Пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011–2020 г.

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение на Европейската комисия (COM(2010) 389 окончателен) — към европейско пространство на пътна безопасност през периода 2011—2020 г.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ?

Въпреки напредъка в областта на пътната безопасност в Европейския съюз (ЕС), постигнат по време на Третата европейска програма за действие за безопасност по пътищата (RSAP), Европейската комисия подчертава, че трябва още повече да се засилят усилията за подобряване на пътната безопасност.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Целта на насоките за европейската политика в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 г. е да се установят обща рамка и амбициозни цели, които да направляват националните и местните стратегии, в съответствие с принципа на субсидиарност. В контекста на общата рамка Комисията подчертава необходимостта:

Принципи и цели

Комисията определя 3 основни принципа:

След приключване на Европейската програма за действие за безопасност по пътищата за периода 2003—2010 г. Комисията предложи да се запази целта за намаляване наполовина на общия брой смъртни случаи по пътищата в ЕС през периода 2010—2020 г. Това показва ясен ангажимент от страна на ЕС към пътната безопасност, а наличието на обща цел ще осигури на гражданите на ЕС по-уеднаквено равнище на безопасност по пътищата в рамките на ЕС. Комисията насърчава отделните държави от ЕС да допринасят за постигането на тази обща цел чрез своите собствени национални стратегии за пътна безопасност.

По време на обществената консултация във връзка с тези насоки за политиката, която се проведе през периода юли—декември 2009 г., бе предложена цел за намаляване на тежките наранявания при пътни произшествия. След като се формулира общо определение за понятието „тежки наранявания“, Комисията ще добави обща „цел за намаляване на нараняванията“ към тези насоки за европейската политика в областта на пътната безопасност до 2020 г.

Стратегически цели

Комисията е определила 7 цели, за които ще бъдат предложени действия на европейско и национално равнище:

Изпълнение на насоките за европейската политика в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 г.

Отвореното сътрудничество между държавите от ЕС и Комисията улеснява изпълнението на политиката на ЕС в областта на пътната безопасност. Паралелно с това, държавите от ЕС също имат национални планове за пътна безопасност, които включват специфични национални цели, съобразени с тяхното конкретно положение.

Комисията ще работи за подобряване на наличните инструменти за събиране и анализ на данни, като например CARE — базата данни на ЕС относно пътните произшествия, създадена в съответствие с Решение 93/704/EО на Съвета, както и Европейска служба за наблюдение на безопасността на движението по пътищата (ERSO), която предоставя в интернет обществено достъпни данни и знания относно пътната безопасност на европейско равнище.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж. страницата „Пътна безопасност“ от уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 година (COM(2010) 389 окончателен, 20.7.2010 г.)

последно актуализация 09.05.2016