ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 232

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
16 юли 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2015/C 232/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7658 — Platinum Equity/WFS Global Holding) ( 1 )

1

2015/C 232/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7660 — KKR/Ursa) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2015/C 232/03

Решение на Съвета от 14 юли 2015 година за подновяване на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

2

 

Европейска комисия

2015/C 232/04

Обменен курс на еврото

6

2015/C 232/05

Нова национална страна на разменни евромонети

7

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2015/C 232/06

Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Мобилното здравеопазване: съгласуване на технологичните иновации със защита на данните

8

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2015/C 232/07

Нотификация от правителството на Испания съгласно член 10, параграф 2 и член 14 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (Директива за природния газ) във връзка с определянето на ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. като оператор на преносна система и независим системен оператор в Испания

11

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2015/C 232/08

Липса на държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП

12

2015/C 232/09

Липса на държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП

13

2015/C 232/10

Обявление от Норвегия във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди — Обявление относно покана за подаване на заявления за лицензи за добив на нефт на норвежкия континентален шелф – предоставяне на лицензи в предварително определени области за 2015 г.

14


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2015/C 232/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7642 — Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

16

2015/C 232/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7669 — Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe) ( 1 )

17


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейска комисия

16.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7658 — Platinum Equity/WFS Global Holding)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 232/01)

На 8 юли 2015 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32015M7658. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


16.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/1


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело M.7660 — KKR/Ursa)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 232/02)

На 8 юли 2015 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с вътрешния пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1). Пълният текст на решението е достъпен единствено на английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

в раздела за сливанията на уебсайта на Комисията, свързан с конкуренцията (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Този уебсайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg) под номер на документа 32015M7660. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право.


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

16.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/2


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 юли 2015 година

за подновяване на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение

(2015/C 232/03)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (1), и по-специално член 4 от него,

като взе предвид списъците с кандидатури за техни представители, внесени в Съвета от правителствата на държавите-членки, както и внесените от Комисията кандидатури за представители на организации на работодателите и на работниците и служителите,

като има предвид че:

(1)

С решението си от 16 юли 2012 г. (2) и 27 ноември 2012 г. (3) Съветът назначи членовете на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение за периода от 18 септември 2012 г. до 17 септември 2015 г.

(2)

Членовете на Управителния съвет на този център следва да се назначат за срок от три години,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Посочените по-долу лица се назначават за членове на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение за периода от 18 септември 2015 г. до 17 септември 2018 г.:

I.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА

Белгия (ротационна система)

