Моторни превозни средства — система за типово одобрение на ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2007/46/ЕО — одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя осигурява на държавите от ЕС общ набор от правила за одобрението на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства.

Тя прави типовото одобрение задължително за всички категории завършени превозни средства, включително за онези, конструирани на няколко етапа. Тя определя:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Директивата се прилага за леки и тежкотоварни автомобили, микробуси, градски и туристически автобуси, които вече са обхванати от напълно хармонизирани в ЕС изисквания.

Процедура

Технически изисквания

Директивата обхваща основно административната процедура, която трябва да се следва при одобрението на превозни средства. Действителните технически изисквания, за които превозните средства трябва да преминат изпитване, са обхванати от други текстове на ЕС, които са посочени в приложение IV към директивата. Например тези текстове:

През 2017 г. Европейската комисия прие Регламент (ЕС) 2017/1151 и (ЕС) 2017/1154. Те гарантират, че от 1 септември 2017 година новите модели коли минават нови и по-надеждни тестове за емисиите в реални условия на шофиране („Емисии при реално шофиране“).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата влезе в сила на 29 октомври 2007 г. В зависимост от категорията на превозното средство началото на прилагане на директивата става поетапно в периода 2009—2014 г. Тя трябваше да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 28 април 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Одобрение от трета страна: одобрение, получено от трета страна, като например акредитиран независим орган, одобрен от всяка държава от ЕС.
Взаимно признаване: Държавите от ЕС признават сертификати за типово одобрение, издадени от определените органи в други държави от ЕС.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1—160)

Последващите изменения и допълнения на Директива 2007/46/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1—643)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2017/1154 на Комисията от 7 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 и на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите в реални условия на движение от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 708—732)

Поправка

Регламент (ЕС) 2017/2400 на Комисията от 12 декември 2017 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на емисиите на CO2 и разхода на гориво на тежки превозни средства и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията (ОВ L 349, 29.12.2017 г., стр. 1—247)

последно актуализация 10.04.2018