Укрепване на партньорството между ЕС и Китай

РЕЗЮМЕ НА:

ЕС – Китай: По-близки партньори, нарастващи отговорности — COM(2006) 631 окончателенЕС—Китай: По-близки партньори, нарастващи отговорности – COM(2006) 631 окончателен

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

В съобщението се определят насоките за политика на ЕС, която има за цел да се укрепи сътрудничеството между ЕС и Китай.

В насоките се разглеждат следните въпроси:

прехода към демокрация в Китай;

устойчивото развитие;

търговските аспекти; и

международното сътрудничество за по-задълбочено партньорство.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Подкрепа на политическия преход: ЕС и Китай поддържат редовен политически диалог по въпросите за правата на човека, защитата на малцинствата и укрепването на върховенството на закона.

Насърчаване на енергийната ефективност и опазването на околната среда: В ролята си на двама от основните играчи на световния енергиен пазар, ЕС и Китай си сътрудничат с цел:

да се подобри прозрачността и регулаторната среда на енергийния сектор;

да има обмен на техники и информация относно ефективното използване на ресурсите и енергията от възобновяеми източници;

да се улеснят инвестициите и откриването на процедури за обществени поръчки; и

да се насърчи прилагането на международните стандарти.

Пример за сътрудничество в тази област е съвместната декларация на ЕС и Китай относно енергийната сигурност от 2012 г.

Балансиране на икономическото и социалното развитие: ЕС и Китай си сътрудничат при определянето и прилагането на балансирани парични и фискални политики, чиято цел е да се справят с проблемите, свързани например с ниските стандарти за условията на труд, със здравеопазването и със застаряването на населението.

Подобряване на търговските и икономическите отношения: тъй като ЕС е най-големият търговски партньор на Китай, а Китай е вторият най-голям партньор на ЕС, те се стремят:

да насърчат отварянето на китайския пазар за инвестиции и износ;

да определят правилата за лоялна търговия (особено по отношение на правата върху интелектуалната собственост и стандартите за достоен труд); и

да разрешават търговските спорове чрез диалог или чрез системата за уреждане на спорове на Световната търговска организация (СТО).

Укрепване на секторното сътрудничество: ЕС и Китай се стремят да укрепят двустранното сътрудничество в областта на:

науката и технологиите;

имиграцията;

културния обмен; и

образованието.

Насърчаване на сигурността и международното сътрудничество: диалог между ЕС и Китай относно мира и сигурността в региони в световен мащаб (по-специално в Източна Азия). ЕС също така подкрепя диалога между Китай и другите страни в региона, с цел насърчаване на стабилността в този регион. Сътрудничеството между партньорите се отнася също така до прозрачността на военните разходи, неразпространението на ядрени оръжия и постепенното вдигане на европейското оръжейно ембарго.

Делегации на ЕС и делегации от Китай ежегодно участват в срещата на високо равнище между ЕС и Китай, която се провежда периодично през една година съответно в Брюксел и в Пекин. На срещата на високо равнище през 2013 г. беше приета Стратегическата програма за сътрудничество между ЕС и Китай до 2020 г. В момента тя е водещият документ за отношенията между ЕС и Китай.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дипломатическите отношения между ЕС и Китай за първи път са установени през 1975 г., като основната законова рамка става сключеното през 1985 г. споразумение за търговия и сътрудничество. Оттогава отношенията се развиват и вече обхващат външните работи, въпросите, свързани със сигурността, и други предизвикателства, като например изменението на климата и глобалното икономическо управление.

Отношения на ЕС с Китай

АКТ

Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — ЕС – Китай: По-близки партньори, нарастващи отговорности (COM(2006) 631 окончателен, 24.10.2006 г.)

последно актуализация 20.10.2015