Качество и безопасност на органи, предназначени за трансплантация

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2010/53/EС относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя влезе в сила на 26 август 2010 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в националното си законодателство до 27 август 2012 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Операциите за трансплантиране на органи буквално означават даряване на живот и избавяне от смърт за стотици хиляди хора по света. Те повишават качеството на живот на пациентите, често пъти са най-ефективното от икономическа гледна точка лечение, а понякога са единственият начин за лечение на заболявания на черния дроб, белите дробове и сърцето.

АКТ

Директива 2010/53/EС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 14—29)

Поправка на Директива 2010/45/EС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация (ОВ L 243, 16.9.2010 г., стр. 68)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива за изпълнение 2012/25/EС на Комисията от 9 октомври 2012 година за установяване на информационните процедури за обмен между държавите членки на човешки органи, предназначени за трансплантация (OВ L 275, 10.10.2012 г., стр. 27—32)

Работен документ на службите на Комисията относно средносрочния преглед на „Плана за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009—2015 г.): засилено сътрудничество между държавите членки“ (SWD(2014) 147 final, 25.4.2014 г.)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно упражняването на правомощията да приема делегирани актове, предоставени на Комисията съгласно член 24 от Директива 2010/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация (COM(2015) 123 final, 10.3.2015 г.)

последно актуализация 12.01.2016