIC AIRWAYS

ШВЕЙЦАРИЯ

31991

HENNIG.

ЮЖНА АФРИКА

34338

HISPANIA FLYJET

ИСПАНИЯ

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ИСПАНИЯ

33213

HOLLYWOOD AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31093

HONG KONG EXPRESS

КИТАЙ

34316

HYUNDAI COLOMBIA

КОЛУМБИЯ

31848

HYUNDAY COLOMBIA

КОЛУМБИЯ

1475

IBERIA

ИСПАНИЯ

25406

IBERWORLD S.A.U.

ИСПАНИЯ

25843

ICE BIRD

ШВЕЙЦАРИЯ

10117

ILFC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27097

INAER AV. ANFIBIOS

ИСПАНИЯ

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

ИСПАНИЯ

4470

INDUSTRIAS TITAN

ИСПАНИЯ

33212

INTELLECTUAL VENTURE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31816

INTL PRIVATE JET

ШВЕЙЦАРИЯ

30947

IRS AIRLINES LTD

НИГЕРИЯ

29121

ISLAS AIRWAYS

ИСПАНИЯ

31247

JAIR

ЮЖНА АФРИКА

31275

JETNOVA

ИСПАНИЯ

28372

JWC HUNTINGTON

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34608

KAMA AVIATION

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

22691

KAVMINVODYAVIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34463

KAZ AIR JET

КАЗАХСТАН

29274

KD AVIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32291

KELLY CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25582

KINDOC AIRWAYS

ЮЖНА АФРИКА

30722

KING AIR & TRAVELS

НИГЕРИЯ

34665

KUNPENG AIRLINES

КИТАЙ

32518

LAI

ВЕНЕЦУЕЛА

1689

LAN AIRLINES SA

ЧИЛИ

32926

LAN PERU SA

ПЕРУ

29139

LANZAROTE AERO CARGO

ИСПАНИЯ

30440

LARK AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

8562

LIDER TAXI AEREO

БРАЗИЛИЯ

34815

LIFT IRELAND LEASING

ИРЛАНДИЯ

32711

LITORANEA LINHAS AER

БРАЗИЛИЯ

32253

LTH JET LEASING

БРАЗИЛИЯ

32725

MALI AIR EXPRESS

МАЛИ

26115

MEDAIR CHARTER

ЮЖНА АФРИКА

26957

MENAJIAN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

УКРАЙНА

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

769

MIL CHILE

ЧИЛИ

805

MIL COLOMBIA

КОЛУМБИЯ

1094

MIL ECUADOR

ЕКВАДОР

1880

MIL MEXICO

МЕКСИКО

1112

MIL PERU

ПЕРУ

22231

MIL SOUTH AFRICA

ЮЖНА АФРИКА

1095

MIL SPAIN

ИСПАНИЯ

2821

MIL VENEZUELA (A F)

ВЕНЕЦУЕЛА

10262

MONARCH GEN AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

24452

MORRO VERMELHO TAXI

БРАЗИЛИЯ

32502

NASAIR

САУДИТСКА АРАБИЯ

604

NAV Y SERVICIO 3

ИСПАНИЯ

31792

NHT LINHAS AEREAS

БРАЗИЛИЯ

31834

NITA JET

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

1997

NOMADS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

18907

NORMAN AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32556

NYGREN U

ШВЕЦИЯ

32396

OBODEN IBRU

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

24549

ODYSSEY AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33704

ORIONAIR S.L.

ИСПАНИЯ

32353

PASSARO AZUL TAXI

БРАЗИЛИЯ

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

ИСПАНИЯ

32177

PREMIAIR (WI)

ИНДОНЕЗИЯ

27399

PREMIER TRUST

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ИСПАНИЯ

32852

PRIYAN FOUNDATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ИСПАНИЯ

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

ИСПАНИЯ

29804

PUNTO-FA

ИСПАНИЯ

32472

QANTAS FOUNDATION

АВСТРАЛИЯ

27231

QUANTUM AIR

ИСПАНИЯ

33067

RAINBOW AIR

ВЕНЕЦУЕЛА

32333

RAK AIRWAYS

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

26960

RED WINGS CJSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32100

RING AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34812

RPK CAPITAL MNGT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33521

RYJET

ИСПАНИЯ

23071

S ARGENTINA

АРЖЕНТИНА

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

ИСПАНИЯ

25502

SAL EXPRESS

САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ

29057

SANTA BARBARA (2)

ВЕНЕЦУЕЛА

32602

SANTANA TEXTIL

БРАЗИЛИЯ

29825

SAS INSTITUTE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

611

SAS NORGE

НОРВЕГИЯ

32195

SATA VENEZUELA

ВЕНЕЦУЕЛА

34735

SCHUBACH AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30170

SERAIR TRANSWORLD

ИСПАНИЯ

34785

SIERRA NEVADA CORP.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33719

SKY AIR WORLD

АВСТРАЛИЯ

26690

SOKO AVIATION SL

ИСПАНИЯ

11926

SONAIR ANGOLA

АНГОЛА

33250

SOSOLISO A/L (2)

НИГЕРИЯ

19182

SOTAN

БРАЗИЛИЯ

31632

SOUTH EAST ASIAN

ФИЛИПИНИ

4298

SPANAIR S A

ИСПАНИЯ

28727

SPENAERO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31936

SQUADRON AVTN SVCS

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

1485

STOCKWOOD V

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30064

STREAMLINE RUSSIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34009

SUNRIDER CORPORATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ИСПАНИЯ

11309

SWIFTAIR ESPANA

ИСПАНИЯ

31288

TAG AVTN ESPANA

ИСПАНИЯ

32401

TAKE AIR LINES

ФРАНЦИЯ

12249

TAXI AEREO MARILIA

БРАЗИЛИЯ

31963

TAXI FLY GROUP SA

ИСПАНИЯ

34198

TITAN AVAITION

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

21527

TOP FLY S L

ИСПАНИЯ

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

ИСПАНИЯ

15453

TRANSAERO AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34609

TRANSCON INVESTMENTS

БРАЗИЛИЯ

34330

TRANSPAIS AEREO

МЕКСИКО

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

СЕНЕГАЛ

34271

UAML AIR CHARTER

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

БРАЗИЛИЯ

31969

UNIVERSAL JET SL

ИСПАНИЯ

27669

URGEMER CANARIAS SL

ИСПАНИЯ

23824

VICTOR ECHO S.A.

ИСПАНИЯ

29086

VIM AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

27339

VIRGIN BLUE

АВСТРАЛИЯ

30190

VUELING AIRLINES

ИСПАНИЯ

34390

WTORRE S.A.

БРАЗИЛИЯ

24793

ZOREX S.A.

ИСПАНИЯ


ФРАНЦИЯ

Код

Оператор на въздухоплавателни средства

Държава на оператора

26915

171JC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24008

223RD FLIGHT UNIT

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34029

3M EXECUTIVE AVTN

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

9554

685TA CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29177

900NB

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34675

A OK JETS (2)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28417

AAK COMPANY

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

31724

AAS EUROPE

ФРАНЦИЯ

31439

ABC AEROLINEAS SA

МЕКСИКО

28588

ABDULLAH SAID B.

ШВЕЙЦАРИЯ

4306

ACCOR SA

ФРАНЦИЯ

33973

ACD AVIATION

ГЕРМАНИЯ

31934

ACFT MGMT & TRADING

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31617

ACFT SARL 2

ЛЮКСЕМБУРГ

30027

ADAM AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31455

ADO HAVACILIK A.S.

ТУРЦИЯ

27910

ADVANCED TRAINING SY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31600

AELIS AIR SERVICES

ФРАНЦИЯ

25187

AERCAP AVIATION

НИДЕРЛАНДИЯ

31643

AERCAP IRELAND LTD.

