Остатъчни количества от ветеринарни медицински продукти в храни от животински произход

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 470/2009 — процедури на ЕС за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

С регламента се установяват правила за максимално допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивните субстанции, като антибиотиците, използвани във ветеринарната медицина по отношение на храни от животински произход, включително месо, риба, мляко, яйца и мед — с цел гарантиране безопасността на храните.

Във връзка с това той определя:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 6 юли 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предходните правила на ЕС по този въпрос бяха твърде сложни и доведоха до намаляване на наличността на лекарства за ползване при животни, отглеждани за производство на храни в ЕС. Този регламент беше въведен, за да се гарантира както безопасността на потребителите, така и наличието на ветеринарни лекарства за лечение на специфични заболявания.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Максимално допустима стойност на остатъчни количества (МДСОК): максималната концентрация на остатъци от дадена фармакологичноактивна субстанция, която може да бъде допусната в храни от животински произход.
Референтна точка за действие: нивото на остатъчните количества от дадена фармакологичноактивна субстанция, определено с контролни цели при някои субстанции, за които не са установени максимално допустими стойности на остатъчни количества. Референтните точки за действие се установяват при консултация с официални лаборатории за контрол.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11—22)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2017/880 на Комисията от 23 май 2017 г. за определяне на правила за използването на максимално допустими стойности на остатъчни количества, установени за фармакологичноактивна субстанция в определен хранителен продукт, по отношение на друг хранителен продукт, получен от същия вид животни, или на максимално допустими стойности на остатъчни количества, установени за фармакологичноактивни субстанции при един или повече видове, по отношение на други видове в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2017 г., стр. 1—5)

Регламент за изпълнение (EС) 2017/12 на Комисията от 6 януари 2017 г. относно формата и съдържанието на заявленията и исканията за определяне на максимално допустимите стойности на остатъчни количества в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 4, 7.1.2017, стр. 1—7)

Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1—72)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 37/2010 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (OВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1—3)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 23.11.2017