Фламандска общност — г-жа Micheline SCHEYS

Френска общност — г-н Guibert DEBROUX

България

г-жа Емилия ВЪЛЧОВСКА

Чешка република

г-жа Marta STARÁ

Дания

г-н Lars MORTENSEN

Германия

г-н Peter THIELE

Естония

г-жа Rita SIILIVASK

Ирландия

г-н John McGRATH

Гърция

г-н Dimitrios CHASAPIS

Испания

г-жа Soledad IGLESIAS JIMÉNEZ

Франция

г-жа Marianne DE BRUNHOFF

Хърватия

г-жа Katarina GRGEC

Италия

г-жа Marinella COLUCCI

Кипър

г-н George PANAYIDES

Латвия

г-жа Inta ŠUSTA

Литва

г-н Saulius ZYBARTAS

Люксембург

г-н Antonio DE CAROLIS

Унгария

г-н László ODROBINA

Малта

инж. Vince MAIONE

Нидерландия

г-н Peter VAN IJSSELMUIDEN

Австрия

г-н Reinhard NÖBAUER

Полша

г-н Piotr BARTOSIAK

Португалия

г-жа Isilda FERNANDES

Румъния

г-жа Gabriela CIOBANU

Словения

г-жа Славица ČERNOŠA докторска степен

Словакия

г-н Juraj VANTUCH

Финландия

г-жа Tarja RIIHIMÄKI

Швеция

г-жа Carina LINDEN

Обединено кралство

г-н Ian PEGG

II.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Белгия

г-н Jan VERCAMST

България

г-жа Юлия СИМЕОНОВА

Чешка република

г-н Petr PEČENKA

Дания

г-н Erik SCHMIDT

Германия

г-н Mario PATUZZI

Естония

г-жа Kaja TOOMSALU

Ирландия

г-н Frank VAUGHAN

Гърция

г-н Andreas STOIMENIDIS

Испания

г-жа Yolanda PONCE SANZ

Франция

г-жа Laurence MARTIN

Хърватия

г-жа Dijana ŠOBOTA

Италия

г-жа Milena MICHELETTI

Кипър

г-н Nicos NICOLAOU

Латвия

г-жа Ruta PORNIECE

Литва

г-жа Tatjana BABRAUSKIENE

Люксембург

г-н Jean-Claude REDING

Унгария

 (4)

Малта

г-н Kevin BONELLO

Нидерландия

г-жа Isabel COENEN

Австрия

г-н Alexander PRISCHL

Полша

г-жа Dagmara IWANCIW

Португалия

г-н Hugo DIONÍSIO

Румъния

г-н Gheorghe SIMION

Словения

г-н Anton ROZMAN

Словакия

г-н Bernard ŠIŠKA

Финландия

г-жа Kirsi RASINAHO

Швеция

г-н German BENDER

Обединено кралство

г-жа Kirsi-Marja KEKKI

III.   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Белгия

г-н Jan DELFOSSE

България

г-жа Даниела СИМИДЧИЕВА

Чешка република

г-н Milos RATHOUSKY

Дания

г-н Henrik BACH MORTENSEN

Германия

г-жа Barbara DORN

Естония

г-жа Anneli ENTSON

Ирландия

г-н Tony DONOHOE

Гърция

г-жа Rena BARDANI

Испания

г-н Juan Carlos TEJEDA HISADO

Франция

г-жа Siham SAIDI

Хърватия

 (5)

Италия

г-н Claudio GENTILI

Кипър

г-н Michael PILIKOS

Латвия

г-жа Ilona KIUKUCANE

Литва

г-н Aidas VAIČIULIS

Люксембург

г-н Paul KRIER

Унгария

г-жа Adrien BALINT

Малта

 (5)

Нидерландия

г-н G.A.M van der GRIND

Австрия

г-н Gerhard RIEMER

Полша

г-н Andrzej STEPNIKOWSKI

Португалия

г-жа Ana Maria SANTOS GOUVEIA LOPES

Румъния

г-н Julian GROPOSILA

Словения

г-н Simon OGRIZEK

Словакия

инж. MARTIN HOŠTÁK, докторска степен

Финландия

г-жа Satu AGREN

Швеция

г-жа Karin THAPPER

Обединено кралство

г-н Graham LANE


(1)  ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 228, 31.7.2012 г., стр. 2.

(3)  ОВ С 382, 12.12.2012 г., стр. 7.

(4)  Кандидатът ще бъде назначен по-късно.

(5)  Кандидатът ще бъде назначен по-късно.


Европейска комисия

16.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/6


Обменен курс на еврото (1)

15 юли 2015 година

(2015/C 232/04)

1 евро =


 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,1009

JPY

японска йена

135,95

DKK

датска крона

7,4629

GBP

лира стерлинг

0,70450

SEK

шведска крона

9,3570

CHF

швейцарски франк

1,0439

ISK

исландска крона

 

NOK

норвежка крона

8,9405

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

27,078

HUF

унгарски форинт

310,77

PLN

полска злота

4,1290

RON

румънска лея

4,4238

TRY

турска лира

2,9112

AUD

австралийски долар

1,4753

CAD

канадски долар

1,4030

HKD

хонконгски долар

8,5330

NZD

новозеландски долар

1,6445

SGD

сингапурски долар

1,4999

KRW

южнокорейски вон

1 258,96

ZAR

южноафрикански ранд

13,5986

CNY

китайски юан рен-мин-би

6,8357

HRK

хърватска куна

7,5780

IDR

индонезийска рупия

14 681,95

MYR

малайзийски рингит

4,1867

PHP

филипинско песо

49,818

RUB

руска рубла

62,4150

THB

тайландски бат

37,514

BRL

бразилски реал

3,4606

MXN

мексиканско песо

17,2346

INR

индийска рупия

69,8218


(1)  Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


16.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/7


Нова национална страна на разменни евромонети

(2015/C 232/05)