ИРЛАНДИЯ

30943

AERO CAPITAL SAS

ФРАНЦИЯ

32371

AERO JET CORPORATE

ФРАНЦИЯ

32610

AERO RIO TAXI AEREO

БРАЗИЛИЯ

31785

AERO SAINT EXUPERY

ФРАНЦИЯ

22257

AERO SERVICES LF

ФРАНЦИЯ

28041

AERO SVC CORPORATE

ФРАНЦИЯ

8491

AERO SVC EXECUTIVE

ФРАНЦИЯ

22072

AERO VISION SARL LF

ФРАНЦИЯ

26891

AEROGAVIOTA

КУБА

33839

AEROJET MANAGEMENT

ГЕРМАНИЯ

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

МЕКСИКО

25901

AEROMAR AIRLINES

МЕКСИКО

33014

AERONEXUS CORP. LTD

ЮЖНА АФРИКА

5461

AEROSTOCK

ФРАНЦИЯ

31023

AFRIJET

ГАБОН

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

НИГЕРИЯ

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

ЛИБИЯ

1769

AIGLE AZUR

ФРАНЦИЯ

182

AIR AFFAIRES GABON

ГАБОН

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

ФРАНЦИЯ

186

AIR ALGERIE

АЛЖИР

29735

AIR ARABIA

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

28684

AIR ASIA

МАЛАЙЗИЯ

29420

AIR AUSTRAL 2

ФРАНЦИЯ

30592

AIR BURKINA (2)

БУРКИНА ФАСО

29815

AIR CAIRO

ЕГИПЕТ

30304

AIR CARAIBES (2)

ФРАНЦИЯ

33288

AIR CORPORATE FRANCE

ФРАНЦИЯ

30879

AIR DECCAN

ИНДИЯ

32290

AIR DIVISION KAZAKH

КАЗАХСТАН

227

AIR FRANCE

ФРАНЦИЯ

231

AIR GEFCO

ФРАНЦИЯ

32175

AIR HORIZON (TOGO)

ТОГО

30281

AIR IVOIRE (2)

КОТ Д’ИВОАР

31977

AIR KING JET

ШВЕЙЦАРИЯ

32016

AIR LEASING

КАМЕРУН

252

AIR MADAGASCAR

МАДАГАСКАР

30708

AIR MANA

ФРАНЦИЯ

261

AIR MAURITIUS

МАВРИЦИЙ

24636

AIR MEDITERRANEE

ФРАНЦИЯ

12060

AIR ND

ФРАНЦИЯ

31121

AIR NUNAVUT LTD

КАНАДА

24430

AIR PRINT

ЛЮКСЕМБУРГ

26716

AIR RUTTER INTL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

2564

AIR SENEGAL INTL

СЕНЕГАЛ

5636

AIR SEYCHELLES

СЕЙШЕЛСКИ ОСТРОВИ

26152

AIR SRPSKA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

34196

AIR SWIFT LTD.

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

25943

AIR TAHITI NUI

ФРАНЦИЯ

31078

AIR TURQUOISE SAS

ФРАНЦИЯ

12593

AIR VENDEE INVEST

ФРАНЦИЯ

34296

AIR WING LTD

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

2496

AIRBUS FRANCE

ФРАНЦИЯ

308

AIRBUS SAS

ФРАНЦИЯ

24094

AIRBUS TRANSPORT

ФРАНЦИЯ

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

ЛЮКСЕМБУРГ

32884

AIRCRAFT SUPPORT

ЛИВАН

31015

AIREDALE ENTERPRISE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

31841

AIRFAST INDONESIA

ИНДОНЕЗИЯ

18045

AIRFLEET CREDIT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

18982

AIRFLITE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24582

AIRLEC AIR ESPACE

ФРАНЦИЯ

26897

AIRLINAIR

ФРАНЦИЯ

34201

AJWAA ALALAM SVCS

САУДИТСКА АРАБИЯ

23745

AK HAVACILIK

ТУРЦИЯ

8231

AL ANWAE TRADING

САУДИТСКА АРАБИЯ

28640

AL MISEHAL GROUP

САУДИТСКА АРАБИЯ

24197

AL NASSR LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

21699

ALCATEL USA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ИТАЛИЯ

33660

ALFA AIR (GM)

МАРОКО

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

САУДИТСКА АРАБИЯ

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

САУДИТСКА АРАБИЯ

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

ЯПОНИЯ

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32601

ALPHA CHARLIE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26287

ALTONA

ШВЕЙЦАРИЯ

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34234

AMERICAN ELECTRIC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

8928

AMERICAN HOME PROD

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25806

AMERIDAIR

ФРАНЦИЯ

32857

ANCFCC

МАРОКО

32747

ANGODIS

АНГОЛА

34393

ANISTANTE HOLDING

ШВЕЙЦАРИЯ

984

APACHE AVIATION

ФРАНЦИЯ

6188

APEX OIL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34185

AQUARIUS AVIATION

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

398

ARAMCO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

406

ARKIA ISRAEL AL

ИЗРАЕЛ

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

20337

ARTEMIS SA

ФРАНЦИЯ

29210

ASECNA (SENEGAL)

СЕНЕГАЛ

8624

ASHMAWI AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

22135

ATLANTA JET

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30506

ATLAS BLUE

МАРОКО

17951

AVDEF

ФРАНЦИЯ

34589

AVEL BRAO

ФРАНЦИЯ

32958

AVENIR WORLDWIDE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

33558

AVIA TREASURY GMBH

АВСТРИЯ

29467

AVIALAIR

ФРАНЦИЯ

29399

AVIATION CAPITAL GRP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26160

AVIATION CMP

КАНАДА

34340

AVIATION INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33992

AVIATION PARTNERS 2

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33748

AVIATION STARLINK(2)

КАНАДА

25574

AVIENT AVIATION

ЗИМБАБВЕ

33199

AVIENT LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

34211

AVIJET UK LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

СЪРБИЯ

23721

AVIREX

ГАБОН

33168

AVTEX AIR SERVICES

АВСТРАЛИЯ

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

ЛИБИЯ

27710

AXIS AIRWAYS

ФРАНЦИЯ

34289

B2 FLIGHT LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33476

BAJAJ AUTO LTD

ИНДИЯ

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

ЛАТВИЯ

22230

BANCO SAFRA SA

БРАЗИЛИЯ

12083

BANGKOK AIRWAYS

ТАЙЛАНД

9347

BARRON INTL HOLDING

ЛЮКСЕМБУРГ

23830

BB AVIATION INC.

ШВЕЙЦАРИЯ

28129

BCA-BUSINESS

ФРАНЦИЯ

7723

BELL TEXTRON

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28608

BERGAIR

ШВЕЙЦАРИЯ

27140

BERKUT AIR

КАЗАХСТАН

32888

BEST AVIATION LTD

БАНГЛАДЕШ

32788

BISMILLAH AIRLINES

БАНГЛАДЕШ

26292

BIZAIR LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

29774

BLS AVIATION USA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25627

BLUE HERON AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

28677

BLUE LINE

ФРАНЦИЯ

20254

BONAIR TURKEY

ТУРЦИЯ

25126

BONDCO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33691

BONEL MARKETING S.A.

ШВЕЙЦАРИЯ

30067

BONGRAIN BENELUX

БЕЛГИЯ

25099

BOOGIE PERFORMANCE

ФРАНЦИЯ

30550

BOSNIA AIRLINES

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

4790

BOUYGUES

ФРАНЦИЯ

34276

BRASS BOX LTD

КИПЪР

34825

BRASSBOX

УКРАЙНА

21446

BREITLING

ШВЕЙЦАРИЯ

637

BRITAIR

ФРАНЦИЯ

8153

BRUME

ФРАНЦИЯ

32896

BUMI RESOURCES

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

32260

BUREAU POLICE AERO.

ФРАНЦИЯ

31315

BURMESTER OVERSEAS

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

34152

BUSI JET INTL.

