Къси продажби на ценни книжа

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) № 236/2012 относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той има за цел да регулира определени аспекти на късите продажби* и на суапите за кредитно неизпълнение (СКИ)* в Европейския съюз (ЕС).

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Във времена на финансова нестабилност определени финансови транзакции, като например къси продажби, „непокрити къси продажби“* и суапи за кредитно неизпълнение, крият риск от утежняване на низходящата спирала на цените на акциите, по-специално при банките, което застрашава тяхната жизнеспособност и създава рискове за цялата банкова система.

Подобна нестабилност на финансовите пазари може да окаже въздействие върху реалната икономика.

Регламентът определя строги правила относно късите продажби и определени аспекти на суапите за кредитно неизпълнение, пропорционално на рисковете, свързани с тях, които включват:

Изисквания за оповестяване — финансовите институции трябва да оповестяват определени транзакции за къси продажби на банковите органи. По-големите — над определен праг — трябва да бъдат разкрити публично на пазарите.

В периоди на изключителна финансова нестабилност компетентните органи във всяка държава от ЕС могат временно да ограничат късите продажби, ако цената на въпросните акции пада значително.

Планираното спиране на ограниченията трябва да се съобщи на останалите национални органи и на Европейския орган за ценни книжа и пазари, които след това трябва да представят становище за него.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 ноември 2012 г.

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Къса продажба: транзакция, при която дадена финансова институция продава финансов продукт, който е взела назаем, с цел да го откупи на по-късен етап. Институцията се надява, че междувременно цената на продукта ще спадне, и тя ще трябва да плати по-малко от цената, получена от продажбата.

Суапи за кредитно неизпълнение (СКИ): високорискови, нерегулирани деривати.

Непокрита къса продажба: счита се за по-рискова от нормалната къса продажба — когато продавачът дори не е взел назаем финансовия продукт.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (OВ L 86, 24.3.2012 г., стр. 1—24)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 236/2012 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (OВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1—7)

последно актуализация 04.11.2016