Договорът от Рим (ЕИО)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Договор за създаване на Европейската икономическа общност (Договор за ЕИО)

КАКВА БЕШЕ ЦЕЛТА НА ДОГОВОРА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

Специфични цели

Страните по Договора се съгласиха:

Общ пазар

С Договора:

Митнически съюз

Съвместни политики

Институции

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДОГОВОРЪТ?

Договорът, който е подписан на 25 март 1957 г., се прилага от 1 януари 1958 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Договор за създаване на Европейската икономическа общност, (непубликуван в Официален вестник)

Последващите изменения на договора са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

последно актуализация 14.03.2017