ШВЕЙЦАРИЯ

32630

BUSINESS AVIATION 2

КОНГО

32497

BUSINESS AVIATION LG

БЕЛГИЯ

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

709

CAMEROON AIRLINES

КАМЕРУН

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

КАНАДА

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ШВЕЙЦАРИЯ

9122

CARTIER EUROPE

НИДЕРЛАНДИЯ

34144

CASAM SARL

ФРАНЦИЯ

33321

CEIBA

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

34236

CENTERAVIA LLC

УКРАЙНА

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26842

CFPR

ФРАНЦИЯ

31139

CFS AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

20711

CGTM

ФРАНЦИЯ

28926

CHC HELICOPTERS

ЮЖНА АФРИКА

29049

CHC HELICOPTERS INTL

КАНАДА

29834

CHINA CARGO AIRLINES

КИТАЙ

12141

CHINA EASTERN

КИТАЙ

31087

CHURCHILL AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31221

CHURCHILL FINANCE

ФРАНЦИЯ

31695

CIE AERIENNE DU MALI

МАЛИ

32685

CLOUD NINE AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

799

COCA COLA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

4796

COMILOG

ГАБОН

28584

COMPANY TAWIQ

ШВЕЙЦАРИЯ

28585

COMPAR FOUNDATION

ШВЕЙЦАРИЯ

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

8338

COPLEY NEWSPAPERS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31680

CORP JET MGMT

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

26244

CORPORATE AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

6369

CORSAIR FRANCE

ФРАНЦИЯ

10054

CORSE MEDITERRANEE

ФРАНЦИЯ

12219

COX ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31073

CP MANAGEMENT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

3513

CROWN EQUIPMENT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

862

CUBANA

КУБА

31577

D & D AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

27974

DAALLO AIRLINES 2

ДЖИБУТИ

33242

DALCAM LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31467

DALIA AIRLINES

ЛЮКСЕМБУРГ

3932

DALLAH AL BARAKA

САУДИТСКА АРАБИЯ

32855

DANA EXECUTIVE JETS

СИРИЯ

2518

DARTA

ФРАНЦИЯ

34168

DARTE HOLDINGS

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

28094

DASNAIR

ШВЕЙЦАРИЯ

18972

DASSAULT AVIATION

ФРАНЦИЯ

1139

DASSAULT FALCON JET

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

1058

DASSAULT FALCON SERV

ФРАНЦИЯ

28629

DASSAULT ST. CLOUD

ФРАНЦИЯ

28800

DATELINE OVERSEAS

КИПЪР

31582

DE ROUBIN JEAN

ФРАНЦИЯ

32809

DEAN PHILLIPS INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

11638

DECAUX

ФРАНЦИЯ

27665

DIAMAIR

ШВЕЙЦАРИЯ

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

АНГОЛА

22389

DOUANES FRANCAISES

ФРАНЦИЯ

7028

DOW CHEMICAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24571

DSWA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30876

DUBROVNIK AIRLINES

ХЪРВАТИЯ

31133

DUNMORE HOMES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

9703

EARTH STAR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31743

EAST STAR AIRLINES

КИТАЙ

34303

EASTINDO

ИНДОНЕЗИЯ

33728

EASY FLY VIP CHARTER

ЛИВАН

33902

EASYFLY SA

КОЛУМБИЯ

2850

EASYJET SWITZERLAND

ШВЕЙЦАРИЯ

32591

EBONY SHINE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

29279

ECUATORIAL CARGO

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

31985

EGYPT JET AVIATION

ЕГИПЕТ

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

23028

ELI'S BREAD

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32853

ELITE AIR INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32311

ELYSAIR SAS

ФРАНЦИЯ

1013

EMERSON ELECTRIC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

КОНГО

32084

EQUATORIAL GUINEA

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

30005

EURL JC DARMON

ФРАНЦИЯ

27518

EUROPE AIRPOST

ФРАНЦИЯ

34741

EUROPEAN FLIGHT

ШВЕЦИЯ

32827

EXEC JET SOLUTIONS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29471

EXECUJET EUROPE

ШВЕЙЦАРИЯ

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

ЛИВАН

28587

EXECUTIVE JET A/C

ШВЕЙЦАРИЯ

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

ДАНИЯ

26060

EXECUTIVE WINGS HE

ЕГИПЕТ

31131

EXPRESS CAMEL

САУДИТСКА АРАБИЯ

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ШВЕЙЦАРИЯ

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

САУДИТСКА АРАБИЯ

25553

FALCON AIR EXPRESS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31310

FARNER AIRWINGS

ШВЕЙЦАРИЯ

15911

FC AVIATION

ФРАНЦИЯ

1147

FEDERAL EXPRESS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34667

FELIX AIRWAYS

ЙЕМЕН

28540

FIA (PARIS)

ФРАНЦИЯ

34669

FIREFLY

МАЛАЙЗИЯ

32846

FIRST COMMERCIAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

21075

FISHER SCIENTIFIC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31665

FLEET INT AVTN & FIN

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

21504

FLICAPE PTY LTD

ЮЖНА АФРИКА

8542

FLIGHT LEVELS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

ШВЕЙЦАРИЯ

27942

FLIGHTEXEC

КАНАДА

31640

FLIGHTINVEST

ЛЮКСЕМБУРГ

33626

FLY 18

ШВЕЙЦАРИЯ

30372

FLY AIR SA

ФРАНЦИЯ

28407

FLY AWAY BRASIL

БРАЗИЛИЯ

28511

FLY EXEC

ЛИВАН

29832

FLY INTL AIRWAYS

ТУНИС

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

ШВЕЙЦАРИЯ

30136

FLYBABOO

ШВЕЙЦАРИЯ

30343

FLYING BIRD

ФРАНЦИЯ

29223

FLYING FINN OY

ФИНЛАНДИЯ

31775

FLYING M

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33632

FLYMEX

МЕКСИКО

31116

FOCUS AIR USA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32322

FORTUNE AIR

ЮЖНА АФРИКА

29147

FOX AVIATION CANADA

КАНАДА

27867

FUTURE ELECTRONICS

КАНАДА

32621

GABON AIRLINES

ГАБОН

31746

GALAXY AIRLINES

ЯПОНИЯ

27204

GANDEL INVESTMENTS

АВСТРАЛИЯ

32749

GEASA

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

17928

GENEL HAVACILIK

ТУРЦИЯ

23693

GEORGIAN AIRWAYS

ГРУЗИЯ

9002

GIE ATR

ФРАНЦИЯ

22850

GIORI ROBERTO

МОНАКО

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32997

GLOBAL JET INTL

АВСТРАЛИЯ

31682

GLOBAL JET LUX

ЛЮКСЕМБУРГ

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

ЧЕРНА ГОРА

31731

HALCYONAIR

КАБО ВЕРДЕ

5362

HALLIBURTON

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33959

HASSANCO S.A.

ШВЕЙЦАРИЯ

33342

HEAVYLIFT CONGO

КОНГО

25570

HESNES AIR

НОРВЕГИЯ

19953

HILTON HOTELS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26436

HOLIDAY RETIREMENT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31795

IBL AVIATION

МАВРИЦИЙ

21442

IGN INST GEO NAT LF

ФРАНЦИЯ

29661

IKAROS AVIATION AVV

УКРАЙНА

31965

INDIGO (VI)

ИНДИЯ

34829

INDONESIA AIRASIA

ИНДОНЕЗИЯ

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

КОЛУМБИЯ

33559

INDYCAR AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34222

INLOGS INTERNATIONAL

НЕОПРЕДЕЛЕНА

33654

INTER AMERICAN

АНГОЛА

23792

INTERCON USA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31081

INTERFACE OPS LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32801

INTERJET ABC

МЕКСИКО

9266

INTERLAKEN CAPITAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32524

INVESTAVIA

КАЗАХСТАН

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

ИРАК

33890

ISLENA AIRLINES (2)

ХОНДУРАС

21879

ISRAIR LTD

ИЗРАЕЛ

30038

IXAIR

ФРАНЦИЯ

31280

IXAIR DPT JET

ФРАНЦИЯ

28006

JAPAT

ШВЕЙЦАРИЯ

29118

JAR VENTURE

ФРАНЦИЯ

31296

JAZEERA AIRWAYS

КУВЕЙТ

32986

JBS CONSULTING LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31772

JCAS

ШВЕЙЦАРИЯ

26998

JDP FRANCE

ФРАНЦИЯ

26479

JET 2000

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

1569

JET AVIAT BUSINESS

ШВЕЙЦАРИЯ

30713

JET AVIATION BASEL

ШВЕЙЦАРИЯ

30385

JET AVIATION FZCO

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

26911

JET BLUE AIRWAYS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32217

JET CRUISING

ЛЮКСЕМБУРГ

34614

JET DIRECT AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33651

JET LITE INDIA LTD

ИНДИЯ

33015

JET MANAGEMENT SA

ШВЕЙЦАРИЯ

33769

JET ONE JSC

КАЗАХСТАН

32848

JET PREMIER ONE

ШВЕЙЦАРИЯ

31581

JET4YOU

МАРОКО

31137

JETS RENT AVTN

ФРАНЦИЯ

30243

JETSTAR AIRWAYS

АВСТРАЛИЯ

29268

JEX SARL

ЛЮКСЕМБУРГ

30476

JPM AVIATION

ФРАНЦИЯ

29395

JR EXECUTIVE

ЛИВАН

6510

KALAIR USA CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32776

KALAMAZOO GROUP II

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28504

KARTHAGO AIRLINES

ТУНИС

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

ТУНИС

34651

KATAMEYAHEIGHTS

ЕГИПЕТ

30709

KAZAVIA

КАЗАХСТАН

32381

KB HOME

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29190

KBBD

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

КАНАДА

11467

KFC MANAGEMENT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

7129

KINGDOM HOLDING CO

САУДИТСКА АРАБИЯ

12497

KIRCHMAN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27587

KOMAR AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34843

KOSTAR AIRLINES

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

9858

KROLL G

ШВЕЙЦАРИЯ

1971

LABORATOIRE ASL

ФРАНЦИЯ

30455

LAS VEGAS JET

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33111

LAYAN INTL.

