Договор от Маастрихт за Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Договора за Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДОГОВОРА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Европейски общности (първи стълб)

Това обединява традиционните дейности, процедурите за работа и за взимане на решения на трите първоначални организации на ЕС:

Обща външна политика и политика на сигурност (втори стълб)

Целта е:

Сътрудничество по въпросите на правосъдието и вътрешните работи (трети стълб)

Целта е да се осигури по-високо ниво на обществена безопасност чрез:

Икономически и паричен съюз

Държавите от ЕС трябва да:

Обща валута (евро)

Тя:

Нови политики

ЕС носи отговорност за:

Социален протокол

Европейско гражданство

Това предоставя на всеки гражданин на държава от ЕС правото за:

Институционални промени

Те включват:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДОГОВОРЪТ?

Подписан е на 7 февруари 1992 г. и влиза в сила на 1 ноември 1993 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Официално известен като Договора за Европейския съюз, Договорът от Маастрихт бележи началото на „нов етап в процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на Европа“, като предоставя политическо измерение на предходните общности.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Договор за Европейския съюз (OВ C 191, 29.7.1992 г., стр. 1—112)

последно актуализация 21.03.2018(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.