Протокол срещу трафика на хора

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2006/618/EО относно подписването на Протокола за предотвратяване, възпиране и наказване на трафика на хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност — в рамките на обхвата на членове 179 и 181a от Договора

Решение 2006/619/EО относно подписването на Протокола за предотвратяване, възпиране и наказване на трафика на хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност — в рамките на обхвата на част III, дял IV от Договора

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТЕЗИ РЕШЕНИЯ?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Предотвратяване на трафика на хора

Защита на жертвите

Обмен на информация и сътрудничество

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕШЕНИЯТА?

Те се прилагат от 24 юли 2006 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, приета от Генералната асамблея на Организацията на обединените нации на 15 ноември 2000 г., влезе в сила на 23 септември 2003 г.

Тя се допълва от 3 протокола:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Трафик на хора: набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора чрез заплаха или използване на сила или други форми на принуда, отвличане, измама, заблуда, злоупотреба с власт или с уязвимо положение или чрез даване и получаване на плащания или други облаги за получаване съгласието на лице, което има контрол върху друго лице, с цел експлоатация.

Деца: лица на възраст под 18 години.

Експлоатация: експлоатиране на проституцията на други лица или други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, робство или дейности, сходни с робството, заробване или отнемане на телесни органи.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2006/618/EО на Съвета от 24 юли 2006 година относно подписването от страна на Европейската общност на Протокола за предотвратяване, възпиране и наказване на трафика на хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, относно разпоредбите на Протокола дотолкова, доколкото разпоредбите на настоящия Протокол попадат в обхвата на членове 179 и 181a от Договора за създаване на Европейската общност (OВ L 262, 22.9.2006 г., стр. 44—50)

Решение 2006/619/EО на Съвета от 24 юли 2006 година относно подписването от Европейската общност на Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност относно разпоредбите на Протокола, доколкото разпоредбите на настоящия протокол попадат в приложното поле на част III, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност (OВ L 262, 22.9.2006 г., стр. 51—58)

последно актуализация 13.12.2016