Харта на основните права

 

РЕЗЮМЕ НА:

Харта на ЕС за основните права

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ХАРТАТА?

Тя въвежда в правото на Европейския съюз (ЕС) набор от лични, граждански, политически, икономически и социални права на гражданите и на постоянно пребиваващите в ЕС лица.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Съдържание

Хартата на Основните права на Европейския съюз (Хартата) препотвърждава, вземайки под внимание правомощията и задачите на ЕС, както и принципа на субсидиарност, правата, които произтичат по-специално от конституционните традиции и международните задължения, общи за държавите от ЕС, от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и социалните харти, приети от ЕС и от Съвета на Европа, както и установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд за човешките права.Тя създава по-голяма правна сигурност в ЕС, като прави основните права по-ясни и по-видими.

Хартата на основните права съдържа преамбюл и 54 члена, групирани в 7 дяла:

Приложно поле

Хартата се прилага към европейските институции, които са обект на принципа на субсидиарност, и при никакви обстоятелства не могат да разпростират правомощията и задачите, които са им възложени чрез договорите. Хартата се прилага и към държавите-членки на ЕС, когато те прилагат правото на ЕС.

Ако някое от правата съответства на правата, гарантирани чрез европейската Конвенция за човешките права от 1950 г., значението и приложното поле на тези права трябва да бъдат същите, като дефинираните от конвенцията, макар че правото на ЕС може да предвижда по-разширена защита. Всяко от правата, произтичащи от общите конституционни традиции на държавите-членки на ЕС, трябва да бъде тълкувано в съответствие с тези традиции.

Годишни доклади

Ежегодно от 2010 г. насам Европейската комисия публикува годишен доклад. Той следи за напредъка на прилагането на хартата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Харта на основните права на Европейския съюз (OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 389—405)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Доклад за 2015 година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС (COM(2016) 265 final, 18.5.2016 г.)

последно актуализация 17.10.2016