Договор от Ница

 

РЕЗЮМЕ НА:

Договор от Ница

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДОГОВОРА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Подобряване на легитимността и ефективността на институциите на ЕС в перспективата на разширеното членство на ЕС

Основни други промени, произтичащи от Договора

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДОГОВОРЪТ?

Подписан на 26 февруари 2001 г., Договорът влиза в сила на 1 април 2003 г. Някои от правилата му обаче започват да се прилагат на по-късна дата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Преюдициално заключение: заключение от Съда на Европейския съюз в отговор на въпрос от национален съд относно тълкуването или валидността на европейското право, като по този начин се допринася за единното прилагане на правото на ЕС.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Договор от Ница за изменение на Договора за Европейския съюз, Договорите за създаване на Европейската общност и някои свързани актове (OВ C 80, 10.3.2001 г., стр. 1—87)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Договор за Европейския съюз — консолидирана версия от 1992 г. (OВ C 191, 29.7.1992 г., стр. 1—112)

Договор за създаване на Европейската общност — консолидирана версия от 2002 г. (OВ C 325, 24.12.2002 г., стр. 33—184)

последно актуализация 21.03.2018(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.