ШВЕЙЦАРИЯ

30595

LEACH CAPITAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

13358

LIBYAN AIR CARGO

ЛИБИЯ

4489

LIMITED STORES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31880

LJ ASSOCIATES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25272

LOTUS AIR

ЕГИПЕТ

33450

LOV'AIR AVIATION

ФРАНЦИЯ

24211

LOWA LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

ПОЛША

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ШВЕЙЦАРИЯ

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

ЛЮКСЕМБУРГ

19696

LYRECO

ФРАНЦИЯ

33834

M. SQUARE AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

34423

MACAU JET INTL

МАКАО (КИТАЙ)

29993

MAG AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26383

MAGIC CONDOR LTD

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

32078

MALIBU CONSULTING

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34019

MANO RIVER

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22226

MARMON GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

1831

MARTIN BAKER

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32707

MASC AIR LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

27014

MASTERJET SWITZ.

ШВЕЙЦАРИЯ

34840

MASWINGS SDN. BHD.

МАЛАЙЗИЯ

30530

MATADORO MGMT INVEST

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33238

MAURITANIA AIRWAYS

МАВРИТАНИЯ

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31545

MDA SAS

ФРАНЦИЯ

31140

ME LEASING

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

1855

MEA AIR LIBAN

ЛИВАН

33330

MEDI BUSINESS JET

МАРОКО

9689

MELVIN SIMON

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30360

MENAJET

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

34274

MEREGRASS AIR CHTR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32814

MERIDIAN AIR CHTR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

21443

METEO-FRANCE

ФРАНЦИЯ

24019

MID EAST JET

САУДИТСКА АРАБИЯ

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

ЛИВАН

1098

MIL FRANCE

ФРАНЦИЯ

9055

MIL GABON (2)

ГАБОН

31066

MIL NIGERIA (2)

НИГЕРИЯ

1119

MIL TUNISIA

ТУНИС

30933

MILLION AIR

ИНДИЯ

19183

MILLION AIR DALLAS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34711

MIRAGE AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31556

MISTRAL AEREO

КАНАДА

31331

MITRE AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31979

MJETS LTD

ТАЙЛАНД

7764

MOET HENNESSY

ФРАНЦИЯ

28010

MONDIOL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32755

MONTROSE GLOBAL

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

17841

MORNINGSTAR

КАНАДА

7058

MORRIS COMMUNICATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

САУДИТСКА АРАБИЯ

31770

N304RJ

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32270

N349BA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32370

N72RK

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31025

NATASHA ESTABLISMENT

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

26668

NATIONAL AIR SERVICE

САУДИТСКА АРАБИЯ

28966

NATIONAL AVIATION 2

ЕГИПЕТ

34727

NATIONAL CITY COMM

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31097

NEBULA LTD.

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

32424

NEW AXIS AIRWAYS

ФРАНЦИЯ

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32959

NOFA

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

32963

NORDEX AIR

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

10326

NOUVELAIR TUNISIE

ТУНИС

30574

NOVARTIS GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22190

NWT AIRCRAFT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32861

NY JETS TRANSPORTER

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

31264

O AIR

ФРАНЦИЯ

30908

OCANA ASSETS LTD

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28984

OLDBURY HOLDINGS

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

32366

OLDBURY HOLDINGS II

ШВЕЙЦАРИЯ

28859

OMNI FLYS

МЕКСИКО

34603

OMYA INTERNATIONAL

ШВЕЙЦАРИЯ

30957

ONE THIRTY NINE

ЛЮКСЕМБУРГ

28465

ONEX

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

СИНГАПУР

31976

OTTER INSPIRATIONS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28050

OUTFITTER AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31395

OUTPOST INTL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

НИГЕРИЯ

4139

OYONNAIR

ФРАНЦИЯ

25856

PACE CARGO ENTERRP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23365

PALMALI HAVA TASI

ТУРЦИЯ

32473

PAN EUROPEENNE

ФРАНЦИЯ

26289

PARAFFIN AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29999

PARC AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

30941

PARK HAVACILIK

ТУРЦИЯ

12312

PARTNERSHIP 35 55

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24833

PASPALEY PEARLING

АВСТРАЛИЯ

34403

PHEEBE LIMITED

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

33969

PHENOMAIR

ФРАНЦИЯ

29691

PINNACLE AIR GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32252

PLANET AVIATION UU

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

2176

PPG INDUSTRIES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23885

PRATT HOLDINGS

АВСТРАЛИЯ

32060

PREMIER AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31595

PREMIER AVIA, JSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32374

PRINCELY JETS LTD.

ПАКИСТАН

34553

PRIVATE JET HOLD.

ТУРЦИЯ

28189

PROAIR CHARTER

ГЕРМАНИЯ

28212

PROVINCIAL AIRLINES

КАНАДА

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

КАТАР

31967

RADIOACTIVE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

1427

RAININ AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ШВЕЙЦАРИЯ

31655

REATEX INVEST

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

28265

REGIONAL CAE

ФРАНЦИЯ

2232

REGOURD AVIATION

ФРАНЦИЯ

30954

RELIEF & LOGISTICS

БЕЛГИЯ

23719

RIDA AVIATION LTD

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

34680

RJH ADVISORY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32627

RNV ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31978

ROMEO MIKE AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30374

RONSO SA DE CV

МЕКСИКО

31808

ROTOR TRADE 2

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31026

ROUST TRADING

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

258

ROYAL AIR MAROC

МАРОКО

22439

S ALGERIE

АЛЖИР

13351

S BURKINA FASO

БУРКИНА ФАСО

22575

S DJIBOUTI

ДЖИБУТИ

22426

S GABON

ГАБОН

32125

S GAMBIA (2)

ГАМБИЯ

22689

S IVORY COAST

КОТ Д’ИВОАР

22438

S MONACO

МОНАКО

22767

S NAMIBIA

НАМИБИЯ

22524

S NIGERIA

НИГЕРИЯ

2400

S SCHWEIZ

ШВЕЙЦАРИЯ

22576

S SENEGAL

СЕНЕГАЛ

22977

S TCHAD

ЧАД

22960

S TOGO

ТОГО

33152

SAAD AIR LTD

БАХРЕЙН

22756

SABRINA FISHERIES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25392

S-AIR JSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

25946

SALEM AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

5432

SAUDI OGER

САУДИТСКА АРАБИЯ

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

ФРАНЦИЯ

31959

SBM GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32560

SCD AVIATION

ГАБОН

28744

SCHREINER CAMEROUN

КАМЕРУН

12316

SCI MANAGEMENT CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31358

SCM ARUBA A.V.V.

АРУБА, НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22328

SECURITE CIVILE LF

ФРАНЦИЯ

22291

SEFA FRANCE

ФРАНЦИЯ

1249

SELIA

ФРАНЦИЯ

31182

SENTINEL AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27881

SERLUX

ЛЮКСЕМБУРГ

33112

SEVENTH SENSE STAR

ШВЕЙЦАРИЯ

32704

SHAHER TRADING CO.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

24337

SHAR INK

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

КИТАЙ

5468

SIGAIR LTD

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

34418

SIGMAR AVIATION

ИРЛАНДИЯ

32728

SILVER VENTURES INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32892

SIRTE OIL COMPANY

ЛИБИЯ

24200

SIT-SET AG

ШВЕЙЦАРИЯ

27746

SK TRAVEL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32799

SKY KING INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

6508

SKYBIRD AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30105

SKYTRADERS PTY

АВСТРАЛИЯ

34050

SKYWAY LTD

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32149

SMART AVIATION

ФРАНЦИЯ

32805

SMART AVIATION HE

ЕГИПЕТ

29738

SNC BOETOS

ФРАНЦИЯ

30770

SNC CAVOK

ФРАНЦИЯ

33859

SOBEYS GROUP

КАНАДА

3517

SOFAXIS

ФРАНЦИЯ

22730

SOGERMA

ФРАНЦИЯ

26645

SONNIG

ШВЕЙЦАРИЯ

2736

SONY EUROPE

ГЕРМАНИЯ

26378

SOUTHERN AIRLINES

НИГЕРИЯ

21791

SOUTHERN CROSS INTL

НИДЕРЛАНДИЯ

5752

SOUTHERN CROSS USA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

17921

SPECIALISED TRANSP.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

3994

SPEEDWINGS

ШВЕЙЦАРИЯ

27840

SPHINX WINGS

ШВЕЙЦАРИЯ

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32789

SPRINGWAY LTD

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

СИНГАПУР

26231

STAFF AIR SERVICE

ФРАНЦИЯ

31596

STAR FLYER INC

ЯПОНИЯ

2574

STARJET AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

24204

STARLING AVIATION

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

32368

STARLINK AVIATION

КАНАДА

31400

STARR EQUIPMENT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28169

STATE AIR BERKUT

КАЗАХСТАН

28156

STEELCASE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32436

STENSRUD VENTURES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33040

STORMJETS SA

ШВЕЙЦАРИЯ

4488

STRASBOURG AVIATION

ФРАНЦИЯ

32592

SULTAN AVIATION

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

31657

SUN AIR (EGYPT)

ЕГИПЕТ

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

ЕГИПЕТ

25613

SUPER AIR

ТУРЦИЯ

30157

SUPER CONSTELLATION

ШВЕЙЦАРИЯ

33125

SW BUSINESS AV.

