Оръжия за масово унищожение: борба срещу разпространението

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение (ОВППС) 2017/809 за изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации относно неразпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за доставянето им

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

В съответствие със Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение от 2003 г. с решението се подкрепа изпълнението на Резолюция 1540 на Съвета за сигурност на ООН. То е в продължение на подобни решения, приети през 2006 г., 2008 г. и 2013 г.

Стратегията на ЕС има за цел да предотврати, възпре, преустанови и ако е възможно елиминира програмите за оръжия за масово унищожение (ОМУ) по света. От нейното начало през 2003 г. до сега основните принципи на стратегията включват:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Съветът непрекъснато наблюдава стратегията като получава доклади за напредъка на всеки 6 месеца.

Стратегията се реализира чрез проекти и дейности като:

През 2008 г. ВС прие нови насоки за действие относно разпространението на ОМУ. Те имат за цел да повишат ефективността на стратегията от 2003 г., например чрез повишаване на информираността в научни, академични и финансови институции, и разработване на мерки за предотвратяване на трансфера на познания за оръжията за масово унищожение на неподходящи страни. Те изтъкват още веднъж важността на стратегията от 2003 г. и принципите, определящи действията на ЕС (ефективно многостранно сътрудничество, превенция и международно сътрудничество), както и ролята им в подкрепа на изпълнението на Резолюция 1540 на Съвета за сигурност на ООН.

Резолюция 1540 на Съвета за сигурност на ООН задължава подписалите я страни да не подпомагат по каквито и да било начини недържавни структури* при:

на ядрени, химически или биологични оръжия и системи за доставянето им.

През 2011 г. Съветът за сигурност прие Резолюция 1977 на ООН, с която се препотвърждава, че разпространението на ядрени, химически и биoлогични оръжия и средствата за доставянето им представлява заплаха за международния мир и сигурност. С нея се продължава до 2021 г. мандатът на Комитета по 1540 — комитет, чиято роля е да работи активно с държавите и свързаните международни, регионални и подрегионални организации за насърчаване на поделянето на опита, научените уроци и ефективните практики в сферите, обхванати от Резолюция 1540 на Съвета за сигурност на ООН.

Решението се позовава на подкрепата от ЕС в съответствие със стратегията за ОМУ с цел укрепване на ролята на Съвета за сигурност на ООН и подсилване на експертния му опит при преодоляване на предизвикателствата с разпространението. На практика тази подкрепа се състои от подрегионални семинари, посещения в държави, срещи, събития, обучения и дейности в сферата на връзките с обществеността. Службата по въпросите на разоръжаването на ООН отговаря за техническото изпълнение на проектите в сътрудничество съответно с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Африканския съюз, Организацията на американските държави и Лигата на арабските държави.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Недържавни структури: физическо лице или организация със значително политическо влияние без връзка с конкретна страна или държава.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение (ОВППС) 2017/809 на Съвета от 11 май 2017 година в подкрепа на изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации относно неразпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за доставянето им (ОВ L 121, 12.5.2017 г., стр. 39—44)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение (ОВППС) 2015/259 на Съвета от 17 февруари 2015 година в подкрепа на дейностите на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (ОВ L 43, 18.2.2015 г., стр. 14—28)

Решение 2014/913/ОВППС на Съвета от 15 декември 2014 година за подкрепа на Хагския кодекс за поведение и неразпространението на балистични ракети в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (ОВ L 360, 17.12.2014 г., стр. 44—52)

Решение 2013/668/ОВППС на Съвета от 18 ноември 2013 година в подкрепа на действията на Световната здравна организация в областта на биобезопасността и биосигурността в рамките на Стратегията на Европейския съюз срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (ОВ L 310, 20.11.2013 г., стр. 13—19)

Решение 2013/391/ОВППС на Съвета от 22 юли 2013 година в подкрепа на практическото изпълнение на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на ООН относно неразпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за доставянето им (ОВ L 198, 23.7.2013 г., стр. 40—44)

Последващите изменения на Решение 2013/391/ОВППС са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Решение 2010/430/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 година за създаване на европейска мрежа от независими експертни центрове по въпросите на неразпространението в подкрепа на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (ОВ L 202, 4.8.2010 г., стр. 5—9)

Съвместно действие 2008/368/ОВППС на Съвета от 14 май 2008 година в подкрепа на изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (ОВ L 127, 15.5.2008 г., стр. 78—83)

Съвместно действие 2006/419/ОВППС на Съвета от 12 юни 2006 година за подкрепа на изпълнението на Резолюция № 1540 (2004) на Съвета за сигурност на Обединените нации и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване (ОВ L 165, 17.6.2006 г., стр. 30—34)

Стратегия на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение от 10 декември 2003 г. (doc. 15708/03 — непубликувана в Официален вестник)

последно актуализация 02.03.2018