Защита на телета, предназначени за клане

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2008/119/ЕО — минимални стандарти за защита на телетата

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя определя минимални стандарти за защитата на отглеждани в затворено пространство телета, предназначени за консумация от човека.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Групови или индивидуални заграждения

Тегло на животното в кг

пространство в кв.м.

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

Здраве

Хранителен режим

Наблюдение на животните

Всички телета, отглеждани в помещения, трябва да бъдат инспектирани поне два пъти на ден, а техническото оборудване най-малко веднъж на ден. Когато се използва система за изкуствена вентилация, следва да се инсталира алармена система (проверявана редовно) и подходяща резервна система за вентилация.

Нива на осветление

Телетата трябва да бъдат държани при условия с естествено или изкуствено осветление (което отговаря на светлата част на деня, обикновено в часовете между 9 и 17).

Инспекции

Внос

За да се внасят животни от държави извън ЕС се изисква сертификат, потвърждаващ че те са получили равностойно лечение на това, прилагано на животни с произход от ЕС.

Специфични правила

Държавите от ЕС могат да прилагат по-стриктни правила на своята територия, отколкото заложените в настоящата директива. В този случай те трябва да информират Комисията предварително за тези мерки.

Разпоредби за официален контрол

Регламент (EС) 2017/625, новият закон на ЕС относно официалния контрол върху човешка и животинска храна, внася изменения в някои маловажни технически подробности в директивата. Тези промени ще бъдат приложени от 14 декември 2019 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Той се прилага от 04 февруари 2009 г. Директивата кодифицира и отменя предишното законодателство (Директива 91/629/ЕИО) която трябваше да бъде въведена в националното законодателство до 1 януари 1994 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 година за определяне на минимални стандарти за защита на телетата (кодифицирана версия) (ОВ L 10, 15.1.2009 г., стр. 7—13)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1—142)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1—44)

последно актуализация 27.09.2017