Image

Разменните евромонети са законно платежно средство в цялата еврозона. Комисията публикува описание на изображенията на всички нови монети, за да уведоми обществеността и всички работещи с монети лица (1). В съответствие със заключенията на Съвета от 10 февруари 2009 г. (2) държавите членки от еврозоната и страните, сключили парично споразумение с ЕС относно емитирането на евромонети, имат правото да емитират възпоменателни разменни евромонети при определени условия, сред които e използването единствено на монети с номинал от 2 EUR. Тези монети притежават техническите характеристики на обикновените разменни монети от 2 евро, но на националната си страна имат възпоменателен мотив с ясно изразена символика за конкретната държава или за Европа като цяло.

Емитираща държава : Люксембург

Тема : 125-ата годишнина на династията Nassau-Weilbourg

Описание на изображението : От лявата страна е образът на Негово Кралско Височество Великия херцог Анри, а от дясната страна са разположени в полукръг образите на Техни Кралски Височества Великите херцози Адолф и Гийом IV, Великите херцогини Мари-Аделаид и Шарлот и Великия херцог Жан — в хронологичния ред на възкачването им на престола. В дясната част на изображението също в полукръг е изписано „1890 - Dynastie Nassau-Weilbourg“. В центъра вертикално е изписано името на държавата емитент „Luxembourg“ и годината на емитирането „2015“.

По външния пръстен на монетата са изобразени дванадесетте звезди на европейското знаме.

Тираж : 1,4 милиона

Дата на емисията : август 2015 г.


(1)  Вж. ОВ C 373, 28.12.2001 г., стр. 1 за всички национални страни на монетите, емитирани през 2002 г.

(2)  Вж. заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 10 февруари 2009 г. и Препоръката на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52).


Европейски надзорен орган за защита на данните

16.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/8


Резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно „Мобилното здравеопазване: съгласуване на технологичните иновации със защита на данните“

(Пълният текст на това становище можете да намерите на английски, немски и френски език на уебсайта на ЕНОЗД www.edps.europa.eu)

(2015/C 232/06)

Резюме

Мобилното здравеопазване („mHealth“) е бързоразвиващ се сектор, възникнал от съчетанието между здравно обслужване и ИКТ. Той включва мобилни приложения, разработени с цел предлагане на свързани със здравеопазването услуги чрез мобилни устройства, използвани често за обработване на лична здравна информация. Приложенията за мобилно здравеопазване обработват и голям обем информация за начина на живот и благосъстоянието.

Пазарът за мобилно здравеопазване е сложен, защото привлича едновременно много обществени и частни доставчици, например разработчици на приложения, магазини за приложения, производители на устройства и рекламодатели, а налаганите бизнес модели се изменят непрекъснато и се адаптират към бързопроменящите се условия. Независимо от условията, ако обработват лична информация, те са длъжни да спазват правилата за защита на данните и носят отговорност за обработването на тези данни. Освен това информацията, свързана със здравеопазването, подлежи на много високо ниво на защита съгласно тези правила.

Развитието на мобилното здравеопазване е изключително важно за подобряване на здравното обслужване и живота на физическите лица. Също така се предполага, че „големите масиви от данни“, заедно с „Интернет на нещата“, биха оказали голямо въздействие върху мобилното здравеопазване поради големия обем налична информация и качеството на изводите, които могат да се извлекат от подобна информация. Очаква се да доведат до развития в областта на медицинските изследвания и евентуално намаляване на разходите и улесняване на достъпа на пациентите до здравно обслужване.

В същото време е важно да се запазят достойнството и основните права на физическите лица, особено по отношение на поверителността и защитата на данните. Широкото приложение на „големите масиви от данни“ може да намали контрола на потребителите върху тяхната лична информация. Това отчасти се дължи на големия дисбаланс между ограничената информация, достъпна за хората, и многото данни, с които разполагат фирмите, предлагащи продукти, свързани с обработването на този тип лична информация.

