Защитници на правата на човека — помощ от ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Член 2 Договор за Европейския съюз

Насоки на ЕС относно защитниците на правата на човека

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ЧЛЕН 2 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НАСОКИТЕ ЗА ЗАЩИТНИЦИТЕ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Следните аспекти се явяват най-важни от насоките:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Защитниците на правата на човека играят важна роля за:

Самите защитници на правата на човека обаче са често цел на нападения и заплахи, поради това е важно да се осигури тяхната безопасност и защита.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Защитници на правата на човека: Отделни лица, групи или организации, които насърчават и защитават по мирен начин общопризнатите права на човека, а именно гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, включително правата на лицата, принадлежащи към групата на местните жители.
Мисии на ЕС: посолства и консулства на държавите от ЕС и делегации на ЕС.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял I — Общи разпоредби — Член 2 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 17)

Осигуряване на закрила — насоки на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека, Съвет на ЕС (Външни работи), 2008 г.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EС) № 235/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на финансов инструмент за демокрация и права на човека по света (OВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 85—94)

последно актуализация 28.07.2017