Безопасност на пестицидите на пазара на ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1107/2009 — пускане на пазара на ЕС на продукти за растителна защита

ОБОБЩЕНИЕ

ЕС придава голямо значение на опазването на човешкото здраве, на здравето на животните и околната среда. Стандартизирането на правила относно продажбата на продукти за растителна защита помага това да се постигне, осигурява гладкото функциониране на единния пазар и подобрява качеството на селскостопанската продукция.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът установява правила за разрешаване на търговия, употреба и контрол на продукти за растителна защита в ЕС. Той признава принципът на предпазливост, който държавите от ЕС трябва да прилагат, когато съществува неяснота от научна гледна точка по отношение на рисковете за здравето на хората или животните и за околната среда, предизвикани от продукти за растителна защита.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът се прилага за продукти, използвани за защита на растения или консервиране на растителни продукти, за подобряване на растежа им или за спиране на растежа и унищожаване на нежеланите растения.

За да се осигури одобрението на дадено активно вещество (всеки химикал, растителен екстракт или микроорганизъм, който действа срещу вредители или върху растения), то не трябва да има вредно въздействие върху човешкото здраве, включително уязвимите групи, или неприемливо въздействие върху околната среда.

Продуктите за растителна защита трябва да бъдат ефективни, да нямат непосредствено или забавено вредно въздействие върху здравето на човека, да нямат неприемливо въздействие върху растенията или околната среда и да не причиняват ненужно страдание или болка на гръбначните животни.

Националният компетентен орган във всяка държава от ЕС може да приложи критерии и ограничения, като например минимална степен на чистота, вид на препарата и начин и условия на употреба, при одобряването на пестицидите*.

Органът издава своето първо одобрение за срок, който не надвишава десет години. Подновяването на одобрение следва да се издава за срок, който не надвишава 15 години.

Заявления за одобрение на активно вещество, придружени с необходимата научна информация, трябва да се представят на националните органи. Те разполагат с максимален срок от дванадесет месеца да разгледат заявлението.

Притежателите на разрешение в държава от ЕС може да използват процедурата за взаимно признаване, за да заявят използването му в друга държава от ЕС.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Пестицид: вещество, което предпазва от, унищожава или контролира вреден организъм (вредител) или заболяване, или защитава растенията или растителните продукти по време на произвеждане, съхранение и транспортиране. Пестицид е по-широко понятие от продукт за растителна защита, тъй като обхваща нерастителни/продуктови приложения, като биоцидите.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация, вж.:

Пестициди — на уебсайта на Европейската комисия

АКТ

Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1—50)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1107/2009 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 283/2013 на Комисията от 1 март 2013 година за установяване на изискванията за данни за активни вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 93, 3.4.2013 г., стр. 1—84). Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията от 1 март 2013 година за установяване на изискванията за данни за продукти за растителна защита в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 93, 3.4.2013 г., стр. 85—152). Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 26.11.2015