Вярваме, че следните мерки, свързани с мобилното здравеопазване, биха допринесли значително за по-ефективната защита на личните данни:

законодателният орган на ЕС трябва да насърчава в бъдещата си законотворческа дейност в областта на мобилното здравеопазване повече отчетност и разпределяне на отговорност между лицата, заети с разработване, доставка и внедряване на приложения (включително разработчици и производители на устройства),

разработчиците на приложения и издателите трябва да разработват устройства и приложения с цел увеличаване на прозрачността и нивото на информация, до което физическите лица получават достъп във връзка с обработването на данните им, както и да избягват събирането на повече информация, отколкото е необходима за изпълнението на определените функции. Това следва да се постигне чрез внедряване на настройки за поверителност и защита на данните в дизайна, които да се активират по подразбиране, в случай че физическите лица не получат подкана да задават ръчно опциите за защита на данните, например когато инсталират приложенията на своите интелигентни устройства,

индустрията трябва да използва „големите масиви от данни“ в мобилното здравеопазване за цели, носещи полза на физическите лица, и да избягва използването им за практики, които биха причинили вреда, например изготвянето на дискриминиращ профил, и

законодателният орган трябва да наблегне на сигурността на данните и да насърчи прилагането на поверителността в дизайна и настройките по подразбиране чрез инженерни методи за защита и разработване на градивни блокове и инструменти.

Въпреки че мобилното здравеопазване е нов и развиващ се сектор, действащите в момента правила за защита на данните на ЕС, които ще станат още по-стриктни чрез предстоящата реформа, предлагат механизми за защита на данните на физическите лица. В същото време насърчаваме Инженерната мрежа за неприкосновеността на личния живот в интернет (IPEN) да тества новите най-добри практики и иновативни решения за мобилно здравеопазване. Освен това, като се имат предвид глобалните размери на обработването на данни в сферата на мобилното здравеопазване, е изключително важно да се засили сътрудничеството между съответните институции за защита на данните по целия свят.

I.   Въведение и предистория

I.1.   Предистория на мобилното здравеопазване — социални ползи и „големи масиви от данни“

1.

В началото на 21 век медиите и индустриите, свързани с ИТ и електронните комуникации, започват да се обединяват, като създават едновременно нова бизнес среда и нови регулаторни трудности. По същия начин в последно време в сферата на здравното обслужване се разкриват нови възможности за развитие и растеж чрез въвеждане на нови технологии (интелигентни устройства и свързани мобилни приложения). Това съчетание цели основно да се премине към администриране на здравното обслужване на потребителите през интелигентни устройства и се счита за „нова и бързоразвиваща се област, която има потенциал да играе роля в трансформацията на здравното обслужване и да повиши неговото качество и ефикасност (1).

2.

Очаква се съгласуването между технологиите и здравното обслужване да допринесе за предоставяне на i) по-добро здравно обслужване на по-ниска цена, ii) повече възможности за пациентите (например по-добър контрол върху собственото здраве) (2) и iii) по-лесен и по-директен достъп до медицинска грижа и информация онлайн (например чрез осигуряване на възможности на лекарите да извършват дистанционно наблюдение на пациентите и по-често да общуват с тях посредством електронни съобщения).

3.

Постигането на подобни цели е възможно чрез разработването и предлагането на мобилни устройства (например. преносими изчислителни устройства) и приложения, разработени за интелигентните устройства на потребителите. Чрез тях могат да се събират все по-големи количества лична информация (възможностите за съхранение и обработка нарастват прогресивно, докато цената им намалява) от голям брой „сензори за данни“, които впоследствие да се обработват в центровете за данни на доставчиците, разполагащи с безпрецедентни технически възможности. Комбинацията от повсеместно използване и свързаност, услугите, генериращи печалба, често предлагани безплатно на физическите лица (особено безплатните мобилни приложения), заедно с „големите масиви от данни“ и извличането на данни, играят съществена роля в мобилното здравеопазване и спомагат за изграждането на цифровия облик на всеки от нас (така наречения количествен анализ на личността) (3).

I.2.   Цел на становището

4.