АЗЕРБАЙДЖАН

8591

SWISS EAGLE

ШВЕЙЦАРИЯ

30257

SYMPHONY MASTER

ШВЕЙЦАРИЯ

33362

SYMPHONY MASTER UAE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

5967

SYNTHES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26148

TAG AVIATION (MNGT)

ШВЕЙЦАРИЯ

31437

TAG AVIATION GWCIN

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

159

TAG AVIATION SUISSE

ШВЕЙЦАРИЯ

29075

TAJ AIR

ИНДИЯ

26797

TAK AVIATION UK LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

4386

TAM LINHAS AEREAS

БРАЗИЛИЯ

31687

TAPAJ

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26582

TASSILI AIRLINES SA

АЛЖИР

31962

TAT LEASING

ФРАНЦИЯ

31366

TAV HAVACILIK

ТУРЦИЯ

33270

THAI AIRASIA LTD

ТАЙЛАНД

28634

THALES

ФРАНЦИЯ

32042

THE FUTURA CORP

КАНАДА

20145

THS SA

ФРАНЦИЯ

30353

TIGER AIRWAYS

СИНГАПУР

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

АВСТРАЛИЯ

31882

TIKO AIR (2)

МАДАГАСКАР

29433

TISMA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

БРАЗИЛИЯ

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

ЧАД

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

ГАМБИЯ

29860

TPS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

8921

TRANCHANT GAMING

ФРАНЦИЯ

34062

TRANSAIR CARGO SVC

КОНГО

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

ФРАНЦИЯ

28463

TREY AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30112

TRIGANA AIR SERVICE

ИНДОНЕЗИЯ

21666

TUDOR SALIBA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

2752

TUNIS AIR

ТУНИС

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28928

TWO THOUSAND

ЛЮКСЕМБУРГ

28467

TY AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28221

UAS UNITED AVIATION

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

24099

UKRAINE AVTN STATE

УКРАЙНА

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

БЕЛИЗ

4382

UNIJET

ФРАНЦИЯ

32094

UNION PACIFIC CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28092

UNITED HEALTHGROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22833

UNITED STATES AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

3329

UNITED TECHNOLOGIES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24318

VALAVIA

ФРАНЦИЯ

28829

VALIANT AVIATION

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

33962

VALLJET

ФРАНЦИЯ

10637

VALMONT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30253

VENTURA AVIATION

МОНАКО

31011

VENTURI ENTRISE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

1976

VENUS SHIPPING COMP

БЕРМУДА (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

19445

VIETNAM AIRLINES

ВИЕТНАМ

33703

VIKING AVIATION LTD.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31635

VIRGIN AMERICA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23952

VOLARE UKRAINE

УКРАЙНА

33500

VOLO AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

27628

VULCAN AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

23592

VULCAN FLIGHT OPS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30891

WAF LTD

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

6924

WEDGE AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29491

WELLS AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33640

WESTJET

ШВЕЙЦАРИЯ

34317

WESTJET FALCON 50061

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31064

WHITE LOTUS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32294

WILKES AND MCHUGH

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31765

WINDS AWAY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32929

WINGS OVER AFRICA

НАМИБИЯ

32063

WIP TRADING

ШВЕЙЦАРИЯ

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31938

WREN ACQUISITIONS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23330

XL AIRWAYS FRANCE

ФРАНЦИЯ

2941

YEMENIA

ЙЕМЕН

31488

YYA AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

32665

ZYMAN AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

a784

Оператор, използващ ICAO_CODE:3S9

Неизвестна

a788

Оператор, използващ ICAO_CODE:902

Неизвестна

a789

Оператор, използващ ICAO_CODE:AAE

Неизвестна

a790

Оператор, използващ ICAO_CODE:AF3

Неизвестна

a791

Оператор, използващ ICAO_CODE:AJT

Неизвестна

a793

Оператор, използващ ICAO_CODE:AME

Неизвестна

a794

Оператор, използващ ICAO_CODE:AMF

Неизвестна

a795

Оператор, използващ ICAO_CODE:AMJ

Неизвестна

a799

Оператор, използващ ICAO_CODE:BCN

Неизвестна

a800

Оператор, използващ ICAO_CODE:BHS

Неизвестна

a802

Оператор, използващ ICAO_CODE:BKS

Неизвестна

a806

Оператор, използващ ICAO_CODE:BRS

Неизвестна

a808

Оператор, използващ ICAO_CODE:BSQ

Неизвестна

a809

Оператор, използващ ICAO_CODE:BUL

Неизвестна

a811

Оператор, използващ ICAO_CODE:CEY

Неизвестна

a812

Оператор, използващ ICAO_CODE:CFC

Неизвестна

a814

Оператор, използващ ICAO_CODE:CFX

Неизвестна

a816

Оператор, използващ ICAO_CODE:CGC

Неизвестна

a818

Оператор, използващ ICAO_CODE:CGQ

Неизвестна

a819

Оператор, използващ ICAO_CODE:CGT

Неизвестна

a821

Оператор, използващ ICAO_CODE:CPT

Неизвестна

a823

Оператор, използващ ICAO_CODE:CSQ

Неизвестна

a825

Оператор, използващ ICAO_CODE:CTL

Неизвестна

a826

Оператор, използващ ICAO_CODE:CTM

Неизвестна

a829

Оператор, използващ ICAO_CODE:CUT

Неизвестна

a830

Оператор, използващ ICAO_CODE:CXP

Неизвестна

a833

Оператор, използващ ICAO_CODE:DEL

Неизвестна

a834

Оператор, използващ ICAO_CODE:DOS

Неизвестна

a835

Оператор, използващ ICAO_CODE:DRA

Неизвестна

a836

Оператор, използващ ICAO_CODE:EGF

Неизвестна

a837

Оператор, използващ ICAO_CODE:EUF

Неизвестна

a838

Оператор, използващ ICAO_CODE:EVO

Неизвестна

a839

Оператор, използващ ICAO_CODE:FAC

Неизвестна

a840

Оператор, използващ ICAO_CODE:FAD

Неизвестна

a841

Оператор, използващ ICAO_CODE:FAE

Неизвестна

a842

Оператор, използващ ICAO_CODE:FAF

Неизвестна

a843

Оператор, използващ ICAO_CODE:FAV

Неизвестна

a845

Оператор, използващ ICAO_CODE:FGH

Неизвестна

a846

Оператор, използващ ICAO_CODE:FGI

Неизвестна

a850

Оператор, използващ ICAO_CODE:FIW

Неизвестна

a851

Оператор, използващ ICAO_CODE:FMI

Неизвестна

a852

Оператор, използващ ICAO_CODE:FNY

Неизвестна

a854

Оператор, използващ ICAO_CODE:FOF

Неизвестна

a855

Оператор, използващ ICAO_CODE:FOG

Неизвестна

a856

Оператор, използващ ICAO_CODE:FOH

Неизвестна

a857

Оператор, използващ ICAO_CODE:FOI

Неизвестна

a858

