Марка на Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2017/1001 относно марката на Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той определя общи за ЕС правила за предоставяне на марка на ЕС.

Той кодифицира и заменя Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета и множеството последващи изменения.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Марка на ЕС

Всяко лице или дружество, включително органи, установени съгласно публичното право, могат да получат марка на ЕС чрез регистрация.

Тя може да се състои от знаци, по-специално думи (включително лични имена), рисунки, букви, цифри, форма на стоката или нейната опаковка, при условие че такива знаци могат:

Права на притежателите

Тя предоставя на своя притежател изключителни права, които забраняват на трети страни да използват което и да е от долните за търговски цели:

Притежателят на марка на ЕС обаче не може да забранява на трети страни да използват следното за търговски цели:

Приложение

Заявителите трябва да подадат заявка за марка на ЕС до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Заявката трябва да съдържа следната информация:

Освен това заявителите трябва да платят такса за заявка. Таксата за заявка трябва да се плати в рамките на един месец от датата на подаване — датата, на която документите са подадени в службата.

Регистриране

Срок на действие и подновяване

Отказ, отмяна и недействителност

Марката на ЕС може да бъде предмет на отказ за всички или за част от стоките или от услугите, за които тя е била регистрирана. Правата на притежателя могат да бъдат отменени също, ако:

Регламентът определя също така основания за недействителност на марката. Тези основания включват например случаи, когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка.

Колективни марки на ЕС

При подаването на заявка за регистрация, е възможно дадена марка на ЕС да бъде определена като колективна. Заявки за колективни марки на ЕС могат да подават асоциации на:

Сертификатни марки на ЕС

Възможно е също така дадена марка на ЕС да се определи за сертификатна марка. Притежателят на такава марка удостоверява материала, начина на производство на стоките или на изпълнението на услугите, качеството, точността или други характеристики (без географски произход) на удостоверените стоки и услуги.

Правно производство

Разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1215/2012 се прилагат по отношение на производствата относно марките на Общността и заявките за марки на ЕС, както и по отношение на производствата относно едновременно или последователно предявени искове, във връзка с марките на ЕС или с националните марки.

Страните от ЕС трябва да определят „съдилища за марките на ЕС“. Тези съдилища имат изключителна компетентност за всички спорове по отношение на нарушаването и валидността на марки на ЕС.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 октомври 2017 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

EUIPO заменя Службата за хармонизация във вътрешния пазар, считано от 23 март 2016 г. в съответствие с Регламент (EС) 2015/2424, който измени Регламент (EО) № 207/2009, като и двата са заменени от Регламент (ЕС) 2017/1001.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Реално използване: ако дружество регистрира марка на EU, използва я за определен период и след това спре да я използва за непрекъснат период от 5 години, марката може да бъде отменена. Причината е, че няма стойност да се осигурява защита на марки, ако не се използват, и няма интерес да се предотвратява нейното използване от друго дружество, което може основателно да иска да използва марката.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 16.6.2017 г., стр. 1—99)

последно актуализация 13.02.2018