Географски произход на спиртните напитки

С цел да се защитят потребителите и да се развие сектора на спиртните напитки*, Европейският съюз (ЕС) създаде правна рамка, която гарантира единни общоевропейски правила относно пускането на пазара на спиртни напитки.

АКТ

Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета

ОБОБЩЕНИЕ

С цел да се защитят потребителите и да се развие сектора на спиртните напитки*, Европейският съюз (ЕС) създаде правна рамка, която гарантира единни общоевропейски правила относно пускането на пазара на спиртни напитки.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът установява правилата относно определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания на спиртните напитки. Той се прилага за всички спиртни напитки, независимо дали са произведени в ЕС или в държави извън ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Спиртни напитки: алкохолни напитки, предназначени за консумация от човека. По дефиниция те имат специфични органолептични качества и минимално обемно алкохолно съдържание от 15 %. Те са произведени чрез дестилация, чрез накисване или чрез добавяне на ароматични продукти, или чрез смесване на спиртна напитка с друга напитка, етилов алкохол от земеделски произход или определени дестилати.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 110/2008

20.2.2008 г.

-

OВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16-54

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1334/2008

20.1.2009 г.

-

OВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34-50

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) 110/2008 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 936/2009 от 7 октомври 2009 година относно прилагането на споразуменията между Европейския съюз и трети страни, свързани с взаимното признаване на някои спиртни напитки (ОB L 264, 8.10.2009 г., стр. 5-6)

последно актуализация 02.10.2015