Междурегионално рамково споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Меркосур

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 1999/279/ЕО на Съвета — сключване от страна на Европейската общност на междурегионално рамково споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южния общ пазар и участващите в него държави, от друга страна

Междурегионално рамково споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южния общ пазар и участващите в него държави, от друга страна

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Финансиране

Институционална подкрепа

Междурегионална асоциация

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Споразумението влезе в сила на 1 юли 1999 г. и е валидно за неопределен срок.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 1999/279/ЕО на Съвета от 22 март 1999 година относно сключването от страна на Европейската общност на междурегионално рамково споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южния общ пазар и участващите в него държави, от друга страна (ОВ L 112, 29.4.1999 г., стр. 65—84)

Междурегионално рамково споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южния общ пазар и участващите в него държави, от друга страна — Съвместна декларация за политически диалог между Европейския съюз и Меркосур (ОВ L 69, 19.3.1996 г., стр. 4—22)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Информация относно датата на влизане в сила на Междурегионалното рамково споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южния общ пазар и участващите в него държави, от друга страна (ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 62)

последно актуализация 06.03.2020