Оператор, използващ ICAO_CODE:FOT

Неизвестна

a860

Оператор, използващ ICAO_CODE:FW0

Неизвестна

a861

Оператор, използващ ICAO_CODE:FW2

Неизвестна

a862

Оператор, използващ ICAO_CODE:FW4

Неизвестна

a864

Оператор, използващ ICAO_CODE:FWO

Неизвестна

a865

Оператор, използващ ICAO_CODE:FWR

Неизвестна

a866

Оператор, използващ ICAO_CODE:FWU

Неизвестна

a867

Оператор, използващ ICAO_CODE:FWX

Неизвестна

a868

Оператор, използващ ICAO_CODE:FWY

Неизвестна

a870

Оператор, използващ ICAO_CODE:GAF

Неизвестна

a871

Оператор, използващ ICAO_CODE:GFI

Неизвестна

a873

Оператор, използващ ICAO_CODE:GU6

Неизвестна

a874

Оператор, използващ ICAO_CODE:GUF

Неизвестна

a875

Оператор, използващ ICAO_CODE:GUI

Неизвестна

a876

Оператор, използващ ICAO_CODE:GUT

Неизвестна

a877

Оператор, използващ ICAO_CODE:GUY

Неизвестна

a878

Оператор, използващ ICAO_CODE:GWX

Неизвестна

a879

Оператор, използващ ICAO_CODE:HBJ

Неизвестна

a880

Оператор, използващ ICAO_CODE:HDF

Неизвестна

a881

Оператор, използващ ICAO_CODE:HHD

Неизвестна

a883

Оператор, използващ ICAO_CODE:HI6

Неизвестна

a884

Оператор, използващ ICAO_CODE:HI7

Неизвестна

a885

Оператор, използващ ICAO_CODE:HI8

Неизвестна

a888

Оператор, използващ ICAO_CODE:HPJ

Неизвестна

a889

Оператор, използващ ICAO_CODE:HUG

Неизвестна

a893

Оператор, използващ ICAO_CODE:INC

Неизвестна

a895

Оператор, използващ ICAO_CODE:J6A

Неизвестна

a896

Оператор, използващ ICAO_CODE:J6U

Неизвестна

a898

Оператор, използващ ICAO_CODE:J8K

Неизвестна

a899

Оператор, използващ ICAO_CODE:J8S

Неизвестна

a900

Оператор, използващ ICAO_CODE:J8V

Неизвестна

a901

Оператор, използващ ICAO_CODE:KSB

Неизвестна

a902

Оператор, използващ ICAO_CODE:KTM

Неизвестна

a903

Оператор, използващ ICAO_CODE:LAC

Неизвестна

a904

Оператор, използващ ICAO_CODE:LAU

Неизвестна

a905

Оператор, използващ ICAO_CODE:LAV

Неизвестна

a906

Оператор, използващ ICAO_CODE:LDU

Неизвестна

a908

Оператор, използващ ICAO_CODE:LI3

Неизвестна

a909

Оператор, използващ ICAO_CODE:LI4

Неизвестна

a910

Оператор, използващ ICAO_CODE:LI5

Неизвестна

a911

Оператор, използващ ICAO_CODE:LIA

Неизвестна

a912

Оператор, използващ ICAO_CODE:LN3

Неизвестна

a914

Оператор, използващ ICAO_CODE:LN9

Неизвестна

a919

Оператор, използващ ICAO_CODE:MAR

Неизвестна

a920

Оператор, използващ ICAO_CODE:MAW

Неизвестна

a921

Оператор, използващ ICAO_CODE:MEI

Неизвестна

a922

Оператор, използващ ICAO_CODE:MPC

Неизвестна

a924

Оператор, използващ ICAO_CODE:MTN

Неизвестна

a926

Оператор, използващ ICAO_CODE:N11

Неизвестна

a927

Оператор, използващ ICAO_CODE:N12

Неизвестна

a931

Оператор, използващ ICAO_CODE:N17

Неизвестна

a933

Оператор, използващ ICAO_CODE:N20

Неизвестна

a934

Оператор, използващ ICAO_CODE:N21

Неизвестна

a935

Оператор, използващ ICAO_CODE:N22

Неизвестна

a937

Оператор, използващ ICAO_CODE:N24

Неизвестна

a938

Оператор, използващ ICAO_CODE:N26

Неизвестна

a939

Оператор, използващ ICAO_CODE:N27

Неизвестна

a940

Оператор, използващ ICAO_CODE:N28

Неизвестна

a941

Оператор, използващ ICAO_CODE:N30

Неизвестна

a943

Оператор, използващ ICAO_CODE:N32

Неизвестна

a944

Оператор, използващ ICAO_CODE:N33

Неизвестна

a945

Оператор, използващ ICAO_CODE:N34

Неизвестна

a946

Оператор, използващ ICAO_CODE:N35

Неизвестна

a948

Оператор, използващ ICAO_CODE:N37

Неизвестна

a949

Оператор, използващ ICAO_CODE:N39

Неизвестна

a950

Оператор, използващ ICAO_CODE:N40

Неизвестна

a951

Оператор, използващ ICAO_CODE:N41

Неизвестна

a952

Оператор, използващ ICAO_CODE:N42

Неизвестна

a953

Оператор, използващ ICAO_CODE:N43

Неизвестна

a954

Оператор, използващ ICAO_CODE:N47

Неизвестна

a955

Оператор, използващ ICAO_CODE:N48

Неизвестна

a956

Оператор, използващ ICAO_CODE:N49

Неизвестна

a959

Оператор, използващ ICAO_CODE:N51

Неизвестна

a960

Оператор, използващ ICAO_CODE:N52

Неизвестна

a965

Оператор, използващ ICAO_CODE:N59

Неизвестна

a967

Оператор, използващ ICAO_CODE:N61

Неизвестна

a968

Оператор, използващ ICAO_CODE:N64

Неизвестна

a969

Оператор, използващ ICAO_CODE:N65

Неизвестна

a970

Оператор, използващ ICAO_CODE:N66

Неизвестна

a971

Оператор, използващ ICAO_CODE:N67

Неизвестна

a972

Оператор, използващ ICAO_CODE:N68

Неизвестна

a973

Оператор, използващ ICAO_CODE:N70

Неизвестна

a974

Оператор, използващ ICAO_CODE:N71

Неизвестна

a975

Оператор, използващ ICAO_CODE:N72

Неизвестна

a978

Оператор, използващ ICAO_CODE:N76

Неизвестна

a980

Оператор, използващ ICAO_CODE:N78

Неизвестна

a984

Оператор, използващ ICAO_CODE:N81

Неизвестна

a987

Оператор, използващ ICAO_CODE:N85

Неизвестна

a988

Оператор, използващ ICAO_CODE:N86

Неизвестна

a990

Оператор, използващ ICAO_CODE:N88

Неизвестна

a992

Оператор, използващ ICAO_CODE:N93

Неизвестна

a993

Оператор, използващ ICAO_CODE:N94

Неизвестна

a994

Оператор, използващ ICAO_CODE:N95

Неизвестна

a996

Оператор, използващ ICAO_CODE:N97

Неизвестна

a997

Оператор, използващ ICAO_CODE:N98

Неизвестна

a999

Оператор, използващ ICAO_CODE:N9U

Неизвестна

a1000

Оператор, използващ ICAO_CODE:NA0

Неизвестна

a1001

Оператор, използващ ICAO_CODE:NAF

Неизвестна

a1002

Оператор, използващ ICAO_CODE:NCB

Неизвестна

a1004

Оператор, използващ ICAO_CODE:NOA

Неизвестна

a1008

Оператор, използващ ICAO_CODE:OOG

Неизвестна

a1009

Оператор, използващ ICAO_CODE:PAT

Неизвестна

a1011

Оператор, използващ ICAO_CODE:PJW

Неизвестна

a1013

Оператор, използващ ICAO_CODE:PLY

Неизвестна

a1015

Оператор, използващ ICAO_CODE:PRS

Неизвестна

a1016

Оператор, използващ ICAO_CODE:PSE

Неизвестна

a1017

Оператор, използващ ICAO_CODE:PSV

Неизвестна

a1019

Оператор, използващ ICAO_CODE:PTL

Неизвестна

a1023

Оператор, използващ ICAO_CODE:RGF

Неизвестна

a1024

Оператор, използващ ICAO_CODE:RHI

Неизвестна

a1026

Оператор, използващ ICAO_CODE:ROI

Неизвестна

a1028

Оператор, използващ ICAO_CODE:ROR

Неизвестна

a1029

Оператор, използващ ICAO_CODE:ROY

Неизвестна

a1031

Оператор, използващ ICAO_CODE:RUC

Неизвестна

a1034

Оператор, използващ ICAO_CODE:SBH

Неизвестна

a1035

Оператор, използващ ICAO_CODE:SBU

Неизвестна

a1036

Оператор, използващ ICAO_CODE:SER

Неизвестна

a1038

Оператор, използващ ICAO_CODE:SKZ

Неизвестна

a1039

Оператор, използващ ICAO_CODE:SPC

Неизвестна

a1040

Оператор, използващ ICAO_CODE:SSS

Неизвестна

a1041

Оператор, използващ ICAO_CODE:SVD

