Акредитация и надзор на пазара

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EО) № 765/2008 — определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Национални органи по акредитация

Надзор на пазара и мерки за контрол на вноса в ЕС

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

„СЕ“ маркировка: маркировка, която производителите използват, за да обозначат, че дадено изделие отговаря на правните стандарти за съответствие на ЕС.

Орган за оценка на съответствието: орган, който извършва дейности, които включват калибриране, изпитване, сертифициране и инспекция.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30—47)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4—17)

Последващите изменения на Директива 2001/95/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Решение № 768/2008/EО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (OВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82—128)

764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 21—29)

последно актуализация 14.02.2017