Права на пътниците в автобусния транспорт

Пътниците, включително тези с увреждане или намалена подвижност, пътуващи с автобусен транспорт, се ползват с едни и същи права, без значение къде пътуват в Европейския съюз (ЕС). Тези права, включително правото на информация и обезщетение в случай на закъснение или отмяна, допълват подобни права за пътниците с морски и вътрешен речен, въздушен и железопътен транспорт.

АКТ

Регламент (ЕО) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

ОБОБЩЕНИЕ

Пътниците, включително тези с увреждане или намалена подвижност, пътуващи с автобусен транспорт, се ползват с едни и същи права, без значение къде пътуват в Европейския съюз (ЕС). Тези права, включително правото на информация и обезщетение в случай на закъснение или отмяна, допълват подобни права за пътниците с морски и вътрешен речен, въздушен и железопътен транспорт.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът определя правила за автобусния транспорт по отношение на пътниците, ползващи редовни превози* и пътуващи в рамките на ЕС на разстояние 250 km или повече. Някои от разпоредбите му се отнасят за всички услуги, включително за тези на по-къси разстояния.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

По отношение на услугите на дълги разстояния, т.е. на разстояние повече от 250 km, регламентът предвижда:

В допълнение за разстояния, по-къси от 250 km, регламентът предвижда следното:

Регламентът предвижда възможност за освобождаванеза вътрешните редовни превози и редовни превози, значителна част от които се извършва извън ЕС.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 1 март 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Уебсайт на Европейската комисия за правата на пътниците в автобусния транспорт

След избухването на епидемията от COVID-19 и въвеждането на мерки за справяне с въздействието на кризата, Европейската комисия прие:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

*Редовни превози: обикновени автобусни услуги за превоз на пътници по посочен маршрут с предварително определени точки на вземане/спиране.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 181/2011

20.3.2011 г.

-

OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1-12

последно актуализация 02.06.2020