С оглед на въздействието, което може да окаже развитието на мобилното здравеопазване („mHealth“) върху правата на физическите лица, върху поверителността и защитата на личните данни, решихме да поемем инициативата и да публикуваме това становище.

5.

Целта му е да се привлече вниманието върху най-актуалните аспекти от защитата на данните за мобилното здравеопазване, които към момента са пренебрегвани или подценявани, за да се подобри съответствието със съществуващите правила за защита на данните и да се разкрият възможности за последователно прилагане на тези правила. По този начин се придържаме към становището, прието от Работната група по член 29 за мобилни приложения, инсталирани на интелигентни устройства (4).

6.

Становището засяга и последиците от този нов, бързопроменящ се сценарий с оглед на измененията, заложени в предложения Общ регламент относно защита на данните („GDPR“).

7.

Това становище се състои от два раздела. Раздел II разглежда най-актуалните последици за мобилното здравеопазване, свързани със защита на данните. Раздел III разглежда начините за интегриране на изискванията за защита на данните при разработването на приложения за мобилното здравеопазване. Те включват предлагането на допълнителни законодателни мерки, които са едновременно желателни и необходими, за да се осигури ефективно разрешаване на въпроси, възникващи във връзка с мобилното здравеопазване сега или в бъдеще по отношение на достойнство, поверителност, защита на данните и право на лична неприкосновеност.

IV.   Заключение

69.

Мобилното здравеопазване предлага редица нови възможности с оглед на по-доброто и по-адекватно здравно обслужване за физическите лица, по-ефективно предотвратяване на болестите и по-ниски разходи за здравно обслужване за системите за благосъстояние, както и по-големи възможности за фирмите. За да се позволи на трите категории по-горе да могат да се възползват от тези разработки обаче, всеки трябва да поеме отговорността, свързана със съответните възможности.

70.

Обръщаме специално внимание на отговорността на физическите лица и от нуждата да се грижат за своето достойнство и права, свързани с поверителността и самоопределянето. В контекста на динамичните икономически промени и взаимодействия между частния и публичния сектор не бива да се подценяват тези фундаментални принципи, за да не се поставя частният интерес над обществения.

71.

В тази връзка принципите и правилата за защита на данните са важен регулатор в сфера, в която все още няма ясно регламентирани закони. Тяхното стриктно спазване ще увеличи правната сигурност и доверие в мобилното здравеопазване и ще допринесе за пълноценното му развитие.

Съставено в Брюксел на 21 май 2015 година.

Giovanni BUTTARELLI

Европейски надзорен орган по защита на данните


(1)  Зелена книга на Европейската комисия относно мобилното здравеопазване, 10 април 2014 г. (COM(2014) 219 окончателен) с придружаващ работен документ на службите (SWD(2014) 135 окончателен).

(2)  Nathan Cortez, The Mobile Health Revolution?, University of California Davis Law Review, том 47, стр. 1173.

(3)  Келвин Кели, основател на Wired, създава платформата quantifiedself.com заедно с журналиста Гари Улф и представя концепцията пред широката аудитория.

(4)  Становище 2/2013 от 27.2.2013 г. на Работна група по член 29 относно приложения за интелигентни устройства (РГ 202) ще намерите на адрес http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_en.pdf


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

16.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/11


Нотификация от правителството на Испания съгласно член 10, параграф 2 и член 14 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ („Директива за природния газ“) във връзка с определянето на ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. като оператор на преносна система и независим системен оператор в Испания

(2015/C 232/07)

След окончателните решения на испанския регулаторен орган от 23 октомври 2014 г. относно сертифицирането на ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. като оператор на преносна система с отделена собственост (член 9 от Директивата за природния газ), от 20 януари 2015 г. относно сертифицирането на ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. като независим системен оператор (член 14 от Директивата за природния газ) на преносната система на ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE S.L. и от 20 януари 2015 г. относно сертифицирането на ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. като независим системен оператор (член 14 от Директивата за природния газ) на преносната система на PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO S.A., Испания нотифицира Комисията за официалното одобряване и определяне на това дружество като оператор на преносна система и независим системен оператор, работещ в Испания, в съответствие с членове 10 и 14 от Директивата за природния газ.

