Взаимно признаване на мерки за пробация и на алтернативни санкции

Рамковото решение има за цел да разшири обхвата на принципа за взаимно признаване на съдебни решения с изпълнението на присъди за наказания без лишаване от свобода.

АКТ

Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции

ОБОБЩЕНИЕ

Рамковото решение има за цел да разшири обхвата на принципа за взаимно признаване на съдебни решения с изпълнението на присъди за наказания без лишаване от свобода.

КАКВО ПРАВИ ТОВА РАМКОВО РЕШЕНИЕ?

Рамковото решение определя правила, които трябва да се спазват от всяка държава от ЕС, за признаване на съдебни решения и надзор на мерки, свързани с пробация (позволяващи по-ранно освобождаване) и алтернативни санкции (налагане на алтернативи на задържането), издадени от друга държава от ЕС. То има за цел:

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Мерки, свързани с пробация и алтернативни санкции

Рамковото решение посочва набор от мерки, които всяка държава от ЕС трябва да е в състояние да контролира (като например необходимостта да се докладва на изпълнителния орган, да се поправят нанесените щети, да не се посещават определени места, да се избягва контакт с хора или предмети, да се извършва общественополезна дейност и т.н.).

Процедури, крайни срокове и основания за отказ

Съдебното решение (или решението за пробация), придружено от удостоверение, се предава директно от компетентния орган на държавата на издаване на този на държавата на привеждане в изпълнение.

60 дни след получаване на съдебното решение или на мерките за пробация и на удостоверението изпълняващата държава трябва да реши дали признава съдебното решение или мерките за пробация и дали поема отговорност за контрола на тяхното изпълнение; в рамковото решение се посочват някои основания за отказ на дадена държава да признае съдебно решение.

Законодателството на изпълняващата държава се прилага за надзора и прилагането на мерките за пробация и на алтернативни санкции.

Компетентният орган на държавата на изпълнение:

В доклад, публикуван през 2014 г., Комисията призова държавите от ЕС, които все още не са направили това, възможно най-бързо да предприемат необходимите действия за прилагането на това рамково решение.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РАМКОВОТО РЕШЕНИЕ?

Рамковото решение трябваше да започне да се прилага не по-късно от 6 декември 2011 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка година десетки хиляди граждани на ЕС са преследвани по подозрения в извършване на престъпления или са осъждани в държава от ЕС, различна от тяхната собствена. Взаимното признаване на съдебни решения е крайъгълният камък на съдебното сътрудничество по наказателни въпроси в рамките на ЕС.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Рамково решение 2008/947/ПВР

16.12.2008

6.12.2011

OВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 102-122

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Рамково решение 2009/299/ПВР

28.3.2009 г.

28.3.2011 г.

OВ L 81, 27.3.2009 г., стр. 24-36

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за прилагането от държавите членки на Рамкови решения 2008/909/ПВР, 2008/947/ПВР и 2009/829/ПВР относно взаимното признаване на съдебни решения за наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, на решения за пробация и алтернативни санкции и на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане (COM(2014) 57 final, 5.2.2014 г. - непубликувано в Официален вестник).

последно актуализация 03.03.2015