Глобална стратегия на ЕС за подпомагане и наблюдение на избори

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2000) 191 окончателен) относно подпомагането и наблюдението на избори от страна на ЕС

Член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО И НА ЧЛЕН 2 ОТ ДОГОВОРА?

Съобщението има за цел да определи линия на съгласувана политика относно подпомагането* и наблюдението на избори* от страна на ЕС посредством стратегически и методологически подход, като се вземат под внимание поуките, извлечени от предишния опит.

В член 2 от ДЕС са определени ценностите на ЕС — зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Правото на всяко лице да участва в управлението на своята държава е заложено във Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ). В случай на избори доброто управление изисква подходящ набор от законодателни и регулаторни правила. С оглед на гарантиране на зачитането на върховенството на закона, също така се изисква прозрачна и отговорна администрация, отговаряща за изборите, и по-специално независим надзор и мониторинг. От съществено значение е гражданите да бъдат информирани и да участват през целия изборен процес. Критериите, определени във ВДПЧ по отношение на признаването на наблюдаваните избори, са международно признати. Изборите трябва да бъдат свободни, честни, действителни, да се провеждат периодично и с тайно гласуване.

Подкрепата от страна на ЕС на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона е установена с Договорите за ЕС. В член 2 от Договора за Европейския съюз ясно се посочва, че ЕС се основава на принципи, като свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и правовата държава, които са основни ценности, споделяни от всички държави от ЕС. Изборните мисии се приемат като част от мандата на ЕС.

Извлечени от опита поуки

Съобщението съдържа преглед на поуките, извлечени от мисиите на ЕС за подпомагане и наблюдение на избори в периода 1993—2000 г.:

Препоръки за бъдещето

В съобщението се подчертава, че е необходимо ЕС да приеме стратегия за подпомагане и наблюдение на избори, която:

Решението за започване на мисия на ЕС за наблюдение на избори следва да се вземе въз основа на оценка, че мисията е препоръчителна, осъществима и полезна. В тази връзка Съветът изготви критерии, които са представени в приложение III към съобщението. В това приложение са посочени и условията, на които трябва да отговарят наблюдателите, за да могат да извършват своята работа.

Следните критерии биха могли да послужат като основа за вземане на решение за предоставяне на помощ за изборите:

След влизането в сила на Договора от Лисабон и създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), тази служба участва активно в мисиите за наблюдение на избори, в тясно сътрудничество с компетентните служби на Комисията (Служба за инструментите в областта на външната политика, която се помещава в една и съща сграда с ЕСВД).

По отношение на финансирането на мисиите, се проучват различни начини за ускоряване и опростяване на решенията за отпускане на средства и за тяхното усвояване.

Съгласно съобщението договорените критерии за подбор (приложение IV) и кодексът за поведение на наблюдателите от ЕС (приложение III) осигуряват добра основа за набирането на наблюдатели.

Насоки за успех

За да бъдат мисиите за подпомагане и наблюдение на избори успешни, в съобщението се препоръчва да се вземат под внимание следните аспекти:

С оглед на оценяването на резултата от изборите, в съобщението се препоръчва използването на критериите, определени в приложение III.

За подобряване на информираността относно дейностите на ЕС във връзка с изборите, в съобщението се предлага:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Подпомагане на избори: техническа и материална подкрепа за изборните процеси, включително помощ за установяване на правната рамка на изборите, за регистриране на политическите партии или гласоподавателите и за предоставяне на гражданско образование и обучение на местните наблюдатели и журналисти. Подпомагането на избори е дейност, която допълва наблюдението на избори.
Наблюдение на избори: дейност, която се извършва с цел:

То се основава на принципите на пълно отразяване, безпристрастност, прозрачност и професионализъм.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял I — Общи разпоредби — Член 2 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 17)

Съобщение на Комисията относно подпомагането и наблюдението на избори от страна на ЕС (COM(2000) 191 окончателен, 11.4.2000 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Резолюция на Европейския парламент от 8 май 2008 г. относно мисиите на ЕС за наблюдение на избори: цели, практики и бъдещи предизвикателства (ОВ C 271E, 12.11.2009 г., стр. 31—38)

Заключения на Съвета относно подпомагането и наблюдението на избори — съобщение за медиите от Съвета за развитие, стр. I—V, 31 май 2001 г. (не е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз)

Резолюция на Европейския парламент относно Съобщението на Комисията относно подпомагането и наблюдението на избори от страна на ЕС (ОВ C 343, 5.12.2001 г., стр. 270—277)

последно актуализация 02.03.2018