Здравно обслужване в други държави от ЕС — права на пациентите

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Комисията прие редица актове за изпълнение и делегирани актове, свързани с Директива 2011/24/ЕС. Те включват:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 24 април 2011 г. и трябваше да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 25 октомври 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2011/24/EС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45—65)

Последващите изменения на Директива 2011/24/EС са инкорпорирани в основния текст. Вж. консолидираната версия.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1023 на Комисията от 15 юли 2020 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1765 по отношение на трансграничния обмен на данни между националните мобилни приложения за проследяване на контактите и за предупреждаване в рамките на борбата с пандемията от COVID-19 (OВ L 227I, 16.7.2020 г., стр. 1—9)

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1765 на Комисията от 22 октомври 2019 година за предвиждане на правила за учредяването, управлението и функционирането на мрежата от национални органи, отговарящи за електронното здравеопазване, и за отмяна на Решение за изпълнение 2011/890/ЕС (OВ L 270, 24.10.2019 г., стр. 83—93)

Вж. консолидираната версия.

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно действието на Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (COM(2018) 651 final, 21.9.2018 г.)

Делегирано решение 2014/286/EС на Комисията от 10 март 2014 година за определяне на критериите и условията, на които трябва да отговарят европейските референтни мрежи и желаещите да членуват в тях доставчици на здравно обслужване (ОВ L 147, 17.5.2014 г., стр. 71—78)

Решение за изпълнение 2014/287/EС на Комисията от 10 март 2014 година за определяне на критерии за създаване и оценка на европейски референтни мрежи и на техните членове и за улесняване на обмена на информация и експертни познания във връзка с изграждането и оценката на тези мрежи (ОВ L 147, 17.5.2014 г., стр. 79—87)

Вж. консолидираната версия.

Решение за изпълнение 2013/329/EС на Комисията от 26 юни 2013 година за установяване на правила за създаването, управлението и прозрачното функциониране на мрежата от национални компетентни органи или институции, отговарящи за оценката на здравните технологии (ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 71—72)

Директива за изпълнение 2012/52/EС на Комисията от 20 декември 2012 година за определяне на мерки за улесняване на признаването на медицински предписания, издадени в друга държава членка (ОВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 68—70)

последно актуализация 14.09.2020