Отговорност на корабособствениците в случай на произшествия

Пътниците, претърпели произшествия по море, трябва да получат в подходяща степен обезщетяване за понесените от тях загуби или щети. За да се гарантират това, корабособствениците трябва да имат подходящи действащи застрахователни договорености.

АКТ

Регламент (EО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия

ОБОБЩЕНИЕ

Пътниците, претърпели произшествия по море, трябва да получат в подходяща степен обезщетяване за понесените от тях загуби или щети. За да се гарантират това, корабособствениците трябва да имат подходящи действащи застрахователни договорености.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът установява хармонизирани правила по отношение на отговорността и застраховката на корабоплавателните дружества във връзка с превоза на пътници по море. Той въвежда в европейското законодателство разпоредбите на Атинската конвенция от 1974 г. относно превоза на пътници и личния им багаж по море и Насоките на международната морска организация.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТА?

От 29 май 2009 г.

За допълнителна информация, вж. Права на пътниците на уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 392/2009

29.5.2009 г.

-

OВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 24-46

последно актуализация 30.09.2015