Разрешителна процедура за добавките, ензимите и ароматизантите

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1331/2008 за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните

Регламент (ЕС) 2019/1381 относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТИТЕ?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обща процедура

Прилагане

Комисията разполагаше с две години от приемането на регламентите за добавките, ензимите и ароматизантите, след консултация с ЕОБХ относно оценката на риска, за да финализира как ще се справи със заявленията, включително:

Прозрачност

Поверителност

Спешни ситуации

В случай на спешна ситуация, свързана с дадено вещество в списъка, Комисията стартира процедури на ЕОБХ за безопасност на храните.

Придружаващо законодателство

Регламентът от 2008 г. е приет едновременно със следното придружаващо законодателство, в което подробно се разглеждат трите категории:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕГЛАМЕНТИТЕ?

Регламент (ЕО) № 1331/2008 се прилага от 20 януари 2009 г.

Регламент (ЕС) 2019/1381 за изменение на настоящия регламент се прилага от 27 март 2021 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1—6)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1331/2008 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕС) 2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 2065/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО (OВ L 231, 6.9.2019 г., стр. 1—28)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (OВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7—15)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16—33)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34—50)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1—24)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 01.10.2020