Газови уреди (до 2018 г.)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2009/142/ЕО — газови уреди

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Условия, които трябва да се спазват при пускане на уредите на пазара

Изследване на типа:

ЕО декларация за съответствие*

Отмяна

Директива 2009/142/ЕО се отменя и заменя с Регламент (EС) 2016/426, считано от 21 април 2018 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 5 януари 2010 г. и с нея се отменя и кодифицира Директива90/396/EО, заедно с нейните изменения, която държавите от ЕС трябваше да въведат в националното си законодателство до 30 юни 1991 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Нотифициран орган: той извършва оценка на съответствието съгласно условията, определени в директивите. Оценката на съответствието е услуга за производителите, която е в интерес на обществото.

EO декларация за съответствие на типа: производителят декларира, че уредите съответстват на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и отговарят на съществените изисквания на тази директива.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2009/142/EО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно газовите уреди (кодифицирана версия) (ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 10—27)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от9 март 2016 година относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 99—147)

последно актуализация 30.01.2017