Европейската централна банка (ЕЦБ)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Протокол (№ 4) — устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПРОТОКОЛ (№ 4) КЪМ ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

С него се определя уставът на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на Европейската централна банка (ЕЦБ).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз Протокол (№ 4) за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 230—250)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част шеста — Институционални и финансови разпоредби — Дял I —Институционални разпоредби — Глава 1 — Институции — Раздел 6 —Европейска централна банка — Член 282 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 167)

последно актуализация 14.03.2017