Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, Договор за ЕОВС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Парижки договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДОГОВОРА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

Целта на договора, както е посочено в член 2, е чрез общия пазар за въглища и стомана да допринесе за икономическа експанзия, заетост и по-добър стандарт на живот. Следователно институциите трябва да осигурят нормално снабдяване с въглища и стомана на общия пазар, като гарантират равен достъп до производствени източници, установяване на ниски цени и подобряване на условията на труд. Всичко това трябва да бъде придружено от ръст на международната търговия и модернизация на производството.

Чрез създаването на общ пазар договорът въвежда свободно движение на стоки без мита и данъци. Той забранява дискриминационните мерки или практики, субсидиите, държавните помощи или специалните такси, наложени от държавите, както и ограничителните практики.

Структура

Договорът е разделен на 4 заглавия:

Също така включва:

Институции

Договорът създава Върховен орган, Асамблея, Съвет на министрите и Съд. ЕОВC има правосубектност.

Върховният орган взема решения, прави препоръки и дава мнения. Той е подпомаган от Консултативен комитет (предшественик на днешния Европейски икономически и социален комитет), съставен от представители на производители, работници, потребители и търговци.

Задачи

Аспекти на финансирането

Производство

ЕОВС играе главно непряка, спомагателна роля чрез сътрудничество с правителствата и намеса във връзка с цените и търговската политика. Въпреки това, в случай на спад в търсенето или недостиг, тя би могла да предприеме директни действия чрез налагане на квоти с цел да ограничи производството по организиран начин или поради недостиг, чрез изготвяне на производствени програми за задаване на приоритетите за потребление, определяне на начина на разпределение на ресурсите, както и определяне на нивата на износ.

Фиксиране на цените и конкуренция

Споразуменията или асоциациите между предприятия биха могли да бъдат отменени от Върховния орган, ако пряко или непряко възпрепятстват, ограничават или нарушават нормалната конкуренция.

Аспекти, засягащи работниците

Търговска политика

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДОГОВОРЪТ?

Договорът се прилага от 1952 г., валиден е 50 години и изтича през 2002 г. Общият пазар, създаден от Договора, е открит на 10 февруари 1953 г. за въглища, желязна руда и скрап и на 1 май 1953 г. за стомана.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана

последно актуализация 11.12.2017(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.