Неизвестна

a1042

Оператор, използващ ICAO_CODE:TAF

Неизвестна

a1044

Оператор, използващ ICAO_CODE:TIF

Неизвестна

a1047

Оператор, използващ ICAO_CODE:TKE

Неизвестна

a1053

Оператор, използващ ICAO_CODE:TPQ

Неизвестна

a1056

Оператор, използващ ICAO_CODE:TSD

Неизвестна

a1059

Оператор, използващ ICAO_CODE:TX2

Неизвестна

a1060

Оператор, използващ ICAO_CODE:TX8

Неизвестна

a1062

Оператор, използващ ICAO_CODE:V2L

Неизвестна

a1063

Оператор, използващ ICAO_CODE:VEC

Неизвестна

a1067

Оператор, използващ ICAO_CODE:WAJ

Неизвестна

a1068

Оператор, използващ ICAO_CODE:WBS

Неизвестна

a1069

Оператор, използващ ICAO_CODE:WDA

Неизвестна

a1071

Оператор, използващ ICAO_CODE:WIA

Неизвестна

a1072

Оператор, използващ ICAO_CODE:WJA

Неизвестна

a1073

Оператор, използващ ICAO_CODE:WML

Неизвестна

a1076

Оператор, използващ ICAO_CODE:YV1

Неизвестна

a1077

Оператор, използващ ICAO_CODE:YV2

Неизвестна

a1097

Оператор, използващ TAIL NB:3DMRW

Неизвестна

a1098

Оператор, използващ TAIL NB:3DRMW

Неизвестна

a1100

Оператор, използващ TAIL NB:4XCMY

Неизвестна

a1085

Оператор, използващ TAIL NB:6152

Неизвестна

a1102

Оператор, използващ TAIL NB:6VAFW

Неизвестна

a1507

Оператор, използващ TAIL NB:ARBV021

Неизвестна

a1509

Оператор, използващ TAIL NB:BULG001

Неизвестна

a1104

Оператор, използващ TAIL NB:CFFEV

Неизвестна

a1105

Оператор, използващ TAIL NB:CFXCN

Неизвестна

a1106

Оператор, използващ TAIL NB:CGCDS

Неизвестна

a1107

Оператор, използващ TAIL NB:CGCGS

Неизвестна

a1108

Оператор, използващ TAIL NB:CGCMP

Неизвестна

a1109

Оператор, използващ TAIL NB:CGDPF

Неизвестна

a1110

Оператор, използващ TAIL NB:CGJLN

Неизвестна

a1111

Оператор, използващ TAIL NB:CGLBB

Неизвестна

a1112

Оператор, използващ TAIL NB:CGRPM

Неизвестна

a1305

Оператор, използващ TAIL NB:EV0065

Неизвестна

a1306

Оператор, използващ TAIL NB:EV0068

Неизвестна

a1511

Оператор, използващ TAIL NB:FAV4402

Неизвестна

a1119

Оператор, използващ TAIL NB:FGIEI

Неизвестна

a1121

Оператор, използващ TAIL NB:FGVML

Неизвестна

a1123

Оператор, използващ TAIL NB:FOHQK

Неизвестна

a1125

Оператор, използващ TAIL NB:FOIJF

Неизвестна

a1126

Оператор, използващ TAIL NB:FOIJH

Неизвестна

a1127

Оператор, използващ TAIL NB:FOIJK

Неизвестна

a1128

Оператор, използващ TAIL NB:FOIXD

Неизвестна

a1129

Оператор, използващ TAIL NB:FOPTP

Неизвестна

a1130

Оператор, използващ TAIL NB:FORTE

Неизвестна

a1131

Оператор, използващ TAIL NB:FOTAG

Неизвестна

a1132

Оператор, използващ TAIL NB:FOTKE

Неизвестна

a1133

Оператор, използващ TAIL NB:FRA10

Неизвестна

a1134

Оператор, използващ TAIL NB:FRA12

Неизвестна

a1135

Оператор, използващ TAIL NB:FRAAD

Неизвестна

a1136

Оператор, използващ TAIL NB:FRAAG

Неизвестна

a1137

Оператор, използващ TAIL NB:FRADA

Неизвестна

a1138

Оператор, използващ TAIL NB:FRADB

Неизвестна

a1139

Оператор, използващ TAIL NB:FRADC

Неизвестна

a1141

Оператор, използващ TAIL NB:FRAFQ

Неизвестна

a1142

Оператор, използващ TAIL NB:FRAGL

Неизвестна

a1143

Оператор, използващ TAIL NB:FRAGX

Неизвестна

a1086

Оператор, използващ TAIL NB:FRAI

Неизвестна

a1145

Оператор, използващ TAIL NB:FRAIE

Неизвестна

a1309

Оператор, използващ TAIL NB:FRAIIN

Неизвестна

a1146

Оператор, използващ TAIL NB:FRAIJ

Неизвестна

a1147

Оператор, използващ TAIL NB:FRAIL

Неизвестна

a1148

Оператор, използващ TAIL NB:FRAIN

Неизвестна

a1149

Оператор, използващ TAIL NB:FRAIO

Неизвестна

a1150

Оператор, използващ TAIL NB:FRAIQ

Неизвестна

a1151

Оператор, използващ TAIL NB:FRAIT

Неизвестна

a1152

Оператор, използващ TAIL NB:FRAIZ

Неизвестна

a1153

Оператор, използващ TAIL NB:FRAJA

Неизвестна

a1154

Оператор, използващ TAIL NB:FRAJB

Неизвестна

a1157

Оператор, използващ TAIL NB:FRAPO

Неизвестна

a1088

Оператор, използващ TAIL NB:FRAZ

Неизвестна

a1162

Оператор, използващ TAIL NB:FRAZP

Неизвестна

a1164

Оператор, използващ TAIL NB:FRAZZ

Неизвестна

a1165

Оператор, използващ TAIL NB:FRBFA

Неизвестна

a1166

Оператор, използващ TAIL NB:FRBFB

Неизвестна

a1171

Оператор, използващ TAIL NB:FWFBW

Неизвестна

a1174

Оператор, използващ TAIL NB:FZBCF

Неизвестна

a1176

Оператор, използващ TAIL NB:GGALX

Неизвестна

a1177

Оператор, използващ TAIL NB:GSYLJ

Неизвестна

a1180

Оператор, използващ TAIL NB:HBIFJ

Неизвестна

a1181

Оператор, използващ TAIL NB:HBIUX

Неизвестна

a1182

Оператор, използващ TAIL NB:HBJEI

Неизвестна

a1183

Оператор, използващ TAIL NB:HBJRS

Неизвестна

a1184

Оператор, използващ TAIL NB:HHDMX

Неизвестна

a1513

Оператор, използващ TAIL NB:HI719CT

Неизвестна

a1186

Оператор, използващ TAIL NB:HI772

Неизвестна

a1187

Оператор, използващ TAIL NB:HI840

Неизвестна

a1188

Оператор, използващ TAIL NB:HI851

Неизвестна

a1519

Оператор, използващ TAIL NB:HK4492X

Неизвестна

a1520

Оператор, използващ TAIL NB:HK4493X

Неизвестна

a1190

Оператор, използващ TAIL NB:LVRED

Неизвестна

a1313

Оператор, използващ TAIL NB:N109JZ

Неизвестна

a1192

Оператор, използващ TAIL NB:N10SA

Неизвестна

a1314

Оператор, използващ TAIL NB:N110HA

Неизвестна

a1321

Оператор, използващ TAIL NB:N129WA

Неизвестна

a1322

Оператор, използващ TAIL NB:N139CF

Неизвестна

a1323

Оператор, използващ TAIL NB:N143GA

Неизвестна

a1193

Оператор, използващ TAIL NB:N14CG

Неизвестна

a1324

Оператор, използващ TAIL NB:N150LR

Неизвестна

a1523

Оператор, използващ TAIL NB:N1610PR

Неизвестна

a1326

Оператор, използващ TAIL NB:N163PA

Неизвестна

a1194

Оператор, използващ TAIL NB:N173S

Неизвестна

a1328

Оператор, използващ TAIL NB:N177EL

Неизвестна

a1329

Оператор, използващ TAIL NB:N179AE

Неизвестна

a1330

Оператор, използващ TAIL NB:N182GX

Неизвестна

a1195

Оператор, използващ TAIL NB:N184R

Неизвестна

a1196

Оператор, използващ TAIL NB:N193F

Неизвестна

a1197

Оператор, използващ TAIL NB:N19QC

Неизвестна

a1089

Оператор, използващ TAIL NB:N1DG

Неизвестна

a1331

Оператор, използващ TAIL NB:N201CR

Неизвестна

a1333

Оператор, използващ TAIL NB:N218EC

Неизвестна

a1334

Оператор, използващ TAIL NB:N221AL

Неизвестна

a1335

Оператор, използващ TAIL NB:N221DG

Неизвестна

a1336

Оператор, използващ TAIL NB:N221QS

Неизвестна

a1337

Оператор, използващ TAIL NB:N229BP

Неизвестна

a1198

Оператор, използващ TAIL NB:N22EM

Неизвестна

a1340

Оператор, използващ TAIL NB:N245US

Неизвестна

a1199