Допълнителна информация може да се получи на следния адрес:

Ministry of Industry, Energy and Tourism

International Relations and Co-operation

Under-Secretariat for Industry, Energy and Tourism

Paseo de la Castellana no 160

28046 Madrid

ESPAÑA

Тел. +34 913494180

Интернет адрес: www.minetur.gob.es


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Надзорен орган на ЕАСТ

16.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/12


Липса на държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП

(2015/C 232/08)

Надзорният орган на ЕАСТ счита, че следната мярка не представлява държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП:

Дата на приемане на решението

:

25 март 2015 г.

Дело №

:

75358

Решение №

:

67/15/COL

Държава от ЕАСТ

:

Исландия

Наименование (и/или име на бенефициера)

:

Продажба и пренос на електроенергия за United Silicon hf.

Правно основание

:

Договор за продажба на електроенергия, подписан с Landsvirkjun

Договор за пренос на електроенергия, подписан с Landsnet

Вид на мярката

:

Липса на държавна помощ

Автентичният текст на решението, от който са отстранени поверителните данни, се намира на уебсайта на Надзорния орган на ЕАСТ:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


16.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/13


Липса на държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП

(2015/C 232/09)

Надзорният орган на ЕАСТ счита, че следните мерки не представляват държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП или не повдига възражения по отношение на тях:

Дата на приемане на решението

:

21 април 2015 г.

Дело номер

:

76399

Решение номер

:

150/15/COL

Държава от ЕАСТ

:

Норвегия

Наименование (и/или име на бенефициера)

:

Мерки за държавна помощ в полза на електрическите моторни превозни средства

Правно основание

:

Член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП

или

член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП

Вид мярка

:

Липса на държавна помощ: разрешение електрическите моторни превозни средства да се движат в автобусните ленти.

Съвместима държавна помощ: i) нулева ставка на ДДС за доставка и внос на електрически моторни превозни средства, ii) нулева ставка на ДДС за лизинг на електрически моторни превозни средства, iii) нулева ставка на ДДС за доставка и внос на батерии за електрически моторни превозни средства, iv) намаление на годишната ставка на данъка върху моторните превозни средства за електрическите моторни превозни средства, v) освобождаване на електрическите моторни превозни средства от пътни такси, vi) безплатен превоз на електрическите автомобили на класифицираните национални фериботи, и vii) изчисляване на доходния данък, което облагодетелства работниците, ползващи служебни електрически автомобили за частни цели.

Цел

:

Помощ за опазване на околната среда

Форма на мярката

:

Основно освобождаване от данъци

Бюджет

:

Прогнозни около 1 500 млн. NOK годишно

Продължителност

:

До 31 декември 2017 г. за мерките, свързани с ДДС

Икономически сектори

:

Производство на моторни превозни средства (NACE C.28.1.1). Електрически моторни превозни средства.

Наименование и адрес на предоставящия орган

:

Министерство на финансите

Автентичният текст на решението, от който са отстранени поверителните данни, се намира на уебсайта на Надзорния орган на ЕАСТ:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


16.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/14


Обявление от Норвегия във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди

Обявление относно покана за подаване на заявления за лицензи за добив на нефт на норвежкия континентален шелф – предоставяне на лицензи в предварително определени области за 2015 г.

(2015/C 232/10)

С настоящото норвежкото Министерство на петрола и енергетиката обявява покана за подаване на заявления за лицензи за добив на нефт в съответствие с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди (1), член 3, параграф 2, буква а).

Лицензи за добив ще бъдат предоставяни единствено на акционерни дружества, регистрирани в Норвегия или в друга държава, която е страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство (Споразумението за ЕИП), или на физически лица с местожителство в държава, която е страна по Споразумението за ЕИП.

Дружества, които не притежават лиценз за норвежкия континентален шелф, могат да получат лицензи за добив, ако отговарят на предварителните условия за получаване на лиценз за норвежкия континентален шелф.

