Микро-, малки и средни предприятия: определение и обхват

РЕЗЮМЕ НА:

Препоръка на Комисията — дефиницията за микропредприятията, малките и средните предприятия

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА?

С нея се установяват критериите за определяне на това дали дадено дружество е микро-, малко или средно предприятие (МСП). Въз основа на тези различни категории, които зависят от броя на служителите в дадено дружество и неговия оборот или баланс, се определя дали дружеството отговаря на условията за участие в европейските и националните програми за финансова помощ и подкрепа. Определенията влязоха в сила на 1 януари 2005 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

МСП съставляват 99 % от всички предприятия в ЕС. Те са гръбнакът на неговата икономика. Те създават две от всеки три работни места. През 2013 г. над 21 милиона МСП осигуриха 99,8 милиона работни места на територията на ЕС. Те насърчават предприемаческия дух и иновациите, като помагат за подобряване на конкурентоспособността, икономическия растеж и заетостта в Европа.

АКТ

Препоръка на Комисията от 6 май 2003 година относно дефиницията на микропредприятията, малките и средните предприятия (нотифицирана под номер C(2003) 1422) (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36—41)

последно актуализация 11.01.2016