Оператор, използващ TAIL NB:N24ET

Неизвестна

a1200

Оператор, използващ TAIL NB:N24KW

Неизвестна

a1201

Оператор, използващ TAIL NB:N24UD

Неизвестна

a1202

Оператор, използващ TAIL NB:N260V

Неизвестна

a1341

Оператор, използващ TAIL NB:N262QS

Неизвестна

a1342

Оператор, използващ TAIL NB:N267BB

Неизвестна

a1343

Оператор, използващ TAIL NB:N285CP

Неизвестна

a1344

Оператор, използващ TAIL NB:N296QS

Неизвестна

a1090

Оператор, използващ TAIL NB:N2JR

Неизвестна

a1345

Оператор, използващ TAIL NB:N305EJ

Неизвестна

a1348

Оператор, използващ TAIL NB:N315FV

Неизвестна

a1349

Оператор, използващ TAIL NB:N316NE

Неизвестна

a1206

Оператор, използващ TAIL NB:N31GA

Неизвестна

a1352

Оператор, използващ TAIL NB:N323LB

Неизвестна

a1354

Оператор, използващ TAIL NB:N325FX

Неизвестна

a1207

Оператор, използващ TAIL NB:N326N

Неизвестна

a1355

Оператор, използващ TAIL NB:N328JK

Неизвестна

a1357

Оператор, използващ TAIL NB:N339BA

Неизвестна

a1358

Оператор, използващ TAIL NB:N344AA

Неизвестна

a1359

Оператор, използващ TAIL NB:N345AA

Неизвестна

a1360

Оператор, използващ TAIL NB:N350JS

Неизвестна

a1361

Оператор, използващ TAIL NB:N358WC

Неизвестна

a1362

Оператор, използващ TAIL NB:N364QS

Неизвестна

a1364

Оператор, използващ TAIL NB:N373RS

Неизвестна

a1366

Оператор, използващ TAIL NB:N393BD

Неизвестна

a1367

Оператор, използващ TAIL NB:N393BZ

Неизвестна

a1211

Оператор, използващ TAIL NB:N398W

Неизвестна

a1370

Оператор, използващ TAIL NB:N3DMRT

Неизвестна

a1371

Оператор, използващ TAIL NB:N4009L

Неизвестна

a1373

Оператор, използващ TAIL NB:N404HG

Неизвестна

a1374

Оператор, използващ TAIL NB:N404JW

Неизвестна

a1212

Оператор, използващ TAIL NB:N40PK

Неизвестна

a1375

Оператор, използващ TAIL NB:N414RF

Неизвестна

a1376

Оператор, използващ TAIL NB:N416BD

Неизвестна

a1378

Оператор, използващ TAIL NB:N41972

Неизвестна

a1379

Оператор, използващ TAIL NB:N424QS

Неизвестна

a1380

Оператор, използващ TAIL NB:N426RJ

Неизвестна

a1381

Оператор, използващ TAIL NB:N4297N

Неизвестна

a1382

Оператор, използващ TAIL NB:N434SB

Неизвестна

a1385

Оператор, използващ TAIL NB:N458PE

Неизвестна

a1391

Оператор, използващ TAIL NB:N491AN

Неизвестна

a1091

Оператор, използващ TAIL NB:N4EA

Неизвестна

a1392

Оператор, използващ TAIL NB:N5000X

Неизвестна

a1394

Оператор, използващ TAIL NB:N502JL

Неизвестна

a1398

Оператор, използващ TAIL NB:N512FX

Неизвестна

a1399

Оператор, използващ TAIL NB:N515LR

Неизвестна

a1404

Оператор, използващ TAIL NB:N544LR

Неизвестна

a1405

Оператор, използващ TAIL NB:N547LR

Неизвестна

a1214

Оператор, използващ TAIL NB:N54CC

Неизвестна

a1406

Оператор, използващ TAIL NB:N555GL

Неизвестна

a1407

Оператор, използващ TAIL NB:N561CM

Неизвестна

a1410

Оператор, използващ TAIL NB:N590FA

Неизвестна

a1412

Оператор, използващ TAIL NB:N601JE

Неизвестна

a1414

Оператор, използващ TAIL NB:N601VH

Неизвестна

a1416

Оператор, използващ TAIL NB:N604HC

Неизвестна

a1417

Оператор, използващ TAIL NB:N610PR

Неизвестна

a1418

Оператор, използващ TAIL NB:N614BA

Неизвестна

a1419

Оператор, използващ TAIL NB:N614FX

Неизвестна

a1420

Оператор, използващ TAIL NB:N640QS

Неизвестна

a1421

Оператор, използващ TAIL NB:N650AL

Неизвестна

a1217

Оператор, използващ TAIL NB:N65RZ

Неизвестна

a1422

Оператор, използващ TAIL NB:N668MP

Неизвестна

a1424

Оператор, използващ TAIL NB:N671RW

Неизвестна

a1425

Оператор, използващ TAIL NB:N676GH

Неизвестна

a1219

Оператор, използващ TAIL NB:N67GW

Неизвестна

a1426

Оператор, използващ TAIL NB:N682DB

Неизвестна

a1427

Оператор, използващ TAIL NB:N682QS

Неизвестна

a1428

Оператор, използващ TAIL NB:N684QS

Неизвестна

a1429

Оператор, използващ TAIL NB:N700MP

Неизвестна

a1430

Оператор, използващ TAIL NB:N700NY

Неизвестна

a1431

Оператор, използващ TAIL NB:N711NK

Неизвестна

a1432

Оператор, използващ TAIL NB:N719JP

Неизвестна

a1221

Оператор, използващ TAIL NB:N71NK

Неизвестна

a1222

Оператор, използващ TAIL NB:N71PG

Неизвестна

a1433

Оператор, използващ TAIL NB:N721QS

Неизвестна

a1434

Оператор, използващ TAIL NB:N724YS

Неизвестна

a1437

Оператор, използващ TAIL NB:N729TA

Неизвестна

a1441

Оператор, използващ TAIL NB:N7643U

Неизвестна

a1442

Оператор, използващ TAIL NB:N767FA

Неизвестна

a1445

Оператор, използващ TAIL NB:N797CB

Неизвестна

a1446

Оператор, използващ TAIL NB:N799WW

Неизвестна

a1447

Оператор, използващ TAIL NB:N800EL

Неизвестна

a1448

Оператор, използващ TAIL NB:N800KS

Неизвестна

a1449

Оператор, използващ TAIL NB:N800WA

Неизвестна

a1450

Оператор, използващ TAIL NB:N801PN

Неизвестна

a1453

Оператор, използващ TAIL NB:N841WS

Неизвестна

a1454

Оператор, използващ TAIL NB:N855QS

Неизвестна

a1224

Оператор, използващ TAIL NB:N876H

Неизвестна

a1460

Оператор, използващ TAIL NB:N888AQ

Неизвестна

a1461

Оператор, използващ TAIL NB:N889NC

Неизвестна

a1462

Оператор, използващ TAIL NB:N890CW

Неизвестна

a1463

Оператор, използващ TAIL NB:N898EW

Неизвестна

a1225

Оператор, използващ TAIL NB:N900Q

Неизвестна

a1465

Оператор, използващ TAIL NB:N901QS

Неизвестна

a1466

Оператор, използващ TAIL NB:N9053T

Неизвестна

a1467

Оператор, използващ TAIL NB:N908JB

Неизвестна

a1226

Оператор, използващ TAIL NB:N90AJ

Неизвестна

a1469

Оператор, използващ TAIL NB:N913QS

Неизвестна

a1470

Оператор, използващ TAIL NB:N916LX

Неизвестна

a1228

Оператор, използващ TAIL NB:N91LA

Неизвестна

a1471

Оператор, използващ TAIL NB:N921CC

Неизвестна

a1472

Оператор, използващ TAIL NB:N926QS

Неизвестна

a1473

Оператор, използващ TAIL NB:N929JH

Неизвестна

a1475

Оператор, използващ TAIL NB:N934QS

Неизвестна

a1229

Оператор, използващ TAIL NB:N93LA

Неизвестна

a1476

Оператор, използващ TAIL NB:N948QS

Неизвестна

a1230

Оператор, използващ TAIL NB:N94LA

Неизвестна

a1477

Оператор, използващ TAIL NB:N951DB

Неизвестна

a1479

Оператор, използващ TAIL NB:N958QS

Неизвестна

a1480

Оператор, използващ TAIL NB:N960QS

Неизвестна

a1481

Оператор, използващ TAIL NB:N964QS

Неизвестна

a1232

Оператор, използващ TAIL NB:N96NB

Неизвестна

a1483

Оператор, използващ TAIL NB:N977CP

Неизвестна

a1486

Оператор, използващ TAIL NB:N989AL

Неизвестна

a1234

Оператор, използващ TAIL NB:N98CG

Неизвестна

a1235

Оператор, използващ TAIL NB:N990M

Неизвестна

a1487

Оператор, използващ TAIL NB:N995CR

Неизвестна

a1488