Защита на еврото срещу фалшифициране — Европейски технически и научен център

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2005/37/ЕО за изграждането на Европейски технически и научен център (ЕТНЦ) и координирането на действията за защита на монетите в евро срещу фалшифициране

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Задачи на центъра

Европейският технически и научен център (ЕТНЦ):

Установяване в Парижкия монетен двор

За техническия и научния анализ на фалшивите монети в евро ЕТНЦ използва персонала и съоръженията, предоставени на разположение от Парижкия монетен двор, по-специално неговата лаборатория. За целта Комисията назначава специалисти от своя персонал. Другите разходи, свързани с работата на ЕТНЦ, са за сметка на общия бюджет на ЕС.

Дейности за координиране и информиране

Комисията координира действията на компетентните технически органи за защита на монетите в евро, по-специално чрез редовни срещи на Експертната група по фалшифицирането на монети. Тази група, председателствана от Комисията, дава възможност да се съберат на едно място различните видове опит и експертни знания на страните от ЕС във връзка с фалшифицирането на монетите в евро и да се координират техническите действия, необходими за защитата на еврото.

Икономическият и финансов комитет, Европейската централна банка, Европейската полицейска служба и компетентните национални органи редовно биват информирани за дейностите на центъра и положението с фалшифицирането на монети.

Проверка на истинността на монетите

Регламент (ЕС) № 1210/2010 въвежда общи правила и процедури в рамките на еврозоната за проверка на истинността на евромонетите в обръщение и за обработката и възстановяването на стойността на тези, които са негодни за обръщение.

В него се посочва, че ЕТНЦ е отговорен, наред с други неща, за следното:

Решения 2003/861/ЕО и 2003/862/ЕО предвиждат създаването от Комисията на ЕТНЦ и дейността му съответно в страните от ЕС, членуващи и нечленуващи в еврозоната.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

Прилага се от 10 февруари 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вижте:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2005/37/ЕО на Комисията от 29 октомври 2004 година за изграждането на Европейски технически и научен център (ЕТНЦ) и за осигуряване координирането на техническите действия за защита на монетите в еуро срещу фалшифициране (ОВ L 19, 21.1.2005 г., стр. 73—74)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година относно установяване на истинността на евромонетите и обработката на негодни за употреба евромонети (ОВ L 339, 22.12.2010 г., стр. 1—5)

Решение 2003/861/EО на Съвета от 8 декември 2003 година за анализа и сътрудничеството относно фалшивите монети в еуро (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 44)

Решение 2003/862/ЕО на Съвета от 8 декември 2003 година за разширяване действието на Решение 2003/861/ЕО относно анализа и сътрудничеството относно фалшивите монети в еуро върху държавите-членки, които не са приели еурото за своя единна валута (ОВL 325, 12.12.2003 г., стр. 45)

последно актуализация 04.04.2017