Борбата с корупцията в частния сектор

 

РЕЗЮМЕ НА:

Рамково решение 2003/568/ПВР относно борбата с корупцията в частния сектор

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Включване на понятието корупция в националното наказателно право

Отговорност на юридически и физически лица

Компетентност

Всяка държава от ЕС установява своята компетентност, ако престъплението е извършено:

Решението се прилага по отношение на Гибралтар.

Това решение е засегнато от решението на Съда на Европейския съюз по дело C-176/03 относно разпределението на правомощията по наказателни дела между Европейската комисия и Съвета.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

Държавите от ЕС трябваше предприемат мерките, необходими за да се съобразят с разпоредбите на решението, преди 22 юли 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Активна корупция: даване на подкупи на лице, за да извърши незаконно деяние в рамките на изпълнението на своите задължения.
Пасивна корупция: вземане на подкупи.
Юридически лица: всяка организация, която притежава този статут по силата на действащото национално законодателство, с изключение на държавите или другите обществени органи, които осъществяват държавната власт, както и международните публични организации.
Нарушение на задълженията: трябва да се разбира според националното право. Концепцията за нарушение на задълженията в националното право трябва да обхваща като минимум всяко нелоялно поведение, представляващо нарушение на законово задължение или на професионални разпоредби.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54—56)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за оценка на степента, в която държавите членки са предприели необходимите мерки за изпълнение на Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (COM(2019) 355 final, 26.7.2019 г.)

последно актуализация 18.02.2020