Сигурност на гражданското въздухоплаване: общи правила за ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 300/2008 относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Основни общи стандарти за защита на гражданското въздухоплаване

Тези стандарти включват например:

През ноември 2015 г. Европейската комисия прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998. Той установява подробни мерки за прилагането на тези стандарти за сигурност и отменя предишен регламент (Регламент (ЕС) № 185/2010), който е бил изменян повече от 20 пъти. След приемането му Регламент (ЕС) № 2015/1998 беше изменян няколко пъти.

Измененията правят промени в списъка на държавите извън ЕС, които се признават за прилагащи еквивалентни стандарти с онези в ЕС, и въвеждат нови правила относно:

Задължения на държавите от ЕС и на летищата и операторите

Държавите от ЕС трябва:

Летищата, въздушните превозвачи и образуванията трябва:

Проверки на Комисията

Комисията извършва проверки в сътрудничество с националните органи, включително внезапни проверки на летища, въздушни превозвачи и други физически или юридически лица. Всички недостатъци трябва да бъдат отстранени от националните органи. Националните органи отговарят за първичния контрол на качеството и прилагането на закона, и в тази връзка трябва да извършват одити и проверки на летища, въздушни превозвачи и други физически или юридически лица.

Признаване на еквивалентни стандарти за въздухоплавателна сигурност на държави извън ЕС

ЕС може да признае стандарти за въздухоплавателна сигурност на държави извън ЕС за еквивалентни, за да позволи използването на система „едноетапна проверка“. Това означава например, че пътници, пристигащи на летища в ЕС и прехвърлящи се за други дестинации, вече няма да се налага да бъдат проверявани повторно. Това ще доведе до съкращаване на времето за прикачване, намаляване на разходите и повишаване на удобството за пътниците. „Едноетапната проверка“ е една от целите на законодателството относно сигурността на въздухоплаването на ЕС.

Доклади за прилагането

Всяка година Комисията публикува доклад за изпълнението на Регламент (ЕО) № 300/2008. Последният доклад относно 2017 г. беше публикуван през 2019 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 28 април 2010 г.

Следните членове се прилагат от 29 април 2008 г.:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72—84)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 300/2008 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 на Комисията от 5 ноември 2015 година за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (ОВ L 299, 14.11.2015 г., стр. 1—142)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (EС) № 72/2010 на Комисията от 26 януари 2010 година за определяне на процедурите за провеждане на проверки от Комисията в областта на сигурността на въздухоплаването (OВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 1—5)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (EС) № 1254/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година за определяне на критерии, позволяващи на държавите-членки да ползват дерогация от общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, както и да приемат алтернативни мерки за сигурност (OВ L 338, 19.12.2009 г., стр. 17)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (EС) № 272/2009 на Комисията от 2 април 2009 година за допълване на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, предвидени в приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 91, 3.4.2009 г., стр. 7—13)

Вж. консолидираната версия.

Доклад

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Годишен доклад за 2017 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 300/2008 относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване (COM(2019) 183 final, 16.4.2019 г.)

последно актуализация 10.07.2019