Дружества, подаващи индивидуални заявления, и дружества, подаващи заявления като част от група, ще бъдат разглеждани на равно основание от министерството. Независимо дали кандидатите са подали индивидуални заявления или са част от група, подала общо заявление, те ще бъдат разглеждани като отделни кандидати за лиценз за добив. Въз основа на заявленията, подадени от групи или от индивидуални кандидати, министерството може да състави групи на лицензополучатели, които следва да получат нов лиценз за добив, включително да отстрани кандидати от заявленията, подадени от групи, и да добави индивидуални кандидати, както и да назначи оператор за тези групи.

Присъждането на участие в лиценз за добив подлежи на сключване от страна на лицензополучателите на Споразумение за нефтена дейност, включително Споразумение за съвместни операции и Счетоводно споразумение. Ако лицензът за добив е разделен на стратиграфски принцип, от лицензополучателите на двата разделени на стратиграфски принцип лиценза ще се изисква също така да сключат специално Споразумение за съвместни операции, което да урежда отношенията помежду им по този въпрос.

След подписването на посочените споразумения лицензополучателите ще учредят съвместно дружество, в което размерът на тяхното дялово участие винаги ще бъде равен на дяловото им участие в лиценза за добив.

Лицензионните документи основно ще се базират на документи от значение за Присъждането на лицензи в предварително определени области за 2014 г. Целта е промишленият отрасъл да разполага с основните елементи на всички промени в рамката преди момента на подаване на заявление.

Критерии за предоставяне на лиценз за добив

За да се насърчи доброто управление на ресурсите и бързото и ефикасно изследване и добив на нефт на норвежкия континентален шелф, включително съставяне на лицензионни групи за постигането на тази цел, при присъждане на участия в лицензи за добив и за назначаване на оператор се прилагат следните критерии:

а)

геологическите познания на кандидата за посочения географски район и как лицензополучателите предлагат да извършват ефикасни изследвания за нефт;

б)

техническите експертни познания на кандидата и как тези познания могат активно да допринесат за икономически ефективното изследване за нефт и когато е приложимо, добив на нефт в посочения географски район;

в)

опитът на кандидата на норвежкия континентален шелф или подходящ равностоен опит, придобит в други географски области;

г)

достатъчната финансова способност на кандидата да извърши изследването за нефт и, когато е приложимо, да добива нефт в посочения географски район;

д)

ако кандидатът е или вече е бил лицензополучател по лиценз за добив, министерството може да вземе предвид всяка форма на неефективност или липса на отчетност от негова страна в качеството му на лицензополучател;

е)

лицензите за добив ще се предоставят главно на съвместно дружество, в което поне един от лицензополучателите е извършил поне един проучвателен сондаж като оператор в норвежкия континентален шелф или има равностоен подходящ оперативен опит извън норвежкия континентален шелф;

ж)

лицензите за добив ще се предоставят главно на двама или повече лицензополучатели, като поне единият от тях трябва да има опит съгласно описаното в буква е);

з)

определеният за оператор по лицензи за добив в Баренцово море трябва да е сондирал поне един кладенец на норвежкия континентален шелф като оператор или да има равностоен подходящ оперативен опит извън норвежкия континентален шелф;

и)

за лицензите за добив в дълбоки води както определеният за оператор, така и поне още един лицензополучател трябва да са сондирали поне по един кладенец на норвежкия континентален шелф като оператор или да имат равностоен подходящ оперативен опит извън норвежкия континентален шелф. При лиценза за добив поне един от лицензополучателите трябва да е сондирал в дълбоки води като оператор;

й)

за лицензите за добив, при които се очаква сондиране на кладенци при високо налягане и/или високи температури (HPHT), определеният за оператор и поне още един лицензополучател трябва вече да са сондирали поне по един кладенец на норвежкия континентален шелф като оператор или да имат равностоен подходящ оперативен опит извън норвежкия континентален шелф. При лиценза за добив един лицензополучател трябва да е сондирал кладенец при високо налягане и/или високи температури в качеството на оператор.

