Създаване на фондове за преобразуване на проблемни банки

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2010) 254 окончателен) — Фондове за преобразуване на проблемни банки

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО?

С него се представят намеренията на Европейската комисия за създаване на фондове за преобразуване на проблемни банки.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Каква е ролята на фондовете за преобразуване на проблемни банки?

Как могат да се финансират фондовете за преобразуване на проблемни банки?

Комисията счита, че чрез изготвянето на финансови споразумения за даден фонд следва да се осигурят необходимите ресурси и същевременно да се насърчи подходящо поведение.

Като основа за изчисляване на вноските във фондовете за преобразуване на проблемни банки биха могли да се използват 3 параметъра:

Какви методи на управление следва да се използват за фондовете за преобразуване на проблемни банки?

Как могат да се интегрират фондовете за преобразуване на проблемни банки в една нова рамка за финансова стабилност?

Определяне на общ подход към фондовете за преобразуване на проблемни банки

Развития след 2010 г.

След публикуването на това съобщение Европейската комисия издаде серия от законодателни предложения с оглед на преобразуването на проблемни банки. През 2014 г. ЕС прие:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

С оглед на ограничаване на банковите фалити в резултат на финансовата криза през октомври 2008 г. правителствата на държавите от ЕС предоставиха държавна помощ, за да подпомогнат финансовия сектор. Тази помощ засегна значително данъкоплатците и увеличи държавния дълг на държавите от ЕС. Със създаването на фондове за преобразуване на проблемни банки следва да се предотврати прибягването в бъдеще до държавна помощ за справяне с фалити на финансови институции.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите —Фондове за преобразуване на проблемни банки (COM(2010) 254 окончателен, 26.5.2010 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2014/49/EС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149—178)

Последващите изменения на Директива 2014/49/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2014/59/EС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190—348)

Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1—90)

последно актуализация 20.02.2017