Европейска стандартизация

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1025/2012 относно европейската стандартизация

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

С регламента се въвеждат правила, уреждащи:

Регламентът обхваща стандарти за услуги, както и стандарти за продукти, а опазването на околната среда и на общественото здраве трябва да бъде включено сред изискваните характеристики на даден продукт или услуга.

Широко участие в процеса на определяне на стандарти

Искания за стандартизация до европейски организации за стандартизация

Комисията може да поиска от една или няколко европейски организации за стандартизация да изготвят европейски стандарт, който трябва да е обусловен от нуждите на пазара и да отчита обществения интерес, както и целите на политиките на ЕС. Комисията определя изискванията и сроковете, които трябва да се спазват. Държавите от ЕС ще информират Комисията за всички искания, подадени до институции за стандартизация, за разработване на технически спецификации или стандарт за специфичен продукт, за да може да се изготви проект на технически регламенти.

Признаване и използване на технически спецификации

Публичните органи следва да използват пълния набор от съответни технически спецификации, когато придобиват хардуер, софтуер и услуги на информационното общество. Техническите спецификации са приети от пазара и не затрудняват оперативната съвместимост със съществуващите стандарти на ЕС или международни стандарти.

Годишна работна програма и възражения срещу хармонизирани стандарти

С годишните програми за действие се определят стратегически приоритети, като се вземат под внимание дългосрочни стратегии за растеж на ЕС. Комисията ще установи система за уведомяване за всички заинтересовани страни, за да се гарантира подходящо консултиране и пазарна адекватност, преди да се приеме годишната работна програма или искания за стандартизация, или преди да се вземат решения относно възражения срещу хармонизирани стандарти, внесени от държави от ЕС или от Европейския парламент.

Докладване

Европейските организации за стандартизация ще изпращат на Комисията годишен доклад за изпълнението на този регламент.

Изменения след публикуването на регламента

Регламентът беше изменен, след като беше издаден, за да се обхванат изрично стандарти за следните специфични продукти:

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вж. също:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12—33).

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1025/2012 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет: Стратегическа визия за европейските стандарти: към по-голям и ускорен устойчив растеж на европейската икономика до 2020 г. (COM(2011) 311 окончателен, 1.6.2011 г.)

последно актуализация 22.05.2019