Блокове, за които могат да се подават заявления

Заявления за участия в лицензите за добив могат да се подават за блоковете, които не са лицензирани в предварително определената зона, както е показано на картите, публикувани от NPD. Възможно е също така да се подават заявления за площи в предварително определената зона, които са били изоставени след обявлението, в съответствие с актуализираните карти в рамките на интерактивните карти Factmaps на Дирекцията по нефта на Норвегия, поместени на интернет страницата на NPD).

Всеки лиценз за добив може да включва един или повече блокове или част от блок(ове). Кандидатите се приканват да ограничат заявлението до области, за които са извършили проучване за залежи.

Пълният текст на обявлението, включително подробни карти на наличните области, може да се намери на интернет страницата на Дирекцията по нефта на Норвегия www.npd.no/apa2015

Заявленията за лицензи за добив на нефт се подават до:

Ministry of Petroleum and Energy

P.O. Box 8148 Dep.

NO-0033 Oslo

НОРВЕГИЯ

Две копия се изпращат на:

The Norwegian Petroleum Directorate (Дирекцията по нефта на Норвегия)

P.O. Box 600

NO-4003 Stavanger

НОРВЕГИЯ

Краен срок: 2 септември 2015 г. в 12:00 часа на обяд

Възлагането на лицензи за добив на нефт в рамките на процедурата „Предоставяне на лицензи в предварително определени области на норвежкия континентален шелф за 2015 г.“ се планира да се състои през първото тримесечие на 2016 г.


(1)  OВ L 164, 30.6.1994 г., стp. 3.


V Становища

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Европейска комисия

16.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/16


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7642 — Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 232/11)

1.

На 26 юни 2015 г. Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие Fonds Professionnel de Capital Investissement - Sociétés de Projets Industriels („SPI“, Франция), управлявано от управляващото дружество Bpifrance Investissement, което е изцяло притежавано дъщерно дружество на Bpifrance Participations, собственост, от своя страна, изцяло на акционерното дружество BPI Groupe („BPI Groupe SA“, Франция), и акционерно дружество Constructions Industrielles De La Mediterranee („CNIM“, Франция) желаят да придобият по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие SUNCNIM (Франция) посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие BPI Groupe SA: играе определяща роля за възвръщането на динамиката на френските територии и инвестира в развитието на отрасли на бъдещето, като например технологиите за опазване на околната среда, биотехнологиите и цифровите технологии, а също и в секторите на промишлеността и услугите като цяло,

—   за предприятие SPI: взаимен фонд за рисков капитал, който има за цел да инвестира в качеството на благоразумен инвеститор в структурно определящи дружества от френската промишленост,

—   за предприятие CNIM: групата CNIM проектира и изгражда готови за експлоатация високотехнологични промишлени съоръжения и обекти, както и предоставя експертни познания, изследвания и развой, услуги и експлоатация в областта на околната среда, енергията, отбраната и промишлеността,

—   за предприятие SUNCNIM: изграждане на топлоелектрически слънчеви централи с концентратори.

3.

След предварително проучване Европейската комисия смята, че сделката, за която е уведомена, би могла да попада в обхвата на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по този въпрос. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Европейската комисия по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата, с позоваване на M.7642 — Banque publique d’investissement/CNIM/SUNCNIM, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


16.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 232/17


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.7669 — Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 232/12)

1.

На 8 юли 2015 г. Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятията Aryzta AG (Aryzta, Швейцария) и Lion Capital LLP (Lion Capital LLP, Обединено кралство) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над цялото предприятие Picard Groupe SAS (Picard, Франция) посредством покупка на ценни книжа.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за Aryzta: холдингово дружество с дейност в различни сектори на хранителната промишленост и чрез групата Aryzta Food Group и нейните дъщерни дружества — в производството и предлагането на хлебни и сладкарски изделия на пазара на дребно и в сектора на ресторантьорството,

—   за Lion Capital: дружество за управление на частни капиталови инвестиции, което инвестира в предприятия, занимаващи се с производство и/или продажба на маркови потребителски стоки,

—   за Picard: дистрибуция на дребно на замразени храни чрез собствената си дистрибуторска мрежа от специализирани магазини, работещи с марката „Picard“.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата, с позоваване на референтен номер M.7669 — Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).