Застраховане и презастраховане

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Известна като „Платежоспособност II“, тя изисква застрахователните предприятия да притежават достатъчно финансови средства. В директивата се определят също така и правилата за управление и надзор.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата обхваща предприятията в областта на общото застраховане, животозастраховането и презастраховането.

Упълномощаване

Застрахователно предприятие може да осъществява дейността си, след като е получило лиценз от надзорния орган в своята държава. Лицензът е валиден в рамките на ЕС.

Капиталови изисквания

Застрахователните предприятия трябва да притежават капитал във връзка с рисковите си профили, за да гарантират, че разполагат с достатъчно финансови средства за справяне с финансовите затруднения. Те трябва да спазват капиталовите изисквания:

Ако дадено дружество не спазва двете необходими капиталови суми, надзорният орган трябва да предприеме действия.

Система за управление на риска

Адекватна система за управление

Застрахователните дружества трябва да въведат адекватна и прозрачна система за управление с ясно разпределение на отговорностите. Те трябва да имат административен капацитет да се справят с различни проблеми, включително управление на риска, спазване на законодателството и вътрешен одит.

Собствена оценка на риска и платежоспособността

Застрахователните дружества трябва да изготвят редовно своя собствена оценка на риска и платежоспособността (СОРП). Това включва оценка на риска на нуждите по отношение на платежоспособността, като се вземат предвид рисковите профили, както и съответствието по отношение на необходимите финансови средства.

Надзор

Надзорен преглед

Законодателството определя „процес на надзорен преглед“ (SRP), който дава възможност на надзорните органи да преглеждат и правят оценка на спазването на правилата от застрахователните дружества. Целта е да се помогне на надзорните органи да определят дружествата, които могат да изпаднат в затруднение. Застрахователните дружества също трябва да оповестят информацията публично.

Групов надзор

Всяка застрахователна група — дружество с подединици, предоставящи услуги в една или повече европейски държави — трябва да има орган за групов надзор, който има специфични отговорности в тясно сътрудничество с националните надзорни органи.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 1 януари 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1—155)

Последващите изменения и допълнения на Директива 2009/138/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1542 на Комисията от 8 юни 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на изчислението на регулаторните капиталови изисквания за някои категории активи, притежавани от застрахователни и презастрахователни предприятия (инфраструктурни предприятия) (OВ L 236, 14.9.2017 г., стр. 14—21)

Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (OВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35—80)

Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37—85)

Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 година за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1—797).

Последващите изменения и допълнения на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2014/51/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО) № 1060/2009, Регламент (ЕО) № 1094/2010 и Регламент (ЕО) № 1095/2010 във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (OВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 1—61)

Директива 2013/58/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) по отношение на срока за нейното транспониране, срока за нейното прилагане и датата на отмяна на някои директиви (Платежоспособност I) (OВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 1—3)

Директива 2012/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2012 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) по отношение на срока за нейното транспониране, срока за нейното прилагане и датата на отмяна на някои директиви (OВ L 249, 14.9.2012 г., стр. 1—2)

Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (OВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 113—141)

последно актуализация 05.10.2018