Евро-средиземноморски споразумения за асоцииране

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2006/356/EО за сключване на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна

Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна

Решение 2005/690/EО за сключването на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна

Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна

Решение 2004/635/EО за сключване на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна

Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна

Решение на 2002/357/EО, ЕОВС относно сключване на Евро-средиземноморското споразумение за създаване на асоциация между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашимитското кралство Йордания, от друга страна

Евро-средиземноморско споразумение за създаване на асоциация между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашимитското кралство Йордания, от друга страна

Решение на 2000/384/EО, ЕОВС относно сключването на Евро-Средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна

Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна

Решение 2000/204/EО, ЕОВС относно сключването на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна и Кралство Мароко, от друга страна

Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна и Кралство Мароко, от друга страна

Решение 98/238/EО, ЕОВС относно сключването на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна

Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна

Решение 97/430/EО относно сключването на Евро-средиземноморско временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП) в полза на палестинската администрация на Западния бряг на р. Йордан и Ивицата Газа, от друга

Евро-средиземноморско временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП) в полза на палестинската администрация на Западния бряг на р. Йордан и Ивицата Газа

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЯТА И НА РЕШЕНИЯТА?

Споразуменията имат за цел насърчаване на:

С решенията от името на ЕС се сключват споразуменията.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Евро-средиземноморско партньорство

Партньорството е заменено през 2008 г. от Съюза за Средиземноморието.

Обхват

Всяко споразумение е адаптирано към спецификите на съответната трета държава. Всички те обаче по принцип имат една и съща основна структура, обхващаща:

Цели

Всички двустранни споразумения споделят редица цели, по-специално:

Установяване на зона за свободна търговия

Институционални договорености

Със споразуменията се създава институционална структура, която включва:

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Датите на влизане в сила на споразуменията за асоцииране са следните:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2006/356/EО на Съвета от 14 февруари 2006 година за сключване на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна (OВ L 143, 30.5.2006 г., стр. 1)

Евро-средиземноморско Споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна — Протокол 1 относно режима, приложим към вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Ливан, посочен в член 14, параграф 1 — Протокол 2 относно режима, приложим към вноса в Ливан на селскостопански продукти с произход от Общността, посочен в член 14, параграф 2 — Протокол 3 относно търговията между Ливан и Общността с преработени селскостопански продукти, посочени в член 14, параграф 3 — Протокол 4 относно определянето на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество — Протокол 5 за взаимопомощта между административни органи в митническата област (OВ L 143, 30.5.2006 г., стр. 2—188)

Последващите изменения на споразумението са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Решение 2005/690/EО на Съвета от 18 юли 2005 година за сключването на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна (OВ L 265, 10.10.2005 г., стр. 1)

Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна — Приложения — Протоколи — Заключителен акт — Декларации (OВ L 265, 10.10.2005 г., стр. 2—228)

Вж. консолидираната версия.

Решение 2004/635/EО на Съвета от 21 април 2004 година за сключване на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна (OВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 38)

Евросредиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна — Протоколи — Заключителен акт — Споразумение за декларации под формата на размяна на писма между Общността и Египет относно вноса в Общността на свежи отрязани цветя и цветни пъпки, попадащи в рамките на подпозиция 0603 10 от Общата митническа тарифа (OВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 39—208)

Вж. консолидираната версия.

Решение 2002/357/ЕО, ЕОВС на Съвета и Комисията от 26 март 2002 година относно сключване на Евро-средиземноморското споразумение за създаване на асоциация между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашимитското кралство Йордания, от друга страна (OВ L 129, 15.5.2002 г., стр. 1—2)

Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна — Протокол 1 относно режима, приложим към вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Йордания — Протокол 2 относно режима, приложим към вноса в Йордания на селскостопански продукти с произход от Общността — Протокол 3 относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество — Протокол 4 за взаимопомощ между административните органи в митническата област — Съвместни декларации — Заключителен акт (OВ L 129, 15.5.2002 г., стр. 3—176)

Вж. консолидираната версия.

Решение 2000/384/ЕО, ЕОВС на Съвета и на Комисията от 19 април 2000 година относно сключването на Евро-Средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна (OВ L 147, 21.6.2000 г., стр. 1—2)

Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна — Протокол 1 относно разпоредбите, които се прилагат към вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Израел — Протокол 2 относно разпоредбите, които се прилагат към вноса в Израел на селскостопански продукти с произход от Общността — Протокол 3 относно фитосанитарните въпроси — Протокол 4 относно определянето на понятието „продукти с произход“ и относно методите на административно сътрудничество — Протокол 5 за взаимна помощ между административните органи по митнически въпроси — Съвместни декларации — Споразумение под формата на размяна на писма относно нерешените двустранни въпроси — Споразумение под формата на размяна на писма относно протокол 1 и относно вноса в Общността на цветя и цветни пъпки, отрязани, пресни, попадащи под подпозиция 0603 10 от Общата митническа тарифа — Споразумение под формата на размяна на писма относно изпълнението на споразуменията от Уругвайския кръг — Декларации от Европейската общност — Декларация от Израел (OВ L 147, 21.6.2000 г., стр. 3—172)

Вж. консолидираната версия.

Решение 2000/204/EО, ЕОВС на Съвета и на Комисията от 26 януари 2000 година относно сключването на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна и Кралство Мароко, от друга страна (ОВ L 70, 18.3.2000 г., стр. 1)

Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна — Протокол 1 относно режима на внос в Общността на селскостопанските продукти с произход от Мароко — Протокол 2 относно режима на внос в Общността на рибни продукти с произход от Мароко — Протокол 3 относно режима на внос в Мароко на селскостопански продукти с произход от Общността — Протокол 4 относно дефинирането на „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество — Протокол 5 за взаимопомощ между административните органи в митническата област — Заключителен акт — Съвместни декларации — Споразумения под формата на размяна на писма — Декларация от Общността — Декларация от Мароко (ОВ L 70, 18.3.2000 г., стр. 2—204)

Вж. консолидираната версия.

Решение 98/238/ЕО, ЕОВС на Съвета и на Комисията от 26 януари 1998 година относно сключването на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна (OВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 1)

Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна — Протокол № 1 относно режима, приложим към вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Тунис — Протокол № 2 относно режима, приложим към вноса в Общността на рибни продукти с произход от Тунис — Протокол № 3 относно режима, приложим към вноса в Тунис на селскостопански продукти с произход от Общността — Протокол № 4 относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество — Протокол № 5 за взаимопомощ между административните органи в митническата област — Съвместни декларации — Декларации (ОВ L 97, 30.3.1998 г., стр. 2—183)

Вж. консолидираната версия.

Решение 97/430/ЕО на Съвета от 2 юни 1997 година относно сключването на Евро-средиземноморско временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП) в полза на палестинската администрация на Западния бряг на р. Йордан и Ивицата Газа (OВ L 187, 16.7.1997 г., стр. 1—2)

Евро-средиземноморско временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа, от друга — Протокол 1 относно режима, приложим за внос в Общността на селскостопански продукти с произход от Западния бряг и Ивицата Газа — Протокол 2 относно условията, валидни за внос на Западния бряг и Ивицата Газа на селскостопански продукти с произход от Общността — Протокол 3 относно дефиницията на понятието „продукти с произход от“ и методи за административно сътрудничество — Заключителен акт — Съвместни декларации — Декларация от Европейската общност (OВ L 187, 16.7.1997 г., стр. 3—135)

Вж. консолидираната версия.


* Това наименование не следва да се тълкува като признаване на държава Палестина и не засяга индивидуалните позиции на държавите членки по този въпрос.

последно актуализация 27.03.2020