Здравно обслужване в други държави от ЕС — права на пациентите

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя влезе в сила на 24 април 2011 г.Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 25 октомври 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Правилата за трансгранично здравно обслужване се нуждаеха от разяснение, поради това че те бяха разработени въз основа на отделни решения на Съда на Европейския съюз, постановени в течение на повече от 10 години. Директивата бе предложена по-специално с цел да се пояснят правата на здравеопазване, които произтичат от решения на Съда въз основа на член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и да се даде възможност за упражняването на тези права на практика. Целта на директивата е да се поясни връзката между нейните правила относно трансграничното здравно обслужване и съществуващата рамка, предвидена с Регламент (ЕС) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване.

Трансгранично здравно обслужване: законова рамка

АКТ

Директива 2011/24/EС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г,, стр. 45—65)

Последващите изменения на Директива 2011/24/EС са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива за изпълнение 2012/52/EС на Комисията от 20 декември 2012 година за определяне на мерки за улесняване на признаването на медицински предписания, издадени в друга държава членка (ОВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 68—70)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Доклад на Комисията относно действието на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (COM(2015) 421 final, 4.9.2015 г.)

Делегирано решение 2014/286/EС на Комисията от 10 март 2014 година за определяне на критериите и условията, на които трябва да отговарят европейските референтни мрежи и желаещите да членуват в тях доставчици на здравно обслужване (ОВ L 147, 17.5.2014 г., стр. 71—78)

Решение за изпълнение 2014/287/EС на Комисията от 10 март 2014 година за определяне на критерии за създаване и оценка на европейски референтни мрежи и на техните членове и за улесняване на обмена на информация и експертни познания във връзка с изграждането и оценката на тези мрежи (ОВ L 147, 17.5.2014 г., стр. 79—87)

Решение за изпълнение 2011/890/EС на Комисията от 22 декември 2011 година, с което се предвиждат правила за учредяването, управлението и функционирането на мрежата от национални органи, отговарящи за електронното здравеопазване (ОВ L 344, 28.12.2011 г., стр. 48—50)

Решение за изпълнение 2013/329/EС на Комисията от 26 юни 2013 година за установяване на правила за създаването, управлението и прозрачното функциониране на мрежата от национални компетентни органи или институции, отговарящи за оценката на здравните технологии (ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 71—72)

последно актуализация 18.01.2016