Медиация по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

Предвидимата правна рамка може да позволи на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да се възползват изцяло от предимствата на медиацията* като процес за разрешаване на спорове, по-специално по отношение на рентабилността и скоростта за разрешаване.

АКТ

Директива 2008/52/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

ОБОБЩЕНИЕ

Предвидимата правна рамка може да позволи на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да се възползват изцяло от предимствата на медиацията* като процес за разрешаване на спорове, по-специално по отношение на рентабилността и скоростта за разрешаване.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата има за цел да насърчи използването на алтернативни методи за разрешаване на спорове, по-специално използването на медиация. Тя се опитва да осигури балансирани взаимоотношения между процедурата по медиация и съдебното производство.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата се прилага за трансгранични спорове по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. Тя не се прилага за:

Държавите от ЕС трябва да установят процедура, която позволява на страните да изискват потвърждение на споразумение. Това потвърждение може да е под формата на съдебно разпореждане, решение или оригинален акт на съд или на обществен орган. То ще позволи взаимното признаване и прилагане на споразумение в целия ЕС при едни и същи условия като онези, определени за съдебни решения по гражданскоправни и търговскоправни въпроси и при брачни въпроси и въпроси, свързани с родителска отговорност.

Медиаторите* или онези, които участват в процеса на медиация, не са длъжни да представят доказателства при съдебни производства по отношение на информацията, получена по време на този процес, освен ако:

Държавите от ЕС трябва да насърчат обучението на медиатори както и разработването и прилагането на доброволни кодекси за поведение за професията.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

През 2013 г. ЕС публикува два нови законодателни акта относно алтернативното разрешаване на спорове:

За повече информация, вж. алтернативно и онлайн разрешаване на спорове (АРС/ОРС) - на уебсайта на Европейската комисия.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Медиация: структуриран процес, при който две или повече страни по даден спор се опитват сами доброволно да постигнат споразумение за разрешаване на своя спор с помощта на медиатор. Тя може да се инициира от страните или да се предложи, или разпореди от съда, или да е предвидена в законодателството на държава от ЕС.

* Медиатор: трето лице, което е помолено да извърши медиация по ефективен, безпристрастен и компетентен начин. Статусът или професията на това лице в засегнатата държава от ЕС няма значение, нито начинът, по който третото лице е било избрано или помолено да извърши медиацията.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2008/52/EО

13.6.2008 г.

21.5.2011 г. (член 10: 21.11.2010 г.)

OВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 3-8

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2013/11/EС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (OВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63-79)

Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители) (OВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1-12)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - „Към европейска хоризонтална рамка за колективна защита“ (COM(2013) 401 final, 11.6.2013 г.)

последно актуализация 17.08.2015