Използване на ензими в храните (с изключение на тези в добавките)

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1332/2008 относно ензимите в храните

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

С него се определят хармонизирани правила за ензимите*, използвани в храните. Тези правила са необходими с цел да се защити здравето на човека и да се разреши добавянето на ензими в целия ЕС.

Законодателството съдържа списък на ЕС на одобрените ензими, условията за тяхната употреба в храните и изисквания за етикетирането.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Само ензими от списъка на ЕС могат да се продават и използват в храните.

Одобрените ензими не трябва да бъдат опасни за здравето на човека и не трябва да заблуждават потребителите. Те трябва да отговарят на обоснована технологична необходимост в процеса на производство, преработка, подготовка, обработка, опаковане, транспортиране или съхранение.

Одобреният списък съдържа подробности за наименованието на ензима и друга съответна информация, храните, в които той може да се добавя, условията за употреба и всички ограничения или специални изисквания.

В зависимост от това дали ензимите са предназначени за продажба на обществеността или не, за тях се прилагат специални правила за етикетирането.

Информацията трябва да бъде лесно видима, ясно четлива, незаличима и разбираема.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламентът, който изменя предишно законодателство, влезе в сила на 20 януари 2009 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Ензим в храните: продукт, получен от растения, животни или микроорганизми, който може да задейства биохимична реакция и който се използва в производството, преработката, подготовката, обработката, опаковането, транспортирането или съхранението на храни.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7—15)

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 1332/2008 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 11.01.2016