Европейска агенция за управление на външните граници — Frontex

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

С него се създава Frontex, Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите от Европейския съюз.

Регламент (ЕС) № 1168/2011 измени първоначалния акт, за да се подобри интегрираното управление на външните граници на ЕС и да се засили сътрудничеството между националните органи по гранична охрана.

Регламент (ЕС) № 656/2014, който въведе допълнително изменение, определя правила за наблюдението на външните морски граници на ЕС в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Frontex.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Задачи

Основните задачи на Frontex са:

Оборудване

Frontex може да закупува/наема своето оборудване за граничен контрол (автомобили, плавателни съдове, хеликоптери и др.) или да го закупува съвместно с държавите от ЕС.

Оперативен план

Оперативният план (изготвян преди началото на съвместни операции, действия за бърза гранична намеса и пилотни проекти) следва да обхваща всички аспекти на съответната дейност, като например:

Екипи за гранична охрана на ЕС

Европейските екипи за гранична охрана се разгръщат при съвместни операции, действия за бърза гранична намеса и пилотни проекти, координирани от Frontex.

Те са съставени от гранични служители от държавите от ЕС, експерти в различни области на управлението на границите, включително:

Сътрудничество

Frontex може да си сътрудничи с Европол, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Агенцията на ЕС за основните права, органи на държави извън ЕС и международни организации, като Върховния комисариат на ООН за бежанците и Международната организация по миграция (МОМ).

Eurosur

През 2013 г. по силата на отделен регламент започна да функционира Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur). Тази рамка за обмен на информация е разработена с цел да се подобри управлението на външните граници на ЕС. Тя има за цел да подпомага държавите от ЕС чрез:

Frontex играе важна роля при изготвянето и анализа на „европейската картина на състоянието“, която представлява преглед на събития, които са настъпили неотдавна по границите на определени държави от ЕС и които биха могли да спомогнат за откриване на променящи се маршрути или нови методи, използвани от престъпните мрежи.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 май 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Frontex започна да функционира през 2005 г. Нейното седалище е във Варшава, Полша.

В контекста на Европейската програма за миграция Европейската комисия издаде през декември 2015 г. предложение за създаване на Европейска агенция за гранична и брегова охрана. Тя ще бъде съставена от Frontex и органите на държавите от ЕС, които отговарят за управлението на границите, и ще даде възможност за по-интегрирано управление на външните граници на ЕС.

ОСНОВНО ПОНЯТИЕ

* Държави от Шенгенското пространство: европейски държави, които са подписали споразумение за премахване на граничните проверки и разрешават свободното движение на всички граждани на държавите, които са го подписали, други държави от ЕС и някои държави извън ЕС.

Държавите от Шенгенското пространство са: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешката република, Швейцария и Швеция.

АКТ

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 година за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1—11)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur) (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 11—26)

последно актуализация 02.05.2016